تصمیم جلسه ۲۶ سرطان ۱۳۰۳ راجع به طبع متن فرانسه امتیازنامه نفت شمال به کمپانی سینکلر آمریکایی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
Majlis Melli 5.pdf

‌تصمیم جلسه ۲۶ سرطان ۱۳۰۳ راجع به طبع متن فرانسه امتیازنامه نفت شمال به کمپانی سینکلر آمریکایی مصوب ۲۶ سرطان (تیر) ۱۳۰۳ ‌

"‌مجلس شورای ملی تصویب می‌کند متن فرانسه امتیازنامه نفت شمال به کمپانی سینکلر آمریکایی طبع و بین نمایندگان توزیع شود".

‌تصمیم فوق در جلسه بیست و ششم سرطان یک هزار و سیصد و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - مؤتمن‌الملک