تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر آذر ۱۳۳۰

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

‌تصمیم قانونی دایر به ابراز اعتماد به دولت جناب آقای دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر - مصوب ۳ آذر ۱۳۳۰


مجلس شورای ملی پس از استماع گزارش جریان مسافرت جناب آقای دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر به امریکا بنابر تقاضای ایشان از یکصد و هفت‌نفر عده حضار به اکثریت نود رأی نسبت به دولت ابراز اعتماد نموده‌است.


تصمیم قانونی بالا در جلسه یکشنبه سوم آذر ماه یک هزار و سیصد و سی از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.


رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت