New Server

متمم مواد الحاقیه به قانون دیوان محاسبات

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم

متمم مواد الحاقیه به قانون دیوان محاسبات - مصوب کمیسیون قوانین دارایی ۳ مهر ماه ۱۳۱۷

ماده ششم - برای اینکه حساب ۱۳۱۶ به بعد وزارت جنگ و اداره امنیه در دیوان محاسبات رسیدگی شود از تاریخ تصویب این قانون بر شعب‌چهارگانه دیوان محاسبات یک شعبه اضافه می‌شود.

شعبه مزبور مانند سایر شعب دیوان مذکور مرکب از یک نفر رییس و دو نفر مستشار خواهد بود و به عده کافی ممیز خواهد داشت.

ماده هفتم - وزیر مالیه مجاز است رییس و مستشاران شعبه مذکور فوق و سه نفر عضو قائم‌مقام را برای بقیه دوره سه‌ساله اعضاء دیوان محاسبات ازبین خدمتگزاران رسمی دولت مستقیماً انتخاب نماید.

ماده هشتم - پس از انقضاء دوره سه‌ساله اعضاء دیوان محاسبات وزیر مالیه برای تجدید انتخاب اعضاء شعب پنجگانه و قائم‌مقام آنها به جای سی وشش نفر که در ماده پنجم از مواد الحاقیه مقرر است ۴۵ نفر به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد نمود. متمم مواد الحاقیه به قانون دیوان محاسبات که مشتمل بر سه ماده‌است در تاریخ سوم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب کمیسیون قوانین‌دارایی مجلس شورای ملی رسیده و به موجب قانون مصوب ۲۷ شهریور ماه ۱۳۱۳ قابل اجرا است.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری