تصمیم قانونی دایر به اجازه مصرف اعتبارات منظور در فصول ششگانه برنامه هفت ساله سازمان برنامه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه‌های عمرانی کشور تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین انقلاب شاه و مردم

تصمیم قانونی راجع به اجازه مصرف اعتبارات منظور در فصول شش‌گانه برنامه هفت‌ساله سازمان برنامه - مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۳۳ کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی

ماده واحده - به سازمان برنامه اجازه داده می‌شود اعتبارات منظور در فصول شش‌گانه برنامه هفت‌ساله را با رعایت اصلاحات مصوب ۲۳ بهمن ماه۱۳۳۳ و همچنین توجه به مواد ۸ و ۹ قانون برنامه و ماده دوم اصلاحی مصوب ۲۳ بهمن ماه ۱۳۳۳ کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی به شرح آتی به‌مصرف برساند:

(۱) - آموزش کشاورزی سربازان وظیفه

اعتبارات لازم

خلاصه عملیات ریال دلار جمع

.............................................................

۱ - هزینه نگاهداری شش واحد آموزشی موجود در شش پادگان مرکز و شهرستانها و ایجاد دو واحد آموزشی جدید ۱۷۰۰۰۰۰

۲ - ماشین و ادوات کشاورزی برای واحدهای فوق ۱۷۰۰۰۰۰ ۳ - حق‌التدریس و هزینه سرپرستی و سایر هزینه‌های اداری ۸۰۰۰۰۰

۴ - وسایل نقلیه و سوخت و تعمیرات آنها ۸۰۰۰۰۰

.......................

۵۰۰۰۰۰۰

این اعتبار در سال ۱۳۳۴ قابل مصرف می‌باشد.

(۲) - برنامه عملی ترویج کشاورزی:

خلاصه عملیات

ریال دلار جمع

...........................................................................

۱ - تعلیم و تربیت مروجین کشاورزی ۲۳۰۰۰۰۰۰

۲ - تهیه وسایل آموزشی سمعی و بصری و وسایط نقلیه ۹۰۰۰۰۰۰

۳ - اعزام مأمور به خارج برای آشنایی به اصول ترویج کشاورزی ۵۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰

۴ - نشریات ترویجی ۲۰۰۰۰۰۰

........................................................

جمع ۳۴۰۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۳۸۰۰۰۰۰۰

مصرف تدریج اعتبارات این فصل

سال ۱۳۳۴ ۱۸۰۰۰۰۰۰

سال ۱۳۳۵ ۲۰۰۰۰۰۰۰

............................................................

جمع ۳۸۰۰۰۰۰۰

(۳) - برنامه عملی اصلاحات کشاورزی سیستان

خلاصه عملیات ریال دلار جمع


۱ - تکمیل بنگاه کشاورزی فعلی ۲۰۰۰۰۰۰

۲ - مبارزه با بیماری دام و ایجاد بنگاه دامپروری ۲۵۰۰۰۰۰

۳ - مراقبت جنگلهای موجود و ایجاد جنگل نمونه ۱۵۰۰۰۰۰

۴ - هزینه‌های اداری ۱۰۰۰۰۰۰

............................................................

۷۰۰۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰۰

مصرف تدریجی اعتبارات فوق

سال ۱۳۳۴ ۳۵۰۰۰۰۰

سال ۱۳۳۵ ۳۵۰۰۰۰۰

.........................................................

جمع ۷۰۰۰۰۰۰

(۴) - برنامه عملی بهداشت عمومی و مبارزه با مالاریا و حشرات و بیماریهای آمیزشی:

خلاصه عملیات ریال دلار جمع به ریال

.........................................................

۱ - مبارزه با مالاریا و کمک به انستیتوی مالاریالوژی ۷۷۶۸۰۰۰۰ ۶۵۴۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰

۲ - کمک به سرویسهای موجود و ایجاد سرویسهای مبارزه با بیماریهای آمیزشی ۲۲۷۵۰۰۰۰

۳ - تلقیح ب - ث - ژ و هزینه توسعه سرویسهای مربوطه مبارزه با تراخم و حشرات ۱۱۴۲۵۰۰۰۰

۴ - تأمین هزینه ریالی کارشناسان سازمان بهداشت جهانی ۱۰۰۰۰۰۰

۵ - بهداشت کودکان و مادران ۲۰۰۰۰۰۰

۶ - شروع ساختمان زایشگاه تهران در محل بیمارستان وزیری ۳۰۰۰۰۰۰۰

...............................................................

جمع ۲۴۷۶۸۰۰۰۰ ۶۵۴۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰

این اعتبار در سال ۱۳۳۴ قابل مصرف می‌باشد.

(۵) - برنامه عملی تکمیل سیلوها:

خلاصه عملیات ریال دلار جمع به ریال


تهیه و نصب ماشین آلات سیلوهای اهواز - کرمانشاه مشهد و تبریز ۵۰۰۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰۰۰۰۰


جمع ۵۰۰۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰۰۰۰۰

مصرف تدریجی اعتبارات این فصل

سال ۱۳۳۴ ۷۰۰۰۰۰۰۰

سال ۱۳۳۵ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰

(۶) - برنامه عملی دامپروری:

خلاصه عملیات ریال دلار جمع به ریال

........................................................

۱ - تکمیل ساختمانهای نیمه تمام ۱۸ مرکز دامپروری ۱۷۰۶۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۲۰۲۶۰۰۰۰

۲ - خرید زمین و تهیه آب و انجام ساختمان یک مرکز دامپروری جدید ۷۰۰۰۰۰۰

۳ - ایجاد مرتع و خرید ماشینهای کشاورزی و ساختمان سیلوی کود و آذوقه دام برای مرکز جدید ۵۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰۰

۴ - خرید دام و لوازم اداری و فنی و وسیله نقلیه برای مراکز فوق ۲۲۴۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ۷۸۴۰۰۰۰

۵ - هزینه تعلیم و تربیت ۲۵ نفر کارمند فنی برای مراکز فوق ۴۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۲۸۰۰۰۰۰

.................................................................

جمع ۲۷۲۰۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰۰

این اعتبار در سال ۱۳۳۴ قابل مصرف می‌باشد.

(۷) - برنامه عملی اصلاح بذر:

خلاصه عملیات ریال دلار جمع به ریال

...............................................................

۱ - انجام ساختمان آزمایشگاه‌ها - منازل - انبار - گاراژ - گلخانه و غیره برای بنگاه‌های تحقیقات کشاورزی اهواز - کرج ورامین و لاهیجان ۳۴۵۰۰۰۰۰

۲ - خرید ماشین آلات کشاورزی - وسایل نقلیه و احتیاجات آزمایشگاه برای بنگاه‌های فوق ۱۹۰۰۰۰ ۱۵۲۰۰۰۰۰

۳ - هزینه آزمایش نیشکر - چغندر قند غله و پنبه و غیره ۸۱۰۰۰۰۰

۴ - آموزش کارمند در داخل و خارج ۴۲۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۸۲۰۰۰۰۰

.........................................................

جمع ۴۶۸۰۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰ ۶۶۰۰۰۰۰۰

مصرف تدریجی اعتبارات این فصل

سال ۱۳۳۴ ۴۰۰۰۰۰۰۰

سال ۱۳۳۵ ۲۶۰۰۰۰۰۰

........................................................

جمع ۶۶۰۰۰۰۰۰

(۸) - برنامه عملی اصلاحات کشاورزی بلوچستان:

خلاصه عملیات ریال دلار جمع به ریال

...................................................

۱ - تکمیل تأسیسات کشاورزی موجود و ایجاد تأسیسات جدید ۲۵۰۰۰۰۰

۲ - مبارزه با بیماری دام و تأسیس بنگاه دامپروری ۲۵۰۰۰۰۰

۳ - حفاظت جنگلهای موجود و ایجاد جنگلهای نمونه ۲۰۰۰۰۰۰

۴ - هزینه‌های اداری ۱۰۰۰۰۰۰

.........................................................

جمع ۸۰۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰۰

مصرف تدریجی اعتبارات این فصل

سال ۱۳۳۴ ۴۰۰۰۰۰۰

سال ۱۳۳۵ ۴۰۰۰۰۰۰

.........................................

جمع ۸۰۰۰۰۰۰

(۹) - برنامه عملی مزارع نمونه نیشکرکاری:

خلاصه عملیات ریال دلار جمع به ریال


۱ - هزینه زراعت نیشکر ۱۱۰۰۰۰۰

۲ - استخدام کارشناسان خارجی ۱۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰

۳ - ماشین آلات و ادوات و وسایل نقلیه و سوخت و تعمیر ۲۷۰۰۰۰۰

...........................................................

جمع ۳۸۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰

این اعتبار در سال ۱۳۳۴ قابل مصرف می‌باشد.

(۱۰) - برنامه عملی عمران اراضی مغان:

خلاصه عملیات ریال دلار جمع به ریال

.......................................................

۱ - ساختمان خانه‌های روستایی و اماکن عمومی به منظور احداث چهار ده ۲۶۶۰۰۰۰۰

۲ - ساختمان تعمیر خانه و آشیانه ماشین آلات در چهار ده فوق ۱۰۰۰۰۰۰

۳ - مساعده به کشاورزان برای تهیه وسایل کار و معاش ۲۳۶۰۰۰۰

۴ - خرید ماشینهای کشاورزی و نهرکشی ۶۳۰۰۰ ۵۰۴۰۰۰۰

............................................................

جمع ۲۹۹۶۰۰۰۰ ۶۳۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰۰۰

مصرف تدریجی اعتبارات این فصل

سال ۱۳۳۴ ۱۵۰۰۰۰۰۰

سال ۱۳۳۵ ۲۰۰۰۰۰۰۰

.............................................................

جمع ۳۵۰۰۰۰۰۰

(۱۱) - برنامه خرید وسایل و عملیات نقشه‌برداری:

خلاصه عملیات ریال دلار جمع به ریال


۱ - خرید وسایل نقشه‌برداری و نقشه‌کشی ۱۶۰۰۰۰ ۱۲۸۰۰۰۰۰

۲ - اجرای عملیات عکسبرداری هوایی ۵۶۰۰۰۰ ۴۴۸۰۰۰۰۰

۳ - نقشه‌برداری زمینی - ژیودوزی و طرازگیری ۱۷۰۰۰۰۰۰

۴ - ساختمان و تأسیسات ۵۴۰۰۰۰۰

..........................................................

جمع ۲۲۴۰۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰۰۰

مصرف تدریجی اعتبارات این فصل

سال ۱۳۳۴ ۳۸۰۰۰۰۰۰

سال ۱۳۳۵ ۴۲۰۰۰۰۰۰

.......................................................

جمع ۸۰۰۰۰۰۰۰

(۱۲) - برنامه عملی تکمیل ساختمانهای دانشگاه:

خلاصه عملیات ریال دلار جمع به ریال

................................................

تکمیل ساختمانهای دانشکده علوم و ادبیات و هنرهای زیبا و آزمایشگاه هیدرولیک دانشکده فنی و طرح و ساختمان مسجد و کتابخانه علوم دینی و سالن اجتماعات ۸۴۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰

....................................................

جمع ۸۴۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰

مصرف تدریجی اعتبارات این فصل

سال ۱۳۳۴ ۴۸۰۰۰۰۰۰

سال ۱۳۳۵ ۵۲۰۰۰۰۰۰

............................................

جمع ۱۰۰۰۰۰۰۰۰

(۱۳) - برنامه عملی تکمیل و توسعه برق شهرستانها:

خلاصه عملیات ریال دلار جمع به ریال

...................................................

تکمیل و رفع نواقص برق شهرستانها و ایجاد مراکز برق جدید ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰

نحوه عمل:

۱ - چنانچه عمل توسط شهرداری یا مشارکت شهرداری با مردم انجام شود سازمان برنامه نصف سرمایه را بلاعوض در اختیار شهرداری قرار خواهدداد.

۲ - چنانچه عمل صرفاً توسط مردم انجام شود سازمان برنامه نصف سرمایه لازم را در مقابل تضمین کافی و با بهره حداکثر ۶ درصد در سال به شرکت‌مربوطه برای مدتی که از هشت سال تجاوز ننماید وام خواهد داد.

در هر دو حال عمل طبق طرح و نقشه سازمان برنامه و با نظارت آن انجام خواهد گرفت و نسبت به نرخ فروش برق تضمین لازم اخذ خواهد شد که ازاجحاف به مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.

................................................

جمع ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰

مصرف تدریجی اعتبار این فصل

سال ۱۳۳۴ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰

سال ۱۳۳۵ ۲۳۰۰۰۰۰۰۰

سال ۱۳۳۶ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰

..................................................

جمع ۵۰۰۰۰۰۰۰۰

(۱۴) - برنامه عملی تشکیل کارخانه کنسرو بندرعباس و اجرای مرحله اول ایجاد شیلات جنوب:

خلاصه عملیات ریال دلار جمع به ریال

...............................................................

۱ - ساختمان اسکله کارخانه ۵۰۰۰۰۰۰

۲ - وسایل صیادی و جمع‌آوری ماهی ۲۶۰۰۰۰ ۲۰۸۰۰۰۰۰

۳ - تأسیسات تهیه ماهی خشکه دودی و شور ۳۴۰۰۰۰۰

۴ - کارخانه یخ‌سازی ۳۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰۰

۵ - تکمیل و توسعه کارخانه آرد و کود و روغن‌گیری ۳۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰۰

۶ - تکمیل و توسعه قوطی‌سازی ۶۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰۰۰

۷ - تکمیل ماشین آلات کارخانه کنسرو ۱۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰

۸ - ایجاد تعمیرگاه کارخانه ۱۰۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰

......................................................

جمع ۹۴۰۰۰۰۰ ۴۴۵۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰۰۰

مصرف تدریجی اعتبارات این فصل

سال ۱۳۳۴ ۱۹۰۰۰۰۰۰

سال ۱۳۳۵ ۲۶۰۰۰۰۰۰

................................................

جمع ۴۵۰۰۰۰۰۰

(۱۵) - برنامه عملی تکمیل خطوط راه‌آهن تهران - مشهد و تهران - تبریز:

خلاصه عملیات ریال دلار جمع به ریال

...................................................

۱ - ادامه ساختمان خط شاهرود مشهد ۱۲۳۰۰۰۰۰۰

۲ - ادامه ساختمان خط میانه تبریز ۷۲۰۰۰۰۰۰

۳ - ادامه ریل‌گذاری خط میانه تبریز ۴۵۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۶۱۰۰۰۰۰۰

۴ - ادامه ریل‌گذاری خط شاهرود مشهد ۳۹۰۰۰۰۰۰ ۳۸۱۲۰۰۰ ۳۴۴۰۰۰۰۰۰

۴ - بقیه ریل مورد احتیاج ۲۵۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰

.............................................

جمع ۲۷۹۰۰۰۰۰۰ ۶۵۱۲۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰۰۰

مصرف تدریجی اعتبارات این فصل

سال ۱۳۳۴ ۳۲۰۰۰۰۰۰۰

سال ۱۳۳۵ ۳۶۰۰۰۰۰۰۰

سال ۱۳۳۶ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰

..........................................

جمع ۸۰۰۰۰۰۰۰۰

(۱۶) - برنامه عملی بنیاد فورد:

خلاصه عملیات ریال دلار جمع به ریال

.........................................

بیست درصد سهمیه دولت جهت عمران دهات که هشتاد درصد بقیه را بنیاد فورد و اداره همکاری‌های فنی آمریکا تأمین می‌نماید ۳۰۰۰۰۰۰۰

.................................

جمع ۳۰۰۰۰۰۰۰

مصرف تدریجی اعتبارات این فصل

سال ۱۳۳۴ ۱۵۰۰۰۰۰۰

سال ۱۳۳۵ ۱۵۰۰۰۰۰۰


جمع ۳۰۰۰۰۰۰۰

(۱۷) - برنامه عملی مطالعه و توسعه و تکمیل بنادر:

خلاصه عملیات ریال دلار جمع به ریال

.................................................

مطالعه به منظور توسعه

و تکمیل بنادر خرمشهر -

شاهپور بوشهر و عباسی ۴۰۰۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰۰۰

.................................................

جمع ۴۰۰۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰۰۰

مصرف تدریجی اعتبارات این فصل

سال ۱۳۳۴ ۴۸۰۰۰۰۰۰

سال ۱۳۳۵ ۳۲۰۰۰۰۰۰

............................................

جمع ۸۰۰۰۰۰۰۰

تصمیم قانونی بالا که مشتمل بر ماده واحده و هفده فقره برنامه عملی هر یک از فصول مختلف سازمان برنامه‌است در جلسه هجدهم اسفند ماه یک‌هزار و سیصد و سی و سه از طرف کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی اتخاذ شده قابل اجرا می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت