پروگرام کابینه آقای مشیرالدوله ۱۳۰۲

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
پروگرام کابینه آقای مستوفی الممالک ۱۳۰۱ تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

پروگرام مشی کابینه آقای سردار سپه
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

پروگرام کابینه آقای مشیرالدوله ۱۳۰۲ - مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۰۲

- آقای رضا خان سردار سپه - وزیر جنگ
- محمد مصدق السلطنه - وزیر امور خارجه
- محمدعلی فروغی ذکاالملک - وزیر مالیه
- حکیم الملک - وزیر عدلیه
- حکیم الدوله - وزیر معارف و اوقاف
- فهیم الدوله - وزیر پست و تلگراف
- دادگر عدل الملک - کفیل وزارت فواید عامه و تجارت
- اعتلاالسلطنه - کفیل وزارت داخله

منبع