مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و دوم
امیرعباس هویدا نخست‌وزیر با ریاضی رییس مجلس شورای ملی و شریف‌امامی (چپ) رییس مجلس سنا
امیرعباس هویدا نخست‌وزیر

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم - ۱ مهر ۱۳۴۶ تا شهریور ۱۳۵۰ - نخست وزیر امیرعباس هویدا - رییس مجلس شورای ملی عبدالله ریاضی - رییس مجلس سنا جعفر شریف‌امامی

این مجموعه قوانین دربرگیرنده ۵۵۴ قانون و دیگر تصمیم‌های مجلس شورای ملی دوره بیست و دوم قانونگذاری می باشد که در سیزده جلد به چاپ رسیده‌است.

جلد اول - دربرگیرنده ۷۵ قوانین و تصمیم‌های مجلس شورای ملی در دوره ۲۲ قانونگذاری - مهر ۱۳۴۶ تا اسفند ۱۳۴۶

قوانین بیست و دومین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی - جلد اول
قوانین بیست و دومین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی - جلد دوم

فهرست زیر دربرگیرنده ۷۵ تصمیم‌های مجلس شورای ملی به نخست وزیری امیرعباس هویدا در دوره بیست و دوم قانونگذاری می‌باشد

- تصمیم قانونی دایر به‌ابراز‌ رای‌اعتماد به دولت جناب آقای امیرعباس هویدا نخست‌وزیر ۱۳۴۶ - مصوب ۳۰ مهر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱ آبان ۱۳۴۶ مجلس سنا.
- تصمیم‌قانونی دایر به انتخاب یک نفر ناظر جهت شرکت در سازمان بیمه‌های اجتماعی ۱۳۴۶ - مصوب ۲ آبان ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۹ مهر ۱۳۴۶ مجلس سنا.
- تصمیم‌ قانونی دایر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس ۱۳۴۶ - مصوب ۲ آبان ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۹ مهر ۱۳۴۶ مجلس سنا.
- تصمیم‌ قانونی دایر به انتخاب دو نفر نمایندگان مجلس شورای ملی جهت عضویت در هیات عالی نفت - مصوب ۲ آبان ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۹ مهر ۱۳۴۶ مجلس سنا.
- قانون اصلاح قانون تشدید مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرز - مصوب ۲۱ آبان ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۹ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون قبول اصول پیشنهادی توصیه‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۳ راجع به تعطیل هفتگی در موسسات اداری و بازرگانی - مصوب ۲۸ آبان ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۲ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۵ آذر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۶ راجع به تعطیل هفتگی در موسسات اداری و بازرگانی - مصوب ۲۸ آبان ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۴ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۵ آذر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون تعرفه حق‌الثبت شرکت‌ها و موسسات - مصوب ۲۸ آبان ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۴ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۵ آذر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی - مصوب ۲۹ آبان ۱۳۴۶ مجلس شورای‌ ملی و ۲۱ آبان ۱۳۴۶ مجلس سنا.این قانون در تاریخ ۵ آذر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- لايحه قانونی تشكيل هيات امنای دانشگاه تبريز - مصوب ۱۸ آبان ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۴ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا (مصوب کمیسیون آموزش و پرورش مجلسین).
- لايحه قانونی تشكيل هيات امنای دانشگاه گندی‌شاپور - مصوب ۱۸ آبان ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۴ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا (مصوب کمیسیون آموزش و پرورش مجلسین).
- قانون اصلاح تبصره ۴۷ قانون اصلاحی بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور - مصوب ۶ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای‌ ملی و ۶ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا.این قانون در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون اجازه پرداخت حق‌التدریس معلمین خارجی مدارس ایرانی در عراق - مصوب ۷ آذر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۲ آبان ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۴۶ به توشیح محمد رضا شاه پهلوی رسید.
- لايحه قانونی تشكيل هيات امنای دانشگاه اصفهان - مصوب ۳۰ آبان ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا (مصوب کمیسیون آموزش و پرورش مجلسین).
- لايحه قانونی تشكيل هيات امنای دانشگاه مشهد - مصوب ۳۰ آبان ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا (مصوب کمیسیون آموزش و پرورش مجلسین)
- قانون معافیت گمرکی کالاهای شرکت ملی نفت که واگذار یا فروخته می‌شود - مصوب ۱۴ آذر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۶ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۴۶ به توشیح محمد رضا شاه پهلوی رسید.
- تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین راجع به موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی - مصوب ۱۸ آذر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۴ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا(مصوب کمیسیون دارایی مجلسین). این قانون در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۴۶ به توشیح محمد رضا شاه پهلوی رسید.
- آیین‌نامه اداره کل گمرک - مصوب ۱۹ آذر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۵ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا (مصوب کمیسیون‌های پارلمانی).
- قانون استخدام چهار نفر کارشناسان توتون - مصوب ۱۹ آذر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۶ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۴۶ به توشیح محمد رضا شاه پهلوی رسید.
- قانون شمول مفاد تبصره ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۱ درباره افسران ژاندارمری کل کشور - مصوب ۱۵ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۰ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۴۶ به توشیح محمد رضا شاه پهلوی رسید.
- قانون انتخاب هیاتی برای خرید لوازم مراکز تعلیمات حرفه‌‌ای وزارت کار و اموراجتماعی - مصوب ۱۵ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۷ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۴۶ به توشیح محمد رضا شاه پهلوی رسید.
- قانون تشکیل وزارت منابع طبیعی - مصوب ۱۴ آذر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۷ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- منتفی بودن تصویب‌نامه مربوط به تشکیل شورای خانواده - مصوب ۲۸ آذر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا
- قانون اصلاح ماده ۲ قانون تاسیس شرکت هواپیمایی ملی ایران و مقررات بهره‌برداری هوایی کشوری مصوب ۱۳۴۵,۴,۱۴ - مصوب ۲۸ آبان ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۴ دی ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۹ دی ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید
- قانون اجازه خرید حقوق افراد که بابت عوض بهره دریافت می‌نمایند - مصوب ۷ آذر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۴ دی ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۹ دی ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون اجازه تحصیل بیست میلیارد ریال اعتبار برای تقویت نیروهای دفاعی کشور - مصوب ۱۲ آذر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۴ دی ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۹ دی ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون اجازه تحصیل هشت میلیون و هشتصدهزار دلار برای خرید دوفروند هواپیمای مسافربری - مصوب ۱۹ آذر ۱۳۴۶ و ۴ دی ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۹ دی ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید
- قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی - مصوب ۷ دی ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون عهدنامه مودت و موافقت‌نامه‌های فرهنگی و همکاری فنی و علمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی مراکش - مصوب ۷ دی ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا. ۱۷ دی ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی - مصوب ۱۰ دی ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون اصلاح قانون تاسیس وزارت آبادانی و مسکن - مصوب ۲۳ آذر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۱ دی ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- اصلاح فصل پنجم و ششم و الحاق فصول هفتم و هشتم و نهم آیین‌نامه معاش‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۱۱ دی ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی.
- قانون ایجاد درجات موقت درجه‌داری در نیروهای هوایی و دریایی شاهنشاهی - مصوب ۲۶ آذر۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۸ دی ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۳ دی ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی - مصوب ۷ دی ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۸ دی ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۳ دی ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون اختصاص تعدادی از دیپلمه‌های متوسطه مشمول وظیفه عمومی برای خدمت در روستاها - مصوب ۲۱ دی ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۱ دی ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون اصلاح بعضی از مواد موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت هلند راجع به سرویس‌های حمل و نقل هوایی بازرگانی ما بین دو کشور و ماورای آنها - مصوب ۲۱ دی ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- اصلاح بعضی از مواد آیین‌نامه فوق‌العاده و هزینه سفر و سایر مزایای افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری - مصوب ۹ دی ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۱ دی ۱۳۴۶ مجلس سنا.
- قانون انتقال بودجه و دفاتر مطبوعاتی خارج از کشور به وزارت امور خارجه - مصوب ۲۶ دی ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۸ دی ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون تشکیل شرکت‌های زراعی ۱۳۴۶ - مصوب ۵ دی ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۷ دی ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین راجع به مقاوله‌نامه مربوط به تحصیل اعتبار تا مبلغ بیست میلیون روبل از دولت اتحاد جماهیر شوروی جهت ساختمان و توسعه تعدادی سیلو در ایران - مصوب ۲۷ دی ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۰ دی ۱۳۴۶ مجلس سنا.
- قانون حقوق بارگیری و تخلیه درمورد کشتی‌هایی که معادل ظرفیت بارگیری نمی‌شوند - مصوب ۱ بهمن ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۷ دی ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون قرارداد پستی جهانی و موافقت‌نامه و مقاوله‌نامه و مقررات مربوط و موافقت‌نامه سازمان ملل‌متحد و اتحادیه پستی جهانی - مصوب ۲۳ آذر۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲ بهمن ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. متن قرارداد به عنوان جلد دوم از صفحه یک تا ۵۹۸ چاپ شده است.
- تصمیم متخذه کمیسیون نظام مجلسین راجع به اصلاح آیین‌نامه رسته افسران، درجه‌داران و افراد نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۹ دی ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲ بهمن ۱۳۴۶ مجلس سنا.
- قانون موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری آرژانتین - مصوب ۵ بهمن ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید
- قانون موافقت‌نامه مربوط به بررسی درباره منابع آب منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ایالات متحده آمریکای شمالی - مصوب ۵ بهمن ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۴ دی ۱۳۴۶ مجلس سنا.این قانون در ۱۴ بهمن ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون افزایش اعتبار شبکه ارتباط و مخابرات ژاندارمری کل کشور - مصوب ۸ بهمن ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲ بهمن ۱۳۴۶ مجلس سنا.این قانون در ۱۴ بهمن ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون تشکیل انجمن توان‌بخشی - مصوب ۸ بهمن ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۴ دی ۱۳۴۶ مجلس سنا.این قانون در ۱۴ بهمن ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- اصلاح جداول اعتبارات عمرانی برنامه سوم کشور - مصوب ۱۳ دی ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۸ بهمن ۱۳۴۶ مجلس سنا.
- قانون تایید عمل دولت درمورد تدریس آقایان دکتر طاهر ضیائی، دکتر خانلری و دکتر محمد باهری - مصوب ۲۶ دی ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۹ بهمن ۱۳۴۶ مجلس سنا.این قانون در ۱۴ بهمن ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون بودجه سال ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی - مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی. این قانون در ۱۹ بهمن ۱۳۴۶ به توشیح محمد رضا شاه پهلوی رسید.
- قانون واگذاری اختیار وصول جرایم رانندگی به ژاندارمری و افسران ژاندارمری در راه‌ها - مصوب ۱۷ بهمن ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۱ دی ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۴۶ به توشیح محمد رضا شاه پهلوی رسید.
- تصمیم کمیسیون‌ دارایی مجلسین به موافقتنامه مربوط به تحصیل بیست و یک میلیون کرون وام از دولت دانمارک - مصوب ۱۴ بهمن ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۹ بهمن ۱۳۴۶ مجلس سنا.
- قانون مربوط به تایید عمل دولت در مورد حفظ کرسی استادی جناب آقای دکتر منوچهر اقبال در دانشکده پزشکی تهران در زمان مقام سفیرکبیری و نمایندگی ثابت دولت شاهنشاهی ایران در یونسکو - مصوب ۲۲ بهمن ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۱ دی ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۴۶ به توشیح محمد رضا شاه پهلوی رسید.
- قانون موافقت‌نامه همکاری فنی و اقتصادی بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری بلغارستان - مصوب ۲۲ بهمن ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲ بهمن ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۴۶ به توشیح محمد رضا شاه پهلوی رسید.
- قانون اجازه الحاق رسمی دولت شاهنشاهی ایران به قرارداد پروتکل طبقه‌بندی کالا در تعرفه گمرکی بروکسل و قرارداد تاسیس شورای همکاری گمرکی بروکسل و لزوم یک‌نواخت‌نمودن مقررات گمرکی ایران با مقررات گمرکی سایر کشورهای عضو برمبنای توصیه‌های شورای همکاری گمرکی بروکسل و سازمان ملل متحد - مصوب ۱۴ آذر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۳ بهمن ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۴۶ به توشیح محمد رضا شاه پهلوی رسید.
- قانون حل اختلاف بین وزارت دارایی با شهرداری‌های رشت، لاهیجان و بندرپهلوی - مصوب ۵ دی ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۳ بهمن ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۴۶ به توشیح محمد رضا شاه پهلوی رسید.
- قانون اضافه نمودن یک تبصره به ماده ۳۴ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۴ دی ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۳ بهمن ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۴۶ به توشیح محمد رضا شاه پهلوی رسید.
- قانون اصلاح ماده ۳۱ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۴ دی ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۳ بهمن ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- آیین‌نامه اجرایی بندهای ۸ و ۹ و ۱۰ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۴۵۰۱۲۰۲۸ موضوع معافیت مالیاتی موقوفات‌ عام و موسسات عام‌المنفعه و انجمن‌های مربوط به اقلیت‌های مذهبی - مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۴۶ کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی
- قانون ایجاد دوره ستوان‌یاری در ژاندارمری و شهربانی کشور - مصوب ۷ دی ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۳۰ بهمن ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون اصلاح ماده ۱۸۲ قانون دادرسی و کیفر ارتش - مصوب ۵ بهمن ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۳۰ بهمن ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی - مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۳۰ بهمن ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون نسخ قانون مصوب تیرماه ۱۳۴۳ - مصوب ۶ اسفند ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی. این قانون در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا پهلوی رسید.
- قانون اضافه اعتبارات سال ۱۳۴۶ کل کشور - مصوب ۶ اسفند ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۳۰ بهمن ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون الحاق دولت ایران به قرارداد بین‌المللی مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات - مصوب ۱۷ بهمن ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۷ اسفند ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا پهلوی رسید.
- اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران - مصوب ۹ اسفند ۱۳۴۶ کمیسیون مشترک دارایی مجلس شورای ملی و سنا
- قانون اجازه تعیین نرخ ارضیه و انبارداری گمرک - مصوب ۱۷ بهمن ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۹ اسفند ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا پهلوی رسید.
- قانون اساسنامه بانک ملی ایران ۱۳۴۶ - مصوب ۶ اسفند ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۹ اسفند ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا پهلوی رسید.
- قانون مجازات صید غیرمجاز از دریای‌ خزر - مصوب ۱۳ اسفند ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۶ اسفند ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۸ فروردین ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون اصلاح تبصره ۴ ماده ۱۰۲ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۷ اسفند ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۶ فروردین ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور - مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۳ اسفند ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون برنامه عمرانی چهارم کشور - مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۶ اسفند ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۶ فروردین ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون معافیت کالاهای مصرفی ارتش شاهنشاهی از بازرسی گمرکی و ارزیابی - مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۴ اسفند ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۶ فروردین ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
- قانون اجازه خرید لوازم مورد احتیاج گمرک - مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی. این قانون در تاریخ ۶ فروردین ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

جلد دوم - مجلس شورای ملی در دوره قانونگذاری بیست و دوم - ۲۳ آذر ۱۳۴۶

- قانون قرارداد پستی جهانی و موافقت‌نامه و مقاوله‌نامه و مقررات مربوط و موافقت‌نامه سازمان ملل‌متحد و اتحادیه پستی جهانی - مصوب ۲۳ آذر۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲ بهمن ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. متن قرارداد به عنوان جلد دوم از صفحه یک تا ۵۹۸ چاپ شده است.

جلد سوم - قانون بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور - دوره ۲۲ قانونگذاری - ۲۹ اسفند ۱۳۴۶

- قانون بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور - مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

جلد چهارم - دربرگیرنده ۶۴ قانون و تصمیم‌‌های دوره ۲۲ قانونگذاری - اسفند ۱۳۴۶ تا شهریور ۱۳۴۷

قوانین بیست و دومین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی - جلد چهارم
 1. قانون اصلاح ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری – مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۱ فروردین ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 2. الحاق یک ماده به عنوان ماده ۶ به آیین‌نامه اجرایی قسمت اول تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ – مصوب ۲۴ فروردین ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی کمیسیون مشترک دارایی مجلسین
 3. قانون وظایف وزارت کشاورزی - مصوب ۲۷ فروردین ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۴ اسفند ۱۳۴۶ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 4. قانون لازم‌الاجرا بودن قراردادهای بین موسسه دخانیات و سازمان چای با توتون‌کاران و چای‌کاران - مصوب ۱ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۳ بهمن ۱۳۴۶ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 5. قانون عضویت ایران در کنفرانس بین‌المللی سدهای بزرگ و آبیاری و زهکشی - مصوب ۱ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۴ اسفند ۱۳۴۶ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 6. قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی - مصوب ۱۳ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۴ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 7. قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون تاسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران - مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۴ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 8. اساسنامه شرکت سهامی هواپیمایی ملی ایران – مصوب ۴ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی کمیسیون‌های مشترک مجلسین.
 9. قانون اصلاح ماده ۲۸ از فصل هفتم کمیته امنیت دریایی مربوط به قرارداد سازمان مشورتی دریانوردی بین دول - مصوب ۵ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۱ اسفند ۱۳۴۶ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 10. قانون اصلاح ماده ۹ اساسنامه بانک کشاورزی ایران - مصوب ۵ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۶ اسفند ۱۳۴۶ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 11. قانون موافقت‌نامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق - مصوب ۵ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۱ اسفند ۱۳۴۶ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 12. قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ۱۳۴۷ - مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۳ اسفند ۱۳۴۶ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 13. قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۱ فروردین ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 14. تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس ۱۳۴۷ – مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی.
 15. قانون مربوط به عنوان سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۵ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۳ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 16. قانون واگذاری سی هکتار از اراضی خالصه اوین به دانشگاه ملی - مصوب ۲۷ فروردین ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۳۰ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 17. قانون الغای معافیت مشمولین مازاد بر احتیاج ارتش و الحاق موادی به قانون خدمت نظام وظیفه‌عمومی - مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۳۰ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 18. قانون تاسیس شرکت‌های بهره‌برداری از اراضی زیر سدها - مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۳۰ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 19. جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۲۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۴۵ – مصوب ۲۲ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی
 20. قانون تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی - مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۶ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 21. اساسنامه سازمان غله کشور - مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱ خرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا – کمیسیون‌های پارلمانی
 22. قانون الحاق دو جدول به جداول تعرفه حقوق و عوارض بندری - مصوب ۲ خرداد ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۳ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 23. قانون تفسیر تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور - مصوب ۲ خرداد ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی – این قانون در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 24. ‌قانون الحاق مواد ۱۷ و ۱۸ به قانون تشكيل شركت‌های سهامی زراعی - مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۴ خرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا – کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلسین.
 25. قانون اصلاح ماده ۳۵۶ قانون دادرسی و کیفر ارتش - مصوب ۱ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۶ خرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 26. قانون تربیت مامای روستایی – مصوب ۵ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۶ خرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 27. قانون موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی عربستان سعودی - مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۶ خرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 28. تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلسین در مورد بودجه اداری و استخدامی سازمان برنامه - مصوب ۲۴ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۱ خرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا
 29. قانون اصلاح ماده ۹۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۵ خرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 30. قانون تبدیل و تسعیر مال‌الاجاره زارعین مستاجر املاک مشمول مرحله دوم اصلاحات ارضی - مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۵ خرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 31. قانون موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری خلق بلغارستان - مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۳۰ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 32. قانون اضافه شدن یک تبصره به ماده ۲ قانون سپاه دانش - مصوب ۹ خرداد ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۲ خرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 33. قانون عضویت سازمان بنادر و کشتیرانی در اتحادیه بین‌المللی بنادر و لنگرگاه‌ها - مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۵ خرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱ تیر ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 34. آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ و ماده ۹ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی - مصوب ۱۲ خرداد ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۵ خرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا – کمیسیون‌های بهداری مجلسین.
 35. تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین در مورد موافقت‌نامه متمم موافقت‌نامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت‌ شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی برای ساخت تراکتور در ایران - مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۹ خرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا.
 36. تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین دایر به اجازه پرداخت قسمتی از هزینه تاسیس کارخانه سیمان صوفیان از محل‌ وام بیست و یک میلیون کرون دانمارک - مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۹ خرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا.
 37. آیین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی هوایی - مصوب ۴ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی.
 38. آیین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی هوایی - مصوب ۴ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی.
 39. قانون الحاق ماده ۱۲۷ مکرر به قانون مجازات عمومی - مصوب ۶ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۹ خرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 40. آیین‌نامه وظایف انجمن‌های ده در امور آبادانی و نوسازی روستاها - مصوب ۹ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۷ خرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا – کمیسیون آبادانی و مسکن مجلسین.
 41. قانون اصلاح قانون مشارکت ایران در کنسرسیوم بین‌المللی استفاده از ماهواره‌های مصنوعی مخابراتی - مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۲ تیر ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 42. آیین‌نامه اجرای مفاد تبصره ماده ۱۲۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۴۵ - مصوب ۱۲ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی – کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی.
 43. قانون خدمات اجتماعی زنان - مصوب ۱۳ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی.و ۱۵ خرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 44. تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین راجع به قسمت اعتباری موضوع ماده چهارم قرارداد بین سازمان بنادر و‌کشتیرانی دولت شاهنشاهی ایران و اتحادیه کل ماشینواکسپورت شوروی – مصوب ۲۰ خرداد ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۳ تیر ۱۳۴۷ مجلس سنا.
 45. قانون پرداخت کمک کرایه مسکن به درجه‌داران و افراد کادر ثابت و همردیفان آنان مشمول قانون استخدام نیروهای‌ مسلح شاهنشاهی - مصوب ۱۳ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۲ خرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 46. قانون مدت خدمت سفرای شاهنشاهی در کشورهای خارجه - مصوب ۱۳ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۲ خرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 47. تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین در مورد موافقتنامه مربوط به تحصیل چهل میلیون مارک اعتبار از دولت‌جمهوری فدرال آلمان - مصوب ۳ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۳ تیر ۱۳۴۷ مجلس سنا.
 48. اصلاح مواد ۲ و ۳ و ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون استخدام موقت و بازنشستگی و بازخرید سوابق خدمتی درجه‌داران ارتش‌و ژاندارمری - مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۶ تیر ۱۳۴۷ مجلس سنا.
 49. تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین در مورد موافقت‌نامه مربوط به همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی‌ایران و دولت جمهوری مجارستان - مصوب ۳ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۷ تیر ۱۳۴۷ مجلس سنا.
 50. قانون واریز اسناد علی‌الحساب و وام‌های پرداختی خزانه‌داری کل - مصوب ۱۸ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۲ تیر ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 51. تصمیم قانونی دایر به اصلاح پاره‌ای از مواد آیین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی – مصوب ۱۸ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی.
 52. قانون الحاق دولت ایران به قرارداد بین‌المللی (‌کنوانسیون) سازمان بین‌المللی آب‌نگاری (‌هیدروگرافی) - مصوب ۶ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۹ تیر ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 53. تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین در مورد موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و‌دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی - مصوب ۸ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۰ تیر ۱۳۴۷ مجلس سنا
 54. قانون تامین بودجه سال ۱۳۴۷ سازمان بازرسی شاهنشاهی - مصوب ۲۳ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۹ تیر ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 55. آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۱۹ قانون برنامه عمرانی چهارم موضوع اعطای وام جهت خدمات درمانی - مصوب ۱۳ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۴ تیر ۱۳۴۷ مجلس سنا – کمیسیون پارلمانی مجلسین.
 56. قانون ترمیم حقوق وظیفه استوار دوم معلول رحیم وکیلی زنوزی - مصوب ۲۷ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۹ تیر ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱ امرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 57. قانون آب و نحوه ملی شدن آن - مصوب ۲۷ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۲ تیر ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ امرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 58. قانون سازمان جغرافیایی کشور - مصوب ۲۷ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۹ تیر ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ امرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 59. قانون مربوط به قرارداد بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی - مصوب ۳۰ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۶ خرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۸ امرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 60. اساسنامه سازمان گوشت کشور – مصوب ۲۲ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۶ امرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا – کمیسیون‌های پارلمانی مجلسین.
 61. تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلسین راجع به اصول و هدف‌های برنامه عمرانی چهارم کشور - مصوب ۲۶ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۸ امرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا.
 62. اساسنامه شرکت دخانیات ایران – مصوب ۵ امرداد ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۶ شهریور ۱۳۴۷ مجلس سنا.

جلد پنجم - دربرگیرنده ۷۵ قانون و تصمیم‌های دوره ۲۲ قانونگذاری - مهر ۱۳۴۷ تا اسفند ۱۳۴۷

به بیانات شاهنشاه آریامهر در گشایش دو مجلس گوش فرادهیم

سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران هنگام گشایش دوره قانونگذاری مجلس سنا و مجلس شورای ملی ۱۴ مهر ماه ۱۳۴۷

قوانین بیست و دومین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی - جلد پنجم
 1. تصمیم متخذه کمیسیون امور خارجه مجلسین راجع به استخدام سه نفر گوینده اتباع خارجی - مصوب ۲۲ مهر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۳ مهر ۱۳۴۷ مجلس سنا.
 2. لایحه قانونی تشکیل هیات امنای مدرسه عالی بازرگانی - مصوب ۸ آبان ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۰ مهر ۱۳۴۷ مجلس سنا کمیسیون علوم و آموزش عالی مجلسین.
 3. لایحه قانونی تشکیل هیات امنای دانشکده کشاورزی رضاییه - مصوب ۸ آبان ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۰ مهر ۱۳۴۷ مجلس سنا کمیسیون علوم و آموزش عالی مجلسین.
 4. تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین در مورد موافقت‌نامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی - مصوب ۸ آبان ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۸ مهر ۱۳۴۷ مجلس سنا.
 5. قانون اصلاح ماده ۲ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و تبصره آن - مصوب ۹ آبان ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۶ خرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 6. لایحه قانونی اصلاح موادی از قانون تشکيل شرکت‌های سهامی زراعی – مصوب ۱۱ آبان ۱۳۴۷ کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلس شورای ملی و ۵ آبان ۱۳۴۷ کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلس سنا
 7. قانون اصلاح تبصره ۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور (‌در مورد اوراق قرضه) - مصوب ۱۴ آبان ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۱ آبان ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 8. قانون موافقت‌نامه حاکمیت بر جزایر فارسی و العربی و تحدید حدود فلات قاره بین ایران و عربستان سعودی - مصوب ۱۹ آبان ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۱ آبان ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 9. قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی و الحاق موادی به آن - مصوب ۲ خرداد ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۰ آبان ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 10. قانون مشمول شدن ژاندارمری و شهربانی کل کشور نسبت به قوانین مربوط به فارغ‌التحصیلان و آموزشگاه‌های کمک‌ مهندسی نیروهای مسلح شاهنشاهی و اخراج افسران و کارمندان فراری ارتش و پذیرفتن درجه‌داران وظیفه دیپلمه - مصوب ۱۳ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۰ آبان ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 11. قانون واگذاری اراضی دانشگاه صنعتی آریامهر در اصفهان ‌به وزارت جنگ - مصوب ۲۳ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۰ آبان ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 12. قانون قرارداد بین‌المللی تجارت گندم - مصوب ۲۷ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۰ آبان ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 13. تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین دایر به افزایش وام دریافتی از دولت فرانسه - مصوب ۳۰ مهر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۲ آبان ۱۳۴۷ مجلس سنا.
 14. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک دارایی مجلسین دایر به الحاق بند ۷ به ماده ۵ الحاقی به آیین نامه اجرایی قسمت اول تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور - مصوب ۲۲ آبان ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی
 15. قانون شمول تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون کار نسبت به مهاجرین و افراد بدون تابعیت - مصوب ۱۸ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۷ آبان ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲ آذر ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 16. قانون تشکیل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران - مصوب ۳۰ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۷ آبان ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲ آذر ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 17. قانون تشکیل هیات امنای دانشکده صنعتی تهران - مصوب ۳۰ آبان ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و۱۱ آبان ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۶ آذر ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 18. قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیر - مصوب ۳۰ آبان ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۰ آبان ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۶ آذر ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 19. قانون اصلاح قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک - مصوب ۷ آذر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۱ آبان ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 20. قانون نوسازی و عمران شهری - مصوب ۷ آذر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۷ آبان ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 21. قانون اجازه پرداخت حق‌السهم دولت ایران در برنامه غذایی جهانی - مصوب ۱۰ آذر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۴ آذر ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 22. قانون موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ملت مجارستان - مصوب ۱۹ آبان ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 23. قانون موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ملی لهستان - مصوب ۳۰ آبان ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 24. قانون موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق - مصوب ۱۲ آذر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۸ آذر ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 25. قانون خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی - مصوب ۲۶ آذر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۴ آذر ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۴ دی ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 26. تصمیم قانونی دایر به سلب مصونیت پارلمانی از آقای محمد باقر بیات نماینده مجلس شورای ملی – مصوب ۲۸ آذر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی.
 27. قانون بودجه سال ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی - مصوب ۱ دی ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی – این قانون در تاریخ ۹ دی ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 28. قانون موافقت‌نامه همکاری فنی و علمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه - مصوب ۳۰ آبان ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲ دی ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۹ دی ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 29. لایحه قانونی تشکیل هیات امنای دانشسرای عالی سپاه دانش - مصوب ۶ آذر ۱۳۴۷ کمیسیون علوم و آموزش عالی مجلس سنا و ۳ دی ۱۳۴۷ کمیسیون علوم و آموزش عالی مجلس شورای ملی
 30. قانون اضافه اعتبارات مورد نیاز وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی - مصوب ۵ دی ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲ دی ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 31. آیین‌نامه حق فنی درجه‌داران کادر ثابت رسته موزیک - مصوب ۷ دی ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۴۷ مجلس سنا – کمیسیون نظام و بودجه مجلسین
 32. قانون قرارداد بین‌المللی مخابرات دور منعقده در مونترو - مصوب ۷ آذر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۹ دی ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
قانون قرارداد بین‌المللی مخابرات دور منعقده در مونترو/ضمیمه‌ها
قانون قرارداد بین‌المللی مخابرات دور منعقده در مونترو/پروتکل‌ها و قطعنامه‌ها
 1. قانون استرداد اراضی واگذاری از زارعین معتاد به مواد مخدر - مصوب ۱۰ آذر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۹ دی ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 2. قانون تشکیل هیات امنای دانشسرای عالی - مصوب ۱۰ دی ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۵ آذر ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 3. قانون تشکیل هیات امنای هنرسرای عالی - مصوب ۱۰ دی ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۵ آذر ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 4. تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین دایر به اجازه تحصیل اعتبار از دولت فرانسه جهت تامین قسمتی از طرح‌های عمرانی کشور - مصوب ۱۱ دی ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و۲۶ آذر ۱۳۴۷ مجلس سنا.
 5. قانون تکمیل ماده ۲ قانون تاسیس دبستان‌های چهار کلاسه ملی و دبیرستان‌های دولتی - مصوب ۱۵ دی ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲ بهمن ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۲ دی ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 6. اساسنامه شرکت سهامی صنایع شیر ایران - مصوب ۱۵ دی ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۴ دی ۱۳۴۷ مجلس سنا – مصوب کمیسیون‌های دارایی، تولیدات کشاورزی و استخدام مجلسین.
 7. قانون اصلاح ماده ۸ از قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۱۷ دی ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۵ آذر ۱۳۴۷ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۴ دی ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 8. قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر - مصوب ۲۴ آذر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۳ دی ۱۳۴۷ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 9. قانون بیمه اجباری مسولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث - مصوب ۲۶ آذر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۳ دی ۱۳۴۷ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 10. قانون تشکیل نیروی پایداری – مصوب ۸ دی ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۳۰ دی ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 11. قانون تشکیل سازمان‌های عمران کشاورزی و توسعه دامپروری - مصوب ۱۰ دی ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۳۰ دی ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 12. قانون الحاق ماده واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۱۳ بهمن ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۵ آذر ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 13. قانون انتقال افسران و درجه‌داران ارتش شاهنشاهی به ژاندارمری کل کشور - مصوب ۱۳ بهمن ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲ دی ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 14. قانون الحاق موادی به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مربوط به ایجاد طبقه همافران - مصوب ۱۳ بهمن ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۹ دی ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 15. قانون ساختمان‌های محل نمایندگی‌های شاهنشاهی در کشورهای خارجی - مصوب ۷ آذر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۷ بهمن ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 16. قانون الحاق یک تبصره به ماده ۶۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۱۰ دی ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۷ بهمن ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 17. قانون اصلاح بعضی از مواد و الحاق مواد جدید به قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران - مصوب ۱۷ دی ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۷ بهمن ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 18. قانون الحاق یک تبصره به قانون تشکیل سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۸ بهمن ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲ دی ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 19. قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور - مصوب ۸ بهمن ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۳۰ دی ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 20. قانون اصلاح قانون تاسیس سازمان بنادر و کشتیرانی و تعرفه حقوق و عوارض بندری - مصوب ۱۳ بهمن ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲ بهمن ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 21. قانون تشدید مجازات به کار گماردن اطفال کمتر از ۱۲ سال در کارگاه‌های فرشبافی - مصوب ۸ دی ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۴ بهمن ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 22. قانون اصلاح مواد دوم و سوم قانون امنیت اجتماعی - مصوب ۱۷ دی ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۴ بهمن ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 23. اساسنامه شرکت سهامی چای ایران - مصوب ۳۰ بهمن ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۵ دی ۱۳۴۷ مجلس سنا – کمیسیون‌های امور استخدام و سازمان‌های اداری و دارایی و تولیدات کشاورزی مجلسین
 24. قانون اجازه پذیرفتن تغییرات اساسنامه صندوق بین‌المللی پول و مشارکت ایران در طرح حق برداشت مخصوص - مصوب ۱۵ دی ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۶ بهمن ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 25. قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک - مصوب ۱۳ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۶ بهمن ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 26. قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی - مصوب ۱۳ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی – این قانون در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 27. آیین‌نامه فوق‌العاده مخصوص قضایی - مصوب ۱۱ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۵ اسفند ۱۳۴۷ مجلس سنا – کمیسیون‌های آب و برق و دارایی و امور استخدام مجلسین.
 28. قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل خانه‌های انصاف - مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۵ آذر ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 29. قانون تاسیس آموزشگاه اختصاصی مالی وزارت دارایی - مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۱ بهمن ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 30. قانون تعیین مصرف درآمد حاصل از بیمارستان‌ها و باشگاه‌های ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل کشور - مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۵ اسفند ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 31. قانون تحصیل اعتبار جهت تقویت نیروهای دفاعی کشور - مصوب ۱ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۹ اسفند ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 32. قانون اجازه واگذاری و فروش اراضی و ساختمان‌های دولتی - مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۱ اسفند ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 33. اساسنامه سازمان عمران قزوین - مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۳ اسفند ۱۳۴۷ مجلس سنا – کمیسیون‌های کشاورزی و امور استخدام و دارایی مجلسین.
 34. لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت - مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی – کمیسیون‌های مشترک خاص مجلسین
 35. اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان - مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۵ اسفند ۱۳۴۷ مجلس سنا – کمیسیون‌های آب و برق و امور استخدام مجلسین.
 36. اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب و برق آذربایجان - مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۵ اسفند ۱۳۴۷ مجلس سنا – کمیسیون‌های آب و برق و امور استخدام مجلسین.
 37. اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب منطقه‌ای فارس - مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۵ اسفند ۱۳۴۷ مجلس سنا – کمیسیون‌های آب و برق و امور استخدام مجلسین.
 38. اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب منطقه‌ای تهران - مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۵ اسفند ۱۳۴۷ مجلس سنا – کمیسیون‌های آب و برق و امور استخدام مجلسین.
 39. اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب منطقه‌ای جنوب شرقی - مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۵ اسفند ۱۳۴۷ مجلس سنا – کمیسیون‌های آب و برق و امور استخدام مجلسین.
 40. اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب منطقه‌ای اصفهان - مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۵ اسفند ۱۳۴۷ مجلس سنا – کمیسیون‌های آب و برق و امور استخدام مجلسین.
 41. اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب و برق منطقه‌ای شمال - مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۵ اسفند ۱۳۴۷ مجلس سنا – کمیسیون‌های آب و برق و امور استخدام مجلسین.
 42. آیین‌نامه اجرایی ماده ۱ قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک - مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۶ اسفند ۱۳۴۸ مجلس سنا.
 43. قانون اصلاح قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی (‌مصوب ۱۳۴۳) - مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۵ اسفند ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

جلد ششم - قانون بودجه سال ۱۳۴۸ کل کشور

جلد هفتم - دربرگیرنده ۶۷ قانون و تصمیم‌های دوره ۲۲ قانونگذاری - بهمن ۱۳۴۷ تا تیر ۱۳۴۸

قوانین بیست و دومین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی - جلد هفتم
 1. قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شورای داوری – مصوب ۸ بهمن ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۰ فروردین ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 2. قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع - مصوب ۲۲ بهمن ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۰ فروردین ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 3. اساسنامه شرکت سهامی نمایشگاه‎های بین‌المللی ایران – مصوب ۲۵ فروردین ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۸ اسفند ۱۳۴۷ مجلس سنا. مصوب کمیسیون‌های دارایی و امور استخدام مجلسین.
 4. قانون انبارهای اختصاصی ذخیره واردات مورد احتیاج صنعت نفت – مصوب ۱۳ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۳۰ فروردین ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 5. تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلسین در مورد بودجه اداری و استخدامی سال ۱۳۴۸ سازمان برنامه - مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۴۷ کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی و ۲۸ اسفند ۱۳۴۷ مجلس سنا کمیسیون برنامه.
 6. اساسنامه مرکز تحقیقات روستایی – مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۳۰ فروردین ۱۳۴۸ مجلس سنا کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلسین.
 7. قانون کمک هواشناسی ایران به صندوق کمکهای داوطلبانه سازمان هواشناسی جهانی - مصوب ۲ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۵ فروردین ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 8. لایحه قانونی تشکیل هیات امنای موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی عملی و آموزشی - مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۵ فروردین ۱۳۴۸ مجلس سنا.
 9. قانون اصلاح ماده ۵۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۸ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 10. قانون افزایش سرمایه بانک سپه - مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۸ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 11. تغییر نام شرکت سهامی برق منطقه‌ای کرمان به شرکت سهامی برق منطقه‌ای جنوب شرقی ایران – مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۹ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس سنا – کمیسیون‌های آب و برق و دارایی و استخدام مجلسین.
 12. قانون موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان درباره همکاری فنی - مصوب ۱۱ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۲ اسفند ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 13. آیین‌نامه استخدامی سازمان بیمه‌های اجتماعی - مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۳۱ فروردین ۱۳۴۸ مجلس سنا –کمیسیون امور استخدام مجلسین.
 14. آیین‌نامه اجرایی قانون استرداد اراضی واگذاری از زارعین معتاد به مواد مخدر – مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۷ فروردین ۱۳۴۸ مجلس سنا- کمیسیون‌های اصلاحات ارضی و بهداری و دادگستری مجلسین.
 15. قانون اصلاح قسمت هفتم قانون الحاق دولت ایران به هفت قرارداد بین‌المللی دریایی (‌در مورد حفظ جان اشخاص دردریاها) - مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۵ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس سنا – – این قانون در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 16. قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان - مصوب ۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۰ فروردین ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 17. قانون نحوه پرداخت عواید املاک واگذاری - مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۲ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 18. قانون اجازه عضویت ایران در کمیته مشورتی بین‌المللی پنبه - مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۲ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 19. قانون موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری چین مربوط به همکاری فنی کشاورزی برای کاشت برنج - مصوب ۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۲ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس سنا – – این قانون در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 20. قانون اجازه خرید یک فروند کشتی بیمارستانی به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران - مصوب ۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۲ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 21. قانون اجازه ضرب و انتشار سکه‌های مخصوصی به نام جشن فرخنده تاجگذاری اعلیحضرتین - مصوب ۲۳ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۳۰ فروردین ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 22. قانون لغو عوارض دروازه‌ای - مصوب ۲۳ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۶ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 23. تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس ۱۳۴۸ – مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی.
 24. قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از لشگری و کشوری و شهرداری‌ها و موسسات‌ وابسته به آنها - مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۹ اسفند ۱۳۴۷ مجلس سنا – – این قانون در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 25. تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین در مورد مقاوله نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه – مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۳۰ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس سنا.
 26. تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین در مورد موافقت‌نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان درباره کمک مالی - مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۳۰ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس سنا.
 27. قانون برقراری مستمری درباره بازماندگان عده‌ای از کارمندان غیر رسمی دولت که قبل از تصویب لایحه قانون استخدام‌ کشوری ۳۱ خرداد ۱۳۴۵ فوت شده‌اند و هشت نفر دیگر - مصوب ۳۰ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۲ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 28. آیین‌نامه انتظامی پزشکی – مصوب ۳ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی کمیسیون مشترک دادگستری و بهداری مجلسین.
 29. اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک – مصوب ۴ خرداد مجلس شورای ملی و ۲۹ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس سنا – کمیسیون‌های اصلاحات ارضی و بهداری و دادگستری مجلسین.
 30. قانون اصلاح قانون پرداخت کمک کرایه مسکن به درجه‌داران و افراد کادر ثابت و همردیفان آنان مشمول قانون استخدام‌نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۵ خرداد ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 31. قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل – مصوب ۹ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۵ خرداد ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 32. تصمیم متخذه کمیسیون مشترک دارایی مجلسین دایر به الحاق بند ۸ به ماده ۵ الحاقی به آیین‌نامه اجرایی قسمت اول‌ تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور – مصوب ۸ خرداد ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی.
 33. قانون فارغ‌التحصیلان آموزشگاه خلبانی هواپیماهای سبک و هلیکوپتر ارتش شاهنشاهی - مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۹ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 34. قانون مصونیت سیاسی دبیرخانه همکاری‌های عمران منطقه‌ای و کارمندان آن - مصوب ۲۸ فروردین ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۲ خرداد ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 35. قانون امور تشکیلاتی و استخدامی وزارت امور خارجه - مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۲ خرداد ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 36. قانون اجازه امضای اسناد فروش و قبوض مربوط به انتقال املاک مشمول مرحله اول قانون اصلاحات ارضی به وسیله‌ وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به قائم‌مقامی زارعین مستنکف - مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۲ خرداد ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 37. قانون موافقت‌نامه فرهنگی بین دولتین شاهنشاهی ایران و جمهوری دموکراتیک الجزایر - مصوب ۱۱ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۲ خرداد ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 38. قانون حق ارشد گماشته امرای نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۴ خرداد ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۲ خرداد ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 39. قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۵ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 40. قانون پرداخت فوق‌العاده افسران و افراد پلیس راه - مصوب ۲۳ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۹ خرداد ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 41. قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی - مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۹ خرداد ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 42. قانون معافیت سیمانهای صادر از کشور از حقوق و عوارض گمرکی - مصوب ۲۰ خرداد ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱ اسفند ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 43. قانون اجازه پرداخت کمک سالانه به مرکز آموزش حرفه‌ای دفتر بین‌المللی کار و سهمیه دولت ایران در طرح آسیایی‌بررسی نیروی انسانی - مصوب ۲۰ خرداد ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۲ خرداد ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 44. قانون اجازه پرداخت هزینه‌های اضافی عملیات نظامی فوق‌العاده نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۲۰ خرداد ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۲ خرداد ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 45. قانون اجازه تاسیس موسسات بخت‌آزمایی در مراکز جهانگردی برای سیاحان - مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۵ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 46. قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور - - مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۵ خرداد ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 47. قانون راجع به وجوه حاصله از شرکت در امتحانات ورودی دانشگاه‌ها و مدارس عالی - مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۹ خرداد ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 48. قانون پروتکل الحاقی به عهدنامه مودت و اقامت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اتریش - مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۲ خرداد ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳ تیر ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 49. قانون قرارداد بین ایران و جمهوری فدرال آلمان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از درآمد و ثروت - مصوب ۴ خرداد ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ تیر ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 50. قانون قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های اروپایی - مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳ تیر ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 51. قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و اجازه موقوفی تعقیب و اجرای مجازات سایر مرتکبین جرایم مذکور - مصوب ۲۰ خرداد ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳ تیر ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 52. اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت جیرفت – مصوب ۱۳ خرداد ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۵ تیر ۱۳۴۸ مجلس سنا – کمیسیون‌های آب و برق و دارایی و استخدام مجلسین.
 53. قانون خرید اراضی کشاورزی برای تامین نیازمندی‌های صنعتی و معدنی - مصوب ۲۰ خرداد ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۹ تیر ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 54. قانون تامین کادر پزشکی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۹ تیر ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 55. قانون اصلاح بند الف و ب ماده ۳ قانون استخدام موقت و بازنشستگی و بازخرید سوابق خدمتی درجه‌داران ارتش و ژاندارمری - مصوب ۱۰ تیر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 56. تعرفه حق آزمایش مواد غذایی و بهداشتی از نظر میکرب‌شناسی – ۱۲ تیر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۸ خرداد ۱۳۴۸ مجلس سنا – کمیسیون دارایی مجلسین.
 57. قانون الحاق بند (‌د) به ماده ۴ قانون اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانک‌ها - مصوب ۱۵ تیر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۹ تیر ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 58. قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران - مصوب ۵ تیر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۶ تیر ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 59. قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات - مصوب ۱۹ تیر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۶ خرداد ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 60. قانون اصلاحیه موافقتنامه همکاری بین دولت ایران و دولت ممالک متحده آمریکا راجع به استفاده‌های غیر نظامی از انرژی‌ اتمی - مصوب ۱۹ تیر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 61. قانون موافقت‌نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ممالک متحده آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای اعمال‌ اقدامات تامینی - مصوب ۱۹ تیر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 62. قانون شرکت سهامی تاسیسات ساختمان - مصوب ۱۹ تیر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۶ تیر ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 63. قانون اجازه پرداخت سهمیه دولت شاهنشاهی ایران در موسسه آسیایی توسعه اقتصادی - مصوب ۱۹ تیر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۶ تیر ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 64. قانون اجازه پرداخت سهمیه ایران در سازمان عمران منطقه‌ای - مصوب ۱۹ تیر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۶ تیر ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 65. متمم آیین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی هوایی شاهنشاهی – مصوب ۱۹ تیر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی.کمیسیون بودجه
 66. قانون سلب عناوین و ضبط اموال تیمور بختیار (سپهبد بازنشسته) - مصوب ۱۵ تیر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۳ تیر ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 67. آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۱۹ تیر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۳ تیر ۱۳۴۸ مجلس سنا – مصوب کمیسیون ‌های نظام و امور استخدام مجلسین.
 68. آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان در مورد بیمه‌های درمانی روستاییان - مصوب ۲۱ تیر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۳ تیر ۱۳۴۸ مجلس سنا – مصوب کمیسیون‌های اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و دارایی مجلسین.

جلد هشتم - دربرگیرنده ۵۶ قانون و تصمیم‌های دوره ۲۲ قانونگذاری - شهریور ۱۳۴۸ تا اسفند ۱۳۴۸

قوانین بیست و دومین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی - جلد هشتم
 1. آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک مصوب اسفند ۱۳۴۷ - مصوب ۴ شهریور ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۰ شهریور ۱۳۴۸ مجلس سنا.
 2. آیین‌نامه اجرایی موضوع مواد ۴ و ۵ و ۶ و ۷ قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک - مصوب ۴ شهریور ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۰ شهریور ۱۳۴۸ مجلس سنا.
 3. آیین‌نامه تعیین مرجع تشخیص اعتیاد موضوع ماده ۹ قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک - مصوب ۴ شهریور ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۰ شهریور ۱۳۴۸ مجلس سنا.
 4. قانون تخفیف کارمزد باربری گمرکی و استفاده از انبارهای اختصاصی - مصوب ۲۷ شهریور ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۳ تیر ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱ مهر ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 5. قانون اجازه مبادله قرارداد نفت با شرکت کنتینانتال - مصوب ۱۹ تیر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲ مهر ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ مهر ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 6. قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه - مصوب ۲۷ شهریور ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲ مهر ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ مهر ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 7. قانون اصلاح قانون مربوط به اعطای درجات موقت به افسران نیروهای هوایی و دریایی ارتش - مصوب ۱ مهر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۵ مهر ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 8. تصمیم قانونی دایر به انتخاب یک نفر ناظر جهت شرکت در هیات نظارت بیمه‌های اجتماعی کارگران - مصوب ۱۷ مهر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی
 9. آیین‌نامه حق مرغوبیت موضوع ماده ۱۸ قانون نوسازی و عمران شهری - مصوب ۲۲ مهر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۰ مهر ۱۳۴۸ مجلس سنا کمیسیون کشور دو مجلس.
 10. آیین‌نامه الغای اجازه تاسیس مدارس غیر دولتی – مصوب ۸ تیر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۳ مهر ۱۳۴۸ مجلس سنا. مصوب کمیسیون آموزش و پرورش مجلسین.
 11. تصمیم متخذه کمیسیون امور خارجه مجلسین دایر به اجازه استخدام یک نفر گوینده اردو برای رادیو زاهدان – مصوب ۲۲ مهر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۶ مهر ۱۳۴۸ مجلس سنا – مصوب کمیسیون امورخارجه مجلسین.
 12. تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین راجع به موافقت‌نامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیسیتی چکسلواکی – مصوب ۲۰ مهر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۳۰ مهر مجلس سنا – مصوب کمیسیون دارایی مجلسین.
 13. اساسنامه شرکت سهامی عمران منطقه‌ای غرب - مصوب ۲۱ آبان ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۴ امرداد ۱۳۴۸ مجلس سنا – مصوب کمیسیون‌های آب و برق و دارایی و امور استخدام مجلسین.
 14. اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه‌ای غرب - مصوب ۲۱ مهر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۴ امرداد ۱۳۴۸ مجلس سنا – مصوب کمیسیون‌های آب و برق و دارایی و امور استخدام مجلسین.
 15. تصمیم قانونی دایر به اصلاح مواد ۱۳ و ۱۵۵ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی - مصوب ۲۲ آبان ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی
 16. قانون عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری کره - مصوب ۲۷ مهر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۶ آبان ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۴ آذر ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 17. آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهری - مصوب ۱۵ آبان ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۶ آبان ۱۳۴۸ مجلس سنا کمیسیون‌های دادگستری و کشور دو مجلس
 18. قانون اصلاح ماده ۲ قانون مدنی - مصوب ۲۹ آبان ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۶ آبان ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۸ آذر ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 19. قانون تامین هزینه خدمات قرنطینه‌ای کشور - مصوب ۶ آذر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۹ آبان ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 20. قانون معافیت گمرکی و عوارض غیر گمرکی کالاهایی که تحت رژیم کابوتاژ حمل می‌شود - مصوب ۶ آذر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۶ آبان ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 21. قانون اصلاح بعضی از مواد موافقت‌نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک راجع به سرویس‌های حمل و‌نقل هوایی مابین قلمرو دو دولت و ماورای آنها - مصوب ۱۱ آبان ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۰ آذر ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 22. قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به موافقت‌نامه گمرکی ورود موقت وسایل علمی - مصوب ۱۱ آبان ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۰ آذر ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 23. قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به موافقت‌نامه گمرکی مربوط به وسائل رفاه مختص دریانوردان - مصوب ۱۱ آبان ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۰ آذر ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 24. قانون تحصیل اعتبار جهت تقویت نیروهای دفاعی کشور - مصوب ۲۹ آبان ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۰ آذر ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 25. قانون تامین کسری سال ۱۳۴۸ صندوق بازنشستگی ژاندارمری کل کشور - مصوب ۱۸ آذر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۰ آذر ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 26. آیین‌نامه اجرای مالیات اراضی بایر موضوع تبصره ۴ ماده ۲۱۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۴۵ - مصوب ۱۹ آبان ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی.
 27. قانون تکمیلی قانون سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های صنعتی و تولیدی - مصوب ۱۸ آبان ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۹ آذر ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 28. تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلسین دایر به اجازه افزایش سطح اعتبارات عمرانی سال ۱۳۴۸ - مصوب ۱۸ آذر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۵ آذر ۱۳۴۸ مجلس سنا کمیسیون برنامه مجلسین – این قانون در تاریخ ۳ دی ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 29. متن مصوب کمیسیون دارایی مجلسین دایر به اجازه تامین هزینه عملیات مربوط به احداث پل مشترک راه‌آهن بر روی رودخانه آستارا و ساختمان خطوط راه‌آهن در آستارای ایران - مصوب ۱۹ آذر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱ دی ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۹ دی ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 30. قانون اجازه واگذاری اراضی وزارت جنگ به کانون بازنشستگان نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۲ دی ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۶ آبان ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۹ دی ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 31. قانون تشکیل موسسه تحقیقات منابع طبیعی - مصوب ۱۶ آذر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۸ دی ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۳ دی ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 32. قانون افزایش اعتبارات عمرانی برنامه چهارم - مصوب ۲۷ آذر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۸ دی ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۳ دی ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 33. قانون بودجه سال ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی - مصوب ۱۱ دی ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی – این قانون در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 34. قانون عهدنامه مودت و موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری تونس - مصوب ۱۱ دی ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۶ آبان ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۲ دی ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 35. قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ۱۳۴۸ - مصوب ۱۱ دی ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۳ آذر ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۲ دی ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 36. قانون اعتبارات اضافی سال ۱۳۴۸ - مصوب ۱۱ دی ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱ دی ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 37. قانون پیمان بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای - مصوب ۱۱ دی ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۲ دی ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 38. لایحه قانونی اجازه انتقال مروجین دستگاه ترویج خانه‌داری از وزارت آبادانی و مسکن به وزارت اصلاحات ارضی و‌ تعاون روستایی - مصوب ۱۶ دی ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۹ دی ۱۳۴۸ مجلس سنا کمیسیون‌های امور استخدامی و دارایی مجلسین – این قانون در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 39. قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی - مصوب ۵ بهمن ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی – این قانون در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 40. تصمیم متخذه کمیسیون امور خارجه مجلسین دایر به اجازه استخدام یک نفر گوینده زبان عربی جهت وزارت اطلاعات - مصوب ۹ بهمن ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۷ آذر ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 41. آیین‌نامه سازمان بنادر و کشتیرانی - مصوب ۱۳ بهمن ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۳۰ دی ۱۳۴۸ مجلس سنا کمیسیون‌های دارایی و امور استخدامی مجلسین – این قانون در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 42. قانون الحاق یک تبصره به ماده اول قانون تاسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها - مصوب ۱۴ بهمن ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۸ دی ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 43. قانون تکمیل‌نامه‌های مبادله شده بر اساس قانون جلب سرمایه‌های خصوصی کشورهای متحده آمریکا (‌مصوب ۲۰ تیر ۱۳۴۶) - مصوب ۱۱ بهمن ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۵ بهمن ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 44. قانون قرارداد الحاقی به قرارداد سیریپ مصوب شهریور ماه ۱۳۳۶ بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت آجیپ اس.پ.آ. شرکت نفت ایران و ایتالیا(سیریپ) - مصوب ۱۹ بهمن ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۲ دی ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 45. قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای - مصوب ۱۹ بهمن ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۸ بهمن ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 46. قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران - مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۵ بهمن ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 47. قانون اصلاح ماده ۹۷۷ و تبصره ماده ۹۸۸ قانون مدنی (‌کتاب تابعیت) - مصوب ۱۱ دی ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۷ بهمن ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 48. تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین در مورد موافقت‌نامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی - مصوب ۲ بهمن ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و۳۰ بهمن ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 49. تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین در مورد مقاوله‌نامه مالی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه جهت تامین اعتبار سد رضا شاه کبیر - مصوب ۲۰ بهمن ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۳۰ بهمن ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 50. آیین‌نامه منابع درآمد صندوق تامین خسارت‌های بدنی موضوع ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری مسولیت مدنی دارندگان ‌وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث - مصوب ۲ اسفند ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۵ بهمن ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 51. اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران - مصوب ۲۰ بهمن ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۹ اسفند ۱۳۴۸ مجلس سنا کمیسیون‌های اصلاحات ارضی و تعاون روستایی امور استخدام و دارایی مجلسین – این قانون در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 52. اساسنامه بانک تعاون کشاورزی ایران - مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و سازمان‌های اداری و ۱۹ اسفند ۱۳۴۸ مجلس سنا]] - کمیسیون‌های اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و کمیسیون استخدام و دارایی دو مجلس – این قانون در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 53. قانون موافقت‌نامه راجع به خط مرزی حد فاصل فلات قاره بین ایران و قطر - مصوب ۲۱ اسفند ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۰ بهمن ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 54. قانون اصلاح پاره‌ای مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۴۵ و الحاق موادی به قانون مذکور - مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۹ اسفند ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 55. اساسنامه شرکت سهامی خاص خدمات آب و برق - مصوب ۲ بهمن ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۴ اسفند ۱۳۴۸ مجلس سنا کمیسیون‌های آب و برق و امور استخدامی و دارایی مجلسین – این قانون در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 56. قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات ماده واحده مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۸ -

جلد نهم - قانون بودجه ۱۳۴۹ کل کشور - دوره ۲۲ قانونگذاری - ۲۴ اسفند ۱۳۴۸

- قانون بودجه سال ۱۳۴۹ کل کشور - مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی

جلد دهم - دربرگیرنده ۱۲۱ قانون و تصمیم‌های دوره ۲۲ قانونگذاری - فروردین ۱۳۴۹ تا اسفند ۱۳۴۹

قوانین بیست و دومین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی - جلد دهم
 1. اصلاح بعضی از مواد آیین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت دریانوردان و آب‌بازان نیروی دریایی شاهنشاهی – مصوب ۲۴ فروردین ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی
 2. قانون الحاق به قرارداد بین‌المللی جهت تسهیل ورود نمونه‌های بازرگانی و وسائل تبلیغاتی – مصوب ۱۹ بهمن ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۳۱ فروردین ۱۳۴۹ – این قانون در تاریخ ۸ فروردین ۱۳۴۹ به توشیح محمد رضاشاه پهلوی رسید.
 3. تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای امیرعباس هویدا نخست وزیر ۱۳۴۹ – مصوب ۱ اردیبهشت ۱۳۴۹ - مجلس شورای ملی
 4. قانون تمدید مهلت مقرر در مواد ۳ و ۱۰ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷ آذر ۱۳۴۷ – مصوب ۶ اردیبهشت ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۳۱ فروردین ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 5. قانون اجازه اجرای تبصره ۶۷ قانون بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور در مورد افسران و هم‌ردیفان ژاندارمری کل کشور وشهربانی کل کشور - مصوب ۶ اردیبهشت ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۳۱ فروردین ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 6. الحاق مواد ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ به قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان - مصوب ۸ اردیبهشت ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۹ فروردین ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 7. قانون اصلاح ماده ۴ قانون بودجه سال ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی - مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی
 8. قانون اصلاح ماده ۷ قانون تاسیس مرکز آمار ایران مصوب ۱۳۴۴ - مصوب ۲۱ اسفند ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۴ اردیبهشت ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 9. قانون تاسیس سازمان اسناد ملی ایران - مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۲ فروردین ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 10. قانون جریان قانونی سکه‌های تاجگذاری اعلیحضرتین - مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۹ اردیبهشت ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 11. قانون تمدید مهلت مقرر در ماده ۱۴۹ لایحه قانونی استخدام کشوری - مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 12. قانون پرداخت کمک کرایه مسکن همافران، درجه‌داران و افراد کادر ثابت ارتش شاهنشاهی - مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 13. قانون پرداخت هزینه معاش گماشته به افسران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی - مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 14. قانون افزایش جیره نقدی درجه‌داران و افراد کادر ثابت ارتش شاهنشاهی - مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 15. تصمیم قانونی دایر به تصویب اقدامات دولت در مورد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد راجع به بحرین - مصوب ۲۴ اردیبهشت ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی – این قانون در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 16. قانون موافقتنامه بین دولت ایران و یونسکو راجع به تاسیس مؤسسه بین‌المللی روش‌های تعلیم بزرگسالان - مصوب ۲۱ اسفند ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۸ اردیبهشت ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 17. قانون کارآموزی - مصوب ۶ اردیبهشت ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۸ اردیبهشت ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 18. تصمیم قانونی دایر بر انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس ۱۳۴۹ - مصوب ۲۹ اردیبهشت ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی
 19. قانون پرداخت فوق‌العاده سختی خدمت به ماموران زندان‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۲۹ اردیبهشت ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 20. تصمیم قانونی دایر به انتخاب اعضای دیوان محاسبات ۱۳۴۹ - مصوب ۳ خرداد ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی
 21. قانون تمدید مهلت مقرر در قانون اصلاح بعضی از مواد و الحاق مواد جدید به قانون بیمه‌های اجتماعی - مصوب ۶ اردیبهشت ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۴ خرداد ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 22. قانون اصلاح مختصات جغرافیایی نقطه ب ضمیمه الف قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های اروپایی – مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۱ خرداد ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 23. قانون مجازات افشای سوالات امتحانی - مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۹ اردیبهشت ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 24. قانون اصلاح مقررات بند ج ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۳خرداد ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 25. قانون اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 26. قانون الحاق یک تبصره به ماده ۹۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 27. قانون تمدید مهلت و مواعد مختلف مقرر در قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر در موارد خاص - مصوب ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 28. قانون سهیم کردن کارکنان شرکت‌های وابسته به وزارت آب و برق در سرمایه‌گذاری و سود شرکت‌های مزبور - مصوب ۲۷ فروردین ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۸ خرداد ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 29. تبصره الحاقی به ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی موضوع مواد ۴ و ۵ و ۶ و ۷ قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک - مصوب ۲۱ خرداد ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۳۱ فروردین ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱ تیر ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 30. قانون اجازه تحصیل وام از بانک صادرات و واردات آمریکا برای راه‌آهن دولتی ایران - مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۱ خرداد ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳ تیر ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 31. قانون افزایش مستمری‌های بعضی از مشمولین قانون بیمه‌های اجتماعی - مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۳۰ خرداد ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳ تیر ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 32. قانون تشکیل انجمن‌های شهرستان و استان ۱۳۴۹ - مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۳۰ خرداد ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱ تیر ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 33. اصلاح فصل چهارم آیین‌نامه معاش‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۷ تیر ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی
 34. قانون بخشودگی کلیه مطالبات دولت بابت حق مرتع و جرائم چرای دام - مصوب ۷ تیر ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۸ خرداد ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 35. قانون اجازه معاملات تریاک و کمک به درمان معتادان - مصوب ۷ تیر ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۵ خرداد ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 36. قانون انتقال باقیمانده اراضی مرتع ملی شده چیتگر به سازمان مسکن - مصوب ۷ تیر ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۵ خرداد ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 37. قانون اصلاح بعضی از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۷ تیر ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۳۰ خرداد ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 38. قانون استخدام متخصصین فنی خارجی - مصوب ۷ تیر ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۳۰ خرداد ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 39. قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن - مصوب ۷ تیر ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۳۰ خرداد ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 40. قانون اصلاح ماده ۴ قانون شمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به افسران و درجه‌داران و افراد شهربانی کل‌ کشور - مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۸ تیر ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 41. آیین‌نامه اجرای ماده ۲ قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای - مصوب ۲۶ خرداد ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۸ تیر ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 42. افزایش اعتبار سال ۱۳۴۹ برنامه عمرانی چهارم کشور - مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۸ تیر ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 43. قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کمیته مشورتی حقوقی آسیایی و آفریقایی - مصوب ۹ تیر ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۱ خرداد ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 44. قانون تغییر اعتبارات فصول و بندهای برنامه عمرانی چهارم کشور - مصوب ۷ تیر ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۳ خرداد ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 45. اصلاح آیین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی هوایی شاهنشاهی – مصوب ۱۴ تیر مجلس شورای ملی
 46. قانون تعیین ارزش تحصیلی فارغ‌التحصیلان مدرسه عالی سپهسالار - مصوب ۱۶ تیر ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۸ تیر ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 47. قانون توسعه شبکه‌های تلویزیونی در شهرستان‌ها - مصوب ۱۶ تیر ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۸ تیر ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 48. آیین‌نامه عمران شهری در برنامه عمرانی چهارم کشور - مصوب ۲۳ تیر ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۸ امرداد ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 49. آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده واحده قانون تشکیل هیات امنای دانشسرای عالی - مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱ مهر ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۹ مهر ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 50. قانون الحاق ماده ۴ مکرر به قانون تملک زمین‌ها برای اجرای برنامه‌های شهرسازی مصوب سال ۱۳۳۹ - مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۷ مهر ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۵ آبان ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 51. قانون اصلاح موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری پاکستان راجع به سرویس‌های حمل و نقل هوایی‌ بازرگانی مابین قلمرو دو دولت و ماورای آنها - مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۷ مهر ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۵ امرداد ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 52. قانون موافقتنامه بین‌المللی نجات و اعاده فضانوردان و استرداد اشیای پرتاب شده به فضای ماورای جو - مصوب ۳۰ مهر ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۸ خرداد ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۵ آبان ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 53. قانون افزایش سهمیه و سرمایه ایران در صندوق بین‌المللی و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه - مصوب ۳ آبان ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲ آبان ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۶ آبان ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 54. قانون موافقتنامه مبادله کلی‌ پستال (‌بسته پستی) بین اداره پست ممالک متحده امریکا و اداره پست ایران - مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۱ آبان ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 55. قانون پرداخت کمک کرایه مسکن به وابستگان نظامی ارتش شاهنشاهی در کشورهای خارج و معاونین آنها - مصوب ۹ تیر ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۱ آبان ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 56. لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین - مصوب ۱۲ آبان ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۳ آبان ۱۳۴۹ مجلس سنا.
