قانون یک صد و بیست و هزار ریال اعتبار بهای دواب و هزینه کلانتران مرز ژاندارمری کل کشور: تفاوت بین نسخه‌ها

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
(ابرابزار)
 
 
سطر ۱: سطر ۱:
قانون یکصد و بیست هزار ریال اعتبار بهای دواب و هزینه کلانتران مرز ژاندارمری
 
کل کشور
 
مصوب ۲۵ فروردین ماه ۱۳۲۲
 
  
ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ سی هزار ریال بهای دواب
+
{{سرصفحه پروژه
مورد ضرورت و نود هزار ریال بودجه سه‌ماهه آخر سال ۱۳۲۱‌کارگزینی و هزینه اداری
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
مرکزی کلانتران مرز ژاندارمری کل کشور را که اعتبار آن ضمن بودجه تفصیلی سال ۱۳۲۱
+
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم]]
منظور نیست از محل صرفه‌جویی‌سایر مواد مندرجه در بودجه ژاندارمری کل کشور به
+
| قسمت =
تشخیص رئیس ژاندارمری پرداخت نماید.
+
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم]]
 +
| بعدی =[[قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم]] }}
  
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و پنجم فروردین ماه یک هزار و
 
سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
 
  
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
+
'''قانون یکصد و بیست هزار ریال اعتبار بهای دواب و هزینه کلانتران مرز ژاندارمری کل کشور''' - مصوب ۲۵ فروردین ماه ۱۳۲۲
 +
 
 +
ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ سی هزار ریال بهای دواب مورد ضرورت و نود هزار ریال بودجه سه‌ماهه آخر سال ۱۳۲۱‌کارگزینی و هزینه اداری مرکزی کلانتران مرز ژاندارمری کل کشور را که اعتبار آن ضمن بودجه تفصیلی سال ۱۳۲۱ منظور نیست از محل صرفه‌جویی‌سایر مواد مندرجه در بودجه ژاندارمری کل کشور به تشخیص رئیس ژاندارمری پرداخت نماید.
 +
 
 +
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و پنجم فروردین ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
 +
 
 +
رئیس مجلس شورای ملی - '''حسن اسفندیاری'''
 +
 
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم - ۲۲ آبان ۱۳۲۰ تا ۳۰ آبان ۱۳۲۲]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۴ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۴۴

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم


قانون یکصد و بیست هزار ریال اعتبار بهای دواب و هزینه کلانتران مرز ژاندارمری کل کشور - مصوب ۲۵ فروردین ماه ۱۳۲۲

ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ سی هزار ریال بهای دواب مورد ضرورت و نود هزار ریال بودجه سه‌ماهه آخر سال ۱۳۲۱‌کارگزینی و هزینه اداری مرکزی کلانتران مرز ژاندارمری کل کشور را که اعتبار آن ضمن بودجه تفصیلی سال ۱۳۲۱ منظور نیست از محل صرفه‌جویی‌سایر مواد مندرجه در بودجه ژاندارمری کل کشور به تشخیص رئیس ژاندارمری پرداخت نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و پنجم فروردین ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری