مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ اردیبهشت ۱۳۳۱ نشست ۲

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم تصمیم‌های مجلس

مذاکرات مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی دوره هفدهم ۱۸ اردیبهشت ۱۳۳۱ نشست ۲

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلسین - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

ضمیمه شماره ۲۱۱۸

۲شنبه ۵ خرداد ماه ۱۳۳۱ - سال هشتم

شماره مسلسل ۲

دوره هفدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس عصرروز۵ شنبه هیجدهم اردیبهشت ماه ۱۳۳۱ نشست ۲

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس
۲- اجرای مراسم تحلیف از طرف سه نفر از آقایان نمایندگان
۳- قرائت اسامی هیات رئیسه شعب شش‌گانه و کمیسیون تحقیق
۴- طرح ۷۳ فقره گزارش شعب راجع به اعتبارنامه‌ها و تصویب ۵۰ فقره آن
۵- بیانات آقای رئیس - تعیین و موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس ساعت پنج و ده دقیقه بعد از ظهر بریاست سنی آقای اورنگ تشکیل گردید

- تصویب صورت مجلس

۱ - تصویب صورت مجلس

رئیس - درصورت جلسه قبلی نظری است یا خیر (گفته شد - خیر) صورت جلسه قبل تصویب شد

– اجرای مراسم تحلیف از طرف سه نفراز آقایان نمایندگان

۲ – اجرای مراسم تحلیف از طرف سه نفراز آقایان نمایندگان

رئیس – مراسم تحلیف توسط آقایان امام جمعه، مکی، پورسرتیپ بعمل می‌آ ید (دراین موقع برای اجرای مراسم تحلیف پس ازآوردن کلام الله مجید عموم حضاربه احترام قیام نمودند و متن قسم نامه بوسیله آقای دکترحسن امامی (امام جمعه) بشرح زیرقرائت و آقایان مکی و پورسرتیپ تکرارنمودند)

:مااشخاصی که درذیل امضاء می‌کنیم خداوند را بشهادت می‌طلبیم و بقران قسم یاد می‌کنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسی محفوظ و مجری است تکالیفی را که بما رجوع شده‌است مهما امکن با کمال راستی و درستی و جدوجهد انجام بدهیم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم و باساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمائیم و هیچ منظوری نداشته باشیم جزفوائد و مصالح ملت ایران

(پس از امضاء قسم نامه بوسیله آقایان دکترامامی - مکی – پورسرتیپ کلام الله مجید بهمان ترتیب ازطالاربرده شد)

- قرائت اسامی هیئت رئیسه شعب ششگانه و کمیسیون تحقیق

۳ – قرائت اسامی هیئت رئیسه شعب ششگانه و کمیسیون تحقیق

رئیس – هیئت‌های رئیسه شعب و اسامی اعضای کمیسیون تحقیق بعرض آقایان می‌رسد (بشرح زیرقرائت شد)


رئیس – هیئت‌های رئیسه شعب و اسامی اعضای کمیسیون تحقیق بعرض آقایان می‌رسد (بشرح زیرقرائت شد)

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی شعب شش گانه مجلس که طبق ماده آئین نامه داخلی درتاریخ ۱۳۳۳۱/۲/۷ انتخاب گردید برطبق ماده مزبور و ماده ۱۹ آئین نامه شعب مزبور درهمان تاریخ تشکیل جلسه داده و بدوا هیئت رئیسه خودشان را ازابنقرار انتخاب نمودند

شعبه اول: رئیس آقای حاج آقا رضا رفیع. نایب رئیس - آقای حاج سیدجوادی - مخبر: آقای شهاب خسروانی - منشی: آقایان میرمحمد موسوی و امیرافشاری

شعبه دوم: رئیس آقای دکترشایگان نایب رئیس آقای امامی اهری مخبر آقای شمس الدین قنات آبادی. منشی آقای مدرس

شعبه سوم: رئیس آقای جوادگنجه - نایب رئبس - آقای فتحعلی افشار- مخبر آقای حسین مکی (درتاریخ ۱۷ اردببهشت ماه ۳۱ آقای مکی مستعفی و بجای ایشان آقای حسن نبوی بسمت مخبرانتخاب شدند) منشی آقای دکترفاخر

شعبه چهارم: رئیس آقای ملک مدنی - نواب رئیس آقایان ناظرزاده - دکترفقیهی - شیرازی - مخبرآقای دکتر کیان منشی آقایان پارسا. مرادبیگی

شعبه پنجم: رئیس آقای میلانی - نایب رئیس آقای نجفی مخبرآقای دکترمصباح زاده منشی - آقایان محمدحسین قشقائی - دادور

شعبه ششم: رئیس آقای دکترسنجابی نایب رئیس آقای مهندس رضوی مخبر- آقای دکترفلسفی

منشی آقایان: نادعلی کریمی - وکیل پور

ضمنا برطبق ماده ۲۱ آئین نامه ازشعب ششگانه هریک سه نفربرای عضویت کمیسیون تحقیق بشرح زیرانتخاب شدند

ازشعبه اول - آقایان: محمدذوالفقاری - صفائی - جلالی

ازشعبه دوم - آقایان: دکتربقائی - خسروقشقائی - عبدالرحمن فرامرزی

ازشعبه سوم - آقایان: بهادری - مصدقی - دکترملکی

ازشعبه چهارم - آقایان ناصر ذوالفقاری - خلخالی - میراشرافی

ازشعبه پنجم - آقایان دادور - تولیت - محمدحسین قشقائی

ازشعبه ششم - آقایان مهندس غروی - معتمددماوندی - فرزانه

وهیئت رئیسه کمیسیون تحقیق نیز بشرح زیرانتخاب گردید

رئیس - آقای محمد ذوالفقاری

نواب رئیس آقایان: دکترملکی - دادور

مخبر: آقای خسروقشقائی

منشی: آقایان معتمددماوندی - مهندس غروی

– طرح ۷۳ فقره گزارش شعب راجع باعتبارنامه‌ها و تصویب پنجاه فقره آن

۴ – طرح ۷۳ فقره گزارش شعب راجع باعتبارنامه‌ها و تصویب پنجاه فقره آن

رئیس - اعتبارنامه‌ها مطرح است آقایان مخبرین شعب تشریف بیاورند جلو آقای شهاب خسروانی - آقای قنات‌آبادی - آقای نبوی - آقای دکترکیان - آقای دکترمصباح‌زاده - آقای دکترفلسفی. آقای شهاب خسروانی مخبرشعبه اول

(آقای شهاب خسروانی مخبرشعبه اول گزارش انتخابات شهرستان آباده و نمایندگی آقای محمدحسین قشقائی را بشرح زیرقرائت کردند)

پرونده انتخاباتی آباده حاکی است که در تاریخ ۲۸-۱۱-۳۰ توسط فرماندار از۱۰۸ نفرطبقات ششگانه و معتمدین محل دعوت بعمل آمده و پس ازتعیین ۳۶ نفرازاعضاء اصلی و علی‌البدل انجمن نظارت مرکزی انتخاب و سپس اقدام به تعیین شعب فرعی و نشر آگهی انتخابات شده‌است و در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۳۳۰ احذرای پایان یافته و بلافاصله آرای ماخوذه استخراج و قرائت گردیده‌است در نتیجه آقای محمدحسین قشقائی باکثریت ۷۵۱۰ رای ازمجموع ۱۰۰۴۴ ماخوذه بنمایندگی هفدهمین دوره تقنینیه ازحوزه انتخابیه آباده انتخاب شده‌اند و برابرماده ۴۱ قانون انتخابات مدت یکهفته جهت وصول شکایات اعلام و درمدت مقررشکایتی به انجمن نرسیده و انجمن درتاریخ ۲۶ اسفندماه ۳۳۰ اعتبارنامه به نام آقای محمدحسین قشقائی صادروانحلال خودرااعلام می‌نماید

پس ازارجای پرونده به شعبه اول و رسیدگی به محتویات آن و توجه به عدم وصول شکایت درمدت مقررقانونی مجلس شورای ملی شعبه اول صحت انتخابات شهرستان آباده و نمایندگی آقای محمدحسین صولت قشقائی را تصویب و اینک گزارش آن را برای تایید تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید

رئیس - تصویب شد آقای قنات‌آبادی (آقای قنات‌آبادی مخبرشعبه دوم گزارش انتخابات شهرستان بجنورد و نمایندگی آقای نصرالله شادلو را بشرح زیر قرائت کردند)

پرونده انتخاباتی بجنورد حاکی است که درتاریح ۴ بهمن ماه ۳۳۰ توسط فرماندارکه ۱۰۸ نفرطبقات ششگانه و معتمدین محل دعوت بعمل امده و پس ازتعیین ۳۶ نفربقید قرعه اعضای اصلی و علی‌البدل انجمن نظارت مرکزی انتخاب شده‌اند سپس ازتاریخ اول اسفند لغایت هشتم اسفند ماه ۳۳۰ برای توزیع تعرفه و اخذ رای تعیین شده درپایان این مدت آرا استخراج و قرائت گردیده و درنتیجه آقای نصرالله شادلو باکثریت ۱۱۹۷۶ رای ازمجموع ۱۶۴۶۸ رای ماخوذه به نمایندگی هفدهمین دوره تقنینیه انتخاب و برابرماده ۴۱ قانون انتخابات مدت یکهفته جهت وصول شکایات معین شده درمدت مقرر فقط دوفقره شکایت بدفترانجمن واصل گردیده که انجمن انهارا غیروارد تشخیص داده درتاریخ ۱۸ اسفندماه ۳۳۰ اعتبارنامه به نام آقای نصرالله شادلو صادر و انحلال خود را اعلام می‌نماید

پس ازارجاع پرونده بشعبه دوم و رسیدگی بمحتویات آن و توجه بیک فقره شکایت واصله بشعبه که غیرمستند تشخیص داده شده صحت انتخابات بجنورد و نمایندگی آقای نصرالله شادلو را تصویب و اینک گزارش آنرا جهت تایید بمجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید

رئیس – تصویب شد آقای نبوی

(آقای نبوی مخبرشعبه سوم گزارش انتخابات شهرستان خرم آباد و نمایندگی آقای دکترفقیهی شیرازی را بشرح زیرقرائت کردند)

ساحت مقدس مجلس شورای ملی

برای انجام انتخابات دوره ۱۷ مجلس شورای ملی درحوزه انتخابیه خرم آبادوتوابع بدستوروزارت کشور۸ اسفند ۳۳۰ از۳۶ نفرازطبقات مختلف دعوت بعمل آمده درآ نروزاعضای اصلی و علی‌البدل انجمن نظارت انتخابات تعیین شده پس ازانتخاب هیئت رئیسه انجمنها برای اطراف جمعا ۱۳ انجمن فرعی شعبه قائل شده پس ازتکمیل آن انجمنها و ارسال تعرفه و تعیین بازرسان و نمایندگان و تهیه مقدمات کارطبق آگهی منتشره از۲۲ تا ۲۶ اسفند درمدت پنج روز اقدام بتوزیع تعرفه و اخذ رای کرده‌اند جمعا ۲۵۲۶۳ ورقه تعرفه منتشرورای اخذ شده‌است سپس انجمن شروع بقرائت آرا کرده بعدازخاتمه قرائت آرا ۲۰۰۰ رای صندوق سفیددشت را از این نظرکه با تهدید و تطمیع توام بوده ابطال نموده و نیز چون دربخش زاغه ازرای دهندگان شناسنامه مطالبه نشده و شماره شناسنامه آنها ثبت نشده‌است ۳۰۰۰ رای ان صندوق را نیزباطل کردند درنتیجه آقای دکترسیدعبدالکریم فقیهی شیرازی فرزند حاج سید اسمعیل ۴۵ ساله باکثریت ۱۰۲۱۲ رای بنمایندگی دوره ۱۷ ازحوزه انتخابیه خرم آباد و توابع تعیین شده‌اند

درمدت مقرر شکایاتی بانجمن واصل شده و انجمن یک یک آنها را مورد رسیدگی قرارداده و بشرح مذکور درصورت مجلسها آن شکایات را غیروارد تشخیص داده‌است و اعتبارنامه بنام آقای دکترفقیهی درتاریخ ۷،۲،۳۱ صادرکرده‌است پرونده امربشعبه سوم ارجاع محتویات آن بدقت موردرسیدگی کامل قرارگرفت پس ازمداقه کامل شعبه سوم شکایات را غبروارد تشخیص و نمایندگی آقای دکترفقیهی را تایید و تصویب می‌نماید و اینک گزارش آن برای طرح درمجلس تقدیم می‌شود

رئیس – تصویب شد آقای دکترکیان

(آقای دکترکیان مخبرشعبه چهارم گزارش انتخابات شهرستان سراب و نمایندگی آقای دکترحسین فاخر را بشرح زیرقرائت کردند)

بموجب محتویات پرونده انتخاباتی شهرستان سراب درتاریخ ۲۹ آذرماه ۳۰ از طرف فرمانداراز۱۰۸ نفرطبقات ششگانه و معتمدین محل دعوت بعمل امده و پس ازتعیین ۳۶ نفرازاعضا اصلی و علی‌البدل انجمن نظارت مرکزی انتخاب و اقدام بتعیین شعب فرعی و نشرآگهی شده و ازتاریخ روزشه شنبه ۱۰،۱۷، ۳۰ تاآخر روز یکشنبه ۱۰،۲۱،۱۳۳۰ جهت توزیع تعرفه و اخذ رای تعیین گردیده و درنتیجه ۲۱۸۷۸ رای اخذ ولی انجمن فرعی میانه با تاکیدات انجمن نظارت مرکزازقرائت ۷۴۱۷ رای ماخوذه استنکاف و انجمن مرکزبعلت تخلفات حوزه مذکور آنرا باطل نموده ات و ازمجموع آراء ماخوذه آقای دکترسیدحسین فاخر دارای ۱۴۴۳۴ رای بوده و با توجه باینکه آراء باطل شده میانه درتعیین حائزاکثریت موثرنبوده‌است آقای دکترفاخربنمایندگی هفدهمین دوره تقنینیه ازحوزه انتخابیه سراب انتخاب و ازتاریخ ۲۳،۱۰،۳۰ تا ۳۰،۱۰، ۳۳۰ جهت وصول شکایات و رسیدگی بان تعیین می‌شود و درمدت مقررچند فقره شکایت رسیده را غیروارد تشخیص می‌دهد درتاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۳۰ اعتبارنامه بنام آقای دکترحسین فاخر صادروانحلال خود را اعلام می‌دارد

پس ازارجاع پرونده بشعبه چهارم و رسیدگی بمحتویات آن و توجه بشکایات رسیده درمدت مقررشعبه صحت انتخابات سراب و نمایندگی آقای دکترسیدحسین فاخر را تایید و اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس و شورای ملی می‌نماید

رئیس – تصویب شد آقای دکتر مصباح‌زاده

(آقای دکتر مصباح‌زاده مخبر شعبه پنج گزارش انتخابات شهرستان قم و نمایندگی آقای تولیت را بشرح زیر قرائت کردند)

پرونده انتخابات قم حاکیست که درتاریخ ۱۳،۱۱، ۳۰ از طرف فرماندار از۱۰۸ نفرطبقات ششگانه و معتمدین محل دعوت بعمل آمده و پس از تعیین ۳۶ نفر اعضای اصلی و علی‌البدل انجمن نظارت مرکزی پس ازتعیین شعب فرعی و نشرآگهی چهارروز ازپنجم ۱۳۳۰ تاهشتم همان ماه جهت توزیع تعرفه و اخذ رای تعیین نمود و ازتاریخ نهم اسفندماه ۳۳۰ استخراج و قرائت آراء بعمل امده و درنتیجه آقای ابوالفضل تولیت با کثریت ۱۹۴۲۰ رای ازمجموع ۲۱۲۱۴ رای ماخوذه به نمایندگی هفدهمین دوره تقنینیه ازحوزه انتخابیه قم انتخاب شدند انجمن مرکزی طبق ماده ۴۱ قانون انتخابات یکهفته جهت وصول شکایات تعیین نمود درمدت مقرر ۲۷ برگ شکایت بدفترانجمن واصل که چون انجمن شکایات رسیده را غیروارد تشخیص داد درتاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۳۰ اعتبارنامه بنام آقای ابوالفضل تولیت صادروانحلال خودرا اعلام نمود

پس ازارجاع پرونده به شعبه پنجم و رسیدگی به محتویات آن و توجه بشکایات رسیده و تحقیق و تدقیق شعبه شکایات را مردود دانسته صحت انتخابات شهرستان قم و نمایندگی آقای ابوالفضل تولیت را تایید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید (آقایان: دکتر بقائی - مهندس حسببی - زهری – اظهار مخالفت نمودند)

رئیس - بواسطه مخالفت آقایان: دکتر بقائی - حسببی - زهری به کمیسیون تحقیق مراجعه می‌شود. آقای دکتر فلسفی (آقای دکتر فلسفی مخبرشعبه ششم گزارش انتخابات شهرستان گلپایگان و نمایندگی آقای دکتر معظمی را بشرح زیرقرائت کردند)

خلاصه جریان انتخابات گلپایگان و رسیدگی آن درشعبه ششم بشرح زیرمی باشد

درتاریخ اول اسفند ۱۳۳۰ از طرف فرماندار ۱۰۸ نفرازمعتمدین و طبقات مختلف برای تشکیل انجمن نظارت مرکزی دعوت گردید که پس از استقراع ۳۶ نفر تعیین و یک روز بعد ۳۶ نفر نامبرده اعضای اصلی و علی‌البدل انجمن نظارت گلپایگان را انتخاب نمودند.

درتاریخ چهارم اسفند ۱۳۳۰ اعضای شعب فرعی تعیین و درروزهشتم اسفند ۱۳۳۰ آگهی انتخابات منتشر و از صبح روز چهاردهم اسفند ۱۳۳۰ تاآخر روز جمعه ۱۶،۱۲،۳۰ اقدام بتوزیع تعرفه و اخذ رای شده‌است و ازصبح شنبه ۱۷ اسفند آراء ماخوذه استخراج و قرائت گردید و درنتیجه ازمجموع ۱۴۷۲۶ رای ماخوذه آقای دکتر عبدالله معظمی با ۱۲۵۱۹ رای حائز اکثریت شناخته و به نمایندگی هفدهمین دوره تقنینیه ازحوزه گلپایگان انتخاب شده‌اند. انجمن نظارت ازتاریخ ۱۸ اسفند طبق قانون یکهفته جهت اخذ شکایت تعیین و درمدت مذکور دو فقره شکایت واصله را غیروارد تشخیص داده‌است درتاریخ ۱۴ فروردین ماه ۱۳۳۱ اعتبارنامه بنام آقای دکتر عبدالله معظمی صادروانحلال خود را اعلام نموده‌است.

پس ازارجاع پرونده بشعبه ششم و رسیدگی محتویات آن چون قبولی آقای دکتر معظمی درپرونده موجود نبود مراتب ازایشان استعلام و مشارالیه موافقت خودرا اعلام نمودند و درمدت مقرر قانونی دوفقره شکایت بمجلس شورای ملی مورد رسیدگی قرارگرفت ولی چون قسمتی ازشکایات غیروارد و قسمتی دیگر مستند و قانع کننده نبود و شعبه شکایات را مردود تشخیص داده و صحت انتخابات شهرستان گلپایگان و خوانسار و نمایندگی آقای دکتر عبدالله معظمی منتخب حوزه مذکور را تایید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید

رئیس - تصویب شد. آقای شهاب خسروانی

(آقای شهاب خسروانی مخبرشعبه اول گزارش انتخابات شهرستان اردبیل و نمایندگی آقای فضلعلی هدی را بشرح زیرقرائت کردند)

باستناد بمحتویات پرونده انتخابات اردبیل درتاریخ ۲۸ آذرماه ۱۳۳۰ توسط فرمانداراز۱۰۸ نفرطبقات ششگانه و معتمدین محل دعوت بعمل امده و پس ازتعیین ۳۶ نفراعضای اصلی و علی‌البدل انجمن مرکزی انتخاب و سپس اقدام بنشرآگهی انتخابات و تعیین شعب فرعی شده و ازتاریخ ۸ بهمن ۱۳۳۰ تا ۱۶ بهمن ۱۳۳۰ جهت توزیع تعرفه و اخذ رای تعیین گردیده درنتیجه ۲۴۴۹۳ رای آقای فضلعلی هدی با کثریت ۱۳۶۳۵ رای ازمجموع آراء فوق الذکر بنمایندگی هفدهمین دوره تقنینیه انتخاب و برابرماده ۴۱ قانون انتخابات ازتاریخ ۲۴، ۱۱، ۳۰ تا آخرروز۳۰،۱۱، ۱۳۳۰ جهت وصول شکایات تعیین و درمدت مقرر چندفقره شکایت بدفترانجمن واصل و چون انجمن شکایات واصله را غیروارد تشخیص می‌دهد درتاریخ سوم اسفند ۱۳۳۰ اعتبارنامه بنام آقای فضلعلی هدی صادر و انحلال خود را اعلام می‌نماید.

پس ازارجاع پرونده بشعبه اول و رسیدگی بمحتویات آن و توجه به یک فقره شکایت وارده درمدت مقرر بمجلس شورای ملی شعبه شکایت وارده را غیرمستند تشخیص و صحت انتخابات اردبیل و نمایندگی آقای فضلعلی هدی را ازحوزه انتخابیه اردبیل تایید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورایملی می‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقای قنات‌آبادی

(آقای قنات‌آبادی مخبرشعبه دوم گزارش انتخابات شهرستان بوشهرونمایندگی آقای احمداخگررا بشرح زیرقرائت کردند)

محتویات پرونده انتخاباتی بوشهر حاکی است که درتاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۳۰ توسط فرمانداراز۱۰۸ نفرطبقات ششگانه و معتمدین محل دعوت بعمل آمده و پس ازتعیین ۳۶ نفربقید قرعه اعضاء اصلی و علی‌البدل انجمن نظارت مرکزی انتخاب و درتاریخ ۲۱ بهمن ۳۳۰ اقدام بتعیین شعب فرعی و نشرآ گهی انتخابات شده‌است و ازیازدهم اسفند ۳۳۰ لغایت ۱۶ اسفند ماه ۳۳۰ توزیع تعرفه و اخذ رای بعمل آمده و پس ازاستخراج و قرائت آراء درنتیجه ازمجموع ۲۲۲۲۷ رای ماخوذه باستثناء ۵۷۲۰ رای باطله صندوقهای اهرم و کنگان که بنا بتصویب انجمن باطل گردیده و آراء مجهوله که درصندوق بلوک بوده و قرائت نشده آقایان بشرح زیرحائزاکثریت شده‌اند:

۱ – آقای احمداخگر ۷۰۸۹ رای.

۲ – آقای احمدفرامرزی ۴۱۴۱ رای.

وازتاریخ ۲۷،۱۲،۳۰ طبق ماده ۴۱ قانون انتخابات مدت یکهفته جهت وصول شکایات تعیین گردیده که درطی مدت مذکور چندفقره شکایت بدفترانجمن واصل می‌گردد ولی انجمن شکایات واصله را درمورد ابطال صندوق‌های اهرم و کنگان غیرواردتشخیص داده و سایرایرادات نیزبدون دلایل مثبت و مسلم بوده لذا انجمن درتاریخ دهم فرودین ماه ۱۳۳۱ اعتبارنامه بنام آقای احمداخگرکه دردرجه اول باکثریت ۷۰۸۹ رای ازمجموع ۱۶۵۰۷ رای بنمایندگی هفدهمین دوره تقنینیه ازحوزه انتخابیه بوشهرانتخاب شده بودند صادروانحلال خودرااعلام می‌نماید.

پس ازارجاع پرونده بشعبه دوم و مطالعه محتویات آن و با توجه بشکایات واصله بشعبه نظرباینکه شکایات مزبور غیروارد و بدون دلائل کافی تشخیص داده شده شعبه دوم صحت انتخابات بوشهرونمایندگی آقای احمداخگر را ازحوزه انتخابیه بوشهر تصویب و اینک گزارش آن را جهت تایید تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئبس - تصویب شد. آقای نبوی

(آقای نبوی مخبرشعبه سوم گزارش انتخابات شهرستان خرم آباد و نمایندگی آقای پورسرتیپ را بشرح زیر قرائت کردند)

مجلس شورای ملی

بر اثر جریان انتخابات دوره ۱۷ قانونگذاری درحوزه انتخابیه خرم آباد و توابع بشرح گزارش شماره ۱ نفردوم آقای فتح الله پورسرتیپ فرزندمرحوم شیرمحمد ۴۵ ساله باکثریت ۷۵۰۳ رای ازمجموع ۲۵۲۶۳ رای انتخاب شعبه سوم با رسیدگی نمایندگی ایشان را تایید اینک گزارش آن را برای طرح درمجلس تقدیم می‌شود.

رئیس - تصویب شد. آقای دکتر کیان

(آقای دکتر کیان مخبرشعبه چهارم گزارش انتخابات شهرستان سمنان و نمایندگی آقای جوادعامری را بشرح زیرقرائت کردند)

باستناد پرونده انتخاباتی سمنان درتاریخ ۳۰ آذر۱۳۳۰ توسط فرماندار از۱۰۸ نفرطبقات ششگانه و معتمدین محل دعوت بعمل آمده و پس ازتعیین ۳۶ نفراعضاء اصلی و علی‌البدل انجن نظارت مرکزی انتخاب و سپس اقدام به نشرآگهی و تعیین حوزه‌های فرعی شده‌است و ازتاریخ ۱۷ بهمن تاآخر۱۹ بهمن جهت توزیع تعرفه و اخذ رای تعیین و سپس آراء استخراج و قرائت می‌گردد پس ازقرائت آراء انجمن آراء صندوق سنگسروشهمیرزاد و سرخ را بعلت سوءنیت اعضای انجمن و استفاده ازشناسنامه‌های اموات و صغار و نسوان و تهدید و تطمیع از طرف بعضی ازافراد و ایجادوضغ غیرعادی درموقع اخذ رای آراء دوحوزه مذکوررا بطال و همچنین انجمن فرعی دامغان بعلت ایجاد وضع غیرعادی و محیط متشنج و اعمال ارعاب و تهدید از طرف طرفداران بعضی ازکاندیدها مستقالا آراء ماخوذه حوزه انجمن نامبرده را باطل و پس ازبطلان آرای فوق الذکر ازمجموع ۱۲۵۲۳ رای آقای جوادعامری باکثریت ۵۳۰۹ رای ازحوزه انتخابیه سمنان انتخاب و درمدت مقرر قانونی شکایاتی بانجمن واصل که چون انجمن آنهارا غیروارد تشخیص می‌دهد درتاریخ پنجشنبه ۲۲ اسفندماه اعتبارنامه بنام آقای جوادعامری صادرمی نماید.

پس ازارجاع پرونده بشعبه چهارم و رسیدگی به محتویات آن و توجه کافی کلیه شکایات رسیده برای رسیدگی بیشترآقای عامری و آقای آشتیانی کاندید دیگرحوزه انتخابیه سمنان بشعبه احضاروازآقایان نامبرده سوالاتی شد و کلیه شکایات رسیده و اوراق پرونده درشعبه قرائت گردید و شعبه باتوجه باینکه انجمن مرکزی قانونا حق ابطال آرایی را که مخدوش تشخیص داده‌است داشته صحت انتخابات سمنان و نمایندگی آقای جوادعامری را تایید و اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

(آقایان. حاج سیدجوادی - صفایی جلالی - حسببی - نادعلی کریمی - زهری - دکتر بقائی - زیرک‌زاده - اظهارمخالفت کردند)

رئیس - بواسطه مخالفت آقایان: حاج سیدجوادی - صفائی - جلالی - حسببی - کریمی - زهری - بقائی - زیرک‌زاده به کمیسیون تحقیق فرستاده می‌شود. آقای دکتر مصباح‌زاده

(آقای دکتر مصباح‌زاده مخبرشعبه پنجم گزارش انتخابات شهرستان شهرضا و نمایندگی آقای دکتر کیان را بشرح زیرقرائت کردند)

پرونده انتخابات شهرضا حاکیست که درتاریخ ۱۳،۱۱،۳۰ توسط فرمانداراز۱۰۸ نفرطبقات ششگانه و معتمدین محل دعوت بعمل آمده و پس ازتعیین ۳۶ نفراعضای اصلی و علی‌البدل انجمن نظارت مرکزی ازمیان آن عده انتخاب شدند انجمن نظارت مرکزی پس ازتعیین شعبه فرعی و نشرآگهی انتخابات پنجروز ازتاریخ ۲۴ اسفند ۳۳۰ تا ۲۸،۱۲،۳۰ جهت توزیع تعرفه و اخذ رای تعیین نمود و پس ازاستخراج و قرائت آراء آقای دکتر غلامرضا کیان باکثریت ۱۴۸۸۸ رای ازمجموع ۲۴۰۴۲ رای ماخوذه بنمایندگی هفدهمین دوره تقنینیه ازحوزه انتخابیه شهرضا انتخاب شدند. انجمن مرکزی طبق ماده ۴۱ قانون انتخابات یکهفته جهت وصول شکایات تعیین نمود درمدت مقررچندفقره شکایت بدفترانجمن واصل که چون انجمن شکایات رسیده را غیروارد تشخیص داددرتاریخ هیجدهم فروردین ماه ۱۳۳۱ اعتبارنامه بنام آقای دکتر غلامرضا کیان صادروانحلال خودرا اعلام نمود.

پس ازارجاع پرونده بشعبه پنجم و رسیدگی محتویات آن و توجه بشکایات رسیده درمدت مقرربمجلس شورای ملی چون شعبه شکایات رسیده راغیروارد تشخیص دادصحت انتخابات شهرضا و نمایندگی آقای دکتر غلامرضا کیان را تایید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقای دکتر فلسفی

(آقای دکتر فلسفی مخبرشعبه ششم گزارش انتخابات شهرستان لاهیجان و نمایندگی آقای مهندس غروی را بشرح زیرقرائت کردند)

محتویات پرونده انتخاباتی لاهیجان حاکی است که درتاریخ ۳۰،۹،۳۰ بوسیله فرماندار۱۰۸ نفرازطبقات مختلف و معتمدین محل دعوت بعمل آمده و پس از تعیین ۳۶ نفراعضاء اصلی و علی‌البدل انجمن نظارت مرکزی و پس ازانتشارآگهی انتخابات و تعیین حوزه‌های فرعی ازروز شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۳۰ الی روز سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۳۰ مدت چهارروز برای توزیع تعرفه و اخذ رای تعیین و درتاریخ ۳۰،۱۱،۳۰ آرای ماخوذه استخراج و قرائت شده آقای مهندس شمس الدین علمی غروی باکثریت ۱۴۸۹۵ رای بنمایندگی هفدهمین دوره تقنینیه مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند.

انجمن نظارت ازتاریخ هفتم اسفندماه ۱۳ لغایت ۳۰ اسفندماه جهت اخذشکایت اعلام می‌نماید درمدت مذبور ۲۱ فقره شکایت و اصل و چون انجمن بعضی ازآنهارا غیروارد و بعضی دیگررا غیرمستند تشخیص می‌دهد درتاریخ شانزدهم اسفند ۱۳۳۰ اعتبارنامه بنام آقای مهندس شمس الدین غروی صادر و سپس انحلال خود را اعلام می‌نماید.

پس ازارجاع پرونده بشعبه ششم و رسیدگی محتویات آن و با توجه بشکایات واصله و تحقیق و رسیدگی کلی دراطراف آن و توضیحات حضوری آقای مهندس غروی چون شکایات راغیروارد و بدون مستند تشخیص داده‌اند صحت انتخابات لاهیجان و نمایندگی اقای مهندس شمس الدین علمی غروی را تایید و اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقای شهاب خسروانی

(آقای شهاب خسروانی مخبر شعبه اول گزارش انتخابات شهرستان رضائیه و نمایندگی آقای محسن افشارصادقی را بشرح زیرقرائت کردند.)

پرونده انخابات ارومیه (رضائیه) حاکی است که درتاریخ ۱،۱۰،۳۰ توسط فرماندارجهت تشکیل انجمن نظارت مرکزی دعوت بعمل امده و پس ازانتخاب اعضاء اصلی و علی‌البدل اقدام به تعیین شعب فرعی و انتشارآگهی شده‌است ازتاریخ ۲،۱۱،۳۰ بمدت پنج روزجهت توزیع تعرفه و اخذ رای تعیین گردید بلافاصله آرای ماخوذه استخراج و قرائت می‌گردد درنتیجه آقای محسن افشارصادقی باکثریت ۶۲۷۳ رای ازمجموع ۲۲۴۱۱ رای ماخوذه بنمایندگی حوزه انتخابیه ارومیه انتخاب شدند و طبق ماده ۴۱ از طرف انجمن یک هفته جهت وصول شکایات اعلام گردید درمدت مقررچندفقره شکایت بدفتر انجمن واصل ولی چون انجمن شکایات رسیده را غیروارد تشخیص داد درتاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۳۰ اعتبارنامه بنام آقای محسن افشارصادقی صادروانحلال خودرا اعلام می‌نماید.

پس ازارجاع پرونده بشعبه اول و رسیدگی بمحتویات ان و توجه بشکایات رسیده درمدت مقرربمجلس شورای ملی شعبه شکایات رسیده را غیروارد تشخیص و صحت انتخابات رضائیه و نمایندگی آقای محسن افشارصادقی را تایید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

(آقای حائری‌زاده اظهارمخالفت کردند)

رئیس - آقای حائری‌زاده تکلیف راتصریح بفرمائید.

حائری‌زاده - پرونده‌ای خواسته‌ایم ازدادسرا باید رسیدگی شود

نبوی - اجازه بفرمائید درصورتی که مخالفت صریح بشود باید به کمیسیون تحقیق فرستاده شود جناب آقای حائری‌زاده تصریح نفرمودند استدعا می‌کنم که نظرشان را پس بگیرند.

صفائی - پرونده انتخاباتی حاکی است که آقای افشارصادقی یک پرونده‌ای دردادسرا دارند نامه‌ای نوشته شده و بوزارت کشورارسال گردیده. (زنگ رئیس)

حائری‌زاده - اینجا یک قسمت استنادکرده بود پرونده‌هایی که دردادسرای آنجا تشکیل شده‌است من گفتم که آنرا بخواهیم یا اینکه بگویندکه نیست و یا اینکه بفرستند که ماببینم که چیست اگرچیزمثبت درآمد درکمیسیون تحقیق رسیدگی می‌شود والا شعبه باید مجددا تشکیل شود و جریان را رسیدگی کند.


رئیس - به کمیسیون تحقیق فرستاده می‌شود - آقای قنات‌آبادی

(آقای قنات‌آبادی مخیرشعبه دوم گزارش انتخابات شهرستان بوشهرونمایندگی آقای احمدفرامرزی را بشرح زیرقرائت کردند)

پیروگزارش شماره ۲ راجع بانتخابات بوشهرونمایندگی آقای احمد اخگر آقای فرامرزی دردرجه دوم با اکثریت ۴۱۴۱ رای ازمجموع ۱۶۵۰۷ رای ازحوزه انتخابیه بوشهر بنمایندگی هفدهمین دوره تقنینه انتخاب و شعبه دوم صحت انتخابات حوزه انتخابیه بوشهر و نمایندگی آقای احمدفرامرزی را تصویب و اینک گزارش آنرا جهت تایید تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقای نبوی

(آقای نبوی مخبرشعبه سوم گزارش انتخابات شهرستان خوی و نمایندگی آقای میرمجید موسوی را بشرح زیرقرائت کردند)

طبق دستورتلگرافی وزارت کشور برای شروع انتخابات دوره ۱۷ مجلس شورای ملی درحوزه خوی و توابع از طرف فرماندارروز۲۶،۹،۳۰ ازطبقات مختلفه دعوت بعمل آمد پس ازتعیین ۳۶ نفرمذکوردرقانون انتخابات اعضای اصلی و علی‌البدل انتخاب و شعب فرعی تعیین و مقدمات کارفراهم شد از۲۸ دی ماه ۱۳۳۰ تا آخر روز ۴ بهمن ماه ۱۳۳۰ برای اخذ رای ضمن آگهی درتمام شهروشعب با رعایت مقررات اخذ رای بعمل آمده‌است و جمعا درشهروشعب ۴۱۰۳۶ رای اخذشده‌است ازروز۶ بهمن ماه تاروز۱۲ ماه مزبور قرائت آراء ادامه داشت و درنتیجه آقای میرمجید موسوی باکثریت ۲۲۴۳۶ رای بنمایندگی دوره ۱۷ انتخاب شده‌اند درهفته اول بعدازختم قرائت آراء چندفقره شکایت ازعملیات انجمن‌های فرعی رسیده که انجمن پس ازرسیدگی آن شکایات را بکلی بیدلیل و غیروارددانسته‌است درتاریخ ۲۷ بهمن ماه اعتبارنامه بنام آقای میرمجیدموسوی صادرودرموعدقانونی انجمن منحل شده‌است. پرونده انتخابات خوی بشعبه سوم ارجاع و درجلسات متعدد رسیدگی بعمل آمده چون شکایات موثری نرسیده بود شعبه نمایندگی آقای میرمجید موسوی را تایید و اینک خبرآن را تقدیم می‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقای دکتر کیان

(آقای دکتر کیان مخبرشعبه چهارم گزارش انتخابات شهرستان شاهرود و نمایندگی آقای شمس قنات‌آبادی را بشرح زیرقرائت کردند)

محتویات پرونده انتخابات شاهرود حاکی است که درتاریخ ۳۰ آذرماه ۳۳۰ از۱۰۸ نفرازطبقات ششگانه و معتمدین محل توسط فرماندار جهت تشخیص ۳۶ نفر دعوت بعمل آمده و پس ازتعیین عده مذکور اعضای اصلی و علی‌البدل انجمن نظارت مرکزی انتخاب و درتاریخ ۱۱ دی ماه آگهی انتخابات منتشر و ازروز ۱۸ دیماه تاعصرروز ۲۱ دیماه برای توزیع تعرفه و اخذ رای تعیین و مجموعا ۱۴۱۰۵ رای اخذکه درنتیجه آقای شمس الدین قنات‌آبادی باکثریت ۱۲۴۹۳ رای ازمجموع آراء بنمایندگی هفدهمین دوره تقنینیه ازحوزه انتخابیه شاهرود انتخاب و ازتاریخ ۲۷ دیماه تاسوم بهمن ماه مدت یکهفته برای وصول شکایات تعیین می‌گردد درمدت مذکوره چندفقره شکایت بدفترانجمن واصل که چون انجمن آنها راغیرواردتشخیص می‌دهد درتاریخ دهم بهمن ماه ۱۳۳۰ اعتبارنامه بنام آقای شمس الدین قنات‌آبادی صادروانحلال خودرا اعلام می‌نماید.

پس ازارجاع پرونده بشعبه چهارم و رسیدگی بمحتویات آن و توجه بشکایات واصله درمدت مقرره بمجلس شورای ملی شعبه چهارم صحت انتخابات شهرستان شاهرود و نمایندگی آقای سیدشمس الدین قنات‌آبادی را تایید و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود.

رئیس - تصویب شد. آقای دکتر مصباح‌زاده

(آقای دکتر مصباح‌زاده مخبرشعبه پنجم گزارش انتخابات کردان و نمایندگی آقای کهبد را بشرح زیرقرائت کردند)

پرونده انتخابات کردان و ساوجبلاغ حاکیست که درتاریخ ۵ دیماه ۱۳۳۰ توسط بخشداری از۶۶ نفرطبقات ششگانه و معتمدین محل دعوت بعمل آمده و پس ازتعیین ۳۶ نفراعضای اصلی انجمن مرکزی انتخاب شدند انجمن مرکزی پس ازتعیین شعب فرعی و نشرآگهی انتخابات سه روز ازتاریخ ۲۸ دیماه تا آخر روز ۳۰ دیماه ۱۳۳۰ جهت توزیع تعرفه و اخذ رای تعیین نموددرپایان این مدت آراء ماخوذه استخراج و قرائت گردید و درنتیجه آقای بهاء الدین کهبد باکثریت ۶۴۳۵ رای ازمجموع ۱۴۱۶۸ رای ماخوذه بنمایندگی حوزه انتخابیه کردان انتخاب شدند.

انجمن مرکزی طبق ماده ۴۱ قانون انتخابات یک هفته جهت وصول شکایات اعلام و درمدت مقرر چهارفقره شکایت بدفترانجمن واصل و چون انجمن شکایات رسیده را بی اساس تشخیص داد درتاریخ سیزدهم بهمن ماه ۱۳۳۰ اعتبارنامه بنام آقای بهاء الدین کهبد صادر و انحلال خودرا اعلام نمود.

پس ازارجاع پرونده بشعبه پنجم و رسیدگی بمحتویات آن و توجه بدوفقره شکایت رسیده درمدت مقرر چون شعبه شکایات رسیده را غیرواردتشخیص داد صحت انتخابات کردان و ساوجبلاغ را تایید و اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقای دکتر فلسفی

(آقای دکتر فلسفی مخبرشعبه ششم گزارش انتخابات شهرستان محلات و نمایندگی آقای شهاب خسروانی را بشرح زیرقرائت کردند)

جریان پرونده انتخابات محلات و رسیدگی آن در شعبه ششم به قرار ذیل است:

انتخابات محلات ازتاریخ ۱۱،۱۲،۳۰ شروع و درتاریخ ۶ فروردین ۱۳۳۱ خاتمه پیدا کرده‌است و آقای شهاب خسروانی با ۱۲۳۰۴رای ازمجموع ۱۲۸۰۴ رای ماخوذه حائزاکثریت شده‌اند و اعتبارنامه بنام ایشان صادرشده اما درطی این مدت منازعات و مبارزات شدیدی جریان داشته و ازجانب طرفداران کاندیدها شکایات و تلگرافات زیادی که و علیه بانجمن واصل گردیده‌است که درشعبه ششم پرونده آن مورد مطالعه مباحثه قرارگرفت مالامنجربرای شد و ازعده ۱۱ نفرحاضر۵ نفرموافق ۴ نفرمخالف و دونفرممتنع بوده‌اند و چون مطابق ماده ۶۶ نظامنامه آراء ممتنع محسوب نمی‌گردد و درآن جلسه بایستی رای موافق یا مخالف لااقل ۶ رای باشد که بتوان تصویب یارداعتبارنامه را اعلام نمود ازاینجهت پرونده محلات بلا تکلیف مانده و مطابق ماده ششم آئین نامه چون بیش ازده روزنباید رسیدگی باعتبارنامه بدون دلیل معطل شود از این نظرشعبه درتاریخ پنجشنبه ۱۸،۲، ۳۱ تشکیل و مجددا پرونده مزبور را مطرح نموده و از۹ نفرحاضرباکثریت مورد تصویب و تایید قرارگرفت و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود.

(آقای ناد علی کریمی اظهار مخالفت کردند)

رئیس - بواسطه مخالفت آقای کریمی بکمیسیون تحقیق فرستاده می‌شود.

آقای شهاب خسروانی

(آقای شهاب خسروانی مخبرشعبه اول گزارش انتخابات شهرستان گرگان و نمایندگی آقای دکتر فلسفی را بشرح زیرقرائت کردند)

طبق محتویات پرونده انتخاباتی گرگان درتاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۳۰ توسط فرماندار از۱۰۸ نفرطبقات ششگانه و معتمدین محل (امامی اهری - اهرمقدم گرگان است) (دکتر فلسفی - استرآباداست و (س) مقدم بر(ه) است) دعوت بعمل آمده و پس ازتعیین ۳۶ نفراعضای اصلی و علی‌البدل انجمن نظارت مرکزی اقدام به نشرآگهی و تعیین حوزه‌های فرعی نموده و ازتاریخ شنبه چهاردهم دیماه ۱۳۳۰ لغایت چهارشنیه ۱۸ دیماه ۱۳۳۰ بمدت پنج روزجهت توزیع تعرفه و اخذ رای تعیین شده‌است پس ازاسخراج و قرائت آراء آقای دکتر خلیل فلسفی باکثریت ۸۶۵۲ رای ازمجموع ۱۴۴۸۱ رای ماخوذه بنمایندگی حوزه انتخابیه گرگان انتخاب و طبق ماده ۴۱ ازتاریخ یکشنیه ۲۲،۱۰،۳۳۰ بمدت یکهفته جهت وصول شکایات اعلام گردیده‌است درمدت مذکوره چندفقره شکایت بدفترانجمن واصل که چون انجمن شکایات رسیده را غیروارد تشخیص می‌دهی درتاریخ سوم بهمن ماه ۱۳۳۰ اعتبارنامه بنام آقای دکتر خلیل فلسفی صادروانحلال خودرا اعلام می‌نماید.

پس ازارجاع پرونده بشعبه اول و رسیدگی بمحتویات آن و توجه به چندفقره شکایت رسیده چون شکایات مزبور غیروارد تشخیص می‌گردد شعبه صحت انتخابات گرگان و نمایندگی آقای دکتر خلیل فلسفی را تایید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقای قنات‌آبادی

(آقای قنات‌آبادی مخبرشعبه دوم گزارش انتخابات شهرستان بیجار(گروس) و نمایندگی آقای اورنگ را بشرح زیرقرائت کردند)

محتویات پرونده انتخاباتی بیجار(گروس) حاکی است که درتاریخ ۲۰،۱۱،۳۰ توسط فرمانداراز۱۰۸ نفرطبقات ششگانه و معتمدین محل دعوت بعمل آمده پس ازتعیین ۳۶ نفربقید قرع اعضای اصلی و علی‌البدل انجمن نظارت مرکزی انتخاب و درجلسه ۶،۱۲،۳۰ اقدام به تعیین شعب فرعی و نشرآگهی شده و ازتاریخ۶،۱۲،۳۰ بمدت هفت روز توزیع تعرفه و اخذ رای بعمل آمده درتاریخ ۱۹،۱۲،۳۰ آراء استخراج و قرائت شده که درنتیجه آقای عبدالحسین اورنگ باکثریت ۶۳۶۸ رای ازمجموع ۱۲۵۶۶ رای ماخوذه بنمایندگی هفدهمین دوره تقنینیه ازحوزه انتخابیه بیجار (گروس) انتخاب می‌شوند و چون درظرف مدت قانونی شکایتی نمی‌رسد درتاریخ چهارم فروردین ماه ۱۳۳۱ اعتبارنامه بنام آقای عبدالحسین اورنگ صادروانحلال خودرا اعلام می‌نماید.

پس ازارجاع پرونده بشعبه دوم و رسیدگی به محتویات آن نظرباینکه درمدت مقررقانونی شکایت قابل توجهی نرسیده بود شعبه دوم صحت انتخابات بیجارونمایندگی آقای عبدالحسین اورنگ را ازحوزه انتخابیه بیجار(گروس) تصویب و اینک گزارش آنرا جهت تایید تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقای نبوی

(آقای نبوی مخبرشعبه سوم گزارش انتخابات شهرستان خوی و نمایندگی آقای اصغرپارسا را بشرح زیرقرائت کردند)

درنتیجه انجام انتخابات درحوزه انتخابیه خوی و توابع بشرح گزارش شماره ۳ آقای اصغرپارسا باکثریت ۱۹۲۳۳ رای بنمایندگی آن حوزه تعیین و شعبه سوم صحت انتخابات و نمایندگی ایشان را تایید و اینک گزارش خبرآن تقدیم می‌شود.

رئیس - تصویب شد. آقای دکتر کیان.

(آقای دکتر کیان مخبرشعبه چهارم گزارش انتخابات تهران و نمایندگی آقای سیدحسین مکی را بشرح زیرقرائت کردند)

طبق محتویات پرونده انتخاباتی تهران درتاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۳۰ از۱۰۸ نفرازطبقات ششگانه و معتمدین محل دعوت بعمل آمده و پس ازتعیین ۳۶ نفراعضای اصلی و علی‌البدل انجمن نظارت مرکزی انتخاب و اقدام به بتعیین حوزه‌های فرعی و نشرآگهی انتخابات شده‌است و ازروز اول بهمن تا آخرروز سوم بهمن ۱۳۳۰ جهت توزیع تعرفه و اخذ رای تعیین و ازروزچهارم بهمن آراء ماخوذه استخراج و قرائت می‌گردد درنتیجه ازمجموع ۱۴۲۹۰۱ را ی ماخوذه آقایان بشرح زیرحائزاکثریت بوده‌اند.

۱- آقای سیدحسین مکی باکثریت ۱۱۲۲۷۹ رای

۲- آیت الله حاج سیدابوالقاسم کاشانی ۱۱۰۷۲۱ رای

۳- آقای دکتر سیدعلی شایگان ۱۰۷۱۴۱ رای

۴- آقای مهندس کاظم حسیبی ۱۰۶۳۳۸ رای

۵- آقای سید ابوالحسن حائریزاده ۱۰۴۸۶۲ رای

۶- آقای دکتر مظفربقائی ۹۹۳۹۵ رای

۷- آقای سیدمحمودنریمان ۹۶۸۳۱ رای

۸- آقای مهندس احمدزیرکزاده ۹۵۵۳۷ رای

۹- آقای دکتر حسین فاطمی ۸۷۱۷۲ رای

۱۰- آقای حسینعلی راشد ۸۴۵۸۹ رای

۱۱- آقای یوسف مشار۶۱۹۵۲ رای

۱۲- آقای غلی زهری ۵۵۰۳۱ رای

وطبق ماده ۴۱ قانون انتخابات ازروزببستم بهمن لغایت ۲۷ بهمن جهت وصول شکایات اعلام می‌گردد پس ازرسیدگی بشکایات چون انجمن شکایات را غیروارد تشخیص می‌دهد درتاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۳۰ اعتبارنامه بنام آقای مفصله الاسامی صادروانحلال خودرا اعلام می‌نماید.

پس ازارجاع پرونده بشعبه چهارم و رسیدگی بمحتویات آن و توجه بشکایات رسیده درمدت مقرره بمجلس شورای ملی شعبه صحت انتخابات تهران و نمایندگی آقای سیدحسین مکی که باکثریت ۱۱۲۲۷۹ رای ازمجموع ۱۴۲۹۰۱ رای دردرجه اول انخاب شده بودند تایید و اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقای دکتر مصباح‌زاده.

(آقای دکتر مصباح‌زاده مخبرشعبه پنج گزارش انتخابات شهرستان کرمان و نمایندگی آقای مهندس احمدرضوی را بشرح زیرقرائت کردند)

پرونده انتخابات کرمان حاکیست که پس ازدعوت ۱۰۸ نفرطبقات ششگانه و معتمدین محل و تعیین ۳۶ نفردرتاریخ ۱۵ بهمن ۳۳۰ اعضاء اصلی و علی‌البدل انتخاب شدند و انجمن مرکزی پس ازتعیین حوزه‌های فرعی و نشرآگهی مدت پنج روز ازتاریخ ۸،۱۲،۳۳۰ جهت توزیع تعرفه و اخذ رای معین کرد و پس ازاستخراج و قرائت آراء آقای مهندس احمدرضوی باکثریت ۲۰۹۶۹ رای و آقای دکتر مظفربقائی کرمانی باکثریت ۱۹۸۴۹ رای ازمجموع ۲۴۲۲۰ رای بنمایندگی هفدهمین دوره تقنینیه حائزاکثریت شدند

انجمن مرکزی طبق ماده ۴۱ قانون انتخابات یک هفته جهت وصول شکایات تعیین نمود درهفته مقرردوفقره شکایت بدفترانجمن رسید انجمن پس ازرسیدگی شکایات راغیروارد تشخیص دادودرتاریخ ۲۱ اسفند۱۳۳۰ اعتبارنامه بنام آقایان مهندس احمدرضوی و دکتر مظفربقائی کرمانی صادروانحلال خودرااعلام نمود.

پس ازارجاع پرونده بشعبه پنجم و رسیدگی بمحتویات آن و توجه بشکایات رسیده شعبه صحت انتخابات و نمایندگی آقای مهندس سیداحمدرضوی را باکثریت ۲۰۹۶۹ رای ازمجموع ۲۴۲۲۰ رای ماخوذه دردرجه اول تایید اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقای دکتر فلسفی

(آقای دکتر فلسفی مخبرشعبه ۶ گزارش انتخابات شهرستان مراغه و نمایندگی آقای احمدحمیدیه را بشرح زیرقرائت کردند)

بطوریکه پرونده انتخابات مراغه حاکی است درتاریخ ۸، ۱۰، ۳۳۰ توسط فرمانداراز۱۰۸ نفرطبقات ششگانه و معتمدین محل دعوت بعمل آمده و پس ازتعیین ۳۶ نفراعضاء اصلی و علی‌البدل انتخاب و اقدام به نشرآگهی انتخابات و تعیین شعب فرعی گردیده‌است ازتاریخ ۱۰،۱۱،۳۰ تا آخرروزیکشنبه ۱۳،۱۱،۳۰ اقدام بتوزیع تعرفه و اخذ رای شده‌است و از۱۵،۱۱،۳۰ آراء استخراج و قرائت و ازمجموع ۳۳۳۷۱ رای ماخوذه آقای احمدحمیدیه دردرجه اول با ۲۱۱۸۵ رای حائز اکثریت شدندوطبق قانون یکهفته جهت اخذشکایات تعیین گردیده درمدت مقرر چندفقره شکایات بدفترانجمن واصل و انجمن پس ازرسیدگی شکایات واصله را مردود تشخیص داده‌است و درتاریخ ۵ اسفندماه ۳۳۰ اعتبارنامه بنام ایشان صادروانحلال خودرا اعلام می‌نماید.

پس ازارجاع پرونده بشعبه ششم و رسیدگی بمحتویات آن و توجه بشکایات وارده نسبت بتشکیل انجمن ازآقای حمیدیه که یکی ازمنتخبین حوزه مراغه می‌باشند درخواست شددرشعبه حضوریافته و برای روشن شدن ذهن اعضای شعبه توضیحاتی بدهند و پس ازاظهارات ایشان و تحقیق و مطالعه زیاد درپرونده بالاخره شعبه ششم صحت انتخابات مراغه راحاکی ازانتخاب آقای احمدحمیدیه که باکثریت ۲۱۱۸۵ رای انتخاب شده‌اند تصویب نموده و اینک گزارش آنرا برای تصویب به مجلس شورایملی تقدیم می‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقای شهاب خسروانی

(آقای شهاب خسروانی مخبرشعبه اول گزارش انتخابات شهرستان بندرپهلوی و نمایندگی آقای معتمد دماوندی را بشرح زیرقرائت کردند)

باستناد پرونده انتخاباتی بندرپهلوی درتاریخ ۲۹ آذر۱۳۳۰ توسط فرمانداراز۱۰۸ نفرطبقات ششگانه و معتمدین محل دعوت بعمل آمده و پس ازانتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل انجمن نظارت مرکزی اقدام به تعیین شعب فرعی و نشرآگهی شده‌است و روز ۲۶ دی ۱۳۳۰ اقدام بتوزیع تعرفه و اخذ رای شده درنتیجه آقای ابوالمکارم معتمد دماوندی به اکثریت ۴۶۳۵ رای ازمجموع ۸۶۷۳ رای ماخوذه بنمایندگی هفدهمین دوره تقنینیه ازحوزه انتخابیه بندرپهلوی انتخاب و برابرماده ۴۱ قانون انتخابات بکهفته جهت وصول شکایات اعلام و درمدت مذکور چندفقره شکایت وارد و انجمن شکایات واصله را غیروارد تشخیص داده درتاریخ ۲۱ اسفندماه ۱۳۳۰ اعتبارنامه بنام آقای ابوالمکارم معتمددماوندی صادروانحلال خودرااعلام می‌نماید.

پس ازارجاع پرونده بشعبه اول و رسیدگی بمحتویات آن باتوجه بشکایات واصله و مداقه کامل دراطراف آن شعبه صحت انتخابات بندرپهلوی و همچنین نمایندگی آقای ابوالمکارم معتمددماوندی را تایید و اینک گزارش آنرا جهت تصویب تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقای قنات‌آبادی

(آقای قنات‌آبادی مخبرشعبه دوم گزارش انتخابات شهرستان بیرجند و نمایندگی آقای منصف را بشرح زیرقرائت کردند)

درتاریخ ۶،۱۱،۳۰ بموجب دعوت فرمانداری ازبین ۱۰۸ نفرطبقات شش گانه ۳۶ نفربرای انتخابات دوره هفدهم بیرجند انتخاب و درهمان تاریخ پس ازحضور۲۹ نفراز۳۶ نفراعضای اصلی و علی‌البدل انجمن انتخابات بیرجند تعیین و درتاریخ ۱۵،۱۱،۳۰ آگهی انتخابات درتمام حوزه‌ها بعمل آمده که ازروز ۲۳ بهمن ماه ۳۰ برای مدت ۳ روز اهالی آرا ی خودشان را بانجمن بدهند درتاریخ ۲۲ بهمن بتوزیع تعرفه و اخذ رای خاتمه داده شده و پس ازقرائت آراء کلیه حوزه‌ها بموجب صورتجلسه تنظیمی ازمجموع ۱۵۵۴۲ رای ماخوذه آقای محمدعلی منصف بادارابودن ۹۸۸۸ رای حائز اکثریت شناخته شده و پس ازآگهی نتیجه انتخابات و ازتاریخ روزچهارشنبه ۳۰،۱۱،۳۰ تا آخرساعت اداری ۶،۱۲،۳۰ انجمن برای قبول شکایات آماده شد درمدت مذبور چندفقره شکایت به انجمن واصل گردید ولی انجمن شکایات را غیروارد تشخیص و درتاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۳۰ اعتبارنامه بنام آقای محمدعلی منصف صادرمی‌نماید.

پرونده مزبورکه بشعبه دوم ارجاع گردید پرونده مورددقت و مطالعه واقع بجزیک فقره شکایت که از طرف آقای مشکوه رسیده بود شکایت دیگری واصل نشدو شعبه ازآقای شیدمحمدمشکوه که درشعبه ۲ حضورپیدا نمود توضیحات لازم خواست و ایشانهم توضیحات خودشانرا دادند ولی چون شکایت مزبوررا شعبه موجه ندانست صحت انتخابات بیرجندونمایندگی آقای محمدعلی منصف موردتصویب واقع و اینک گزارش آن دائربنمایندگی آقای محمدعلی منصف ازبیرجندوقائنات برای تصویب بمجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.

رئیس - تصویب شد. آقای نبوی


(آقای نبوی مخبرشعبه سوم گزارش انتخابات شهرستان مشکین شهر و نمایندگی آقای میراشرافی را بشرح زیرقرائت کردند)

طبق دستوروزارت کشور انتخابات دوره ۱۷ مجلس شورای ملی درحوزه انتخابیه مشگین شهر پس ازتعیین ۳۶ نفرازطبقات مندرج درقانون بوسیله فرماندار و انتخاب ۹ نفراعضاء اصلی و ۹ نفراعضاء علی‌البدل و تعیین شعب فرعی مدت اخذآراء را پنج روز از۲۴ دیماه ۱۳۳۰ تعیین کرده‌اند چون وسائل کاردرتمام شعب درآنروز فراهم نشده‌است مجدددروز ۲۳ اسفند ماه ۱۳۳۰ درشعبی که انتخابات آن شعب خاتمه نیافته بوده‌است آگهی انتخابات منتشرشده و درتاریخ ۲۴ اسفند خاتمه یافته و درشعب مرکزی و غیره جمعا ۷۹۳۸ رای اخذگردیده و پس ازقرائت آراء آقای سیدمهدی میراشرافی دردرجه اول دارای ۵۱۰۰ رای و آقای بزرگ ابراهیمی ۲۵۳۲ رای داشته و بقیه متفرقه بوده‌است پس ازختم قرائت آراء و گذشتن هفته وصول شکایات چندفقره شکایت بدفترانجمن واصل گردیده که انجمن آنهارا رسیدگی و نسبت به هریک اظهار نظرمفصل نموده و شکایات را واردندانسته و اعتبارنامه درتاریخ سوم فروردین ۱۳۳۱ بنام آقای سیدمهدی میراشرافی صادروانحلال خودرااعلام می‌نماید.

پس ازارجاع پرونده امربشعبه سوم و رسیدگی بشکایاتی که بمجلس شورای ملی واصل گردیده شعبه صحت انتخابات و نمایندگی آقای میراشرافی را تصویب و اینک گزارش آنرا جهت تایید بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

(آقایان: مهندس حسیبی - دکتر سنجابی - دکتر بقائی - مهندس زیرک‌زاده - زهری اظهار مخالفت کردند)

رئیس - آقای دکتر شایگان شما هم مخالفید؟

دکتر شایگان - خیر

رئیس - بواسطه مخالفت آقایان مهندس حسیبی - دکتر سنجابی - دکتر بقائی - مهندس زیرک‌زاده - زهری بکمیسیون تحقیق مراجعه می‌شود. آقای دکتر کیان

(آقای دکتر کیان مخبرشعبه چهارم گزارش انتخابات تهران و نمایندگی آقای آیت الله کاشانی را بشرح زیرقرائت کردند)

پیروگزارش شماره ۴ ازشعبه چهارم راجع بجریان انتخابات طهران و نمایندگی آقای سیدحسین مکی آقای حاج سید ابوالقاسم کاشانی باکثریت ۱۱۰۷۲۱ رای ازمجموع ۱۴۲۹۰۱ رای دردرجه دوم بنمایندگی هفدهمین دوره تقنینیه ازحوزه انتخابیه تهران تعیین و شعبه چهارم صحت انتخابات طهران و نمایندگی آقای حاج سیدابوالقاسم کاشانی را تایید و اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقای دکتر مصباح‌زاده

(آقای دکتر مصباح‌زاده مخبرشعبه پنجم گزارش انتخابات شهرستان کرمان و نمایندگی آقای دکتر بقائی را بشرح زیر قرائت کردند)

پیروگزارش شماره ۴ راجع بانتخابات کرمان و نمایندگی آقای مهندس سیداحمدرضوی آقای دکتر مظفربقائی کرمانی باکثریت ۱۹۸۴۹ رای ازمجموع ۲۴۲۲۰ رای ماخوذه دردرجه دوم بنمایندگی شهرستان مزبورانتخاب و شعبه صحت نمایندگی ایشان را تایید و اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

(آقایان میراشرافی و جوادعامری اظهارمخالفت کردند)

رئیس - بواسطه مخالفت آقایان میراشرافی - عامری بکمیسیون تحقیق فرستاده می‌شود. آقای دکتر فلسفی

(آقای دکتر فلسفی مخبرشعبه ششم گزارش انتخابات شهرستان مراغه و نمایندگی آقای فتحعلی افشار را بشرح زیرقرائت کردند)

پیروگزارش شماره ۳ ازشعبه ششم راجع بانتخابات مراغه و نمایندگی آقای احمدحمیدیه آقای فتحعلی افشارباکثریت ۱۷۷۲۳ رای ازمجموع ۳۳۳۷۱ رای ماخوذه بنمایندگی هفدهمین دوره تقنینیه مجلس شورای ملی ازشهرستان مراغه انتخاب و شعبه ششم نمایندگی ایشان راتایید و اینگ گزارش آنرا تقدیم مجلس شورایملی می‌نماید.

رئیس - تصویب شد آقای شهاب خسروانی.

(آقای شهاب خسروانی مخبرشعبه اول گزارش انتخابات شهرستان ارسباران (اهر) و نمایندگی آقای امامی اهری را بشرح زیرقرائت کردند)

باستناد پرونده انتخاباتی ارسباران (اهر) درتاریخ ۴،۱۰،۳۰ توسط فرماندار از۱۰۸ نفرطبقات ششگانه دعوت بعمل آمده و پس ازتعیین ۳۶ نفراعضاء اصلی و علی‌البدل انجمن نظارت مرکزی انتخاب و اقدام بتعیین شعب فرعی و نشرآگهی انتخابات شده‌است و ازتاریخ ۶ اسفند ماه ۱۳۳۰ تاآخرنهم اسفند ۱۳۳۰ جهت توزیع تعرفه و اخذ رای تعیین و بلافاصله آراء استخراج و قرائت گردیده‌است درنتیجه آقای علی اکبرامامی اهری باکثریت ۱۲۳۲۸ رای از۲۲۵۲۴ رای ماخوذه بنمایندگی هفدهمین دوره تقنینیه ازحوزه انتخابیه ارسباران انتخاب گردیده و برابرماده ۴۱ قانون انتخابات مدت یکهفته جهت وصول شکایات اعلام گردیده درمدت مقرر چندفقره شکایت بدفترانجمن واصل و چون انجمن شکایات راغیروارد تشخیص می‌دهد درتاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۳۰ اعتبارنامه بنام آقای علی اکبرامامی اهری صادروانحلال خودرااعلام می‌نماید پس ازارجاع پرونده بشعبه اول و رسیدگی بمحتویات آن و توجه بشکایات رسیده شعبه صحت انتخابات ارسباران (اهر) و نمایندگی آقای علی اکبر امامی اهری را تصویب و اینک گزارش آن را جهت تاییدتقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقای قنات‌آبادی.

(آقای قنات‌آبادی مخبرشعبه دوم گزارش انتخابات تبریزونمایندگی آقای میلانی را بشرح زیرقرائت کردند)

پرونده انتخابات تبریزحاکی است بمنظوراجرای ماده ۱۴ قانون انتخابات درتاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۳۰ از۱۰۸ نفرطبقات ششگانه و معتمدین محل دعوت بعمل آمده و پس ازانتخاب اعضاء اصلی و علی‌البدل و اقدام به تعیین شعب فرعی و نشرآگهی انتخابات ازتاریخ ۱۹ تا ۲۳ بهمن بتوزیع تعرفه و اخذ رای شروع شده‌است پس ازخاتمه اخذآراء آراء ماخوذه استخراج و قرائت می‌گردد طبق محتویات پرونده ارسالی ازوزارت کشور جریان از این قرار است که ۹ نفرآقایان زیر باکثریت آراء بسمت نمایندگی دوره هفدهم مجلس شورای ملی بشرح زیرانتخاب می‌شوند.

آقایان سیدابراهیم میلانی - سیدمحمدعلی انگجی - سیدمرتضی شبستری - جوادگنجه - علی اصغرمدرس - احمدبهادری - سیدجوادخلخالی - دکتر ابوالحسن ملکی - عبدالحسین مجتهدی

نظرباینکه درپرونده ارسالی وزارت کشور نسبت به ۸ نفرمنتخبین اول بترتیب فوق اشکال و اعتراضی نبود فقط نسبت به آقای مجتهدی اعتراضی شده بود و نظرابنکه ابطال انتخابات تبریز از طرف انجمن مورد توجه شعبه واقع گردید پس ازبررسی دقیق و توجه به محتویات پرونده نظرباینکه ابطال انتخابات را که درغیرموقع اعلام شده بود کان لم یکن فرض و اعتراض دیگری که مدلل باشد درپرونده دیده نشدلذا نسبت بصحت انتخابات تبریزونمایندگی ۸ نفرآقایان که بترتیب انتخاب شده بودند رای گرفته تصویب و نسبت به آقای مجتهدی نفرنهم هم چون دراین پرونده دلیلی دراثبات شکایات شاکیان که دهمین نفراز حائزین اکثریت بوده وجودنداشت شعبه دوم بصحت نمایندگی آقای مجتهدی هم رای گرفته تصویب شد و اینک چون ازمجموع آراء متخذه آقای سید ابراهیم میلانی در درجه اول دارای ۲۹۰۰۰ رای بوده‌اند و شعبه هم نمایندگی ایشان را تصویب نمود بنا براین گزارش آنرا برای تایید تقدیم مجلس شورایملی می‌نماید

رئیس - تصویب شد. آقای نبوی

(آقای نبوی مخبرشعبه سوم گزارش انتخابات شهرستان دماوند و نمایندگی آقای جلالی را بشرح زیرقرائت کردند)

طبق دستوروزارت کشور انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملی ازروز ۳۰ آذرماه ۱۳۳۰ درحوزه دماوند و توابع شروع شده درآن روز ازطبقات مختلف برای تعیین ۳۶ نفرمذکوردرآئین نامه قانون انتخابات حوزه مذکورانتخاب و پس ازتعیین ۳۶ نفراعضای اصلی و علی‌البدل انجمن نظارت انتخابات حوزه مذکورانتخاب و پس ازتهیه مقدمات کاروتعیین شعب فرعی انجمن تصویب کرده‌است که درحوزه مرکزی دماوند ۷ روز و درانجمنهای فرعی فیروزکوه ۶ روز و درشعب دیگر۴ روز اخذ رای شود و روز ۲۴ دیماه ۱۳۳۰ مبادرت بانتشار آگهی شده‌است دروزهائی که انجمن تعیین کرده درحوزه مرکزی و شعب اخذ رای بعمل آمده جمعا ۸۸۳۳ رای گرفته شده‌است ازروز ۶ بهمن قرائت آراء شروع و درنتیجه آقای سیدباقرجلالی موسوی باکثریت ۵۶۳۷ رای بنمایندگی دوره ۱۷ ازآن حوزه تعین شده‌اند یک فقره شکایت درموعد مقررقانونی بانجمن رسیده و انجمن بارسیدگی آن شکایت را وارد ندانسته‌است پرونده امربشعبه ۳ ارجاع و مورد رسیدگی و مداقه کامل واقع شد چون جریان انتخابات مطابق مقررات انجام یافته شعبه نمایندگی آقای سیدباقرجلالی موسوی را تایید و تصویب و اینک خبرآنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید

(آقای عامری اظهارمخالفت کردند)

رئیس - با مخالفت آقای عامری به کمیسیون تحقیق فرستاده می‌شود. آقای دکتر کیان

(آقای دکتر کیان مخبرشعبه چهارم گزارش انتخابات تهران و نمایندگی آقای دکتر سیدعلی شایگان را بشرح زیرقرائت کردند)

پیروگزارش شماره ۴ ازشعیه چهارم راجع بجریان انتخابات تهران و نمایندگی آقای سیدحسین مکی آقای دکتر سیدعلی شایگان باکثریت ۱۰۷۱۴۱ رای ازمجموع ۱۴۲۹۰۱ رای دردرجه سوم به نمایندگی هفدهمین دوره تفنینیه ازحوزه انتخابیه طهران تعیین و شعبه چهارم صحت انتخابات طهران و نمایندگی آقای دکتر سیدعلی شایگان را تایید و اینک گزارش آنراتقدیم مجلس شورایملی می‌نماید.

(آقای میراشرافی اظهارمخالفت کردند)

رئیس - بواسطه مخالفت آقای میراشرافی بکمیسیون تحقیق فرستاده می‌شود آقای دکتر مصباح‌زاده

(آقای دکتر مصباح‌زاده مخبرشعبه پنجم گزارش انتخابات شهرستان کرمانشاه و نمایندگی آقای دکتر کریم سنجابی را بشرح زیرقرائت کردند)

پرونده انتخابات کرمانشاه حاکی است که پس ازدعوت فرمانداری از۱۰۸ نفرمعتمدین طبقات ششگانه و تعیین ۳۶ نفرازمیان این عده اعضاء اصلی و علی‌البدل انجمن نظارت مرکزی ازمیان آن عده انتخاب شدند.

انجمن نظارت مرکزی پس ازتعیین شعب فرعی و نشرآگهی سه روز از۲۱ اسفند تا ۲۳ اسفند ۱۳۳۰ برای توزیع تعرفه و اخذ رای تعیین نمود. درروز ۲۴ اسفند استخراج و قرائت آراء بعمل آمده درنتیجه ازمجموع ۴۳۸۳۰ رای ماخوذه آقای دکتر کریم سنجابی دردرجه اول با ۳۰۹۵۷ رای آقای میرفخرالدین فرزانه با ۲۱۸۴۸ رای دردرجه دوم آقای نادعلی کریمی با ۱۸۸۸ رای دردرجه سوم و آقای محمدرضا اقبال با ۱۸۵۲۶ رای دردرجه چهارم حائزاکثریت شده‌اند.

انجمن مرکزی طبق ماده ۴۱ قانون انتخابات یکهفته جهت وصول شکایات تعیین نمود درمدت مقرر شکایاتی بدفترانجمن واصل عمده شکایات این بودکه چون آقای محمدرضا اقبال رئیس اداره اوقاف حوزه انتخابیه بوده‌اند طبق ماده اول قانون مصوب ۲۲ تیرماه ۳۰۶ ازحق انتخاب شدن محروم می‌باشند. انجمن مرکزی پس ازرسیدگی باستناد اینکه اوقاف اداره مستقلی نبوده وزیرنظر رئیس فرهنگ اداره می‌شود باتفاق آراء اعتراض مزبور راغیروارد تشخیص و درتاریخ ۱۴ فروردین ماه ۳۳۱ اعتبارنامه بنام آقایان فوق الذکر صادرنمود. و انجمن انحلال خودرا اعلام داشت.

پس ازارجاع پرونده کرمانشاهان به شعبه پنجم با توجه بکلیه جریان پرونده و شکایات واصله صحت انتخابات کرمانشاه و همچنین نمایندگی آقای دکتر کریم سنجابی که دردرجه اول دارای ۳۰۹۵۷ رای ازمجموع ۴۳۸۲۰ رای ماخوذه بوده‌اند ازحوزه انتخابیه کرمانشاهان را تایید و اینک گزارش خودرا جهت تاییت تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

(آقای میراشرافی اظهارمخالفت کردند.)

رئیس - بواسطه مخالفت آقای میراشرافی بکمیسیون تحقیق فرستاده می‌شود. آقای دکتر فلسفی

(آقای دکتر فلسفی مخبر شعبه ششم گزارش انتخابات شهرستان نیشابور و نمایندگی آقای نبوی را بشرح زیرقرائت کردند)

پرونده انتخاباتی نیشابورحاکی است که درتاریخ ۲،۱۱،۳۰ بوسیله فرمانداراز۱۰۸ نفرطبقات ششگانه و معتمدین محل دعوت بعمل آمده و پس ازتعیین ۳۶ نفراعضاء اصلی و علی‌البدل انجمن نظارت انتخاب و اقدام به نشرآگهی و تعیین حوزه‌های فرعیث شده‌است و ازتاریخ شنبه ۱۹،۱۱،۳۰ تا آخرروز سه شنبه ۲۲،۱۱،۳۰ برای توزیع تعرفه و اخذ رای تعیین گردیده‌است درنتیجه ۹۴۹۳ رای اخذ و آقای سیدحسن نبوی با ۸۲۲۴ رای ازمجموع آرای ماخوذه حائزاکثریت شناخته شده‌اند و از طرف انجمن یکهفته جهت وصول شکایات تعیین درمدت مقررشکایاتی بانجمن واصل چون شکایات را مستند و منطبق با قانون تشخیص نداده‌است درتاریخ ۱۲،۱۲،۳۰ اعتبارنامه بنام آقای سیدحسن نبوی صادروانحلال خودرا اعلام می‌نماید.

پس ازارجاع پرونده بشعبه ششم و رسیدگی بمحتویات آن و توجه بشکایات وارده و تحقیق و تدقیق کافی شعبه شکایات وارده را مستدل و موثرندانسته انتخابات نیشابور و صحت نمایندگی آقای سیدحسن نبوی راتایید و اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس - تصویب شد آقای شهاب خسروانی

(آقای شهاب خسروانی مخبرشعبه اول گزارش انتخابات ایوانکی و نمایندگی آقای عبدالرحمن فرامرزی را بشرح زیرقرائت کردند)

باستناد محتویات پرونده انتخاباتی ایوانکی درتاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۳۰ از طرف فرمانداراز۱۰۸ نفرطبقات ششگانه و معتمدین محل دعوت بعمل آمده و پس ازتعیین ۳۶ نفراعضاء اصلی و علی‌البدل انجمن نظارت مرکزی انتخاب و سپس اقدام به نشرآگهی و تعیین حوزه‌های فرعی شده‌است و ازتاریخ ۲۲،۱۱،۳۰ تا آخرروز ۲۴،۱۱،۳۰ جهت توزیع تعرفه و اخذ رای تعیین گردیده‌است بلافاصله آراء استخراج و قرائت می‌گردد درنتیجه ازمجموع ۱۵۵۶۸ رای ماخوذه آقای عبدالرحمن فرامرزی باکثریت ۱۱۰۷۰ رای نمایندگی هفدهمین دروه تقنینیه از طرف اهالی حوزه انتخابیه ایوانکی انتخاب شده‌اند و طبق قانون یکهفته برای وصول شکایات اعلام می‌گردد و درتاریخ سوم اسفند ماه ۱۳۳۰ اعتبارنامه بنام آقای عبدالرحمن فرامرزی صادروانجمن انحلال خودرا اعلام می‌نماید.

پس ازارجاع پرونده بشعبه اول رسیدگی بمحتویات آن با توجه بیک برگ شکایت رسیده و یک فقره تلگراف حاکی ازآزادی انتخابات ایوانکی شعبه صحت انتخابات ایوانکی و نمایندگی آقای عبدالرحمن فرامرزی را تایید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

(آقای حائری‌زاده اظهارمخالفت کردند)

رئیس - بعلت مخالفت آقای حائری‌زاده بکمیسیون تحقیق مراجعه می‌شود آقای قنات‌آبادی

فرامرزی - یکهفته حقوق به ما ضررزدی آقای حائری‌زاده

(آقای قنات‌آبادی مخبرشعبه دوم گزارش انتخابات شهرستان تبریز و نمایندگی آقای انگجی را بشرح زیرقرائت کردند)

پیروگزارش شماره ۶ راجع به انتخابات تبریز دردوره هفدهم نظرباینکه آقای سیدمحمدعلی انگجی دارای ۲۶۷۵۹ رای بوده و دردرجه دوم درتبریز اکثریت داشته‌اند شعبه دوم صحت نمایندگی ایشان را تصدیق و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقای نبوی

(آقای نبوی مخبرشعبه سوم گزارش انتخابات شهرستان ملایر و نمایندگی آقای مصدقی را بشرح زیرقرائت کردند)

ساحت مقدس مجلس شورای ملی ایران

بدستوروزارت کشور و بمنظور انجام انتخابات دوره هفده مجلس شورای ملی درحوزه انتخابیه شهرستان ملایر و نهاوند و تویسرکان و توابع درروز ۱۷ اسفند ۳۰ از۳۶ نفر مذکوردرقانون انتخابات با رعایت مقررات درفرمانداری ملایر مرکز انتخابیه شهرستانهای مرقوم دعوت بعمل آمده که پس از حضوراعضاء اصلی و علی‌البدل انجمن نظارت را انتخاب و پس از تعیین هیئت رئیسه دستور تشکیل انجمن فرعی نهاوند و تویسرکان را داده و برای توابع ملایر ۱۲ صندوق قائل شده و شعب انجمن نظارت درآن نقاط نیز تشکیل شده بعداز تکمیل تشکیلات انجمن‌ها و تعیین بازرسها و اعزام مامور انجمن مرکزی و ارسال تعرفه و تهیه لوازم و مقدمات کارازروز۲۷ اسفندتا آخرروز۲۹ ماه مذکوررا برای اخذ رای و توزیع تعرفه تخصیص و درتمام آن حوزه‌ها آگهی شده‌است تا آخرروز مذکورجمعا ۴۵۳۹۶ رای اخذشده سپس شروع بقرائت آراء شده روزدوم فروردین استخراج آراءخاتمه یافته ازمجموع آراء مذبور آقای هادی مصدقی فرزند مرحوم حاج میرزا مصدقی باکثریت ۳۶۱۰۲ رای به نمایندگی مجلس شورای ملی تعیین شده‌اند پس ازختم قرائت آراء درمدت مقرر و درجریان انتخابات شکایاتی بانجمن رسیده و انجمن درموعد رسیدگی کرده و به شرح مذکور درصورت مجلسها ضمن ۳۳ ماده نظریه خودرا جع به آن شکایات اعلام و خلاصه شکایات راغیروارد و بیدلیل تشخیص و اعتبارنامه بنام آقای هادی مصدقی درتاریخ ۱۴ فروردین ۳۱ صادرشده‌است.

پرونده امر بشعبه سوم ارجاع و شعبه درجلسات متعدد باحضورکلیه اعضاء به محتویات پرونده و شکایات واصله بانجمن و فرمانداری و باوراق شکایاتی که بعد بمجلس رسیده رسیدگی و آن شکایات را مورد مداقه قرارداده چون درجریان انتخابات آن حوزه اشکال قانونی وارد بنظرنرسید و شکایات مزبور بلا دلیل و غیروارد تشخیص شد نمایندگی آقای مصدقی را تایید و اینک گزارش آن را برای طرح درمجلس تقدیم می‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقای دکتر کیان

(آقای دکتر کیان مخبرشعبه چهارم گزارش انتخابات تهران و نمایندگی آقای مهندس حسیبی را بشرح زیرقرائت کردند)

پیروگزارش شماره ۴ ازشعبه چهارم راجع بجریان انتخابات طهران و نمایندگی آقای سیدحسین مکی آقای مهندس کاظم حسیبی باکثریت ۱۰۶۳۳۸ رای ازمجموع ۱۴۲۹۰۱ را ی دردرجه چهارم بنمایندگی هفدهمین دوره تقنینیه ازحوزه انتخابیه طهران تعیین و شعبه چهارم صحت انتخابات تهران و نمایندگی آقای مهندس کاظم حسیبی را تایید و اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

(آقایان میراشرافی و عامری اظهارمخالفت کردند)

رئیس - بامخالفت آقایان عامری و میراشرافی به کمیسیون تحقیق فرستاده می‌شود. آقای دکتر مصباح‌زاده

(آقای دکتر مصباح‌زاده مخبرشعبه پنجم گزارش انتخابات شهرستان کرمانشاه و نمایندگی آقای فرزانه را بشرح زیرقرائت کردند)

پیروگزارش شماره ۶ دائربه جریان انتخابات و نمایندگی آقای دکتر کریم سنجابی آقای فخرالدین فرزانه دردرجه دوم با ۲۱۸۴۸ رای از۴۳۸۲۰ رای ماخوذه بنمایندگی هفدهمین دوره تقنینیه انتخاب شعبه صحت نمایندگی ایشان را تاییدواینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقای دکتر فلسفی

(آقای دکتر فلسفی مخبرشعبه ششم گزارش انتخابات شهرستان خلخال و نمایندگی آقای دکتر ذکائی را به شرح زیرقرائت کردند)

پرونده انتخابات هروآباد (خلخال) حاکی است که درتاریخ دهم دی ماه ۱۳۳۰ از طرف فرمانداراز۱۰۸ نفرطبقات ششگانه و معتمدین محل دعوت بعمل آمده و پس ازتعیین ۳۶ نفرطبقات مزبور و انتخاب اعضاء اصلی و علی‌البدل انجمن نظارت مرکزی انتخاب و تعیین هیئت رئیسه اقدام به نشرآگهی انتخابات و تعیین حوزه‌های فرعی شده‌است ازتاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۳۰ تا آخرروز دوم اسفند جهت توزیع تعرفه و اخذ رای معین و درتاریخ سوم اسفند ۱۳۳۰ آراء ماخوذه استخراج و قرائت می‌گردد و ازمجموع ۸۵۴۹ رای ماخوذه آقای سیدحمدالله ذکائی باکثریت ۵۹۸۴ رای ازحوزه انتخابیه هروآباد برای هفدهمین دروه تقنینیه انتخاب و از طرف انجمن یکهفته جهت وصول شکایات تعیین و درمدت مذکوره چندفقره شکایت بدفترانجمن واصل که انجمن بواسطه غیرمستند بودن شکایات را وارد ندانسته و درتاریخ ۱۵،۱۲،۳۰ اعتبارنامه بنام آقای سیدحمدالله ذکائی صادروانحلال خودرا اعلام می‌نماید.

پس ازارجاع پرونده بشعبه ششم شعبه درنهایت دقت و کمال بی نظری به محتویات پرونده رسیدگی نموده‌است چون شکایات وارده مستند بدلیل و مدرکی نبوده شعبه ششم شکایات را غیروارد تشخیص و صحت انتخابات شهرستان هروآباد(خلخال) و نمایندگی آقای حمدالله ذکائی را تایید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقای قنات‌آبادی

(آقای قنات‌آبادی مخبرشعبه دوم گزارش انتخابات شهرستان تبریزونمایندگی آقای سیدمرتضی شبستری را بشرح زیرقرائت کردند)

پیروگزارش شماره ۶ راجع به انتخابات تبریز دردوره هفدهم نظرباینکه آقای سیدمرتضی شبستری دارای ۲۵۵۲۲ رای بوده و دردرجه دوم صحت نمایندگی ایشان را تصدیق و اینک گزارش انتخابات آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقای نبوی

(آقای نبوی مخبرشعبه سوم گزارش انتخابات شهرستان ملایرونمایندگی آقای ملک مدنی را بشرح زیرقرائت کردند)

مجلس شورایملی

براثرجریان انتخابات درحوزه انتخابیه ملایرونهاوند و تویسرکان و توابع بشرح مذکوردرگزارش شماره ۷ آقای هاشم ملک مدنی فرزند مرحوم حاج آقا محسن باکثریت ۲۴۸۵۳ رای ازمجموع ۴۵۳۹۶ رای به نمایندگی دوره هفدهم مجلس شورای ملی ازحوزه مزبورتعیین و شعبه سوم با رسیدگی‌های دقیق نمایندگی ایشان را تایید و تصویب اینک گزارش برای طرح درمجلس شورایملی تقدیم می‌شود.

رئیس - تصویب شد. آقای دکتر کیان

(آقای دکتر کیان مخبرشعبه چهارم گزارش انتخابات راجع به نمایندگی آقای حائری‌زاده را بشرح زیرقرائت کردند)

پیروگزارش شماره ۴ ازشعبه چهارم راجع بجریان انتخابات طهران و نمایندگی آقای سیدحسین مکی آقای سید ابوالحسن حائری‌زاده باکثریت ۱۰۴۸۶۲ رای ازمجموع ۱۴۲۹۰۱ رای دردرجه پنجم به نمایندگی هفدهمین دوره تقنینیه ازحوزه انتخابات طهران تعیین و شعبه چهارم صحت انتخابات طهران و نمایندگی آقای سیدابوالحسن حائری‌زاده را تایید و اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

(آقای عبدالرحمن فرامرزی اظهارمخالفت کردند و گفتند برود پهلوی پرونده بنده) (خنده نمایندگان)

رئیس - با مخالفت آقای عبدالرحمن فرامرزی بکمیسیون تحقیق فرستاده می‌شود. آقای دکتر مصباح‌زاده

(آقای دکتر مصباح‌زاده گزارش انتخابات راجع بنمایندگی آقای نادعلی کریمی را بشرح زیرقرائت کردند)

پیروگزارش شماره ۶ دائربجریان انتخابات کرمانشاه و نمایندگی آقای دکتر سنجابی آقای نادعلی کریمی دردرجه سوم با ۱۸۸۸۸ رای از۴۳۸۲۰ رای ماخوذه بنمایندگی هفدهمین دوره تقنینیه انتخاب شعبه صحت نمایندگی ایشان را تایید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

(آقایان عامری - شهاب خسروانی - اظهارمخالفت کردند)

رئیس - بواسطه مخالفت آقایان عامری - شهاب خسروانی بکمیسیون تحقیق فرستاده می‌شود. آقای دکتر فلسفی

(آقای دکتر فلسفی مخبرشعبه ششم گزارش انتخابات شهرستان مهاباد و نمایندگی آقای دکتر حسن امامی (امام جمعه) را بشرح زیرقرائت کردند)

پرونده انتخابات مهاباد درشعبه ششم مطرح و گزارش آن بقرارزیراست.

درتاریخ ۳۰،۹،۳۰ توسط فرماندار از۱۰۸ نفرطبقات ششگانه و معتمدین محل دعوت بعمل آمده و پس ازتعیین ۳۶ نفراعضاء اصلی و علی‌البدل انجمن نظارت مرکزی انتخاب و سپس شعبه فرعی تعیین و اقدام به نشرآگهی شده و ازروز۲۵،۱۱،۳۰ لغایت ۳،۱۲،۳۰ جهت توزیع تعرفه و اخذ رای معین و بلافاصله آراء اسخراج و قرائت گردیده درنتیجه آقای دکتر سیدحسن امامی باکثریت ۵۲۶۵ رای ازمجموع ۱۱۶۰۸ رای ماخوذه بنمایندگی هفدهمین دوره تقنینیه ازحوزه مهاباد انتخاب و از طرف انجمن مدت یکهفته جهت وصول شکایات تعیین و درمدت مذکور ۸ فقره شکایت بدفترانجمن واصل و چون انجمن شکایات رسیده را مستند بدلیل ندانسته درتاریخ دوازده اردبیهشت ۱۳۳۱ اعتبارنامه بنام ایشان صادرنموده انحلال خودرا اعلام می‌نماید.

پس ازارجاع پرونده بشعبه ۶ و رسیدگی بمحتویات آن و توجه بیک فقره شکایتیکه مستند بدلیل تشخیص داده نشد شعبه صحت انتخابات مهاباد و نمایندگی آقای دکتر سید حسن امامی را تایید و اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.

(آقایان مهندس حسیبی - مهندس زیرک‌زاده - دکتر سنجابی اظهارمخالفت کردند)

رئبس - با مخالفت آقایان مهندس حسیبی - مهندس زیرک‌زاده - دکتر سنجابی بکمیسیون تحقیق فرستاده می‌شود

(دراین موقع از طرف عده‌ای ازتماشاچیان تظاهراتی له و علیه بعمل آمد)

(زنگ ممتد رئیس و دعوت بسکوت)

میراشرافی - آقای رئیس اینطور که نمی‌شود یکمشت چاقوکش آورده‌اند بمجلس (خطاب به آقایان نمایندگان) پاشویدبرویدبیرون یکمشت چاقوکش آمده‌اند به مجلس (زنگ ممتد رئیس) آقای رئیس، نمی‌توانیم بنشینیم اینجا ما تامین نداریم.

رئیس - من مجلس را ترک می‌کنم این وضع انتظام مجلس نمی‌شود دستورداده شد کسانی که مخل نظم هستند توقیف شوند.

(دراین موقع (۷ بعدازظهر) آقای رئیس جلسه را ترک و مجددا درساعت ۸ بعدازظهرتشکیل گردید)


رئیس - آقای قنات‌آبادی.

(آقای قنات‌آبادی مخبرشعبه دوم گزارش انتخابات شهرستان تبریزونمایندگی آقای جوادگنجه را بشرح زیرقرائت کردند)

پیروگزارش شماره ۶ راجع بانتخابات تبریز دردوره هفدهم نظرباینکه آقای جوادگنجه دارای ۱۹۶۴۳ رای بوده و دردرجه چهارم درتبریزاکثریت داشته‌اند شعبه دوم صحت نمایندگی ایشان را تصدیق و اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقای نبوی

(آقای نبوی مخبرشعبه سوم گزارش انتخابات شهرستان زنجان و نمایندگی آقای محمدذوالفقاری را بشرح زیرقرائت کردند)

هفدهمین دوره انتخابات مجلس شورای ملی درروز ۲۷ آذرماه ۳۰ درشهرستان زنجان شروع شده درآنروز ازطبقات ششگانه و غیره دعوت بعمل آمده پس ازتعیین ۳۶ نفرمذکوردرقانون انتخابات و انتخاب ۹ نفراعضای اصلی و ۹نفراعضای علی‌البدل و انتخاب هیئت رئیسه انجمن و انتخاب و تعیین انجمنهای فرعی و شعب ازروز ۱۵ دیماه برای مدت ۵ روز تا آخرروز ۱۹ دیماه درشهرواطراف مبادرت باخذرای شده و جمعا ۲۸۷۰۵ تعرفه توزیع و اخذ رای بعمل آمدودرنتیجه آقای محمدذوالفقاری فرزندمرحوم علیقلی خان ۴۹ ساله ازآنحوزه بنمایندگی تعیین شده‌است پس ازختم قرائت آراء چندفقره شکایت بانجمن واصل شده و انجمن در موعد مقرر به آن شکایات رسیدگی و هیچیک را وارد ندانسته‌است و اقدام بصدور اعتبارنامه کرده‌است پرونده امربشعبه سوم ارجاع درجلسات متعدد مندرجات آن قرائت و موردمداقه و رسیدگی واقع شد چون جریان انتخابات طبق مقررات انجام یافته و شکایات وارده بلادلیل بوده شعبه سوم نمایندگی آقای محمدذوالفقاری را تصویب و تایید نموده اینک خبرآن برای طرح و تصویب درمجلس تقدیم می‌شود.

رئبس - تصویب شد. آقای دکتر کیان.

(آقای دکتر کیان مخبرشعبه چهارم گزارش انتخاباتی شهرستان تهران و نمایندگی آقای دکتر مظفربقائی کرمانی را بشرح زیرقرائت کردند)

پیروگزارش شماره ۴ ازشعبه چهارم راجع بجریان انتخابات طهران و نمایندگی آقای سیدحسین مکی آقای دکتر مظفربقائی باکثریت ۹۹۳۹۵ رای ازمجموع ۱۴۲۹۰۱ رای دردرجه ششم بنمایندگی هفدهمین دوره تقنینیه ازحوزه انتخابیه طهران تعیین و شعبه چهارم صحت انتخابات تهران و نمایندگی آقای دکتر مظفربقائی را تایید و اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

ضمنا نظرباینکه آقای دکتر بقائی دراین دوره ازدوحوزه انتخابیه (تهران و کرمان) انتخاب شده‌اند درشعبه چهارم اینطوراتخاذنظرشده‌است که قبل ازتصویب این گزارش درمجلس شورای ملی آقای دکتر بقائی باید تصمیم خودرا نسبت بقبول نمایندگی یکی ازدوحوزه مزبوراعلام دارند.

(آقایان عامری و میراشرافی اظهارمخالفت کردند)

میراشرافی - ایشان ازدوجا وکیل شده‌اند بایدمعلوم شود.

رئبس - عرض کردم مخالفت بفرمائید بیانی نفرمائید. فرمایشتان را درکمیسیون بفرمائید.

میراشرافی - ایشان ازدوجا وکیل شده‌اند.

رئیس - عرض کردم درکمیسیون بفرمائید. با مخالفت آقایان عامری - میراشرافی بکمیسیون تحقیق مراجعه می‌شود

دکتر بقائی - با قسمت اخیرگزارش خودبنده هم مخالف هستم.

رئیس - آقای دکتر مصباح‌زاده

پیروگزارش شماره ۶ دائربجریان انتخابات کرمانشاه و نمایندگی آقای نادعلی کریمی آقای محمدرضا اقبال دردرجه چهارم با ۱۸۵۲۶ رای از۴۳۸۲۰ رای ماخوذه بنمایندگی هفدهمین دوره تقنینیه انتخاب شعبه صحت نمایندگی ایشانرا تایید و اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

میراشرافی - مخالفم

رئیس - این گزارش مربوط به آقای اقبال بود.

میراشرافی - گفتم من مخالفم.

رئیس - تامل کنید، اینکه قرائت شد مال آقای کریمی است

یکی ازنمایندگان - آنکه قبلا قرائت شدومخالفت شد

رئیس - صحیح است این مال آقای اقبال است

میراشرافی - من مخالفم

رئیس - با مخالفت آقای میراشرافی بکمیسیون تحقیق مراجعه می‌شود. آقای قنات‌آبادی

(آقای قنات‌آبادی مخبرشعبه دوم گزارش انتخابات شهرستان تبریزونمایندگی آقای مدرس را بشرح زیرقرائت نمودند)

پیروگزارش شماره ۶ راجع بانتخابات تبریزدردوره هفدهم نظرباینکه آقای علی اصغرمدرس دارای ۱۹۳۵۶ رای بوده و دردرجه پنجم درتبریزاکثریت داشته‌اند شعبه دوم صحت نمایندگی ایشان را تصدیق و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقای نبوی

(آقای نبوی مخبرشعب سوم گزارش انتخابات شهرستان زنجان و نمایندگی آقای ناصرقلی ذوالفقاری را بشرح زیرقرائت کردند)

درنتیجه انتخابات دوره هفده مجلس شورای ملی درحوزه انتخابیه زنجان و توابع بشرح گزارش شماره ۹ آقای ناصرذوالفقاری ۳۷ ساله باکثریت ۲۶۱۵۰ رای ازمجموع ۲۸۷۰۵ رای بنمایندگی دوره ۱۷ ازشهرستان زنجان تعیین شده‌اند و شعبه سوم پس ازرسیدگی کامل انتخاب ایشانرا تایید و اینک خبرآن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - تصویب شد. آقای دکتر کیان

(آقای دکتر کیان مخبرشعبه چهارم گزارش انتخابات شهرستان تهران و نمایندگی آقای نریمان را بشرح زیرقرائت کردند)

پیروگزارش شماره ۴ ازشعبه چهارم راجع به جریان انتخابات طهران و نمایندگی آقای سیدحسین مکی آقای سید محمود نریمان باکثریت ۹۶۸۳۱ رای ازمجموع ۱۴۲۹۰۱ رای دردرجه هفتم بنمایندگی هفدهمین دروه تقینینیه ازحوزه انتخابیه تهران تعیین و شعبه چهارم صحت انتخابات طهران و نمایندگی آقای سیدمحمودنریمان را تایید و اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورایملی می‌نماید.

میراشرافی - مخالفم پسرآقای عون الملک است که توی رادیو خواندندچه کرده

(زنگ رئیس)

رئیس - آقا بس است اینها زیادی است شما مخالفتتانرا بفرمائید با مخالفت آقای میراشرافی بکمیسیون تحقیق مراجعه می‌شود آقای دکتر مصباح‌زاده

(آقای دکتر مصباح‌زاده مخبرشعبه پنجم گزارش انتخابات شهرستان گرگانرود و نمایندگی آقای حاج آقا رضا رفیع را بشرح زیرقرائت کردند)

پرونده انتخابات شهرستان گرگان حاکی است که درتاریخ ۲۹ دی ماه ۳۳۰ توسط فرمانداراز۱۰۸ نفرطبقات ششگانه و معتمدین محل دعوت بعمل آمده و پس ازتعیین ۳۶نفراعضاء اصلی و علی‌البدل انجمن نظارت مرکزی ازمیان این عده انتخاب شدند.

انجمن مزبورپس ازتعیین شعب فرعی و انتشارآگهی مدت ۶ روز ازتاریخ ۱۸،۱۰،۳۰ تا ۲۳،۱۰،۳۰ جهت توزیع تعرفه و اخذ رای تعیین نموده پس ازاستخراج و قرائت آراء و گذشتن هفته مقررجهت وصول شکایات انجمن نظارت مرکزی انتخابات شکایات رسیده را موردرسیدگی قرارداده و درنتیجه صندوق ماسوله و هشت پررا باطل نموده و نمایندگی آقای حاج آقا رضارفیع را باکثریت ۳۴۶۳ رای تایید و اعتبارنامه بنام ایشان صادرنموده و انحلال خودرا اعلام می‌نماید.

پس ازارجاع پرونده بشعبه پنجم و رسیدگی بمحتویات آن و توجه بشکایات واصله درمدت مقرربمجلس شورایملی چون شعبه شکایت رسیده را غیرواردتشخیص داده و عمل انجمن را قانونی دانست صحت انتخابات گرگانرود و نمایندگی آقای حاج آقارضا رفیع را تایید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مهندس حسیبی - بنده مخالفم

رئیس - کی مخالف است

مهندس حسیبی - با کمال تاسف بنده با اعتبارنامه آقای رفیع مخالفم

دکتر بقائی - مخالفم

علی زهری - مخالفم

رئیس - با مخالفت آقایان مهندس حسیبی - دکتر بقائی و علی زهری بکمیسیون تحقیق مراجعه می‌شود. آقای قنات‌آبادی

(آقای قنات‌آبادی مخبرشعبه دوم گزار ش انتخابات شهرستان تبریزونمایندگی آقای احمدبهادری را بشرح زیرقرائت کردند)

پیروگزارش شماره ۶ راجع به انتخابات تبریزدردوره هفدهم نظرباین که آقای احمدبهادری دارای ۱۸۱۷۱ رای بوده و دردرجه ششم درتبریزاکثریت داشته‌اند شعبه دوم صحت نمایندگی ایشان را تایید و اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقای نبوی

(آقای نبوی مخبرشعبه سوم گزارش انتخابات شهرستان زنجان و نمایندگی آقای محمدحسن امیرافشاری را بشرح زیرقرائت کردند)

درنتیجه انجام انتخابات دوره ۱۷ مجلس شورای ملی درحوزه انتخابیه زنجان و توابع بشرح گزارش شماره ۹ آقای محمدحسن امیرافشاری فرزند مرحوم محمدعلی خان چهل و چهارساله باکثریت ۲۶۳۰۶ رای ازمجموع ۲۸۷۰۵ رای بنمایندگی دوره ۱۷ ازشهرستان زنجان تعیین شده اندشعبه سوم پس ازرسیدگی کامل نمایندگی و انتخاب ایشانرا تایید و اینک خبرآنرا تقدیم مجلس می‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقای دکتر کیان

(آقای دکتر کیان مخبرشعبه چهارم گزارش انتخابات شهرستان تهران و نمایندگی آقای مهندس زیرک‌زاده رابشرح ذیل قرائت کردند)


پیروگزاش شماره ۴ ازشعبه چهارم راجع بجریان انتخابات طهران و نمایندگی آقای سیدحسین مکی آقای مهندس احمد زیرک‌زاده باکثریت ۹۵۵۳۷ رای ازمجموع ۱۴۲۹۰۱ رای دردرجه هشتم بنمایندگی هفدهمین دوره تقنینیه ازحوزه انتخابات تهران تعیین و شعبه چهارم صحت انتخابات طهران و نمایندگی آقای مهندس احمدزیرک‌زاده را تایید و اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورایملی می‌نماید.

عامری - مخالفم

میراشرافی - مخالفم

عامری - درشعبه هم رد شده بود

دکتر کیان (مخبرشعبه چهارم) باتفاق آراء تصویب شده بود

رئیس - با مخالفت آقایان عامری و میراشرافی بکمیسیون تحقیق مراجعه می‌شود. آقای دکتر مصباح‌زاده

(آقای دکتر مصباح‌زاده مخبرشعبه پنجم گزارش انتخابات شهرستان جهرم و نمایندگی آقای وکیل پور را بشرح زیرقرائت کردند)

پرونده انتخابات شهرستان جهرم حاکی است که درتاریخ ۲۳ بهمن ماه ۳۰ از۱۰۸ نفرطبقات ششگانه و معتمدین محل دعوت بعمل آمده و پس ازتعیین ۳۶ نفرازمیان این عده اعضاء اصلی و علی‌البدل انجمن مرکزی پس ازتعیین شعب فرعی ازتاریخ ۳۰ بهمن تا ۴ اسفند اقدام بتوزیع تعرفه و اخذ رای نموده درتاریخ پنجم اسفند ۱۳۳۰ آراء ماخوذه استخراج و قرائت گردیده و درنتیجه آقای حسام الدین وکیل پور باکثریت ۳۵۲۰ رای ازمجموع ۶۴۴۹ رای ماخوذه به نمایندگی هفدهمین دوره تقنینیه انتخاب شدند.

انجمن مرکزی طبق ماده ۴۱ قانون انتخابات ازتاریخ ۶ اسفند ماه برای شکایات تعیین و مراتب را آگهی نموددرمدت مزبورچندفقره شکایت بدفترانجمن رسید انجمن پس ازرسیدگی شکایات را بی اساس دانسته و درتاریخ هفدهم اسفند ۳۳۰ اعتبارنامه بنام آقای حسام الدین وکیل پورصادروانحلال خودرا اعلام نمود.

پس ازارجاع پرونده بشعبه پنجم و رسیدگی بمحتویات آن و توجه بچندفقره شکایت رسیده شعبه صحت انتخابات شهرستان جهرم و نمایندگی آقای حسام الدین وکیل پوررا تایید و اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقای قنات‌آبادی

(آقای قنات‌آبادی مخبرشعبه دوم گزارش انتخابات شهرستان تبریزونمایندگی آقای سیدجوادخلخالی را بشرح زیرقرائت کردند)

پیروگزارش شماره ۶ راجع به انتخابات تبریزدردوره هفدهم نظرباینکه آقای سیدجواد خلخالی دارای ۱۴۹۸۸ رای بوده و دردرجه هفتم درتبریزاکثریت داشته‌اند شعبه دوم صحت نمایندگی ایشان را تایید و اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقای نبوی

(آقای نبوی مخبرشعبه سوم گزارش انتخابات شهرستان کاشمر و نمایندگی آقای مهدی شوکتی را بشرح زیرقرائت کردند)

بنمظورانجام انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملی درحوزه انتخابیه کاشمر(سلطان آباد) پس ازانتشارفرمان همایونی و وصول دستوروزارت کشوردرروز۱۹ بهمن ماه ۳۳۰ ازطبقات مختلف دعوت بعمل آمده ۳۶ نفرمذکوردرقانون انتخابات تعیین ۹ نفراعضاء اصلی و علی‌البدل انتخاب شده و هیئت رئیسه خودرا نیزانتخاب کرده‌اند پس ازتعیین انجمن‌های فرعی و شعب و ارسال تعرفه و اعزام بازرسان و نمایندگان بیطرف و تهیه مقدمات کارازروز۱۷ اسفندماه برای مدت سه روز ۱۹ ماه مذبوررا برای اخذ رای و توزیع تعرفه تعیین و ضمن آگهی‌ها باطلاع عموم رسانده‌اند درروزهای مذکورجمعا ۱۸۳۷۶ رای اخذشده و پس ازختم رای انجمن مبادرت بقرائت آراء کرده درضمن پنج نفرازاعضای اصلی ازکاشمرخارج شده و بمشهدعزیمت کرده‌اند فرماندار طبق ماده ۱۹ ازقانون انتخابات ازاعضای علی‌البدل انجمن را تکمیل و قرائت آراء را ادامه داده درنتیجه ازمجموع آراء مستخرجه آقای مهدی شوکتی فرزند مرحوم غلامرضا ۴۱ ساله باکثریت ۱۰۷۷۶ رای به نمایندگی دوره هفدهم تعیین و بنام ایشان اعتبارنامه صادرشده‌است درموعد مقرر از طرف چندنفرواز طرف پنج نفراعضای سابق انجمن شکایاتی رسیده‌است خلاصه شکایات اینستکه فرماندارحق دعوت اعضای علی‌البدل را نداشته و پنج نفرسابق الذکربعضویت انجمن باقی بوده و آن پنج نفرچندصندوق ازآراء را باطل تشخیص و پس ازبطلان آن صندوق‌ها آقای علی اقبال را نماینده دوره هفدهم ازآن محل دانسته‌اند انجمن باین اظهارات و شکایات رسیدگی کرده و درنتیجه این اعتراض را واردندانسته و نمایندگی آقای مهدی شوکتی را تایید کرده‌است پرونده امربشعبه سوم ارجاع و شعبه تمام اوراق پرونده و اظهارات و شکایات اشخاص را مورد مداقه و مطالعه قرارداده و ازاشخاص توضیح خواسته شد پس ازرسیدگی کامل نمایندگی آقای مهدی شوکتی را تایید کرده و اینک خبرآنرا برای طرح درمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

رئیس - تصویب شد.

میراشرافی - بنده مخالفتم را با آقای اقبال پس گرفتم چون بنده اشتباه کردم.

رئیس- بعدرای می‌گیریم.

بعضی ازنمایندگان - رای لازم نیست ایشان مخالفتشان را پس گرفتند

رئیس - اعتبارنامه آقای محمدرضا اقبال تصویب شد. آقای دکتر کیان

(آقای دکتر کیان مخبرشعبه چهارم گزارش انتخابات شهرستان تهران و نمایندگی آقای دکتر حسین فاطمی را بشرح زیرقرائت کردند)

پیروگزارش شماره ۴ ازشعبه چهارم راجع بجریان انتخابات تهران و نمایندگی آقای سیدحسین مکی آقای دکتر حسین فاطمی باکثریت ۸۷۱۷۲ رای ازمجموع ۱۴۲۹۰۱ رای دردرجه نهم بنمایندگی هفدهمین دوره ازحوزه انتخابیه تهران تعیین و شعبه چهارم صحت انتخابات تهران و نمایندگی آقای دکتر حسین فاطمی را تایید و گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقای قنات‌آبادی

(آقای قنات‌آبادی مخبرشعبه دوم گزارش انتخابات شهرستان تبریزونمایندگی آقای دکتر ابوالحسن ملکی را بشرح زیرقرائت کردند)

پیروگزارش شماره ۶ راجع بانتخابات تبریزدردوره هفدهم نظرباینکه آقای دکتر ابوالحسن ملکی دارای ۱۴۵۴۸ رای بوده و دردرجه هشتم درتبریزاکثریت داشته‌اند شعبه دوم صحت نمایندگی ایشان را تایید و اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقای دکتر کیان

(آقای دکتر کیان مخبرشعبه چهارم گزارش انتخابات شهرستان تهران و نمایندگی آقای حسنعلی راشد بشرح زیرقرائت کردند)

پیروگزارش شماره ۴ ازشعبه چهارم راجع بجریان انتخابات تهران و نمایندگی آقای سیدحسین مکی آقای حسینعلی راشد(رئیس - آقای حسنعلی راشد نه حسینعلی)

باکثریت ۸۴۵۸۹ رای ازمجموع ۱۴۲۹۰۱ رای دردرجه دهم به نمایندگی هفدهمین دوره تقنینیه ازحوزه انتخابیه تهران انتخاب و شعبه چهارم صحت انتخابات تهران و نمایندگی آقای حسنعلی راشد را تایید و اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورایملی می‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقای قنات‌آبادی.

(آقای قنات‌آبادی مخبرشعبه دوم گزارش انتخابات شهرستان تبریزونمایندگی آقای عبدالحسین مجتهدی را بشرح زیرقرائت کردند)

پیروگزاش شماره ۶ راجع بانتخابات تبریز در دوره هفدهم نظر باینکه آقای عبدالحسین مجتهدی دارای ۱۴۴۲۵ رای بوده و در درجه نهم در تبریز اکثریت داشته‌اند شعبه دوم صحت نمایندگی ایشان را تایید و اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

دکتر بقائی - مخالفم

رئیس - با مخالفت آقای دکتر بقائی بکمیسیون تحقیق مراجعه می‌شود. آقای دکتر کیان

(آقای دکتر کیان مخبرشعبه چهارم گزار ش انتخابات شهرستان تهران و نمایندگی آقای یوسف مشاررا بشرح زیرقرائت نمودند)

پیروگزارش شماره ۴ ازشعبه چهارم راجع بجریان انتخابات تهران و نمایندگی آقای سیدحسین مکی آقای یوسف مشارباکثریت ۶۱۹۵۲ رای ازمجموع ۱۴۲۹۰۱ رای دردرجه یازدهم بنمایندگی هفدهمین دوره تقنینیه ازحوزه انتخابیه تهران انتخاب و شعبه چهارم صحت انتخابات تهران و نمایندگی آقای یوسف مشاررا تایید و اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

میراشرافی - مخالفم

رئیس - با مخالفت آقای میراشرافی بکمیسیون تحقیق مراجعه می‌شود. آقای قنات‌آبادی

(آقای قنات‌آبادی مخبرشعبه دوم گزارش انتخابات تون (فردوس) و نمایندگی آقا ی سیدمحمودنجفی را بشرح زیرقرائت کردند) پرونده انتخابات تون (فردوس) حاکیست که درتاریخ ۸ اسفند ۱۳۳۰ از طرف فرمانداراز۱۰۸ نفرطبقات ششگانه و معتمدین محل دعوت بعمل آمده و پس ازتعیین ۳۶ نفراعضای اصلی و علی‌البدل انتخاب و درتاریخ ۲۷،۱۲،۳۳۰ اقدام بانتشارآگهی و تعیین حوزه‌های فرعی شده‌است و ازتاریخ پنجم فروردین ۳۱ تا نهم فروردین ۳۱ مدت پنج روزجهت توزیع تعرفه و اخذ رای تعیین شده درنتیجه ۱۸۴۰۹ رای اخذوسپس آراء استخراج و قرائت شده که درنتیجه آقای سیدمحمودنجفی باکثریت ۹۷۱۲ رای ازمجموع آرائ فوق بنمایندگی حوزه انتخابیه تون (فردوس) انتخاب و طبق ماده ۴۱ قانون انتخابات ازتاریخ ۱۴ فروردین ۳۱ بمدت یکهفته جهت وصول شکایات و رسیدگی به آن اعلام می‌گردد درمدت مذکوره شکایتی به انجمن نرسیده بودانجمن درتاریخ ۲۷،۱،۳۱ اعتبارنامه بنام آقای سیدمحمودنجفی صادروانحلال خودرا اعلام می‌نماید.

پس ازارجاع پرونده بشعبه دوم و رسیدگی بمحتویات آن و توجه بدوفقره شکایت که ازناحیه دونفربود و همچنین تلگرافات تبریک و رضایت ازانتخابات تون و طبس شعبه صحت انتخابات و حوزه انتخابیه تون (فردوس) و نمایندگی آقای سیدمحمودنجفی را تایید و اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقای دکتر کیان

(آقای دکتر کیان مخبرشعبه چهارم گزارش انتخابات شهرستان تهران و نمایندگی آقای علی زهری را بشرح زیرقرائت کردند)

پیروگزارش شماره ۴ ازشعبه چهارم راجع بجریان انتخابات تهران و نمایندگی آقای سیدحسین مکی آقای علی زهری باکثریت ۵۵۰۳۱ رای ازمجموع ۱۴۲۹۰۱ رای دردرجه دوازدهم بنمایندگی هفدهمین دوره تقنینیه ازحوزه انتخابیه طهران و شعبه چهارم صحت انتخابات طهران و نمایندگی آقای علی زهری را تایید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید

عامری - مخالفم

میراشرافی - مخالفم درشعبه هم ردشده.

بهادری - مخالفم

رئیس - با مخالفت آقایان میراشرافی و بهادری و عامری بکمیسیون تحقیق مراجعه می‌شود آقای قنات‌آبادی مخبرشعبه دوم گزارش انتخابات شهرستان جیرفت و نمایندگی آقای محمدابراهیم شاپوری را بشرح زیرقرائت کردند)

پرونده انتخاباتی جیرفت حاکی است که فرمانداراز۱۰۸ نفرطبقات ششگانه و معتمدین محل دعوت بعمل آمده و پس ازتعیین ۳۶ نفراعضاء اصلی و علی‌البدل انجمن نظارت مرکزی انتخاب و اقدام بتعیین شعب فرعی و نشرآگهی و ازروز۱۷ اسفند لغایت پایان روز۱۹ اسفند ۳۰ اقدام بتوزیع تعرفه و اخذ رای شده‌است درنتیجه آقای محمد ابراهیم شاپوری باکثریت ۷۳۰۱ رای از۷۸۶۳ رای ماخوذه انتخاب و برابرماده ۴۱ قانون یکهفته جهت وصول شکایات اعلام و چون هیچگونه شکایتی بدفترانجمن نرسیده‌است انجمن درتاریخ چهارشنبه هشتم اسفند ۱۳۳۰ اعتبارنامه بنام آقای محمدابراهیم شاپوری صادروانحلال خودرا اعلام می‌نماید.

پس ازارجاع پرونده بشعبه دوم و رسیدگی بمحتویات آن و توجه بعدم وصول شکایت درمدت مقرر بمجلس شورای ملی شعبه صحت انتخابات جیرفت و نمایندگی آقای محمد ابراهیم شاپوری را تایید و اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقای دکتر کیان.

(آقای دکتر کیان مخبرشعبه چهارم گزارش انتخابات شهرستان عباسی و نمایندگی آقای دکتر مصاح‌زاده را بشرح زیرقرائت کردند)

طبق محتویات پرونده عباسی درتاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۳۰ توسط فرمانداراز۱۰۸ نفرطبقات ششگانه و معتمدین محل دعوت بعمل آمده و پس ازتعیین ۳۶ نفراعضاء اصلی و علی‌البدل انجمن نظارت مرکزی انتخاب سپس اقدام به نشرآگهی و تعیین انجمن‌های فرعی شده‌است و ازتاریخ دهم اسفند تا آخرروز۱۱ اسفند جهت توزیع تعرفه و اخذ رای تعیین درنتیجه ۱۷۵۵۹ رای اخذ و پس ازاستخراج و قرائت آراء فوق الذکرآقای مصطفی مصباح‌زاده باکثریت ۱۵۹۰۶ رای ازحوزه انتخابیه عبا سی انتخاب و طبق ماده ۴۱ قانون انتخابات ازصبح یکشنبه ۱۸ اسفند تا آخرروزشنبه ۲۴ اسفند جهت وصول شکایات اعلام می‌گردد درمدت مذکورچندفقره شکایت بدفترانجمن واصل و پس ازرسیدگی بشکایات رسیده چون انجمن شکایت راغیرمستندتشخیص داده درتاریخ ششم فروردین ماه ۱۳۳۱ اعتبارنامه بنام آقای دکتر مصطفی مصباح‌زاده صادروانحلال خودرااعلام می‌نماید.

پس ازارجاع پرونده بشعبه چهارم و رسیدگی بمحتویات آن و توجه بشکایات وارده درمدت مقرره به مجلس شورایملی شعبه شکایات رسیده را غیروارد تشخیص می‌دهد صحت انتخابات شهرستان عباسی و نمایندگی آقای دکتر مصطفی مصباح‌زاده را تایید و اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقای دکتر کیان

(آقای دکتر کیان مخبرشعبه چهارم گزارش انتخابات شهرستان فومن و نمایندگی آقای دادوررا بشرح زیرقرائت کردند)

طبق محتویات پرونده انتخابات فومن درتاریخ اول دیماه ۱۳۳۰ از۱۰۸ نفرطبقات ششگانه و معتمدین محل دعوت بعمل آمده و پس ازتعیین ۳۶ نفراز۱۰۸ نفراعضاء اصلی و علی‌البدل انجمن نظارت مرکزی شهرستان فومن و تعیین هیئت رئیسه و انتشارآگهی انتخابات و تعیین حوزه‌های فرعی ازتاریخ ۳۰ دیماه ۳۳۰ تا آخرروزجمعه چهارم بهمن ۱۳۳۰ بمدت ۵ روزجهت توزیع تعرفه و اخذ رای تعیین گردیده و درنتیجه ۱۹۰۰۶ تعرفه توزیع و آقای محمدعلی دادورباکثریت ۱۷۹۴۱ رای ازمجموع آراء بنمایندگی هفدهمین دوره تقنینیه ازحوزه فومن انتخاب و درمدت مقررشکایاتی بانجمن واصل ولی چون شکایات مزبوررا انجمن مستند بدلیل ندانسته درتاریخ چهاردهم بهمن ماه ۱۳۳۰ اعتبارنامه بنام آقای محمدعلی دادورصادروانحلال خودرا اعلام می‌نماید.

پس ازارجاع پرونده بشعبه چهارم به محتویات پرونده با توجه بشکایات رسیده درمدت مقرربمجلس شورای ملی رسیدگی نموده و شکایات واصله را غیرواردتشخیص داده بنا براین صحت انتخابات شهرستان فومن و نمایندگی آقای محمدعلی دادوررا تایید و اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس - تصویب شد. (معتمددماوندی صحیح است) آقای دکتر کیان

(آقای دکتر کیان مخبرشعبه چهارم گزارش انتخابات شهرستان قزوین و نمایندگی آقای سیداحمدصفائی را بشرح ذیل قرائت کردند)

طبق محتویات پرونده انتخاباتی قزوین درتاریخ ۳ شنبه ۲۶ آذرماه ۱۳۳۰ توسط فرمانداراز۱۰۸ نفرطبقات ششگانه و معتمدین محل دعوت بعمل آمده و پس ازتعیین ۳۶ نفراعضای اصلی و علی‌البدل انجمن نظارت مرکزی انتخاب و سپس اقدام بنشرآگهی و تعیین شعب فرعی شده و از۲۶ دی ماه ۱۳۳۰ تا سوم بهمن ماه جهت توزیع تعرفه و اخذ رای تعیین گردیده و ازروزچهارم بهمن آراء استخراج و قرائت می‌شود ولی آراء ماخوذه خرقان غربی که ۳۹۱۰ رای بوده قبل ازقرائت بعلت ارعاب و تهدید و محیط غیرمساعد از طرف انجمن مرکزی ابطال و درنتیجه ازمجموع ۴۲۳۵۷ رای ماخوذه آقای سیداحمدصفائی دارای ۱۵۱۵۷ رای دردرجه اول بنمایندگی شهرستان قزوین انتخاب و درمدت هفته وصول شکایات چندفقره شکایت بانجمن واصل ولی انجمن شکایات رسیده را رسیدگی و غیرواردتشخیص داده و درتاریخ دهم اسفند ۱۳۳۰ اعتبارنامه بنام آقای سید احمدصفائی صادروانحلال خودرا اعلام می‌نماید.

پس ازارجاع پرونده بشعبه چهارم و رسیدگی بمحتویات آن و توجه بشکایات واصله و با توجه باینکه انجمن مرکزی قانونا حق ابطال آرائیرا که مخدوش میدانسته داشته‌است شعبه صحت انتخابات شهرستان قزوین و نمایندگی آقای سیداحمدصفائی که دارای ۱۵۱۵۷ رای ازمجموع ۴۲۳۵۷ رای بوده‌اند تایید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

عامری - مخالفم

رئیس - بکمیسیون تحقیق مراجعه می‌شود. آقای دکتر کیان.

(آقای دکتر کیان مخبرشعبه چهارم گزارش انتخابات شهرستان قزوین بنمایندگی آقای حاج سیدجوادی رابشرح زیرقرائت کردند)

پیروگزارش شماره ۱۷ ازشعبه چهارم راجع بپرونده انتخابات قزوین و نمایندگی آقای سیداحمدصفائی آقای سیدمهدی ضیاء حاجی سیدجوادی باکثریت ۱۳۳۱۳ رای ازمجموع ۴۲۳۵۷ رای ماخوذه دردرجه دوم بنمایندگی هفدهمین دوره تقنینیه انتخاب شعبه چهارم صحت انتخابات و نمایندگی ایشان را تایید می‌نماید.

عامری - مخالفم

رئیس - با مخالفت آقای عامری بکمیسیون تحقیق مراجعه می‌شود

- بیانات آقای رئیس - تعیین موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه

۵- بیانات آقای رئیس - تعیین موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه

رئیس - مطالبی که لازم است بعرض آقایان برسد اولا راجع باتفاقاتی که مربوط بداخله مجلس نبود و راجع بحواشی مجلس شورای ملی بود بنهایت اظهار تاثر می‌کنم (صحیح است) چقدر خوب بود که افراداین کشورومردم این کشورکه به نجابت و باصالت و خیلی ازصفات عالیه و اخلاق فاضله متصف و موصوفند و تاریخ شاهدگویای این معناست بوظیفه خودآشنا می‌شدند و وظیفه خود را از حفظ ملکات فاضله درهرمورد ابراز و اظهار می‌کردند امیدوارم خدای توانا بتمام افراد این مملکت ازکوچک و بزرگ زن و مرد سفید و سیاه این توفیق را عنایت کند که همه برمحنت عمومی این مملکت واقف شوند (نمایندگان - انشاءالله) و این محن و مصائبی که آسمان و زمین ما را احاطه کرده بقوت ملکات فاضله و بقدرت اتحاد و یگانگی از این مملکت رفع و دفع نماید (نمایندگان - انشاءالله)

(از ملک آمین و زبنده دعای) خداوند بهمه توفیق بدهد و بدانند که قلوب همه درقبضه اراده حق است و حق قلوب صافیه را بطرف خیروصلاح هدایت می‌کند (انشاء الله) و امیداوریم که بکند (انشاءالله) و اماراجع بتجافی یا تجاسرتا آن مقدارکه آئیین نامه مجلس شورای ملی باین بنده خدمتگذارهمه آقایان اجازه داده و می‌دهد قطع بدانید که به آخردرجه اهتمام سعی بلیغ می‌کنم که آئین نامه کاملا رعایت شده و کاملا رعایت بشود (احسنت) و باوربفرمائید ذره‌ای درخون من اغماض ازحقوق ملت ایران متصورنیست چرا؟ برای اینکه مجلس شورای ملی مظهرتمام ملت ایران است و جائی که محل ظهورهدرت ملت است ازهرحیث رعایت اواولا برتمام ملت واجب است و بعد برافرادی که دراینجا حضوردارند و برای صیانت حقوق ملت دراینجا حضوردارند و برای صیانت حقوق ملت دراینجا حاضرشده‌اند واجب است و بعدازاین درمرحله سوم بخدمتگذارهمه این افرادکه چندصباحی شایداین بنده باشم برمن متحتم است که من وظایف خودرا ادا کرده باشم و امیدوارم که اگرلغزشی درمن پیدا می‌شود شمشیرکج شما مرااز لغزش بازبدارد و اما درداخله مجلس چونانکه امروز بعزعرض یکایک آقایان رساندم و رفیق عزیزم و یااولاد مقام من آقای دکتر بقائی درآنجا بطور قدرشناسی فرمودند درآن جلسه و ازقبیل آن جلسه من بعداگرمقدورشد آنچه راکه دردل دارم و بخیرشماست بعرض شما میرسانم خدارابشهادت می‌طلبم که برخیرشما ناظربرچیزی نیستم که خیرشما خیرمملکت شماست و خیرشما و مملکت شما خیردیانت شماست آبروی دین اسلام و ملت ایران است که نمایندگانش مهذب و مودب و مودب بجمیع آداب و مجتنب ازتمام رذائل باشند و مقبل بسعادت و انشاء الله همین طوراست اما برای خاطراینکه عددپرونده‌هایی که از طرف رفقاء مخالفت شده زیادشده‌است (بعضی ازنمایندگان - الحمدالله) مع التاسف اینها باید بکمیسیون تحقیق مراجعه و کمیسیون تحقیق آخرین ایامی که باید رسیدگی بکند ظرف مدتش ده روزاست و بااین ترتیب قبل ازآن خوراکی برای جلسه آتیه نیست از این جهت اعلام می‌دارم که جلسه آینده یک شنبه پس فردا نباشد و یکشنبه ۲۸ خواهدبود ۳ ساعت بظهرمانده و باعتبارنامه‌ها رسیدگی خواهدشد و امیدوارم که همه بخیرباشند

بعضی ازنمایندگان - یکشنبه آینده خیلی دیراست

رئیس - نه خیلی دیر نیست

(مجلس مقارن ساعت ۹ بعدازظهرختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی - عبدالحسین اورنگ