New Server

قانون پرداخت هزینه تحصیل فرزندان پرسنل نیروهای مسلح شاهنشاهی و مستخدمان وزارتخانه‌ها و موسسات و‌ شرکت‌های دولتی در خارج کشور

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قانون پرداخت هزینه تحصیل فرزندان پرسنل نیروهای مسلح شاهنشاهی و مستخدمان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و‌شرکتهای دولتی در خارج کشور - ‌مصوب ۱۳۵۶٫۱۰٫۱۳

‌ماده ۱ - هزینه تحصیل فرزندان پرسنل نیروهای مسلح شاهنشاهی که جهت انجام مأموریت ثابت و یا تحصیل به خارج از کشور اعزام می‌شوند در‌مدت مأموریت و حداکثر تا پایان دوره راهنمایی یا معادل آن از محل اعتبارات مصوب نیروهای مسلح شاهنشاهی پرداخت می‌شود.

‌تبصره - منظور از هزینه تحصیل شهریه و بهای کتاب و نوشت‌افزار و لباس متحدالشکل در صورت الزامی بودن برابر مقررات مرکز آموزشی‌می‌باشد.

‌ماده ۲ - به آن عده از فرزندان پرسنل نیروهای مسلح شاهنشاهی که در خارج کشور تحصیل نمایند در صورتی که برای تحصیل در رشته‌هایی که از‌طرف نیروهای مسلح شاهنشاهی تعیین می‌شود، جهت خدمت در نیروهای مسلح شاهنشاهی تعهد بسپارند هزینه زیست و تحصیل آنان در خارج از‌کشور پرداخت خواهد شد.

‌میزان این هزینه‌ها با توجه به مقتضیات و شرایط تحصیل در هر کشور و بنا به تناسب هزینه‌ای که نیروهای مسلح شاهنشاهی برای دانش‌آموزان و‌دانشجویان در داخل کشور می‌پردازد از محل اعتبارات نیروهای مسلح شاهنشاهی تأمین و پرداخت خواهد شد.

‌تبصره - فرزندان پرسنل شهید و درگذشته و معلولین در راه انجام وظیفه نیز مشمول این ماده خواهند بود.

‌ماده ۳ - هزینه تحصیل فرزندان مستخدمان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی که به مأموریت ثابت یا مأموریت آموزشی یا مطالعاتی‌خارج از کشور اعزام می‌شوند در مدت مأموریت حداکثر تا پایان تحصیلات راهنمایی یا معادل آن به میزانی که همه‌ساله از طرف وزارت امور خارجه و‌وزارت آموزش و پرورش با توجه به تبصره ماده یک این قانون تعیین خواهد شد از محل اعتبارات مصوب وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی مربوط‌پرداخت خواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر سه ماده و دو تبصره پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۲۵۳۶٫۱۰٫۷، در جلسه روز سه‌شنبه سیزدهم‌دی ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر جواد سعید