New Server

قانون عهدنامه مودت بین دولتین ایران و مالزی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو


مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون عهدنامه مودت بین دولتین ایران و مالزی - ‌مصوب ۱۳۴۹٫۸.۱۸

‌ماده واحده - عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی مالزی که مشتمل بر یک مقدمه و ۵ ماده می‌باشد و در تاریخ ۲۵ دی ماه۱۳۴۶ برابر ۱۵ ژانویه ۱۹۶۸ در کوالالامپور به امضای نمایندگان مختار دولتین رسیده است و تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود اسناد تصویب آن‌را مبادله نماید.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۴۹٫۷.۱۴ در جلسه روز دوشنبه‌هجدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

[z]عهدنامه مودت بین ایران و مالزی اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر و اعلیحضرت یانگ‌دی پرتوان‌اکونک

‌نظر به تمایلی که به تحکیم بیشتر روابط مودت موجود بین ایران و مالزی دارند و با الهام از علاقه مشترک به همکاری نزدیکتر فیمابین بر اساس صلح و‌عدالت و اصول منشور ملل متحد تصمیم به عقد یک عهدنامه مودت گرفتند و بدین منظور نمایندگان تام‌الاختیار خویش را به شرح زیر تعیین نمودند.

‌جناب آقای دکتر منوچهر مرزبان سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار ایران در مالزی.

‌جناب آقای تونکو عبدالرحمن پوتراالحاج نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه مالزی.

‌نمایندگان مذکور پس از بررسی اختیارنامه‌های یکدیگر که در کمال صحت و اعتبار بود در موارد ذیل توافق حاصل نمودند.

‌ماده اول - بین دو ملت ایران و مالزی صلح دائمی و مودت پایدار برقرار خواهد بود.

‌ماده دوم - طرفین معظمین متعاهدین موافقت دارند روابط سیاسی و کنسولی فیمابین را حفظ کنند و موافقت می‌کنند که مأمورین سیاسی و کنسولی هر‌یک از طرفین در قلمرو طرف دیگر بر اساس رعایت معامله متقابل از امتیازات و معافیتها و مصونیتهایی که بر طبق اصول کلی حقوق و عرف بین‌الملل‌به مأمورین همپایه آنها اعطا می‌شود برخوردار گردند.

‌ماده سوم - طرفین معظمین متعاهدین با روح صمیمیت و همکاری و بر اساس معامله متقابل انعقاد موافقت‌نامه‌های دیگری را در زمینه تجارت و‌دریانوردی و حقوق و مزایای کنسولی و روابط فرهنگی و کلیه امور دیگر که مورد علاقه مشترک طرفین باشد مورد امعان نظر قرار خواهند داد.

‌ماده چهارم - طرفین معظمین متعاهدین موافقت دارند کلیه اختلافاتی را که ممکن است بین آنها بروز نماید به طور مسالمت‌آمیز و با روح دوستی و از‌مجاری عادی سیاسی حل و فصل نمایند و هر گاه نتوانند در مدت مناسبی اختلافات خود را بر طرف سازند با رعایت مقررات منشور ملل متحد به هر‌طریق عملی که مقتضی بدانند متوسل شوند.

‌ماده پنجم - این عهدنامه طبق قوانین اساسی طرفین معظمین متعاهدین به تصویب خواهد رسید و از تاریخ مبادله‌نامه‌ها یا اسناد تصویب مشعر بر‌پذیرش آن از طرف هر دو دولت به موقع اجرا گذارده خواهد شد و تا اخطار فسخ کتبی یکساله به قوت خود باقی خواهد ماند.

‌بنا بر مراتب فوق نمایندگان تام‌الاختیار طرفین متعاهدین این عهدنامه را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند.

‌کوالالامپور - به تاریخ پانزدهم ژانویه سال یک هزار و نهصد و شصت و هشت میلادی.

‌از طرف ایران از طرف مالزی ‌عهدنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و پنج ماده منضم به قانون عهدنامه مودت بین دولتین ایران و مالزی می‌باشد.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی