مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ تیر ۱۳۳۱ نشست ۱۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم تصمیم‌های مجلس

مذاکرات مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی دوره هفدهم ۵ تیر ۱۳۳۱ نشست ۱۴

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلسین - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره ۲۱۵۲

۲شنبه ۱۶ تیر ماه ۱۳۳۱ - سال هشتم

شماره مسلسل ۱۴

دوره هفدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۵شنبه پنجم تیرماه ۱۳۳۱ نشست ۱۴

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس
۲ - اخذ رای و تصویب نمایندگی آقای دکتر طاهری از یزد
۳ - طرح گزارش بکمیسیون تحقیق راجع به نمایندگی آقای صراف‌زاده از یزد و تصویب آن
۴ - طرح گزارش کمیسیون تحقیق راجع بانتخاب آقای محمودجلیلی ازیزدوتصویب آن
۵ - قرائت گزارش شعبه راجع به نمایندگی آقای ریگی از بلوچستان
۶ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


مجلس ساعت ده و پنجاه دقیقه صبح بریاست آقای اورنگ تشکیل گردید

- تصویب صورت مجلس

۱- تصویب صورت مجلس

رئیس - صورت غائبین بعرض می‌رسد. (بشرح ذیل قرائت شد)

غائبین با اجازه - آقایان: حسینعلی راشد- دکتر شایگان - دکتر بقایی - مهندس حسیبی - دکتر سنجابی - محمد ذوالفقاری

غائبین بی اجازه - آقایان: حاج سیدابوالقاسم کاشانی - دکتر حسین فاطمی - سیدباقرجلالی موسوی - دکتر معظمی - فرزانه

دیرآمده با اجازه - آقای سیداحمد صفایی.

رئیس - درصورتجلسه صحبتی دارید آقای حائری‌زاده؟

حائری‌زاده - تذکری دارم

رئیس - بفرمایید

حائری‌زاده - درصورت مجلس درمطبعه یک اشتباهاتی ممکن است شده باشد تصحیح می‌کنم می‌دهم به هیئت تندنویسی که درطبع ثانی اصلاح کنند چیزی که موجب شداین جانب اسباب زحمت شوم موضوع جناب رئیس بود جناب آقای اورنگ یک اشتباهی فرموده‌اند این جاراهم مثل پرورش افکارفرض کرده بودنددرصورتی که اینجا قانون حکومت می‌کندنه اینکه رفاقت و دوستی و رفاقت و دوستی نباید دراینجا اثرداشته باشد درجلسه سابق نطق من تمام نشد

میراشرافی - راجع بصورت جلسه‌است آقای رئیس؟

رئیس - دارندتذکری می‌دهندکه جوابشان داده خواهدشد

حائری‌زاده - مقررشدکه کسب تکلیف شود ممکن بودیکی ازناطقین دیگرنوبت شان رابمن بدهند یا اینکه مجلس اجازه بدهندکه من نطقی راکه مقدمه اش راشروع کرده بودم تمامش بکنم چون عده کافی نبوداینراحق داشت مقام ریاست که تعیین تکلیف میکردولی حق نداشت که نطق ناطقی راناقص بگذاردوبدیگری اجازه بدهدوختم مذاکره را اعلام بکندوبعدهم اعلام رای بکندبرخلاف قانون و برخلاف اصول درهیچ محکمه‌ایی دردنیا اگر نطق یکی ازمعترضین تمام نشده باشد بهرجهتی ازجهات تاوقتی که تعیین تکلیف راجع بنطق اونشده اعلام ختم محاکمه نمی‌کنند ونبایدبکنند این عمل جناب رئیس راست است که ایشان خیلی رفیق پاورقیق دوست هستندولی اینجاجایش نیست اینجاجای قانن است و جای رفاقت نیست و عرض دیگری ندارم

میراشرافی - بنده دراین موضوع عرضی دارم اجازه می‌فرمایید؟

رئیس - عرض کنم که جواب ایشان حتی مجالش فعلا نیست فعلا درصورت مجلس تذکری داشتنددادندکه بعد جواب بایشان داده می‌شود درصورت جلسه دیگرنظری نیست؟

میراشرافی - اجازه می‌فرمایید؟

رئیس - درصورت جلسه‌است بفرمایید.

میراشرافی - بنده در جلسه گذشته در ضمن اظهاراتم راجع بانتخابات دوره پانزدهم یک مطلبی گفتم که ایجادسوءتفاهم کرد بنده قصدم نبود که نمایندگان دوره پانزدهم که جناب آقای قوام‌السلطنه انتخاب کرده بودند اشخاص بدی بودند بلکه برعکس عقیده داشتم که آنها مردمان خوبی بودند و جناب آقای دکتر مصدق به آن اشخاص ایراد فرمودند و حالا در حکومت خودشان را شخصی مثل زهری انتخاب کردند.

حائری‌زاده - زهری بسیار آدم خوبی است و انتخابات تهران هم خوب انجام شد

میراشرافی - مثل سبزواربود آقای حائری‌زاده

رئیس - مذاکره بین الاثنین نباید بشود دیگردر صورت جلسه نظری نیست آقای دکتر بقایی

دکتر بقایی - عرض کنم در جلسه گذشته در غیبت بنده اظهاری شده بودکه بنده باید ماده ۹۰ توضیح بدهم حالا بعد از صورت جلسه می‌فرمایید یا قبل از صورت جلسه؟

رئیس – بعد از رای، در صورت جلسه دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) تصویب شد

- اخذ رای و تصویب نمایندگی آقای دکتر طاهری از یزد

۲- اخذ رای و تصویب نمایندگی آقای دکتر طاهری از یزد


رئیس - نسبت باعتبارنامه آقای دکتر طاهری اعلام رای شده‌است

حائری‌زاده - برخلاف قانون است این رای تاصحبت تمام نشود نبایداعلام رای بفرمایید

رئیس - جواب شما داده می‌شود

حائری‌زاده - این جا سازمان پروش افکارنیست

شمس قنات‌آبادی - بنده خواستم عرض کنم آن موقعی که جناب آقای حائری‌زاده اعلام کردوتقاضاکردکه برای ادامه نطق ایشن رای گرفته شود حضرت عالی بعنوان اینکه عده کافی نیست اعلام رای نفرمودید چه خصوصیتی ایجاب می‌کرد با این که عده برای رای کافی نبودبرای رای گرفتن باعتبارنامه دکتر طاهری اعلام رای فرمودید مگر در یک شهر دو نرخ هم می‌شود

رئیس - خاطرجنابعالی مستحضرباشد که دریک شهری زندگی می‌کنیم که نرخها خیلی تفاوت دارد و ثانیا بایشان اعلام کردم و خبردادم که وقت شما هفت دقیقه باقی است بعد اعلام کردم که پنجدقیقه وقت شما باقی است این اعلامهای پی درپی برای این بود که عدد برای گرفتن رای کافی بود در آن دقائق و شما از مجلس وقت زیادتری تقاضا نفرمودید و رای نگرفتید بلی وقتی بیان شما تمام شد آنوقت عده هم نبود و یکساعت شما هم تمام شده بود و شما از یکساعت وقتتان کاملا استفاده کرده و بیانتان را فرموده بودید منهم اجازه دادم بعد هم که بشما خبردادم باینکه دقایق شما دارد به آخر می‌رسد در آنوقت عده برای گرفتن رای کافی بود و نگرفتند حالا هم وقت ازشماتفویت نشده دوپرونده دیگرکه مربوط بهمین پرونده‌است دواعتبارنامه دیگرباقی است و بازاجازه مجلس برای شما موجود است شما هم مخالفت کرده‌اید می‌توانید در آن موقع مطلب خودتان را بگویید اکنون رای گرفته می‌شود همان طورکه اعلام شده‌است

قنات‌آبادی - بنده اجازه خواسته‌ام

رئیس – آقا نمی‌شود در وسط رای

فرامرزی - حتی صورت جلسه را می‌شود خواند بعد از اعلام رای

شمس قنات‌آبادی - اعلام رای غیرقانونی بوده‌است

رئیس - اخذ رای شروع می‌شود (اسامی آقایان نمایندگان بقرار ذیل بوسیله آقای مهندس غروی (منشی) اعلام و در محل نطق اخذ رای بعمل آمد)

آقایان:مهندس زیرک‌زاده - مهندس حسیبی - دکتر ملکی - انگجی - میلانی - محمد ذوالفقاری - دکتر کیان - ناصر ذوالفقاری- عبدالرحمن فرامرزی - گنجه - امامی اهری - پارسا- مجتهدی - موسوی - صراف‌زاده - میراشرافی - کهبد- کریمی - قنات‌آبادی (آقای قنات‌آبادی بانشان دادن رای کبودگفتندکه این اعلام طرددکتر طاهری است ازصحنه اجتماع) مشار- جلالی موسوی - صفائی - حاج سیدجوادی- حائری‌زاده - باذکراینکه این رای غیرقانونی گرفته می‌شود) دکتر فلسفی - احمدفرامرزی - نبوی - حمیدیه - خلخالی - فرزانه - اقبال - مصدقی - ملک مدنی - ذکائی - دکتر مصباح‌زاده - دکتر بقایی - شاپوری - مهندس رضوی - بهادری - افشار صادقی - شادلو- شوکتی - منصف - معتمددماوندی - وکیل‌پور- شهاب خسروانی - ریگی - دکتر فقیهی شیرازی - پورسرتیپ - جلیلی - دکتر امامی - تولیت - رفیع - عامری - هدی - شبستری - نجفی - اورنگ - دکتر فاخر- غروی.

شماره آراء بعمل آمد۴۴ ورقه سفید موافق و ده ورقه کبود و ۵ ورقه بی اسم شماره شد

رئیس - عده حاضرین هنگام اخذ رای ۶۳رای - موافق ۴۴ رای، مخالف ۱۰ رای، ممتنع ۵ رای بنابراین اعتبارنامه نمایندگی آقای دکتر طاهری تصویب می‌شود.

شمس قنات‌آبادی - بشرکت سابق تبریک بگویید

اسامی موافقین - آقایان: رضا رفیع - ریگی - دادور- جلیلی - شادلو- افشارصادقی - دکتر امامی - دکتر مصباح‌زاده - شوکتی - ذکائی - شهاب خسروانی - بهادری - پورسرتیپ - میراشرافی - صراف‌زاده - وکیل‌پور - حسن نبوی - مشار- هادی مصدقی - ملک مدنی - دکتر فلسفی - کهبد- مجتهدی - حمیدیه - افشار- احمد فرامرزی - پارسا- تولیت – ناصر ذوالفقاری - موسوی - عامری - معتمددماوندی - دکتر فاخر- اورنگ - نجفی فردوسی - هدی - منصف - محمد ذوالفقاری - امامی اهری – جواد گنجه - دکتر فقیهی شیرازی - دکتر کیان - عبدالرحمن فرامرزی - دکتر ملکی.

اسامی مخالفین - آقایان: شبستری - محمدرضا اقبال - حائری‌زاده - دکتر بقایی - مهندس حسیبی - مهندس زیرک‌زاده - جوادخلخالی - مهندس رضوی - شاپوری - قنات‌آبادی

ورقه سفیدعلامت امتناع - ۵ برگ

رئیس - اجازه بفرمایید اعتبارنامه آقای ریگی مطرح شود چون بحث هم ندارداگرمخالفی داردبکمیسیون می‌رود

شمس قنات‌آبادی - مخالفم باطرح پرونده آقای ریگی چون مقدم داشتن آن برخلاف قاعده و ترتیب است

رئیس - نخیراصراری دراین موضوع نیست

شمس قنات‌آبادی - الحمدالله که اصراری نیست

- طرح گزارش بکمیسیون تحقیق راجع به نمایندگی آقای صراف‌زاده از یزد و تصویب آن

۳- طرح گزارش بکمیسیون تحقیق راجع به نمایندگی آقای صراف‌زاده از یزد و تصویب آن

رئیس - آقای خسرومخبرکمیسیون تحقیق (گفته شد نیستند) آقای معتمددماوندی منشی کمیسیون بفرمایید

(آقای معتمددماوندی منشی کمیسیون تحقیق گزارش کمیسیون رادائربربتاییدنمایندگی آقای جلیلی ازیزدبشرح قرائت کردند) گزارش ازکمیسیون تحقیق به مجلس شورای ملی پیروگزارش شماره ۲۵نسبت به صحت انتخابات آقای صراف‌زاده ازیزداعتبارنامه آقای محمودجلیلی که بمخالفت آقایان قنات‌آبادی و حائری‌زاده و زهری بکمیسیون تحقیق ارجاع شده بودموردرسیدگی قرارگرفت و چون اعتراض مخالفین بجریان کلی انتخابات یزدبوده که جریان آن بشرح گزارش شماره ۲۴ بعرض آقایان نمایندگان محترم رسیده‌است و راجع بشخص آقای محمودجلیلی هم هیچیک ازمخالفین اظهاری ننمودندکمیسیون باتوجه بگزارش شماره ۲۴ ازنظرجریان کلی انتخابات و باستنادماده ۸ قطعنامه ازنظرشخص منتخب گزارش شماره ۲۲ شعبه چهارم دائربصحت انتخابات یزدونمایندگی آقای محمود جلیلی راتاییدواینک گزارش آنراتقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید

ناصر ذوالفقاری - گزارش مربوط به آقای صراف‌زاده مقدم است

رئیس - صحیح است این گزارشات رارویهم گذاشته بودندبفرمایید آقای دماوندی

(گزارش کمیسیون تحقیق دائربنمایندگی آقای صراف‌زاده ازیزدبشرح زیرقرائت گردید)

گزارش ازکمیسیون تحقیق به مجلس شورای ملی پیروگزارش شماره ۲۴ راجع بجریان انتخابات یزدونمایندگی آقای دکتر طاهری اعتبارنامه آقای صراف‌زاده که بمخالفت آقایان قنات‌آبادی و حائری‌زاده و زهری بکمیسیون تحقیق ارجاع شده بودمورد رسیدگی قرارگرفت چون اعتراض مخالفین نسبت به جریان کلی انتخابات یزدبوده که جریان آن مفصلاضمن گزارش شماره ۲۴ بعرض آقایان نمایندگان محترم رسیده‌است و راجع بشخص آقای صراف‌زاده هم هیچیک ازمخالفین اظهاری ننمودندکمیسیون باتوجه بگزارش شماره ۲۴ ازنظرجریان انتخابات و باستنادماده ۸ نظامنامه ازنظر شخص منتخب گزارش شماره ۲۱ شعبه چهارم دایربصحت انتخابات یزدونمایندگی آقای صراف‌زاده راتایید و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

رئیس - آقای شمس قنات‌آبادی

شمس قنات‌آبادی - البته همانطوریکه عقیده آزاداست سلیقه هم آزاداست متاع کفرودین بی مشتری نیست گروهی این و گروهی آن، یک کسی عقیده اش این است که بکسیکه طرفدارعقدقرارداد۱۹۳۳ بوده رای مخالف بایدبدهد(میراشرافی - توهین نکنید) و یکی هم عقیده اش این است که رای موافق بدهدلکم دینکم ولی دین ازبرای شما دین شما وازبرای ماهم دین خودمان مطالبی که می‌خواهم عرض کنم همانطوریکه آقایان نمایندگان محترم توجه داشتنددر جلسه گذشته عرایض بنده و بیانات بنده اساسا درپیرامون این بودکه دریزدانتخاباتی صورت نگرفته زیراهمانطورکه آقایان می‌دانندمعنای انتخابات رای دادن مردم است و اگر جائی مردم رای ندهندنمی توانیم اسمش رابگذاریم انتخابات و چون دریزدتمام قوا، تمام قدرتهامتمرکز شده بودبرای اینکه مردم رای ندهندبنابراین هرآدمی می‌تواندباکمال آرامش و جدانی بگویدکه دریزدانتخابات صورت نگرفته‌است و اما آقایان محترم آقای صراف‌زاده و آقای جلیلی همانطوری که بنده درجلسه گذشته هم عرض کردم بنده آقایان را ازنزدیک نمی‌شناسم حتی شایدادعاکنم که ازدورهم نمی‌شناسم اسمشان هم بگوشم نخورده بودمگردرجریان انتخابات یزدوازنظرشخص آقایان بنده هیچ عرضی ندارم چون وقتی به چیزی علمی ندارم اطلاعی ندارم

برخلاف علم و اطلاع ازنظرغرض نمی‌توانم صحبت کنم اما ازهرچه بگذری سخن دوست خوش تراست.

انتخابات یزدبقول آقایان و بقول بنده و دوستانمان انتصابات یزد مطرح است و مادر پیرامون انتصابات یزد بایستی صحبت کنیم درمخالفت باطرح اعتبارنامه آقای دکتر طاهری عرض کردم انتخابات یزدانتصابات بوده بدلیل اینکه فرماندار و رئیس ژاندارمری که طبق اطلاعی که بعدا پیداکردم رئیس ژاندارمری سرهنگ کاشانی بوده و این آقای سرگرد معیری که بنده عرض کردم قرعه در قرعه این خلاف نبوده این مندرجات پرونده‌است اول قرعه کشیدندآقای سروان باقری معین شدآن قرعه را کان لم یکن فرض کردندوآقای سرگردحسینعلی معیری رابرای ژاندارمری آنجا اعزام داشتندکه همین اکنون هم آقای سرگردمعیری درآنجامشغول انجام وظیفه یعنی خفه کردن کسانیکه می‌خواهندبگویندآقای دکتر طاهری وکیل ما نیست می‌باشند، آقا آن دفتر را بگویید بیاورند، آقای فرماندار شهرستان یزد و آقای رئیس ژاندارمری و آقای رئیس شهربانی با صحنه فجیع و خونینی که در مصلی ساختند آزادی را از مردم سلب کردند و یک محیط ترور و خفقان بوجودآوردند و آنروز عرض کردم که پس از واقعه ۱۵ بهمن درایران این مطلب مد شده‌است هر وقت می‌خواهند یک دسته یاشخصی را بگیرند می‌گوینداین شخص یا این دسته عضو حزب منحله توده‌است در یزد هم شهربانی ازهمین موضوع استفاده کرد و البته دیدیم خود آقای دکتر طاهری هم این جا در مدافعاتشان فرمودند این جار و جنجالی که در یزد می باشد و این مخالفتی که در یزد با من شده‌است از طرف دسته‌هایی است که اینهامنسوب بحزب منحله توده بوده‌است.

البته این بیان بیان همان شهربانی چیها است آنهاهم همین حرف رامی‌زننداین مطلب جای تعجب نیست تمام افرادهیئت حاکمه و وابستگان به آنهادرهرموردی ازموارداین اسنادات رادارندوبرای ما اصلاجای تعجب نیست که تعجب کنیم که چه شده‌است آقای دکتر طاهری آمده‌اند اینجاچنین مطالبی گفته‌اند وحال اینکه مخالفین ایشان قطع نظرازاینکه پیشه ور و کاسب و زحمتکش و حمال و زارع یزدبوده‌اند تمام علماء یزدهم باشخص ایشان مخالف بوده‌اند (دکتر طاهری -ابدا) و درمقابل ایشان قیام کرده بودندومبارزه می‌کردندبرای اینکه نگذارندآقای دکتر طاهری بوکالت مردم آنجا انتصاب و تحمیل شود دلیلش هم این است که بعدازاینکه محیط تروروحشت بوجودآمدمردم هم دیدندکه خیراین حرفهانیست بقول جناب آقای مهندس رضوی فرماندارورئیس شهربانی و رئیس ژاندارمری این آلات فعل محیط راکاملاخفه کرده و تروریزه کردندآقایان علمای یزداجماعا انتخاب آن جاراتحریم کردندیک جمله‌ایی لازم است دراینجاراجع به آلت فعل بودن بعرض آقایان نمایندگان محترم برسانم بعضی وقت‌ها که بعضی مطالب و حقایق فاش می‌شود بعضی‌ها می‌خواهندتحت عنوان آلت فعل بودن ازتعقیب فرارکنند وازمجازات مصون بمانند آلت فعل اگر آهن باشد گناهی نکرده اگر چوب باشد گناهی نکرده اما انسان باشعوردارای عقل انسانی که می‌گویدمن اشرف موجوداتم این نمی‌تواندتحت عنوان آلت بودن ازمجازات برکنارباشدهمان عقلی که خدابه آن آلت کنند ه عنایت کرده‌است همان عقل راهم به آن کسی که قراردادرا امضاء کرده‌است و می‌گویدمن آلت فعلم به آن هم عنایت کرده‌است به آن فرمانداری که آلت می‌شود این عقل رابه آنهم عنایت کرده عنوان اینکه آلت فعل بایدازمجازات مصون و برکنارباشدیک توطئه ایست یک سفسطه ایست یک عمل بسیاربسیاربیرحمانه ایست اگر توی این مملکت آلت فعل آنهایی که توی این مملکت مردم رابدبخت کرده‌اند مردم رابیچاره کرده‌اند ثروت مردم راغارت کرده‌اند اجنبی را براین مردم مسلط کرده‌اند اینهاهمه آلت سیاسی استعماربوده‌اند اگر حساب این آلت‌ها رسیدگی بشود این آلت فعلها محکوم بشوندوسرداربرونددیگراصولاهیچ آلت فعلی هوس نمایندگی نمی‌کندوهیچکس هم بعنوان اینکه من آلت فعلم خودش را ازمجازات و تعقیب مصون و محفوظ نمی‌داردترورشهرستان یزدوتوابع کاررابجایی رسانیدکه علمای آنجامجبورشدند انتخابات راتحریم کنند آقایان نمایندگان محترم می‌دانیدکه تحریم انتخابات دریک مواردخاصی صورت می‌گیردویکی ازآن مواردخاص این است که هیچ نمونه و آثاری برای آزادی انتخابات وجودنداشته باشد آقایان نمایندگان محترم آقایان محترمی که به آقای دکتر طاهری رای دادیدحضورتان عرضه می‌دارم بقدری مردم را دریزددرمضیقه و فشارگذاشته و خفه کردندکه علماء مجبورشدند تحت عنوان تحریم انتخابات اعلام کنند که اینجا آزادی انتخابات وجود ندارد، لابد جناب آقای دکتر طاهری یامثلا آقایان دیگرخواهندگفت این‌هایی که انتخابات را تحریم کرده‌اند ازعلماء یزدنبودندیالابدمی‌فرمایندوهمان طورکه شیوه مرضیه معمولی آقایان است می‌آیندپشت تریبون و خواهندفرمودکه تکذیب می‌کنیم عرض کردم قبل ازاینکه ایشان ازخودشان مدافعه بفرمایند۵۰ سال است مسلم هیأت حاکمه مردم راغارت کردندمردم رابروزسیاه نشانیدندوهرکسی اعتراضی کردصداکردبایک کلمه تکذیب می‌کنم برگذارمی‌کنند امامن قطع دارم می‌آیدآن روزی که این تکذیب می‌کنم آقارابیک صورت مهیبی ملت بگلوی گویندگان آن فرومی‌کند، علمای یزدکه انتخابات راتحریم کردند بنده شخصیت و ارزش آن‌ها رادراجتماع می‌خواهم برای آقایان محترم ازحلقوم خودشهربانی که آلت فعل آقای دکتر طاهری بوده‌است برای آقایان نمایندگان بخوانم تا آقاین بدانیدکه اگر آقای دکتر طاهری تشریف بیاورنداین جا یا آن جا یا جای دیگر بفرمایند ما تکذیب می‌کنیم و این‌ها علماء یزدنبودندوعلمای یزدانتخابات را تحریم نکردند چه صورتی داردملاحظه خواهیدفرمودکه شهربانی مزدور خودشان چه دسته گلی به آب داده و ماهیت علماء رابرای نمایندگان محترم تشریح کرده یک گزارشی دادشهربانی یزدراجع به آقایان علمای یزدکه انتخابات راتحریم کردند اولا یک یک نام آقایان محترم رابعرض نمایندگان محترم میرسانم و بعدمضمون نامه آقایان علماء را بعرض آقایان نمایندگان محترم میرسانم (بیانیه علمای یزدبعموم ملت اسلام و معتقدین بشریعت حضرت خیرالانام اعلام می‌داریم این جانبان پس از سالها کناره گیری برحسب اوامر مطاعه آقایان آیات الله و حجج الاسلام هم و تهران و خراسان مؤید بنویدآقای دکتر مصدق درامرانتخابات دوره ۱۷ مداخله نموده و اکنون معلوم می‌شود که هیچگونه آزادی عمل نداریم لذا لازم است تا کسب تکلیف از مراجع تقلید و دستور ثانوی هیچگونه مداخله در موضوع انتخابات ننمایید.

سریزدی - الحاج شیخ محمودفرساد- محمدصدوقی - جلال‌الدین ترابی - شیخ حسن واعظ - سیدابوتراب واعظ. مهدی لسان صدق. الحاج میرزا احمدهروی. الحاج شیخ محمد شریعتمداری این آقای سریزدی را آقایان علمایی که درمجلس تشریف دارندبخوبی می‌شناسنداین آقا ازاجله علمای شیعه‌است و ازافتخارات ایران و اسلام است گمان نمی‌کنم خودآقای دکتر طاهری و آقای جلیلی و آقای صراف‌زاده تکذیب بکنند وبگویندکه آقای سریزدی ازاجله علمای شیعه نیست و اگر بخواهند تکذیب بکنند بازهم مثل خیلی چیزهای دیگرکه تکذیب می‌کنند همانطورهم این راتکذیب کنند وبعلاوه اگر تکذیب کردیدیکی ازمفاخریزدراتکذیب کردیدواین دیگر بمن ربطی نداردایشان از اجله علمای یزد هستندو مورداحترام تمام مراجع تقلیددرتمام مدت عمر و زندگی بوده آقای سریزدی و آقای حاج شیخ محمودفرسادکه ازعلمای محترم یزداست و حتی خودشهربانی حاضر و شهربانی شما که با شما کاملا موافقت داشته خود شهربانی دراین گزارش که آن جاهست درباره حاج شیخ محمود فرسادنوشته‌است که بدسابقه نیست (دکتر طاهری - رئیس دفتربوده) رئیس دفترباشدمگررئیس دفترشدن جرم است بله آقای دکتر طاهری اجازه دارندصحبت کنند ایشان ازچندجامصونیت دارندرئیس دفتربودن جرم نیست آقای دکتر طاهری آقای محمدصدوقی آقایان علماء می‌دانند، آقای قائم مقام الملک می‌دانندایشان ازشاگردان برجسته مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری که بازهم از مفاخر عالم شیعه‌است بودندوبعدهم درخدمت آقایان علماء آیت الله صدر مخصوصا آیت الله بروجردی کمال عنایت رابایشان هم از نظرعلم و زهد و تقوی و هم ازنظرحق طلبی و مبارزه‌ایی که باعمال انگلستان داشته‌اند این صلاحیت را آقای صدوق دارند آقای ترابی آقای حاج شیخ حسن واعظ این آقایان ازگویندگان محترم و با آبروی شهریزدهستند(صراف‌زاده - آقای ترابی یزدی نیستند) بنده می‌دانم که آقای ترابی یکی از گویندگان شهر شما است (صراف‌زاده - شهرمانیست یزدی نیست) شما خیلی چیزهاراتکذیب می‌کنیداینهم یکی ازان تکذیب‌ها است عرض کنم بنده حساب تکذیب آقای دکتر طاهری رامعلوم کردم ماچرامرافعه می‌کنیم علی ای حال ماچراخودمان رامعطل می‌کنیم آقای سریزدی که خودآقایان هم متفقا اقرار دارندکه شخص برجسته عالم اسلام است و حق طلب است این آقابجرم اینکه عمال شما اوضاع او را کاملا زیر و رو کردند تحریم کرده‌است انتخابات و رای دادن را این آراء من می‌خواهم ببینم آقای دکتر طاهری از کجا شما آوردید آقایان نمایندگان محترم مراجعه باین دفتر بفرمایید این دفتر۸ هزار امضاء دارد شما خیال نکنید این امضاهایی که دراین دفترهست یک امضاهای عادی است که اخیرادیده‌ایم درست می‌کنند تمام نام و نشانی خودرامعین می‌کنند خودآقایانی هم که درشعبه ۲ تشریف داشتند می‌دانستندکه بعضی ازشکایات بعلت اینکه امضاهایش یکنواخت است می‌گفتیم که این شکایات با این ریخت امضاها قابل رسیدگی نیست و قابل اعتمادنیست (دکتر طاهری - این دفترهم ازآن قبیل است) اما این دفترواین امضاهاغیر ازان امضاهاست ۸هزارمردم یزدیکی یکی باتعیین اسم و هویت شماره شناسنامه محل شغل محل منزل امضاء کرده‌اند وآقایان نمایندگان محترم مجلس شورای ملی رامتذکرکردندکه آقایان بداننداین آقایان وکیل مانیستندوکیل زور و سرنیزه هستندحالا اگر بناباشدحرف مردم یزدمناط نباشددراین موضوع و دلیل نباشدبایدبرویم ازملائک دلیل و برهان بیاوریم تا آقایان محترم بدانندکه آن صندوقهایی که درانجاساخته شده درونش جزلعنت چیزدیگری نبوده من حاضرم با آقایان نمایندگان محترم راجع باین مطلب که تمام مردم یزدبلا استثناء عرض می‌کنم بلا استثناء آقای دکتر طاهری و این انتخابات را انتصابات می‌دانندوانتخابات نمی‌دانندراجع بیک موضوع خیلی خیلی ساده با آقایان عهدمی‌کنم پیمان می‌کنم و آن موضوعی که عرض می‌کنم این است من درمحضرآقایان نمایندگان همین الساعه استعفای خودم را ازنمایندگی می‌نویسم می‌دهم بمقام ریاست باین شرط که آقایان نمایندگان مجلس اعلام کنند بمردم یزدکه مردم یزد آن کسانی که حق شما را طاهری غصب کرده‌است مجلس شورای ملی منتظرتصمیم شما است اگر شمایک روز تعطیل عمومی کردیدمادرمجلس می‌گوییم که آقایان نمایندگان شما نیستندواین انتخابات انتصابات بوده بشرط اینکه اگر مردم یزدتعطیل عمومی کردندیک ماده واحده اینجاتهیه کنیم و سلب مصونیت ازآقای دکتر طاهری بکنیم (دکتر طاهری - باهم برویم) رفتن لازم ندارداین یک مطلبی است فوق رفتنی اگر شمامی‌توانیدبه یزدبروید، البته شما نمی‌توانید به یزد بروید در موقع انتخابات ممکن است رفته باشیدآنهم درنصف شب با چند گردان نظامی و شهربانی که شما را حفاظت بکنند من قبول دارم اینجور قاچاقی می‌شود رفت و برگشت اما آقا اگر می‌توانی برو توی شهر یزد مثل وکلایی که واقعا موکل دارند بروید توی کوچه با مردم با بازاری تماس بگیرید خودتان هم می‌دانید که یک همچوکاری نمی‌توانید بکنید. یکی از مواردی که برای ترور افکار در شهر یزد بوسیله فرماندار و رئیس شهربانی اجرامی‌شد این بود که عده‌ایی رامنتسب می‌کردندبه حزب منحله توده من جمله یک نفرشخصی است دانشجویان و تحصیل کرده‌های حوزه علمیه قم بنام آقای محمداحمدی بموجب دعوت مردم یزدقریب ۵،۶ماه قبل ازانتخابات ایشان به یزدرفته بودندوبنده هم با این آقای احمدی افتخاردوستی دارم وجه اشتراک بنده و ایشان این است که ماهردوبرعلیه دکتر طاهری و امثالشان قیام کرده و مبارزه می‌کنیم و بمجرداینکه ایشان به یزدرفته بودندعمال آقای دکتر طاهری عرض کردم، توضیح دادم مقصودم ازعمال ایشان هیئت حاکمه آنجا است نه مردم یزدبرعلیه این آقاقیام کردندکاغذنوشتندتلگراف کردندکه ایشان رابرگردانیدحتی آقای دکتر طاهری تشبثاتی درمرکزبرای مراجعت آقای احمدی کردندکه شب و روزمبارزه می‌کردآنجابامردم که نگذارنداین انتصابات بعمل بیاید شهربانی دیدکاری نمی‌تواند بکند مجبور شد بگویدکه این آقای احمدی هم منتسب بحزب منحله توده‌است و حال اینکه این آقای احمدی ازشاگردان برجسته حوزه علیمه قم است و مدت مدیدی آنجاتحصیل کرده و ازجوانان بسیار باتقوی است (دکتر طاهری - سواد فارسی ندارد) اگر ممتحن شما باشیدآقای پزشک طاهری باشد چه عرض کنم تشخیص سوادداشتن رابه آقایان عرض می‌کنم یک مرحله ایست آقای دکتر طاهری یک آدمی که متخصص درنجاری است می‌تواندبگویدفلان آدم نجارهست یانیست یک آدمی که متخصص است درآهنگری می‌تواندبگویدکه فلان آدم آهنگرهست یانیست یک آدمی که سوادداشته باشد می‌تواندبگویدکه فلان آدم سوادداردیانداردذات نایافته ازهستی بخش - یک تواندکه شود هستی بخش آن کسی که خودش سواد ندارد نمی‌توان دبگوید کسی سوادنداردیاداردحالاشما اگر بخواهیدبگوییدسوادداریدبنده عقیده‌ام این است که خیرشماسوادنداریدواگرخودتان معتقدیدکه سواددارید مبارکتان باشد بنده عرضی ندارم (پورسرتیپ - عقیده هم آزاداست) سلیقه و درفشانی هم آزاداست همانطورکه عرض کردم سلیقه شان این است یعنی آن کسانی که راضی شدند بعقدقرارداد۱۹۳۳ و رای دادندالبته سلیقه آزاداست و یک عده هم سلیقه دارندکه نباید رای داد، بله شهربانی محیط خفقانی بوجود می آورده و برمی داردگزارش می‌دهد که بایداین آقای احمدی را ازیزدتبعیدش کردوقتی که این آقای احمدی یک سفری می‌رودبه یزدازصبح روزقبل که مردم یزدمی فهمنداومی آینددرنظرداشتندتظاهراتی برای استقبال اوبکنند شهربانی و ژاندارمری آن تحفه‌ایی که هیئت حاکمه مرکزبرای یزدفرستاده که آقای سرهنگ رفیعیان می‌باشددربین مردم شروع می‌کندبه تلقین و تبلیغ که اگر بروید واقع مصلی تجدیدمی‌شود مردم یزدشماکه دیدیدما ازصرف گلوله امساک نمی‌کنیم تا آمدی دنفس بکشید حواله تان رابه مسلسل کردیم و سپردیم اگر شمابخواهیدبرویدبعنوان حمایت ازآقای احمدی تظاهری بکنیدآنوقت این مسلسل دومرتبه به سراغ شما خواهدآمدالبته یک عده‌ایی ازمردم آمدندوعده دیگرهم دیدنداگرنتیجه داشته باشد این قربانی دادن حاضربودنددفاع کنند وقربانی بدهندبیایندوبقدری درفشاربودنددرانتخابات آزادیزدوبقدری به یک نفر فشارواردآوردندکه مجبورشدبه تهران برگرددیک نکته‌ایی که اینجالازم است بسمع آقایان نمایندگان محترم برسانم آقای اقبال نماینده محترم کرمانشاه هم اینجاتشریف دارندرفقای ما ازکرمانشاه مرادعوت کردندبروم آنجابرای مبارزه انتخاباتی اولا این مطلب رابه آقایان عرض کنم که ماعقیده مان این است که ملت حق دارد در انتخابات مداخله کند و دولت حق ندارداین عقیده ما است و بالخصوص اگر ملتی تشکیل بشود بنام حزب چون درکرمانشاه حزب ما کاندید داشت و آقای نادعلی خان کریمی بودنددرآنجایک جریاناتی زیرپرده بوقوع پیوسته بودبنده دعوت شدم رفتم به کرمانشاه درکرمانشاه جریاناتی که نمی‌خواهم تصدیع بدهم فقط می‌خواهم یک موضوع راتذکربدهم و آن این است که فرمانده تیپ کرمانشاه که آقای اقبال خوب می‌شناسندآقای سرتیپ محوی است چندین گزارش داده بودندبه مرکز که فلان کس طرفدارندارد و فلان و فلان این گزارشهاراداده بودندبه آقای دکتر مصدق بنده رفتم حضورایشان و این گزارش رابمن دادندوگفتنداینطوراست؟ گفتم این حساب خیلی خیلی ساده‌است اگر من درکرمانشاه طرفدارندارم پس بنابراین قدرت ندارم و کسی هم که قدرت نداشته باشد وحشت نداردپس این چه شده که آقای سرتیپ شیبانی آقای سرتیپ محوی آقای سرهنگ قریب رئیس شهربانی آنجاده بیست روزقبل ازاینکه بفهمندمن کرمانشاه می‌آیم مرتب بمرکزتلگراف می‌کنند که مانع آمدن شمس قنات‌آبادی شوندوقتی که من حرکت کرده بودم خوشمزه اینجا است که یک تلگراف کرده بودسرتیپ محوی فرمانده تیپ آنجاکه اگر ممکن است این را ازبین راه برگردانیدالبته قدرت نداشتن ماودوستان مان درآنجاوقدرت داشتن آن کسانی که تمام قوای شان راگذاشته بودندکه بلکه ازصندوق سردربیاورنددرموقع عمل معلوم شدما ادعای قدرت شخصی نمی‌کنیم مابامردمیم و مامعتقدیم که بالاترین و مقتدرترین قدرتهادردنیاقدرت اجتماع است و قدرت اجتماع هم درکرمانشاه بمنصه ظهوررسیدآقای احمدی هم همینطورشما و دست نشاندگان شما که دریزدودرتهران بوسیله تلگرافات و بوسیله روزنامه‌هاییکه درمرکزوشهرستانهاباندشمارا تقویت می‌کنند

می‌گفتندآنجا طرفدار ندارد و مورد توجه نیست و حال آنکه یکعده روزنامه در مرکز و یزد بکلی گفته شما را خنثی می‌کردندآقای دکتر طاهری بنده از شماسوال می‌کنم که اگر کسی طرفدارنداشته باشد مسلماقدرت نداردواگر قدرت نداشته باشد مسلما آمدن اوبه یزدوحشت نداردپس چه شده بودکه دستگاه شما درانجا ازیک طلبه مبارزسخنگو این قدروحشت داشته‌است که این پرونده پراست ازتلگرافاتی که فرماندارمخلوق شما به مرکزمخابره کرده و گفته‌است ای داد و بیداد بیاییداین جا آقای احمدی یک طلبه قم تحصیل کرده و بقول شما منتسب بحزب منحله توده را ازیزد برگردانیداین چه بوده‌است؟ اگر کسی قدرت نداشته باشد وحشت ندارداین چه بوده‌است، مسلم هست این نامه‌هاییکه دست نشاندگان شما در یزد کردنداین داد و بیدادهایی که طرفداران شما و عمال شما در یزدکردنداین سندزنده‌است که مخالفین شما دارای اکثریت تامه بوده‌اند این که شما می‌خواهیدبنام نماینده خودرابه آنهاتحمیل کنیدبرای آنها قابل هضم و قابل قبول نیست یک عده‌ایی ازمدیران جرایددریزددرخلال مبارزه انتخاباتی یزدحداکثرفعالیت را کرده کما اینکه در خلال این نهضت مقدس کرده‌اند ویک سهم بسیارزیادی درجلوراندن این نهضت و روشن کردن افکارعمومی مردم ایران داشته‌اند این آقایان مدیران جرایدکه زبان گویای مردم یزدهستندبیانیه‌هایی برعلیه انتصابات یزد منتشرکردندکه دراین بیانیه‌ها تمام مواردتخلف ازقانون تمام جریانهایی که شده‌است دریزدوتمام جنایاتی که برای این انتصابات مفتضح یزدصورت گرفته‌است برای مردم بطورمشروح این جا اشاره کرده‌اند...

رئیس - آقای قنات‌آبادی اکثریت نیست قدری تامل بفرمایید (چنددقیقه بعداکثریت شد) بفرمایید آقای قنات‌آبادی دودقیقه هم اضافه شدبروقت شما

قنات‌آبادی - خیلی متشکرم ازحسابدانی آقای رئیس. عرض کردم آقای فرمانداریزدبزرگترین خدمتی که باین انتصابات فرمودند این بودکه مخالفین رادربدرکنند دربدرهم کردندویک عده راهم گرفتندممکن است حالا یکی هم آنجابودمن نمی‌دانم که یک وقتی ممکن هست ازطرف شهربانی جزء حزب منحله توده بوده اوراگرفته باشندوبعد آزادمی‌کنند واین هم یک وسیله ایست دست شهربانی هروقت یک جماعتی را بخواهند بگیرند اینکارها را می‌کنند ممکن است همچو چیزی هم باشد چون این کار را شهربانی‌ها همه جامی‌کنند یک کلمه اینجا هست که استنساخ شده‌است ازگزارش آقای زمانیان یکی ازبازرسان اعزامی به یزدایشان گزارش می‌دهدکه فرمانداروبخشداروتمام کسانی که رفتند برای انتخابات اینهابوظیفه شان عمل نمی‌کنند ومحیط راطوری می‌کنند که مردم رای ندهندیک عبارتی دارددراین گزارش که ازنظرتوجه آقایان نمایندگان بسیاربسیارعین آن عبارت لازم است آقای زمانیان باذکراین جمله که می‌گوید (دامن خود را آلوده نکنید) و به مرکزگزارش می‌دهدکه جلواین حق کشی رابگیریدودامن خودرابرای انتخابات دکتر طاهری آلوده نکنیدواجازه ندهیدفرماندارورئیس شهربانی و فلان و بهمان اینهاهمه جنایت بکنند البته آقایان نمایندگان محترم می‌دانندبرای این که انتخاباتی بشود ممکن است دریک شهری دریک حوزه انتخابیه یکنفرازطرف تمام طبقات طردبشود اما این لازم نیست که درآنجافقط یک نفر، دونفریاسه نفرکاندیدباشندممکن است کاندیدهای متعددباشند دریزدهمانطوریکه جناب آقای حائری‌زاده فرمودند قدرمسلم و قدرمتیقن این بودکه تمام مردم یزد اجماعا نمی‌خواستند بگذارند دو مرتبه آقای دکتر طاهری تحمیل شود اما خودکاندیدهامتعددبودندهمان طوریکه ایشان فرمودند هشت نفر، نه نفرکاندیدبودندکه اینها از طرف دستجات متعددفعالیت می‌کردندمثلا آقای آقاشیخ مهدی آقازاده حضرت آیت الله حائری که جوان روشنفکرومردمجاهدمبارزی است و موردتاییدقاطبه علمای شیعه‌است آقازاده مرحوم حاج شیخ عبدالکریم رادرانتخابات یزد تایید کردند و مخصوصا آیت الله خوانساری بمردم یزد از این حسن انتخاب تبریک گفته بودند و قاطبه مردم شهر بالا استثناء و خارج شهر طرفدار آقازاده مرحوم شیخ عبدالکریم بودندنه ازنظراینکه آقازاده ایشان بودازنظراینکه خوداین شخص دارای خصائص آزادی شهامت و شجاعت و همه چیزبوده‌است و گمان نمی‌کنم که خود آقای دکتر طاهری که همه چیزراتکذیب می‌فرماینداین مطلب راتکذیب بفرمایند(دکتر طاهری - آن رامن طرفدارش بودم) عجب! طرفدارش بودیدکه وکیل نشود کما اینکه نشد، دستجات مختلف می‌خواستندمیتینگ بدهندتبلیغ کنند بنویسندولی شهربانی جلوی هرعملی هرنفس کشیدنی راگرفته بودچرا؟ دلیلش بسیارواضح است شهربانی میدید اگر فلان دسته طرفدارآقای مهدی حائری بخواهدمبارزه کندوقیام کندوصحبت کنددرمرحله اول با ایشان مخالفند، طرفدارآقای نواب و کی و کی آنهایی که آنجاکاندیدبودندحتی بعضی ازرفقاودوستان خودشان که اینجابا ایشان اتحاد دارنددریزدبا ایشان مخالف بودندمثلا آقای دکتر صحت که دراینجاباهم موافق هستندبرای اینکه آقاتهران و مرکزرادارد ولی چون می‌دانستندکه آقای دکتر طاهری درآنجا نصف رای هم نخواهندآوردلذا ایشان هم با آقا مبارزه می‌کردند شهربانی دیدبرای اینکه با آقای دکتر طاهری عزیز و گرامی و نورچشمی سیاست استعمارهیچگونه مبارزه‌ایی نشود و برای اینکه جلوگیری کنند ازهرگونه تبلیغات انتخاباتی لذانفس مردم رادریزدقطع کردندوحتی جلوگیری ازاقامه جماعتهامی‌کردندازبرای اینکه درنمازجماعت‌ها بساحت مقدس کبریایی بزرگ استعمارآقای دکتر طاهری اهانت نشود (دکتر طاهری - اهانت نکن) تکذیب بفرمایید آقای دکتر طاهری بنده آنروزعرض کردم: من اول باردانستم که باشیرین درافتادم - که چون فرهادبایدجست دست ازجان شیرینم، توی این مملکت یاشمابایدباشیدیاما(نبوی - هردو) یاشمادکتر طاهری و طرفداروعمال دکتر طاهری یاماوملت دیگرشق ثالث ندارد(دکتر طاهری - توهین نکنید) توهین چیست ماباشماسرجنگ داریم، جنگ حیاتی و مماتی ماعقب برگشتیم تاریخ پنجاه ساله ایران راورق زدیم دیدیم هربدبختی دراین مملکت رخ داده هرجنایتی که بوقوع پیوسته هرتروردسته جمعی که شده هرآدم کشی که شده دست شما وهیئت شما درآن دخیل بوده (دکتر طاهری- شما آدم کش هستید چراتوهین می‌کنید) مادشمنان خدا را می‌کشیم، دشمنان ملت رامی‌کشیم افتخارهم می‌کنیم و کشته هم می‌دهیم. بعدازاین جریانات و توقیف ادامه جریان انتخابات یزدآمدندحساب کردندوگفتندکه خوب مامورفوق العاده بفرستیم آقای سرابندی و آقای سرهنگ رفیعیان را بعنوان مامورفوق العاده به یزداعزام داشتنداولا یک نکته‌ایی راعرض کنم این منطق ازنظرکلی غلط است که بنده مثلا با آقای دکتر طاهری دشمنم و هرکس هم که به آقای دکتر طاهری سلام کندبا اودشمن باشم این صحیح نیست من بادکتر طاهری دشمنم هرکس که با ایشان هکاری بکندونقطه متقابل هم همینطوراست نه من، مردم ایران اینطور هستندبا اینکه برای جناب آقای دکتر محمدمصدق کمال احترام راقائلیم و دلیلش هم این است که خدمتگذارملت است و برای مملکت مجاهدت می‌کندوروزورودایشان این مملکت با اینکه دوظیفه داشت یکی نمازعیدفطرویکی جریان ورود ایشان ملت راضی نشد که یکی را تعطیل کندبهر دوعمل شد یعنی هم نمازعید فطر و هم ورودجناب آقای دکتر مصدق برگزارشد و اشخاصیکه هی داد می‌کردند فریادمی‌کردند و می‌گفتندکه مجلس به آقای دکتر مصدق علاقه‌ایی ندارد در آن روز کاش می‌آمدند و از دور تماشا می‌کردند غرض علاقه من و ارادت من بایشان ایجاب نمی‌کندکه هرعملی که بشود بنده در مقابلش ساکت باشم چون ما نه بنده کسی هستیم نه برده کسی و نه مطبع کسی و انشاء الله مطیع حقیم و در مقابل فضیلت سرتعظیم فرود می‌آوریم این آقای سرابندی و آقای سرهنگ رفیعیان البته آقایانیکه در جریانات قرار دارند و شایدهمین حرف هم از خود آنها ترواش کرده باشد و بگوش ما رسیده باشد همین آقای سرهنگ رفیعیان در پست ریاست کارگزینی شهربانی تنها کسی که او را نگاه می‌داشت و از او حمایت میکردجناب آقای دکتر طاهری است و البته ممکن است ایشان حسب المعمول بفرمایند تکذیب می‌کنم اما خودایشان و خود آقای سرهنگ رفیعیان و دولتهایی که آقای دکتر طاهری توجه آنهارابرای ابقای سرهنگ رفیعیان در پست کارگزینی شهربانی درآن دولتهاجلب می‌کردند اینها خودشان می‌دانندکه اگر ایشان بفرمایندتکذیب می‌کنم این تکذیب می‌کنم ایشان دروغ است آقای سرابندی و آقای سرهنگ رفیعیان راکه فرستادند یزد برای اینکه بوضع آنجارسیدگی بکنند من واقعامی‌خواهم آقایان نمایندگان محترم این معمارابرای من حل کنند واقعا این مطلب رابرای من روشن بکنند در یزدیک جریانهایی پیش آمده یک دعوت ۱۰۸ نفری شدیک واقعه مصلی پیش آمدوهفت هشت نفررابدنشان راباگلوله مشبک و قطعه قطعه کردندآن روزیک عکسی راخدمت آقایان نشان دادم این یک عکس دیگراست ازجریان انتصابات جناب آقای دکتر طاهری آقایان این یک عکس دیگری از شهدای انتخابات یزداست این عکس نشان می‌دهد(آقایان نمایندگان محترم توجه بفرمایید) این عکس یک خانواده‌است که دراثراینکه مایل بودندانتصاب بشونداین بدبخت‌ها ازبین رفته‌اند وعائله شان بی سرپرست مانده‌است این جنایتی است که دریزداتفاق افتاده‌است. این بچه‌ها یتیم شدند گرسنه ماندنداین جنایت‌ها هم اضافه شده‌است بعدازواقعه مصلی بعدازجریان اعتراض مردم بعدازکشتاردسته جمعی حالا اگر اظهارلطف و عنایت فرموده آقای سرابندی و آقای سرهنگ رفیعیان رافرستادندواظهارعنایت فرمودند برای رسیدگی و انجام دادن انتخابات (میراشرافی - مرکز) مرکزرا آن روزعرض کردم و بازهم دومرتبه تکرارمی‌کنم عرض کردم که دکتر مصدق راملت ایران بقال‌ها پیشه ورها بازاریها روشن فکران مبارزه کردندوایشان رابه هیئت حاکمه تحمیل کردند(میراشرافی -عرض کردم مرکزرابفرمایید) خودتان همه می‌دانیدآقای دکتر طاهری یعنی مرکز، خودتان هم قبول دارید دست به ترکیبش نخورده‌است مرکزیعنی آقای دکتر طاهری واقعامرکزیعنی آقای دکتر طاهری (دکتر طاهری - بی لطفی نفرمایید) قبول دارید خودتان هم می‌دانیدکه مرکزیعنی آقای دکتر طاهری (دکتر طاهری - مرکزیعنی دولت) می‌دانیدکه دولت هم یک چیزی درش هست که دولت واقعی اوست من حالا یک سندبرای شما می‌آورم این آقای اقبال دراینجا شاهدندبنده رفتم برای مبارزه انتخابات کرمانشاه یک کسی آمدبطرف من تیراندازی کردمردم اورادادنددست شهربانی شهربانی روبروی مردم آن راولش کردحالامن دولتم یاشما(میراشرافی - شهربانی مال کیست؟) هیئت حاکمه شهربانی هیئت حاکمه این تشکیلات شلوق سیاست پنجاه ساله استعماراست (میراشرافی - آنهاراکه بیرون کردیم تمام شد) (حائری‌زاده - باشرف‌ها رابیرون کردیم انگلیس‌زاده‌های بی شرف بالباس ایرانی روی صندلی‌ها نشسته‌اند) (میراشرافی - شما خودتان یکی ازآنهاهستیدشماخودتان بی شرف هستیدحمال توهین نکن (حائری‌زاده - مردم اراذل و اوباش رامی شناسند) (میراشرافی - خفه شوگورت راگم کن) (زنگ ممتدرئیس - دعوت بسکوت)

حائری‌زاده - کاری نکن وارد چیزهایی که نمی‌شناسندت بشوم.

قنات‌آبادی - من به آقایان نمایندگان یک نکته‌ایی راتذکرمی‌دهم و آن این است که تصادم دراین مملکت قحطی است و غیرقابل اجتناب است تصادم مابا آنهاییکه پنجاه سال دراین مملکت درمکتب استعماردرس اذیت و آزارمردم و غصب و تحمیل بمردم راخوانده‌اند اگر نتوانندتغییررویه بدهندبایدبدانندکه تصادم و تحول قطعی است و غیرقابل احترازاست آقای سرابندی و آقای رفیعیان ازمرکزهمان مرکزی که برای آقای میراشرافی تفسیرکردم حرکت کردن رفتندبرای انتخابات یزداین مطلبی که برای آقایان عرض کنم معما اینجاست و واقعاخودم هم مانده‌ام دراین قضیه که این آقایان رفتنددریزدرفتندبه آن مامورشهرداری آدم کش بگوینددستت دردنکندرفتندبه آن فرماندارصندوق سازبگوینداحسنت رفتندبه آن کسانی که مردم راترورکرده بودندبگویندآفرین برای چه رفتند؟ با این پول‌ها دادند بروندآنجاوتثبیت بکنند جنایاتی که گذشتگاه کرده‌اند این نیست مگرهمانکه به آقاعرض کردم که هیئت حاکمه مثل زنجیربهمدیگرپیوسته‌اند این جناحشان آن جناحشان راتقویت می‌کندآقا سرابندی که تشریف برده بودندبه یزد علماء و دانشمندان یزدبزرگان و محترمین یزدجلسه‌ای کردندوتمام اعتراضات و شکایتهایی که ازجریان تهیه مقدمه این انتصابات داشتندبه آقای سرابندی عرض کردندآقای سرابندی به مردم یزدوعلماء همین‌هایی که انتخابات راتحریم کردندهمین‌هایی که دیدندهردم ازاین باغ بری می‌رسدتازه ترازتازه تری می‌رسدهمین‌هایی که دیدنداینهم که بعد آمده قماش آنهایی است که قبل آمده بودندعرایضی به آقای سرابندی عرض کردندوحضرت آقای سرابندی هم به آقایان علماء قول دادکه بنده دراین دعوت ۱۰۸نفری تجدیدنظرمی‌کنم و آن کسانی که مورداحترام مردم هستندبرای تعیین انجمن نظاردعوت می‌کنند خوب آقای سرابندی مامورفوق العاده مرکزهستندباتمام دادوبوق و کرنابه آنجا تشریف بردندبرای اینکه باین جاروجنجال یک سروصورتی بدهندیک وقت نیمه شب آقای سرابندی یک اعلامیه‌ایی درشهریزدمنتشرمی کنند که آسوده بخوابیدشهردرامن و امان است نه کسی کشته شده نه طوری شده و این ۱۰۸نفری هم که دعوت کرده‌اند شرافتشان ازاین ماوراء بحارآمده هیچ طوری نشده همان جریان سابق بایدباشد لاغیر

رئیس - آقای قنات‌آبادی ۱۰ دقیقه دیگرازوقت شما باقی مانده‌است

قنات‌آبادی - آن دودقیقه هم حساب شده‌است؟

رئیس - حساب شد

قنات‌آبادی - تشکرمی‌کنم آقایان مردم یزدصبح سرازخواب بلندکردنددیدندکه آقای سرابندی مامورفوق العاده و آقای سرهنگ رفیعیان تمام آدم کشی‌ها را امضاء کردندگفتندبدرک که فلان آدم سرنمازکشته شدسرخم می‌سلامت شکنداگرسبویی دکتر طاهری وکیل شود بدرک که همه مردم ترورشدند مردم یزدورهبران مردم یزدعلماء اعلام درمقابل این عمل که قرارگرفتندوقتیکه دیدندآقای سرابندی هم که تشریف آوردندایشان هم همان وضع سابق راتثبیت فرمودند ناگزیرشدند ازمداخله درانتخابات خودداری فرمایندوخودداری هم کردندآقایان علماء یزدهم اعلامیه‌ایی برتحریم شرکت درانتخابات یزدصادرکردندجناب آقای قشقایی (خسروقشقایی - بسیارکارخوبی کردندشماهم اگر آنجاتشریف داشتیدرای نمی‌دادید(خسروقشقایی - بنده امروزهم رای ندادم) (محمد حسین قشقایی - ولی آقای سرابندی خیلی آدم شرافتمندی هستند) بنده نگفتم که آدم بدی است بنده نگفتم آقای سرابندی آدم خوبی نیستندبنده این مطلب راعرض کردم که دریزدکشتاری شده بودمردم هم کشته شده بودند شهربانی هم دستش دراین کاردخیل بودبه دلائلی که خودمامورین دولت آورده‌اند آقای سرابندی رفتندوگفتند اشکالی ندارداعتراضاتی هم شده اهمیتی نداردبنده این راعرض کردم و البته بنده بمقام شامخ ایشان اسائه ادبی نکرده و نمی‌کنم (یکنفرازنمایندگان - سرابندی و رفیعیان هردوخوب هستند) هردوشان ازیک قماشند(شهاب خسروانی و پورسرتیپ نه آقاسرابندی آدم خوبی است) حق با آقای شهاب خسروانی است بنده دلم می‌خواهد که آقای سرابندی بودندومی شنیدندکه دراینجا آقای شهاب خسروانی و آقای پورسرتیپ و آقای محمدحسین خان قشقایی دراینجا طرفدارایشان هستندوازایشان حمایت کردندومسلماهم ایشان تشکرمی‌کنند ازعنایات آقایان نمایندگان (محمدحسین قشقایی - مامجبوریم هرچه دیده‌ایم همان رابگوییم) من بشخصیت ایشان چیزی نمی‌گویم، بچیزیکه علم ندارم واردنمی‌شوم و چیزی عرض نمی‌کنم بنده راجع بانتخابات یزدورفتن ایشان به یزدواتفاقاتی که واقع شده و برسمیت شناختن جریانات سابق عرض دارم بنده نمی‌دانم ایشان چکاره بودندوازکجا آمده‌اند و رفتند و مامور فوق العاده شده‌اند بنده هیچ ارتباطی هم با ایشان ندارم هیچ اطلاعی هم ازایشان ندارم می‌خواهم برای اثبات مدعای خودم بسمع آقایان محترم مجلس برسانم که مردم یزدقاطبه علیه آقای دکتر طاهری بودندوآن گزارشی است که سرهنگ رفیعیان برای سمبل کردن انتخابات یزد تشریف برده بودنددرباره اجتماع مخالفین آقای دکتر طاهری بمرکز داده‌اند این گزارش را باید برای آقایان بخوانم (فرامرزی - سرهنگ رفیعیان همان است که حافظ انتظامات انتخابات تهران بوده) (میراشرافی - درانتخابات تهران خوب بوده دریزدبدبوده؟) نه من کی چنین حرفی رازدم (حائری‌زاده - همان است که مرحوم مدرس راکشت) (زنگ رئیس) میراشرافی - مرحوم مدرس راخودشماکشتیدجناب آقای حائری‌زاده) جناب آقای حائری‌زاده اجازه بدهیدآقای فرامرزی اجازه بدهیدضامن صحت انتخابات تهران و ضامن پیروزی انتخابات تهران مردم شرافتمندتهران هستندمگرشمایادتان رفته که دردوره ۱۶درزیرفشارتفنگ و گلوله و آنهمه ترورتهدیدهمین مردم تهران انتخابات رابردندوهمین‌ها رای دادندمگرهمین‌ها نبودند؟ عوض نشدند آقاتضمین کنند ه انتخابات تهران مردم تهرانند مردم تهران بانی نهضت ایرانند(میراشرافی - ماخودمان هم جزومردم تهرانیم) من تکذیب نمی‌کنم بنده نه تکذیب می‌کنم که شما جزومردم تهرانیدونه تکذیب می‌کنم که شما درموردملی شدن صنعت نفت موافق بودیدهیچ همچوتکذیبی رابنده نمی‌کنم (بهادری - ماهمه رای دادیم) اجازه بفرمایید اثبات شئی نفی ما عدی نمی‌کنداگربنده بگویم آقای ذوالفقاری به ملی شدن صنع نفت رای دادندمعنایش این نیست که جناب آقای بهادری رای ندادند معنایش این نیست که خیلی معذرت می‌خواهم جناب آقای فرامرزی بنده می‌خواهم عرض کنم که دربعضی شرایط و امکانات برای جنایتکاران مجال جنایت نیست مردم تهران بشهادت قلم خودشمابشهادت قلم عقلاء و تمام گویندگان جدامبارزه کردندومجال جنایت به کسی ندادنداین مردم تهران انتخابات دوره شانزدهم رابردندباوجودآنهمه فشاربنابراین سرهنگ رفیعیان درانتخابات تهران هیچ رلی نداشت جزرل نعش رل نعش (فرامرزی - رئیس انجمن تقاضاکردکه اوباشد) (زنگ رئیس) تقاضای فردی نکرد

رئیس - ازوقت ایشان سه دقیقه باقی است بگذاریدبیانشان رابکنند

قنات‌آبادی - بسیارخوب. چون جناب آقای فرامرزی ازوقت بنده بیش از۳ دقیقه باقی نیست (چندنفرازنمایندگان -مارای می‌دهیم شما سه ساعت دیگرصحبت کنید) خیلی ممنون می‌شوم جناب آقای رئیس اعلام رای بکنیدمجلس اجازه صحبت بمن می‌دهدحالاشما اجازه بدهیدبنده این سه دقیقه راصحبت کنم عرض کنم آقای سرهنگ رفیعیان دریک ازگزارشات خودش بمرکزمی گویددرمسجدامیرچخماق چنان جمعیتی بود، عین عبارت ایشان است می‌گویدچنان جمعیتی بودکه اصلاتصوراین اجتماع بزرگ دراین مکان نمی‌رفت خوب دقت بفرمایید معنای این کلمه را(صراف‌زاده - همین گزارش راقرائت بفرمایید) آقای صراف‌زاده بندکه باشماقرارگذاشته بودیم ازاین جاکه بیرون می‌رویم بشرط این که وقت صحبت گرفته نشود تمام این عرایضی راکه کردم یکی یکی اسنادش رابشما ارائه بدهم (صراف‌زاده - و قرارشداگرنبودبیاییدبگویید) شما اینجاتشریف نداشتیدوبنده راجع به رئیس ژاندارمری یزداینجا عرض کردم (صراف‌زاده - هنوز دراشتباهید) منهم همین راگفتم شما تشریف نداشتیدگفتم آقای سرهنگ کاشانی رئیس ژاندارمری یزدهستنداماسرگردمعیری راباقرعه درقرعه فرستادند(صراف‌زاده - پس اشتباه رارفع فرمودید) اشتباه که برمی گرددآقای سرهنگ رفیعیان گزارش می‌دهدکه درمسجدامیرچخماق چنان اجتماعی شده که اصلا بتصورنمی آمدالبته می‌دانیداین گزارش نمی‌گویدطرفداران آقای دکتر طاهری این اجتماع راکردندبلکه مقصودش این است که مخالفین آقای دکتر طاهری درشهرچنان اجتماعی کردندکه بتصورآقای سرهنگ رفیعیان طرفدارآقای دکتر طاهری هم درنمی آمده‌است (فرامرزی - طرفدارکه چنین گزارشی نمی‌دهد) این جریان راعرض کردم تا انشاء الله برای نوبت سوم هرعرض بکنم که درآن صندوقهاجزلعنت چیزدیگری نبوده‌است

رئیس - آقای زهری

بعضی ازنمایندگان - نیستند

رئیس - آقای حائری‌زاده

حائری‌زاده - من اگر رایی راکه جناب آقای رئیس برخلاف قانون ازمجلس گرفتندقانونی می‌دانستم پشت این تریبون نمی‌آمدم زیراکه جریان انتخابات تصویب شده تلقی می‌شدوپس ازاینکه انتخابات جریانش موردتصدیق واقع می‌شدمذاکره دراطراف آن معنی نداشت ولی چون نگذاشتندصحبت بشود با اینکه من آقای صراف‌زاده را ازاغلب آقایانی که اینجاهستندواعتبارنامه شان گذشته اگر بهترندانم بدترازآنهاهم نمی‌دانم این است که من اینجا برای صلاحیت اونیامده‌ام صحبت بکنم و اگر آن طرزرای نبوداصلاواردبحث نمی‌شدم ولی جناب آقای رئیس چون مسلک و رویه شان پایه اش روی رفاقت و دوستی است اینجامنحرف شدند ازقانون و آن رای بعقیده من قانونی نبوده ازاین جهت من آمده‌ام تکمیل بکنم عرایضم راوبقیه مطالب خودراعرض کنم درموضوع انتخابات یزدطرزجغرافیایی یزدرابعرض آقایان رساندم که یک منطقه ایست که ۷هزاریاده هزارکیلومترمربع مساحت داردکه هرپنجاه، شصت، هشتاد، صدکیلومترکه برویدنه آب است و نه‌آبادی ممکن است یک جایی یک آب کوچکی پیداشود که هزارنفر، ۵۰۰نفردراطراف آن آب مشغول زحمت کشیدن باشندصندوق انتخابات مال این دوره نیست درادوارمختلف می‌رفتندبه این نقاط برای اخذ رای ازروزیکه جناب سرابندی تشریف بردندوآن جنایات و آدم کشی‌هایی که دریزددر مقدمه انتخابات شده بودآنهاراندیده گرفتندوگفتندماهستیم و ظاهرقانون فرماندارهرعده‌ایی راکه دعوت بکنداوفاعل مختاراست خواه طرف اعتمادمردم باشد خواه نباشداویک عده‌ایی رادعوت کرده و اینهادعوتشان صحیح است بنشینندوانجمن راتشکیل بدهندازآن روزیکه انجمن تشکیل شده تاموقعیکه اعتبارنامه بدست این سه شخص محترم داده‌اند یک ماه بیشترنشده‌است تمام تشریفات آن یکماه طول کشیده و عقلانمی‌توان باورکردکه درظرف این یک ماه دراین منطقه باین وسیعی انجمن‌های فرعی که درقانون پیش بینی شده‌است قابل تشکیل بوده این نقاط بایدهرنقطه‌ایی ازاین بیست و پنج، بیست و شش حوزه انتخابیه نقاطی است که بایدهمان ۱۰۸ نفر یا ۳۶ نفر دعوت بشوندوخود مردم انتخاباتشان رایعنی انتخاب انجمن نظارشان را انجام بدهندولی آنهاهیچ گوششان باین حرفهابدهکارنبوده مثل همان دوره‌های صندوقسازی قدیم رفته‌اند یک ۹نفرازدوستان و اعوان و انصارشان که سوابق خوبی با آنهاداشته‌اند برای صندوقسازی آنهارادرنظرگرفته‌اند واحتیاط کرده‌اند که ممکن است آنهانباشنددرمحل و ممکن است باشکال بربخورند تلگراف نیست خبر بدهند وضعیت آنجاراتاخبربدهندانجمن درست بشود اشکال دارداختیارداده‌اند به آن کدخدا، بخشدارکه هرکس گیرت آمدانتخاب بکن یک انتخاباتی دریک همچومحیط مشوش انجام گرفت و با این نتیجه معلوم بعقیده بنده یک سوابقی است اگر مجلس ایران این سوابق رابگذاردیابایداین قوانین و اصول رابکلی بهمش بزندبرای بعدهاتا انتخاباتی ازطرف مردم بشود یا اینکه این حرفهاودردسرهالازم نیست هرکس مطابق لیستی که می‌پسندندبیایدتوی مجلس و انتصابات و معرفی وکیل مثل اینکه دردوره بیست ساله قلدری می‌کردندبکنیداگر اینطورمی پسندیداین کاررابکنید، دخالت ملت دروغ است ملت حق ندارددرمملکت خودش دخالت بکندیک عده‌ایی راکه ایادی اجنبی دراین مملکت تحمیل کرده‌اند بنام هیئت حاکمه اینهافاعل مایشاء بایدباشنداینهاهرنظری دارند بایداجرابکنند. یک بیانی راجناب دکتر درجلسه سابق و گویادرکمیسیون هم فرموده بودندمن خیلی مختصراین جواب رامی گویم گفته بودندآن کشتاردسته جمعی که دریزدشده بودبنده کرده بودم همین فتوی را اعوان معاویه دادندکه قاتل عمارعلی«ع» است برای اینکه پیرمردهشتادساله نودساله را اجازه می‌دهدبیایددرفلان جاجنگ کندقطعاکشته می‌شود بنده همان شخص هستم اقراربعمل خودمی‌کنم ولی درمقابل فرمایشات آقای فرامرزی توضیحاتی رالازم می‌دانم بنده مردم رامغرورکردم که ممکن است حقشان را اگر قیام بکنند بگیرندمردمی که هیچ واردزدوخوردنبودند مردمی که خیلی صلح طلبنداهل اسلحه نیستنداهل شرارت نیستنددرمسجدخداتجمعی کردندوهنوزناطقینشان نیامده بودندکه برای آنهاصحبت کنند عمال دستگاه فسادرفتندشلیک کردندوعده‌ایی مجروح و مقتول کردنداین اسمش حکومت نظامی نبوده حکومت نظامی تهران ابداحکومت نظامی نیست یک حکومت آزاداست هرکس هرکاری می‌خواهدمی کندیک اعلان را از دیوار آنجا کنده‌اند برای من فرستاده‌اند موقعی که آقای احمدی آنجامیرفته‌است بنابدعوت مردم یزد(صراف‌زاده - یزدیها ایشان رادعوت نکردند) من که دعوت نکردم این جناب آقای احمدی موقعی که به یزدتشریف بردندمن خدمتشان نرسیده بودم و ایشان رازیارت نکرده بودم موقعی که ازیزدمراجعت کردندوآن جنایات راناظربودندمن اینجا ایشان رازیارت کردم درمحضرآقای کاشانی جریان راصحبت می‌کردندحضرت آقای کاشانی بمن فرمودند که این راببرخدمت جناب آقای دکتر مصدق جریان رابعرض ایشان برسان من هم بردم خدمت جناب دکتر مصدق جریان رابعرضشان رسانیدم این اعلان است که بدیوارچسبانیده بودندتاریخش همان تاریخ انتخابات ۲۹ فروردین است روز ۲۵ تصورمی‌کنم موقعی بوده‌است که انجمن ۱۰۸نفری که دعوت شده‌است این آدم روز۲۹واردیزدمیشده‌است آقای سرهنگ حسین رفیعیان که بسیارآدم خوبی است و آقای فرامرزی که شهادت می‌دهندبخوبی اوبنده هم دراین موضوع نمی‌توانم عرضی بکنم همان آدمی است که ایشان گفتنداوماموربوده‌است که مرحوم مدرس راببرندبقتل گاه این را ایشان گفتندلانعلم الاخیراطلاعی من نداشتم شهادتی هم دراین باب ندارم حقیقت راهم نمی‌دانم این اعلانی است که ایشان می‌کنند بامارک فرمانداریزدمارک دولتی است امضای پای این هم سرهنگ حسین رفیعیان است بازرس عالی انتظامی حوزه انتخابیه یزدندایشان می‌گویند (طبق اطلاعات حاصله تگرافاتیکه دیشب درمسجدامیرچخماق قرائت شدبرای وروداحمدی بعنوان نماینده حضرت آیت الله کاشانی که این سمت رافاقداست تظاهراتی بصورت دسته جمعی گویا عده‌ایی تدارک دیده‌اند چون تظاهراتی که منجرباخلال نظم و آسایش عمومی می‌گرددبطورسیاربدون استجاره قبلی ممنوع است لذامامورین انتظامی موظف به جلوگیری و تفرقه دستجات سیارخواهندبودچنانچه اقدامی مخالف این آگهی و انتظامات عمومی درحین تفرقه بشود مسئولیت آن متوجه مسببین و محرکین آن خواهد گردید بمجرداخطار مامورین انتظامی بایستی فورامتفرق شوند» ایناب آقای احمدی وقتی، میرفته جماعتی برای استقبال ایشان میرفته‌اند آنهایی که می‌گوینددعوتش نکرده‌اند دعوت نامه اوکه پهلوی من نیست مردم یزد دعوتش کرده بودندالبته آیت الله کاشانی هم که به اواجازه داده بودندکه بروندلابدنمایندگی ازطرف ایشان داشته‌اند این عمل درحکومت نظامی هم مقدورنیست که یکنفرمسافراست و جمعی راکه برای استقبالش می‌خواهند بروند ممانعت می‌کنند و کامیون‌ها راکه مسلسل روی آن می‌بندندوبانظامی بدورخیابان‌ها گردش می‌کنند که چهارنفری بطوردسته جمعی باهم صحبت نکنند برای تجلیل تازه واردخودشان حتی این شخصی راکه واردمی شود عده‌ایی ازافرادپلیس اطراف این رامی گیرند تا آن تاریخ که می‌خواسته‌است واردبشود می‌روددرب حمام مردم دورحمام جمع می‌شوندکه آن مردبیرون بیایداوراببیند مامورین مردم رامتفرق می‌کنند که یکی دونفرمجروح می‌شوندآنروزدریک همچومحیط آرام و یک همچومحیط عدالت یک چنین محیط آزاد یک همچوانتخاباتی بجریان افتاده و مسبب آن کشتارهابنده هستم بنده ایکه درتهران بودم مسبب این کشتارهاهستم ولی جناب فرمانداری که آمربوده و جناب رئیس شهربانی که مباشروعامل بوده آن اشخاصیکه محصول این عمل بوده‌اند وعجالتا پهلوی آقایان روی این صندلی‌ها نشسته‌اند اینهاتقصیری ندارندبنده که گفتم انتخابات آزاداست مردم برای حق خودشان قیام کنند دولت مانع احقاق حق آنهانخواهدشداین اشتباه رامن کردم اقرارمی کنم که خیال می‌کردم که دستگاهی مطبع دکتر مصدق است دکتر مصدق هم می‌گویدانتخابات آزاداست باشد اشتباه رامن کردم معلوم می‌شود دستگاه مطیع دکتر مصدق نیست و تشریحش راهم آقای قنات‌آبادی کردندوبا بیاناتی که ایشان کردند دیگر محتاج نیست که بنده بیاناتی کرده باشم اگر درایران انتخابات منظمی دریزدبودیک سه نفری کاندیدمی شدند وبعنوان نماینده تعیین می‌شدند حالا یزدیها می‌گویند فرماندار منافع مادی داشته یاسرهنگ رفیعیان منافع مادی داشته آنها دروغ می‌گویندانشاء الله ممکن است صحت نداشته باشد وبرای مذاکره درآزادی انتخابات و فکردریزددومنطقه برای میتینگ آزادبوده برحسب اجازه نظمیه موقعیکه انجمن نظارت تشکیل شده دراین دومنطقه‌ایی که آزادبوده‌است دوصندوق گذاشته‌اند نظمیه اعلان کرده‌است که درشعاع دویست متری صندوق حق هیچ مذاکره بحث و انتقادی نیست و درسایرنقاط هم که آزادنبوده ممنوع بوده‌است دریک همچومحیط منظم این انتخابات انجام شده اینهادرپرونده هست گزارشاتی که بازرسهاداده‌اند جریانیکه درآنجابوداینهاتمام این مطالب راتاییدوتصدیق می‌کندمن دراین موضوع چون تشخیص می‌دهم که قضاوت مجلس طرزقضاوت فرامرزی است و وقتی تیپ فرامرزی و دکتر طاهری دراین مجلس هستندبحث من دراین موضوع معنی ندارد(احمدفرامرزی - وقتی فرامرزی نیست چرا این حرف‌ها رامی گوییدبگذاریدبیایدجواب بدهد) من یک بیاناتی رابرای اینکه دنیابداندوضع ما ازچه قراراست درمجلس، چه اشخاص روی این کرسیهانشسته‌اند لازم بودبنمایم که واردیک تحولی شده‌ایم و با این تحول انگلیسیهای باشرف راکه دفاع ازوطن خودشان می‌کردند و حقوق مملکت ما را تضییع می‌کردنداز مملکت راندیم ولی آنهاییکه لباس ایرانی بتنشان هست و بمنافع ایرانی خیانت کردندوبمنافع آنهاعمل کردند و منکر هم نیستند و اسناد هم هست قبول می‌کنیم

رئیس - آقای صراف‌زاده

صراف‌زاده - هرکدام ازآقایان صحبتی دارندبفرمایند

رئیس - آقایان صحبتی ندارندبفرمایند

حائری‌زاده - این اوراق و این عکسهارامی‌دهم برای حفظ درپرونده

حاج سیدجوادی - آقای صراف‌زاده کسی باشمامخالف نبوده صحبتی نفرمایید (نمایندگان - صحیح است)

صراف‌زاده - حالا که آقایان می‌فرمایندبنده عرضی ندارم

رئیس - رای می‌گیریم بصحت انتخابات آقای صراف‌زاده موافقین ورقه سفیدبانام و مخالفین ورقه کبودخواهندداد

(اسامی آقایان نمایندگان بقرارزیربوسیله مهندس غروی (منشی) اعلام و درمحل نطق اخذ رای بعمل آمد)

آقایان: دکتر شایگان. دکتر ملکی. انگجی. شبستری. میلانی. مهندس حسیبی (کبودبانتخابات یزد) ناصر ذوالفقاری. محمدحسین قشقایی. محمدذالفقاری. معتمددماوندی. عبدالرحمن فرامرزی (سفیدبانتخابات دکتر مصدق). پارسا. حمیدیه. امامی اهری. عامری. افشار. موسوی. افشارصادقی. مجتهدی. جلیلی. کهبد. قنات‌آبادی. مشار. جلالی موسوی. صفائی. حاج سیدجوادی. حائری‌زاده. دکتر فلسفی. احمداخگر. احمدفرامرزی. نبوی. مدرس. مهندس زیرک‌زاده. فرزانه. اقبال. مصدقی. ملک مدنی. دکتر طاهری. میراشرافی. دکتر مصباح‌زاده. خسروقشقایی. مهندس رضوی. محمودنجفی. دکتر کیان. شوکتی. منصف. شادلو. ناظرزاده. وکیل‌پور. ریگی. دکتر فقیهی شیرازی. گنجه. شهاب خسروانی. پورسرتیپ. تولیت. بهادری. نریمان. دادور. رفیع. هدی. شاپوری. اورنگ. دکتر فاخر. غروی

(شماره آراء بعمل آمد ۵۱ ورقه سفیدموافق و ۴ ورقه کبود و ۷ ورقه سفیدبی اسم شماره شد)

رئیس - عده حاضرین هنگام اخذ رای ۶۴ نفر ۵۱ نفر موافق ۴مخالف و ۷ نفر ممتنع بنابراین اعتبارنامه آقای صراف‌زاده تصویب شد

اسامی موافقین - آقایان: عبدالرحمن فرامرزی - شادلو- ملک مدنی - نجفی - دکتر مصباح‌زاده - مشار- دکتر فلسفی - فرزانه - نبوی - مصدقی -دکتر طاهری - کهبد- انگجی - شبستری - موسوی - دکتر ملکی - دادور امامی اهری - دکتر فاخر- رفیع - معتمددماوندی - اورنگ - شهاب خسروانی - ناصر ذوالفقاری - محمد ذوالفقاری - محمدحسین قشقایی - حمیدیه- پارسا- جوادعامری - غروی - مدرس - میراشرافی - احمدفرامرزی - فتحعلی افشار- مجتهدی - دکتر فقیهی شیرازی - پورسرتیپ - گنجه - دکتر کیان - ریگی - هدی - ناظرزاده - شاپوری - بهادری - وکیل‌پور- شوکتی - منصف - تولیت - خسرو قشقایی - جلیلی - افشارصادقی

اسامی مخالفین - آقایان: مهندس حسیبی - شمس قنات‌آبادی - حائری‌زاده - مهندس زیرک‌زاده

- طرح گزارش کمیسیون تحقیق راجع بانتخاب آقای محمودجلیلی ازیزدوتصویب آن

۴- طرح گزارش کمیسیون تحقیق راجع بانتخاب آقای محمودجلیلی ازیزدوتصویب آن

رئیس - آقای خسرو قشقاقی

خسرو قشقایی - بنده قبل ازاینکه گزارش کمیسیون تحقیق رابعرض برسانم درموقع تصویب صورت جلسه نبودم یکفرمایشی چون جناب آقای شمس قنات‌آبادی فرموده بودندراجع بکمیسیون تحقیق ازنظرمخبری می‌خواستم یک تذکری بدهم

رئیس - حالا موقعش نیست

خسرو قشقایی - موقعش همین الان است

رئیس - تذکررابعدبفرمایید

خسرو قشقایی - موقعش همین الان است چون مربوط بکمیسیون تحقیق است و کمیسیون تحقیق بانهایت بی نظری و کاملابی غرضانه کارش را انجام داده‌است عرض کنم آقای قنات‌آبادی درجلسه گذشته اظهارفرمودند درکمیسیون تحقیق یک نکته‌ایی رابعرض آقایان نمایندگان اعضای کمیسیون تحقیق رسانیدم که دلم می‌خواست درگزارش کمیسیون تحقیق آن نکته درمجلس شورای ملی منعکس می‌شدوآن نکته این بودکه اساسادریزدانتخاباتی نشده‌است آوردن گزارشی بنام انتخابات یزدابداباحقیقت وفق نمی‌دهددرصورتی که اظهارات ایشان درگزارش کمیسیون باین ترتیب بودواین گزارش بودبنده بعرض مجلس رسانیده بودم و جنابعالی متاسفانه توجهی نفرموده بودید «پس از بیانات ایشان آقای شمس قنات‌آبادی مخالف دیگرآقای دکتر طاهری بیانات آقای حائری‌زاده راتاییدنمودندوگفتند اصولادریزدانتخاباتی انجام نشداسنادومدارک موجوددرپرونده حاکی است الی آخر» پس بنده همین فرمایش شما رادرگزارش نوشته بودم و اگر جناب عالی توجه می‌کردید در گزارش هم نوشته بودقصدشان این بودکه کمیسیون تشریح نکرده بود

آقای خسرو قشقایی گزارش کمیسیون تحقیق راجع بتاییدنمایندگی آقای محمودجلیلی را ازیزدبقرارذیل قرائت کردند)

پیروگزارش شماره ۲۵راجع به صحت انتخاب انتخاب آقای صراف‌زاده ازیزداعتبارنامه آقای محمودجلیلی که بمخالفت آقایان قنات‌آبادی و حائری‌زاده و زهری بکمیسیون تحقیق ارجاع شده بودموردرسیدگی قرارگرفت و چون اعتراض مخالفین بجریان کلی انتخابات یزدبوده که جریان آن بشرح گزارش شماره ۲۴بعرض آقایان نمایندگان محترم رسیده‌است و راجع بشخص آقای محمودجلیلی هم هیچ یک ازمخالفین اظهاری ننمودندکمیسیون باتوجه بگزارش شماره ۲۴ ازنظرجریان کلی انتخابات و باستنادماده ۸نظامنامه ازنظرشخص منتخب گزارش شماره ۲۲ شعبه چهارم دائربصحت انتخابات یزدونمایندگی آقای محمودجلیلی راتاییدواینک گزارش آن راتقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس - آقای قنات‌آبادی

قنات‌آبادی - همانطورکه آقایان نمایندگان تذکردادندودرگزارش کمیسیون تحقیق هم منعکس بودوخودمنهم بعرض آقایان نمایندگان رسانیدم ازنظرشخصی و صلاحیت شخصی چون علم اطلاعی ازاوضاع و احوال زندیگ آقای صراف‌زاده و جلیلی نداشتم و دلیلی هم نداشتم که ازنظرصلاحیت شخصی آقایان اعتراض کنم و درکمیسیون تحقیق هم نکردم اینجاهم عرضی ندارم و جریان انتخابات راهم بطورمشروح جناب آقای حائری‌زاده و هم بنده باندازه‌ایی که مقدورم بودبعرض آقایان نمایندگان رسانیدم و البته می‌سرم بودکه بنده اینجایکساعت دیگردرباره همین موضوعات صبحت بکنم و مطالب رابزرگ بکنم اماچون ماورفقایمان می‌خواهیم ثابت کنیم که می‌خواهیم مجلس بکاروبدرددلهای مردم برسدلذادراینموردعرضی ندارم احسنت، احسنت) و بازهم توجه آقایان رابجریان انتخابات یزدجلب می‌کنم

رئیس - آقایان حائری‌زاده و زهری تشریف ندارند(نمایندگان - رای - رای)

رئیس - رای می‌گیریم بصحت انتخاب آقای جلیلی موافقین ورقه سفیدبانام و مخالفین ورقه کبودخواهندداد

(اسامی آقایان نمایندگان بقرارذیل بوسیله مهندس غروی (منشی) اعلام و درمحل نطق اخذ رای بعمل آمد)

آقایان: عبدالرحمن فرامرزی. مهندس حسیبی. دکتر شایگان. دکتر ملکی. میلانی. ناصر ذوالفقاری. محمد ذوالفقاری محمدحسین قشقایی. خسروقشقایی. دکتر کیان. معتمددماوندی. رفیع. ناظرزاده. افشار. دکتر مصباح‌زاده. حمیدیه. ریگی. امامی اهری. پارسا. مجتهدی. افشارصادقی. موسوی. کهبد. شمس قنات‌آبادی. مهندس زیرک‌زاده. مشار. جلالی موسوی. حاج سیدجواید. صفائی. دکتر فلسفی. اخگر. احمدفرامرزی. نبوی. شبستری. فرزانه. اقبال. مصدقی. ملک مدنی. دادور. دکتر بقایی. مهندس رضوی. شوکتی. بهادری. نجفی. شادلو. منصف گنجه. عامری. وکیل‌پور. دکتر فقیهی شیرازی. شهاب خسروانی. پورسرتیپ. صراف‌زاده. میراشرافی. تولیت. دکتر امامی. هدی. شاپوری. اورنگ. دکتر فاخر. غروی.

شماره آرابعمل آمد۴۹ورقه سفیدموافق و چهارورقه کبود۷ورقه بی اسم شماره شد)

رئیس - عده حاضرین هنگام اعلام رای ۶۱نفربا۴۹رای موافق انتخاب آقای جلیلی تصویب شد۷نفرممتنع و ۴نفر مخالف بودند

اسامی موافقین - آقایان: شادلو- منصف - هدی -دکتر فقیهی شیرازی - پورسرتیپ - گنجه - تولیت - دکتر ملکی - دادور- ناصر ذوالفقاری - نبوی - غروی - عبدالرحمن فرامرزی - خسروقشقایی - میلانی - امامی اهری - ریگی - محمدحسین قشقایی - رفیع - اورنگ - معتمددماوندی - دکتر کیان - پارسا- مجتهدی - دکتر فاخر- محمد ذوالفقاری - فتحعلی افشار- افشارصادقی - حمیدیه - کهبد- موسوی - ناظرزاده - مشار- دکتر مصباح‌زاده - دکتر فلسفی - احمدفرامرزی - نجفی - فرزانه - شهاب خسروانی - دکتر طاهری - جوادعامری - وکیل‌پور- بهادری - صراف‌زاده - میراشرافی - شوکتی - ملک مدنی - مصدقی - دکتر امامی

اسامی مخالفین - آقایان: مهندس حسیبی. شمس قنات‌آبادی. دکتر بقایی. مهندس زیرک‌زاده

- قرائت گزارش شعبه راجع به نمایندگی آقای ریگی از بلوچستان

۵- قرائت گزارش شعبه راجع به نمایندگی آقای ریگی از بلوچستان

رئیس - اکنون جلسه راختم می‌کنیم (نمایندگان دواعتبارنامه دیگرمانده)

بنده جلسه را باختیارشما آقایان تعیین می‌کنم اگر میل دارید برای سرعت جریان روزشنبه (خسروقشقایی - برای سرعت جریان همین الان) والا روز یکشنبه دستور دو اعتبارنامه ایکه از شعبه رسیده و انتخاب هیئت رئیسه (دکتر مصباح‌زاده - آقای رئیس همین الان گزارش رابخوانند) دو تا اعلام کردم (میراشرافی - آن دو تا را هم بخوانید)

رئیس - بنده مطیع شما هستم آقای مصباح‌زاده

(آقای دکتر مصباح‌زاده مخبرشعبه ۵گزارش انتخابات بلوچستان و نمایندگی آقای ریگی را بشرح زیرقرائت نمودند) پرونده انتخابات ایرانشهر بلوچستان حاکی است که درتاریخ ۵بهمن ۳۳۰ ازطرف بخشداراز۷۲نفرمعتمدین محل و طبقات ۶گانه دعوت بعمل آمده (چون ۱۰۸نفرباسواددرحوزه انتخابیه مذکورنبوداز۷۲نفردعوت بعمل آمده) و پس ازتعیین ۳۶نفروانتخاب اعضاء اصلی و علی البدل دربین آنهاوانتشارآگهی انتخاباتی و تعیین شعب فرعی ازتاریخ ۲۶بهمن لغایت ۳۰بهمن ۳۳۰جهت توزیع تعرفه و اخذ رای تعیین گردیده و مجموعا۱۱۹۲۴تعرفه توزیع گردیدپس از استخراج آراء درنتیجه آقای مرادریگی باکثریت ۷۴۹۰رای درحوزه انتخابیه ایرانشهربنمایندگی هفدهمین دوره تقنینیه انتخاب شده‌اند. ازطرف انجمن مرکزی یک هفته جهت وصول شکایات اعلام و درمدت مزبورشکایاتی بدفترانجمن رسیده که چون انجمن شکایات رسیده راغیرواردتشخیص می‌دهددرتاریخ ۲۵فروردین ۳۱اعتبارنامه بنام آقای مراد ریگی صادروانحلال خودرا اعلام می‌نماید.

پرونده مزبوربشعبه اول ارجاع و چون شعبه نتوانست درظرف ده روز مقررگزارش خودرابمجلس بدهدپرونده بشعبه پنجم ارجاع و شعبه پس ازرسیدگی بمحتویات آن و توجه بشکایات رسیده بمجلس شورای ملی صحت انتخابات حوزه بلوچستان و نمایندگی آقای مرادریگی راتاییدواینک گزارش آن راتقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید

حائری‌زاده - مخالفم

رئیس - بامخالفت آقای حائری‌زاده بکمیسیون تحقیق ارجاع می‌شود

دکتر مصباح‌زاده - یگ گزارش دیگرشعبه ۵راجع بانتخاب آقای شهیدی هست اجازه بفرمایید آنهم خوانده شود

خسروقشقایی – اخطار دارم

رئیس - بفرمایید

خسروقشقایی - ایشان قسم باید بخورند بعد.

میراشرافی - هنوز وکیل نیست که قسم بخورند

رئیس – در تشریفات مانعی ندارد بنابراین جلسه راختم می‌کنیم

دکتر مصباح‌زاده - اجازه بفرمایید توضیحی عرض کنم اینکه جناب آقای رئیس فرمودند که ایشان معلوم نیست وکیل شده باشند...

رئیس - من کی گفتم

مصباح‌زاده - پس کی گفت

یکنفراز نمایندگان - آقای میراشرافی فرمودند

میراشرافی - انجمن نظارنظرش قاطع است که بایشان اعتبارنامه نداده

دکتر مصباح‌زاده - خواستم عرض کنم که ایشان وکیل هستنداعتبارنامه هم داشتندوشعبه هم نمایندگی ایشان راتایید کرده‌اند ۱۱نفرازافرادشعبه نشسته‌اند رسیدگی کرده‌اند پرونده راهم خوانده‌اند وباکثریت آراء بنمایندگی آقای شهیدی رای داده‌اند بنده نمی‌دانم اهمیت یک شعبه و ۱۱نفروکیل بیشتراست یاوزارت کشورکه بنویسدفلانکس وکیل است کدامش مهم است

میراشرافی - انجمن نظارنظرش مهم است اعتبارنامه ایشان مال انجمن نیست مال فرمانداراست

دکتر مصباح‌زاده - انجمن هم اظهارنظرکرده و نظرجنابعالی راهم تامین کرده‌است

نبوی - بنده اخطاردارم

رئیس - آقای نبوی بفرمایید

نبوی - طبق تصریح آئین نامه درمواردمتعددنماینده‌ایی که اعتبارنامه اش مطرح است بایددرجلسه حاضرباشد حضوردرجلسه هم منوط باین است که قسم خورده باشد بنابراین مادامیکه ایشان نیستندواکثریت هم برای رای کافی نیست نمی‌شود اعتبارنامه ایشان رامطرح کردایشان بایدبیایندوقسم یادکنند وقتی هم اعتبارنامه مطرح می‌شود بایدعده برای رای کافی باشد چون این برای رای است نه برای مذاکره عده ایکه برای رای گرفتن کافی است بایددرجلسه حاضرباشدایشان هم باشندآن وقت مطرح بشود اگرهست بیاینددرجلسه قسم یادبکنند

رئیس - عده فعلا برای رای کافی نیست

- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس - جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز یکشنبه سه ساعت بظهرمانده دستور اعتبارنامه همین حاضروبعد انتخاب هیئت رئیسه

(مجلس ۴۰ دقیقه بعد از ظهرختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی - اورنگ