مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ خرداد ۱۳۳۱ نشست ۱۰

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم تصمیم‌های مجلس

مذاکرات مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی دوره هفدهم ۱۸ خرداد ۱۳۳۱ نشست ۱۰

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلسین - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره ۲۱۳۵

۲شنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۳۳۱ - سال هشتم

شماره مسلسل ۱۰

دوره هفدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی نشست ۱۰

صورت مشروح مذاکرات مجلس روزیکشنبه هیجدهم خردادماه ۱۳۳۱

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس
۲ - بیانات آقای راشد طبق رای مجلس
۳ - مذاکره در طرح کمیسیون تحقیق راجع به نمایندگی آقای رفیع
۴ - طرح گزارش کمیسیون تحقیق راجع بنمایندگی آقای مهندس حسیبی
۵ - اعلام ختم جلسه


مجلس ساعت ده و سی و پنج دقیقه صبح بریاست آقای اورنگ تشکیل گردید

- تصویب صورت مجلس

۱- تصویب صورت مجلس

رئیس - صورت غائبین بعرض می‌رسد.

(بشرح زیرقرائت شد)

غائبین با اجازه - آقایان: احمداخگر. دکتر شایگان

غائبین بی اجازه - آقایان حاج سیدابوالقاسم کاشانی. دکتر فاطمی. جلالی. موسوی. دادور. دکتر سنجابی. سید احمد صفایی

دیرآمده با اجازه - آقای احمدناظرزاده یکساعت

رئیس - در صورتجلسه صحبت و نظری نیست؟ آقای فرامرزی بفرمایید

عبدالرحمن فرامرزی - عرضی که می‌کنم راجع بصورت جلسه‌است ولی از لحاظ صورت جلسه خیلی مهمتراست از این که بگویم این کلمه با (ص) بوده و با (ض) نوشته شده مربوط به آن صورت جلسه و به آن مذاکرات مجلسی است که در تمام مملکت پخش می‌شود و مردم صورتجلسه آنرا می‌دانند نه آنکه اینجا ضبط می‌شود رادیوی تهران مال یکطرف را کلمه بکلمه می‌گوید و مال یکنفر دیگر را هیچ نمی‌گوید حتی جعل می‌کند(صحیح است) نطق آقای حائری‌زاده را راجع بمن سه مرتبه در رادیو خواند مال مرا گفت که بله بلند شد و گفت که من آخوندبودم و معلم بودم و هیچ تقصیری ندارم در صورتیکه من هیچوقت آخوندنبودم من رئیس قبیله هستم اجداد من کلانتران ایل بوده‌اند و هیچوقت من نه خودم آخوند بوده‌ام نه اجدادم (حاج سیدجوادی - به آخوندها باید تبریک گفت) به آخوندها باید تبریک گفت و بمن که نیستم آنوقت این چه تعبیری است بنابراین یا باید صورت جلسه مجلس را درست در مملکت ایران منتشربکنندیاماتقاضامثل پارسال اینجا بلندگو بگذارند و متصل برادیوبشوداین خیانت است این تحریف در صورت مجلس است این خیانت دستگاه دولت بمجلس شورای ملی است (صحیح است) (منصف - فایده اش چیست که حرف می‌زنند و عمل نمی‌کنند) (میراشرافی - آقا بفرمایید رادیو را بیاورند اشکالی ندارد) دو تا بچه می‌نشینند هر چه را دلشان می‌خواهد می‌گویند هر چه را دلشان نمی‌خواهد نمی‌گویند. دو تا بچه بریش ما میخندند اختیار دست دو تا بچه‌است که هرکه را دلشان بخواهدرسوا می‌کنند هر که را دلشان بخواهد گنده می‌کنند رادیو مال کیست؟

رئیس - آقای حائری‌زاده بفرمایید

حائری‌زاده - من اول می‌خواهم از جناب آقای رئیس خواهش بکنم که جلوی اشخاصی که جنجال می‌کنند بگیرند آدم می‌آیدحرفش را می‌زندجوابش را هم می‌شنود این هو و جنجال توی مجلس و قال و قیل مخالف مصلحت است (یکی از نمایندگان - کاملا صحیح است) وظیفه جناب رئیس است که جلوگیری بکنند چون معترضه بناشد مطرح بشود.

رئیس - نباید معترضه مطرح بشود

قنات‌آبادی - شد حالا که شما بنا را گذاشتید (زنگ رئیس)

حائری‌زاده - شد، حالا من باید جوابش را بگویم من مدافع اداره تبلیغات نیستم خود دولت، و زیروقتش باید بیاید مدافعه بکندولی من آن نطقی را که نوشته بودم برای بعضی ارباب جرایدتوانستم بدهم یکی را هم باداره تبلیغات دادم اگر جناب آقای فرامرزی هم همین کار را می‌کردندرجحان نمیدادقرائت نطق مرا برنطق ایشان یک همچوتبعیضی نمیکردوقتی که نتواندنطق ایشانرا مشروح بنویسدچه کند؟ اما اعتراض من بصورت مجلس چیزمهمی نبودیک اشتباهاتی است خیال می‌کنم که در مطبعه موقع حروفچینی اشتباه شده مثلا(می‌شود) را (نمی‌شود) نوشته‌است از این اصلاحات است که من این اصلاحات را در آن صورت جلسه موقت می‌کنم و تقدیم به تندنویسی می‌کنم که در دفعه دوم تصحیح بشود

رئیس - آقای اخگر در صورت جلسه صحبتی دارید؟

اخگر- بله قربان

رئیس - بفرمایید

اخگر- عرض بنده باین صورت جلسه نیست مربوط به صورت جلسه سه جلسه قبل است راجع به آقای عامری نوشته‌اند بنده جزء مخالفین هستم بنده با اینکه مریض بودم و حال نداشتم در نظرداشتم که ورقه سفیدبدهم حالا نمی‌دانم چطورشده که جزء مخالفین نوشته‌اند استدعا می‌کنم تصیح بفرمایید.

رئیس - تصحیح می‌شود. آقای مهندس غروی

مهندس غروی - آقای مهندس زیرک‌زاده بعدازاخذرای برای اعتبارنامه جناب آقای فرامرزی ببنده رجوع کردنداز لحاظ سمت منشی گری که داشتم که ایشان را جزء موافقین آقای فرامرزی قلمدادبکنم متاسفانه وقت گذشته بود و آراءهم رفت توی پاکت ببنده امرکردندکه امروزدرجلسه بعنوان تصحیح صورت جلسه این مطلب را عرض بکنم.

فرامرزی - بنده از ایشان تشکر می‌کنم

رئیس - مکرر عرض کرده‌ام که این صورت جلسه دو دفعه چاپ می‌شود یک دفعه بنظر آقایان می‌رسد اگر اصلاحی یا کمی زیادی درش مشاهده بفرمایند تذکر می‌دهند آن تذکر ثبت می‌شودد را صلاح چاپ ثانی دخالت پیدامی‌کند و در چاپ دوم صورت صحیح بنظر آقایان می‌رسد در صورت جلسه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورتجلسه قبل تصویب شد. آقای خسروقشقایی


- بیانات آقای راشد طبق رای مجلس

۲- بیانات آقای راشدطبق رای مجلس

راشد - بنده اجازه خواسته بودم

رئیس - برای صورتجلسه؟

راشد - خیر

رئیس - اخطاراست راجع بنظامنامه؟

راشد - یک تذکری است می‌خواستم حضورآقایان عرض کنم چون من در خارج از جلسه خدمت آقایان نمی‌رسم اگر اجازه بفرمایید عرض کنم.

رئیس - بفرمایید

راشد - همان جورکه عرض کردم چون بنده در خارج از این طالارخدمت آقایان نمی‌رسم و من و شما چون همکار هستیم برگردن همدیگرحق داریم اگر چیزی بنظربنده برسدخدمت آقایان عرض می‌کنم شماهم مراراهنمایی بکنید در آنچه نمی‌فهمم گاهی است اشخاص بس که واردمی‌شونددرقضایای خصوصی و جزئیات از اصل موضوعی که برای آن موضوع دورهم جمع شده‌اند فراموش می‌کننداین یک نکته. دیگراینکه بعضی مسائل هست بدیهی است بس که در اطراف آنها سخنان پراکنده گفته می‌شودمبهم می‌شود العلم نقطه کثرها الجاهلون مامی‌دانیم هرفردیاملت اگر تحت نفوذ فرد یا ملت دیگر باشد طبعا فرصتی اگر بیابدمیل دارد خودش را از زیر نفوذ او درآورد و این فطری آدمیزاداست چون خواهان استقلال و خواهان آزادی است این را هم می‌دانیم که ملتهای مشرق زمین عموماوملل خاورمیانه و مسلمانها خصوصا دیرزمانی است بعللی که تاریخ آن علل را ثبت کرده زیرنفوذملل غربی قرارگرفته‌اند و بحکم همان حس طبیعی هرزمان فرصتی بیابندسعی دارندگردن خودشان را آقای کهبد از زیر این نفوذخارج کنند (خنده نمایندگان) جنگ دوم خوشبختانه این جور فرصتی را در دنیا پیش آوردبرای اینکه اوضاع سیاسی دنیا را این جنگ تغییردادشما ملاحظه بفرمایید ببینیدبعدازاین جنگ در دنیا تغییراتی بوجودآمدامپراطوری ژاپن سقوط کرددرمشرق آسیا خود ژاپن جزایرفیلیپین کره، فرمزپایگاه نظامی آمریکا شددولت اتحادجماهیرشوروی بزرگ و نیرومندشدنیروهای هیتلربانیروهای متفقین در صحاری شمال آفریقاجنگیدندوتاکنارمصررسیدندملل اروپای غربی زیرقرضه امریکارفتندکشورهای خاورمیانه صحنه رقابت اقتصادی انگلیس و آمریکا شدندازیکطرف و صحنه رقابت جنگی بلوک شوروی بلوک غربی شدندازطرف دیگر(ناصرذوالفقاری - بنده هم عرایضی بعددارم)

رئیس - حضرت آقای راشداستدعامی کنم مربوط بموضوع بفرمایید چون الان نطق قبل از دستورمقدورنیست برای اینکه هیئت رئیسه مجلس انتخاب نشده و مجلس آمادگی خودش را برای کارها رسما اعلام نکرده بنابراین همان حد واجبی که صورت مجلس تصویب شود و بعدگزارش کمیسیونها خوانده می‌شوداین است که بنده استدعامی کنم که اولا آقا اراده فرمودید تذکری بفرمایید مجلس موافقت کردواگرمجلس موافقت نمی‌کردهمین قدرش هم مقدورنبود و حالا من استدعامی کنم خیلی کوتاه بگیرید.

شمس قنات‌آبادی - حالا هم معلوم نیست آقایان مخالف باشنداگرکسی مخالف باشدایشان صحبت نمی‌کند

رئیس - حالا هم بعقیده من بماندبهتراست

راشد- این یک تذکری بودبنظر خودم برنفع مجلس ولی نگذاشتیدبنتیجه برسد

رئیس - اگر مجلس موافقت داردایشان بیانشان را ادامه بدهندبسته‌است بنظرمجلس

(نمایندگان - رای بگیرید)

رئیس - آقایانی که با ادامه صحبت آقای راشد موافقندقیام بفرمایند

(اکثربرخاستند) تصویب شد بفرمایید آقا

راشد- خوب اینها حقایقی است که واقع شده و اینها را نمی‌توان افسانه پنداشت چیزی که هست ما ایرانیهایک عادتی داریم که غالبا نمی‌توانیم حقایق و واقعیات را درک کنیم بموجب همین واقعیات در ایران هم یک نهضتی بوجود آمدواین نهضتی که در ایران بوجودآمده واقعیت دارد، دروغ نیست گیرم هرملتی زیرنفوذهردولتی که بود نهضتش برضدآن دولت است، تونس مراکش و الجزایرتحت نفوذفرانسه بودندبرضدفرانسه، اندونزی تحت نفوذ هند بود بر ضد هند، اینجا تحت نفوذ انگلستان بود برضد انگلستان، ملت ایران اگر نهضت کرد برعلیه انگلستان نه از این باب بودکه باجنس انگلیس مخالف بود(کریمی - مابا اندونزی خیلی فرق داشتیم) از باب این بودکه زیرنفوذاین ملت قرارگرفته بود مدت ۱۵۰ سال اگر بجای اوزیرنفوذفرانسه قرارگرفته بود برعلیه اوهمین قیام را می‌کرد بهرحال این نهضت بوجودآمده و در مردم اثرکرده (قنات‌آبادی - جناب آقای راشد یک نکته را خواهش می‌کنم تذکر بفرمایید اندونزی و تونس اشغال شده بود ایران اشغال نشده بود عمال انگلستان در ایران بودند) (زنگ رئیس) بهرحال این نهضت ملی که در ایران بوجودآمده تامغزاستخوان پینه دوز، نجار، آهنگر، مسگر، تمام افراد این مملکت رسیده و جلوگیری کردن از این نهضت هم محال و ممتنع است، همین ملت ایران بودکه در بدو مشروطیت وقتی که نهضت کردیک نفرمجتهدمسلم را چون مخالف نهضت خودش تشخیص داد بالای دار برد در موقعیکه واقعابرای یک مردمی نیرویی پدیدمی آید باید حقیقت آن نیرو را درک کردو باید ازآن نیرو ترسید ما کاری نداریم که یک افرادی که مسئول امور بوده‌اند خوب کارکرده‌اند یابدسلیقه آنها مستقیم بوده یاکج در جهات داخلی توانسته‌اند اداره بکنند یا نتوانسته‌اند اینها مسائل دیگری است که در وقت خودش باید درباره آنها بحث کرد و خود بنده در جلسه معارفه ایی که آقای وزیردارائی مطالبی را گفتندنظریه‌های انتقادی که داشتم در اینخصوص گفتم ولی اینهامربوط نیست که حقیقت نهضت ملت ایران را مامنکربشویم و اینها را افسانه بپنداریم و کسانی در داخل مجلس یا در خارج مجلس بخواهندکارهایی کنندیا اقداماتی کنندکه ملت ایران اعمال آنها را بعنوان سدراه نهضت خودش تعبیرکند

ملک مدنی – همچو فکری در مجلس نیست

راشد - این را بنده لازم دانستم بگویم (زنگ رئیس) اجازه بدهید در انتخابات این دوره مردم را بجنبش آوردندتحت عنوان همین نهضت ملی ولی قسمت‌هایی از این انتخابات موافق آرزوی مردم انجام نشدومردم ناراضی هستند

دکتر فقیهی شیرازی - یکیش هم تهران بود(زنگ رئیس)

راشد - آقای دکتر فقیهی خجالت بکشیدشما را ازخرم آبادبیرون آورده‌اند شماحق نداری راجع بتهران حرف بزنید گوش کن آقای دکتر اگر یک نفرآدم در این مجلس طبیعی، ترین وکیلی که شایددرتمام ۱۷ دوره انتخاب شده من هستم خجالت بکشید

میراشرافی - همچوچیزی نیست همه بطورطبیعی انتخاب شدند توهین نکنید آقای راشد وکلای آذربایجان خیلی طبیعی تر از تهران بود

راشد - چه می‌گوییدشما، عرض کردم که موافق منظورمردم انجام نگردیده (زنگ رئیس) اجازه بدهید(خلخالی - اثبات شیئی نفی ماعدانمی‌کند) اجازه بدهید در مردم ایران این نهضت هست والله هست کسانی که بخواهندمبارزه کنندسرنوشت خودشان را خواهنددیددرهرجاکه باشندوبهرشکل من تذکرم دوستانه بودازباب نصیحت برای اینکه آقایان آرام بشویدیک روایتی از پیغمبراکرم می‌خوانم اگر به پیغمبرمعتقدهستید(میراشرافی - همه هستیم) الحمدالله که هستید

میراشرافی - آقا اینجابالای منبرنیست که بخواهیدتوهین بکنیدماوکیل مردم هستیم

راشد - شماچرا بخودتان گرفتیدمن نام کسی را نبردم شما مگر درباره خودتان در شک هستید(زنگ رئیس)

میراشرافی - من سیدم اولاد پیغمبرم چرا توهین می‌کنید؟

راشد - چرا بخودتان گرفتید(زنگ ممتدرئیس) آقایان من نام کسی را نبردم.

رئیس - حضرت آقای راشداستدعامی کنم.

راشد - آقایان من نام کسی را نبردم چرا بخودتان گرفتید معلوم می‌شود که درباره خودتان شک دارید

میراشرافی - توهین کردند

رئیس - آقای راشداستدعامی کنم کوتاه بفرمایید وقت نطق نیست

حاج سیدجوادی - آقای راشدمن عقیده‌ام این است که امروز را مختصربکنید

راشد - اجازه بدهیدعرض کنم آن روایتی را که از پیغمبرخواستم بخوانم آن است سوال کردند از رسول اکرم که دین چیست فرمودنصیحت، پرسیدندنصیحت درباره کی؟ فرمودنصیحت درباره خدا، درباره پیغمبر، درباره دین اسلام، درباره مسلمان‌ها، درباره سلطان مسلمین، درباره عامه مسلمین، دین یعنی خیرخواهی من بحکم وظیفه دینی از لحاظ خیرخواهی آنچه به نظرم رسید باید بگویم در قانون اساسی هم نوشته شده‌است که وکلا از لحاظ صلاح اندیشی در مجلس علنی آنچه بنظرشان می‌رسد باید بگویندوجرایدهم بنویسندتاتمام مردم مطلع و آگاه بشوندمن می‌بینم اغراض شخصی و منافع خصوصی عده ایی را باندازه ایی مشغول کرده که این خواست عمومی را بکلی از بین برده‌اند فراموش کرده‌اند (شهاب خسروانی - این عده کی هستند؟) چرا آقا بخودتان می‌گیریدمعلوم می‌شودشما از خودتان در شک هستیدوقتی که من نام شخص خاصی را نمی‌برم چرا آقایان بخودشان می‌گیردباین جهت خواستم تذکربدهم خوب آقایان انتخابات تاباینجابهرشکل بوده رسیده و ماحالابهرنحوی که بوده بحق یاناحق دورهمدیگر جمع شده‌ایم حالا که جمع شده‌ایم اگر بنای کار را براین بگذاریم که روی خواست عمومی مردم جلوبرویم آرزوی مردم را برآورده‌ایم و اگر غیرازاین باشدهمین مردم ما را پامال خواهندکرداین آن تذکرناصحانه ایست که خواستم به آقایان بدهم تشکیلات مجلس را باید طوری بدهیم که با این منظوری که آرمان عمومی مردم را برآوردموافق باشدنه بامنظورهایی که تابحال جریان داشته و روی منافع اشخاص خاصی بوده‌است در خارج مجلس هم همه باید طوری کاربکنندکه با این منظورموافقت داشته باشدنه اینکه مخالف این منظورباشدحالا این تذکر آیابد تذکری است که من دادم؟

چندنفرازنمایندگان - بسیاربسیارخوب است

راشد - خواستم متنبه کرده باشم هم مجلس را هم خارج مجلس را بنده خواستم عرض کنم که این انتخابات بعلتی متوقف شد

میراشرافی - برخلاف قانون متوقف شده

راشد - برای بقیه این انتخابات آقایان یکوضعی در نظربگیرند

ناصر ذوالفقاری - شماچرا اجازه دادیدکه انتخابات متوقف بشود نباید اجازه بدهید

راشد - این انتخابات خوب شدکه متوقف شد

ناصرذوالفقاری - مطابق قانون نباید متوقف باشد

راشد - مملکت به شکلی در آمده که خوب شدمتوقف شدبرای بقیه انتخابات باید مجلس یک ترتیبی بدهدکه مردم بتوانندوکلای خودشان را بفرستند(ناصرذوالفقاری - این صحیح است) و این افسردگی و نا امیدی که در مردم پیداشده این وقتی را که گرفتم از آقایان خیلی عذرمی‌خواهم سه چهارتاتلگراف است که یکی از بابل رسیده توسط بنده بمجلس، یکی هم از مشهداست از یکی از آقایان وعاظ آنجا، یکی از یزداست از اهل علم آنجا اعتراض به انتخابات آنجاکرده‌اند، یکی هم از بیرجنداست شکایتی دارندازمنسوبین بعضی و بزرگان آنجا اینها را تقدیم مقام ریاست می‌کنم


- مذاکره در طرح کمیسیون تحقیق راجع به نمایندگی آقای رفیع

۳- مذاکره در طرح کمیسیون تحقیق راجع به نمایندگی آقای رفیع


رئیس - آقای خسروقشقایی

(آقای خسروقشقایی مخبرکمیسیون تحقیق گزارش کمیسیون را دائربه نمایندگی آقای رفیع از طوالش بشرح زیرقرائت نمودند)

اعتبارنامه آقای رفیع که به مخالفت آقایان مهندس حسیبی - دکتر بقایی - علی زهری...

شمس قنات‌آبادی - آقا چراخارج از نوبت مطرح می‌شوداین درست نیست و باید بترتیب مطرح شود (زنگ رئیس)

رئیس - آقا اعتراضتان را بکنید

شمس قنات‌آبادی - همین اعتراض است چراخارج از نوبت مطرح می‌شودنمی شود تبعیض کرد باید اعتبارنامه مهندس حسیبی مطرح شود (زنگ ممتدرئیس دعوت بسکوت) شمانمی توانیداداره کنیدبرویدکنارمانمی گذاریم، حق ندارید تبعیض کنید

(زنگ رئیس)

مهندس زیرک‌زاده - بچه مناسبت مطرح می‌شود؟ چرانوبت را رعایت نمی‌کنید(زنگ ممتدرئیس)

میراشرافی - غلام یحیی تودیگرساکت باش.

شمس قنات‌آبادی - شماهی زنگ بزنیدمانمی‌گذاریم مطرح بشودنمی‌توانیدبمردم تهران توهین بکنید باید مال مهندس حسیبی مطرح شود (زنگ ممتدرئیس)

رئیس - شما اعتراضتان را بکنید

حاج سیدجوادی - باید مطابق نوبت مطرح شود

رئیس - بفرمایید آقای خسروقشقایی.

خسروقشقایی (مخبرکمیسیون تحقیق)... بکمیسیون تحقیق ارجاع شده بود......

شمس قنات‌آبادی - باید اعتبارنامه مهندس حسیبی مطرح شود (زنگ ممتدرئیس) شماهی زنگ بزنیدمن دادمی‌زنم ببینیم کدام خسته می‌شویم آرزوی ریاست هم که از دل شمادررفته (زنگ ممتدرئیس - دعوت بسکوت)

رئیس - اگر اعتراضی دارید بعداعتراضتان را بکنید

شمس قنات‌آبادی - اعتراضم این است که نمی‌شودخارج از نوبت مطرح شود این حق کسی است مانمی توانیم ما نمی‌گذاریم بمردم تهران توهین شود بچه مناسبت این خاصه خرجی‌ها را می‌کنید(زنگ ممتدرئیس)

رئیس - آقا اعتراضتان را بکنید

شمس قنات‌آبادی - اعتراض همین است که شماحق ندارید مطابق آئین نامه خارج از نوبت مطرح کنید(زنگ رئیس)

خلخالی - چراخارج از نوبت مطرح می‌شود.

رئیس - اعتراض بکنید

شمس قنات‌آبادی - اعتراض همین است که چرا باید خارج از نوبت مطرح شود (زنگ رئیس)

دکتر کیان - خارج از نوبت که موردنداشته چراخارج از نوبت مطرح می‌شود. مطابق اصول طرح کنید.

میراشرافی - مال زیرک‌زاده خارج از نوبت مطرح شده بود

شمس قنات‌آبادی - در آنجامخالفت پس گرفته شده بودولی در این اعتبارناه زهری پس نگرفته (زنگ رئیس)

رئیس - بفرمایید آقای قشقایی

خسروقشقایی -...... مورد رسیدگی قرار......

شمس قنات‌آبادی - نمی‌شودآقانمی‌شودشمانمی‌توانیدهمه را بچوب ببندید (زنگ ممتدرئیس)

رئیس - آقای قشقایی اجازه بدهید ۵ دقیقه تنفس داده می‌شود

شمس قنات‌آبادی - ده دقیقه تنفس بدهید

(جلسه در ساعت ۱۱ و ۵ دقیقه صبح بعنوان تنفس تعطیل و مجددا در ساعت ۱۱ و ۲۵ دقیقه بریاست آقای اورنگ بعنوان بعدازتنفس تشکیل گردید)

- طرح گزارش کمیسیون تحقیق راجع بنمایندگی آقای مهندس حسیبی

۴- طرح گزارش کمیسیون تحقیق راجع بنمایندگی آقای مهندس حسیبی


رئیس - آقای خسروقشقایی

(آقای خسروقشقایی مخبرکمیسیون تحقیق گزارش کمیسیون دایربه نمایندگی آقای مهندس حسیبی را از تهران بشرح زیرقرائت نمودند)

گزارش از کمیسیون تحقیق بمجلس شورای ملی

اعتبارنامه آقای مهندس حسیبی نفرچهارم منتخب طهران که بامخالفت آقایان عامری و میراشرافی بکمیسیون تحقیق ارجاع شده بود موردرسیدگی واقع گردید.

آقای عامری یکی از مخالفین ایشان در کمیسیون حضورنیافتند و آقای میراشرافی مخالف دیگرنسبت به انتخابات طهران بشرح گزارش شماره ۷ کمیسیون تحقیق دائر بنمایندگی آقای دکتر شایگان مجددا راجع بانتخابات طهران اعتراضاتی نمودند و نسبت به صلاحیت آقای مهندس حسیبی گفتند ایشان عضو کمیته مرکزی حزب ایران هستندحزب ایران باحزب توده و حزب توده هم با احزاب دموکرات آذربایجان و کومله کردستان همکاری نموده‌اند بنابراین ایشان جزوکسانی بودندکه علیه حکومت ملی قیام کرد و قسمتی از مندرجات روزنامه جبهه را قرائت کردند و سپس آقای مهندس حسیبی حضور یافتند اعتراضات مزبور باستحضار آقای مهندس حسیبی رسید و ایشان جواب دادند در مورد جریان انتخابات تهران مجلس تلویحا این انتخابات را با تصویب اعتبارنامه چهار نفر منتخبین تایید نموده و راجع بصلاحیت خودم توضیح می‌دهم که در آنموقع من یکی از اعضای ساده حزب ایران بودم و آنطوریکه باید و شایددرتصمیمات حزب دخالت نداشتم بنابراین کمیسیون باتوجه بتایید جریان کلی انتخابات طهران از نظرتصویب اعتبارنامه چهارنفرازمنتخبین و ملاحظه اوراق پرونده انتخابات و توجه بتوضیحات طرفین گزارش شماره ۷ از شعبه چهارم مبنی برتصویب نمایندگی آقای مهندس کاظم حسیبی را تایید می‌نماید

رئیس - آقای عامری

عامری - آقای میراشرافی صحبت می‌کنند. بنده عرضی ندارم

رئیس - آقای میراشرافی.

میراشرافی - جناب آقای رئیس چه کسی از آقای مهندس حسیبی دفاع می‌کند؟

رئیس - شما بفرمایید بعدمعلوم می‌شود

میراشرافی - بنده عقیده داشتم که اعتبارنامه آقای مهندس حسیبی بماندبرای موقعی که خودشان تشریف بیاورند آنوقت مطرح شود و خود آقای مهندس حسیبی هم یک روزی که اینجا تشریف داشتندمعتقدبودندکه اعتبارنامه شان بماندبرای آخر یعنی آخرین اعتبارنامه باشد حالا بنده نمی‌دانم (عبدالرحمن فرامرزی - چطوراست حالا هم اینطوربکنیم) مطالبی را که بنده....

زیرک‌زاده - ایشان نامه ایی نوشته‌اند

مهندس رضوی - آقای میراشرافی بنده صلاح مملکت و این مجلس می‌دانم که جنابعالی اعتراضتان را پس بگیریدوهمه همه باتفاق رای بدهیم این عقیده بنده‌است حالا هم عرض می‌کنم که این مسائل نباید مطرح شود ایشان یکی از کسانی است که از طرف این مملکت برای دفاع از یک حقی رفته ضعیف کردن حسیبی ضعیف کردن مملکت ایران است و این مطلب را بدانیدکه که من از روی رفاقت عرض نمی‌کنم (صحیح است) فقط از روی اصول و علاقه بکشوراست حالا میل داریداعتراضتان را بفرمایید

حاج سیدجوادی - تقاضامی‌کنم جنابعالی هم آقای میراشرافی آقایی کنیداین قسمت را پس بگیرید.

میراشرافی - علت اینکه من از آقایان تقاضاکردم که اجازه بفرمایید این پرونده در حضورآقای مهندس حسیبی مطرح بشوددلیل دارم دلیلش هم این است که کسی که می‌خواهد از آقای مهندس حسیبی دفاع کند باید این مطالبی را که از آقای مهندس حسیبی بنده اینجاعرض می‌کنم تکذیب بکندودرمقابلش هم مدارکی ارائه بدهدببنده مسلم است آن کسی که وکیل مدافع ایشان خواهدبودنمی‌توانددفاع کند.

مکی - بنده دفاع می‌کنم و می‌دانم هم می‌توانم دفاع کنم

فرامرزی - دفاع باید ازپرونده بشود

میراشرافی - ایجادتعصب نکنیددراینجاصحبت از پرونده نیست مربوط بانتخابات تهران نیست مربوط بصلاحیتش است

مکی - من صلاحیتش را دفاع خواهم کرد مطمئن باشید مهندس حسیبی صالحترین فرداین مملکت است عبدالرحمن فرامرزی - موضوع این است که دونفرهردومسلمانیم دومسلمان زدیکی را کشت نمی‌شودگفت که این مسلمان.... هردودرقبضه نفت عمل کرده‌اند هر دو عمل کرده‌اند چرایک عده ایی را.... (زنگ رئیس)

مهندس رضوی - بنده نه در جبهه ملی هستم و نه تعصب دارم ولی حسیبی یک فرددرستکاروخدمتگذاری است تضعیف اوبصلاح کشورنیست

رئیس - آقای مهندس رضوی اجازه بفرمایید یک پیشنهادی رسیده‌است قرائت می‌شود

(بشرح زیرقرائت شد)

پیشنهادمی‌کنم طرح اعتبارنامه آقای مهندس حسیبی ببعدازمراجعت ایشان از لاهه موکول شود.

مکی - این چه مجلسی است آقا؟!

فرامرزی - آقایک وکیل پیشنهادکرده کسی از دیگری وکیل تر نیست (همهمه نمایندگان) (زنگ رئیس)

مکی - هستم خیلی از تو وکیل تر هستم

فرامرزی - نیستی تو (زنگ رئیس دعوت بسکوت)

مکی - خجالت بکش (زنگ ممتدرئیس)

فرامرزی - تو چرا خجالت نمی‌کشی

مکی - دزدی کرده‌ام؟ (زنگ ممتدرئیس)

عبدالرحمن فرامرزی - کی از توپست تراست که این حرفها را می‌زنی (زنگ رئیس)

مکی - تو از من پست تری

عبدالرحمن فرامرزی - تو از همه ماهاپ ست تری

شمس قنات‌آبادی - بنشین قربانت گردم بنشین آقای فرامرزی (خنده نمایندگان)

- اعلام ختم جلسه

۵- اعلام ختم جلسه

رئیس - جلسه را ختم می‌کنیم

(مجلس ساعت یازده و سی و پنجدقیقه صبح ختم گردید)

رئیس مجلس شورای ملی - اورنگ