 57. قانون عهدنامه مودت بین دولتین ایران و مالزی - مصوب ۱۴ مهر ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۸ آبان ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 58. قانون بخشودگی خسارت دیرکرد بدهی سنواتی قبل از سال ۱۳۳۶ بدهکاران سازمان غله - مصوب ۲۴ آبان ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۱ آبان ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱ آذر ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 59. قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی – مصوب ۱ آذر ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی – این قانون در تاریخ ۸ آذر به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 60. قانون عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت امپراطوری اتیوپی - مصوب ۱۷ آبان ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲ آذر ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۸ آذر ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 61. قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی - مصوب ۱۰ آبان ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۹ آذر ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 62. قانون پروتکل الحاقی به موافقتنامه حل مسائل مرزی و مالی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مورخ دوم‌ دسامبر ۱۹۴۵ برابر یازدهم آذر ماه ۱۳۳۳ در مورد تعیین و تثبیت مرز جدید بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی‌سوسیالیستی در دریاچه‌های پشت سد مخزنی ارس و سد انحرافی میل و مغان - مصوب ۱۵ آذر ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۵ آبان ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 63. آیین‌نامه رسته افسران و درجه‌داران و افراد ژاندارمری کل کشور - مصوب ۱۷ آذر ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۸ آبان ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۶ دی ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 64. قانون تمدید مهلت‌های مقرر در ماده ۴۰ آیین‌نامه اصلاحات ارضی و ماده سوم قانون راجع به الحاق هشت ماده به‌ آیین‌نامه اصلاحات ارضی - مصوب ۳ آبان ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۸ آذر ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 65. قانون اجازه تحصیل مبلغ چهل میلیارد ریال اعتبار جهت تقویت نیروهای دفاعی کشور - مصوب ۸ آذر ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۸ آذر ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 66. آیین‌نامه اجرایی ماده۴۴ مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع - مصوب ۲ آذر ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۲ آذر ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲ دی ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 67. اساسنامه موسسه تحقیقات منابع طبیعی - مصوب ۲ آذر ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۲ آذر ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲ دی ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 68. قانون مواد الحاقی به قانون تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران - مصوب ۲۴ آذر ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۵ آبان ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲ دی ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 69. قانون اضافه اعتبار بودجه سال ۱۳۴۹ کل کشور - مصوب ۱ دی ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۸ آذر ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 70. آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ قانون اجازه معاملات تریاک و کمک به درمان معتادان - مصوب ۲۳ آبان ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۳ دی ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۴ دی ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 71. قانون برقراری مستمری درباره وراث قانونی یک نفر کارشناس کشت توتون - مصوب ۲۴ آبان ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۷ دی ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۳ دی ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 72. قانون واگذاری مهدهای کودک و مراکز خدمات اجتماعی به انجمن ملی حمایت کودکان و سازمان ملی رفاه خانواده - مصوب ۲۴ آبان ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۷ دی ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۳ دی ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 73. ماده ۵ و یک تبصره الحاقی به فصل پنجم آیین‌نامه معاش‌ها – مصوب ۸ دی ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی
 74. قانون اجرای مقررات قانون بازنشسته کردن کارگران سازمانهای غله و قند و شکر در مورد کارگران شرکت سهامی چای‌ایران - مصوب ۱۷ آبان ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۲ دی ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 75. قانون تبدیل وضع استخدامی یک نفر کارشناس کشت توتون - مصوب ۲۴ آبان ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۲ دی ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 76. قانون واگذاری اثاثه و لوازم فنی به شرکت‌ها و سازمان‌های تابع وزارت آب و برق - مصوب ۱۳ دی ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۶ تیر ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 77. قانون اصلاح قانون حفظ امنیت اجتماعی - مصوب ۱۳ دی ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۸ آذر ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 78. قانون موافقتنامه همکاری اقتصادی، صنعتی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک - مصوب ۱۳ دی ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۳ آذر ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 79. آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران - مصوب ۱۴ دی ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی – این قانون در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 80. لایحه قانونی طریقه رفع مشکلات پیش بینی نشده در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی - مصوب ۲۹ آذر ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۴ دی ۱۳۴۹ مجلس سنا کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی دو مجلس – این قانون در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 81. اصلاح ماده ۱۰ آیین‌نامه فوق‌العاده و هزینه سفر و سایر مزایای افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری - مصوب ۲۲ آذر ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۵ دی ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 82. قانون محاسبات عمومی - مصوب ۱۵ دی ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۳۰ آذر ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 83. قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۹ کل کشور - مصوب ۱۵ دی ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۲ دی ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 84. آیین‌نامه کمیسیون فنی موضوع تبصره ۲ ماده یک قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل - مصوب ۱۰ دی ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۶ دی۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 85. قانون بودجه سال ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی - مصوب ۳ بهمن ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی – این قانون در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 86. قانون معافیت از پرداخت مالیات مربوط به اتومبیل‌های ساخت کارخانجات داخلی - مصوب ۴ بهمن ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۱ دی ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 87. قانون اجازه عضویت وزارت آب و برق در کنفرانس جهانی شبکه‌های وسیع فشار قوی (‌سیگره Cigre) - مصوب ۱ دی ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۵ بهمن ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 88. قانون انتقال مرکز جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی به وزارت اقتصاد - مصوب ۶ دی ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۵ بهمن ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 89. اساسنامه شرکت سهامی بهره‌برداری و صنایع چوب گیلان - مصوب ۵ دی ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۷ بهمن ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 90. آیین‌نامه تشکیل هیات حل اختلاف مستخدمین بانک‌ها - مصوب ۱۱ بهمن ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۳ دی ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 91. آیین‌نامه اجرای تبصره ماده ۱۴۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۷ درباره نحوه‌ انتخاب بازرس شرکت‎های سهامی عام - مصوب ۱۳ بهمن ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۴ آیان ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 92. قانون تاسیس موسسه کار و تامین اجتماعی - مصوب ۸ آذر ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۹ بهمن ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 93. قانون اجازه مبادله تمبر یادگاری بین کشور ایران و ترکیه و پاکستان - مصوب ۲۴ آذر ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۹ بهمن ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 94. قانون نحوه افراز اراضی متعلق به وزارت جنگ - مصوب ۲۴ آذر ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۹ بهمن ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید
 95. قانون حذف بند ج ماده ۲۱ قانون بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی و تعاون افزارمندان کارگاه‌ها و کارخانجات ارتش - مصوب ۶ دی ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۹ بهمن ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 96. قانون الغای مقررات مربوط به پرداخت حق اولاد در نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۶ دی ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۹ بهمن ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 97. قانون اضافه نمودن یک تبصره به ماده ۷ قانون تامین کادر پزشکی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۶ دی ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۹ بهمن ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 98. قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی - مصوب ۲۰ بهمن ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی – این قانون در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 99. تصمیم قانونی دایر به نام‌گذاری روز ۲۳ خرداد به نام روز لژیون خدمتگزاران بشر - مصوب ۸ بهمن ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۸ بهمن ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 100. قانون تمبرهای یادگاری و موزه تمبر - مصوب ۱۵ دی ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۳ اسفند ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 101. قانون مجازات اخلال‌کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی - مصوب ۴ اسفند ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۲ دی ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 102. قانون اصلاح بند پ ماده ۲ قانون استخدام کشوری - مصوب ۷ دی ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۹ اسفند ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 103. قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت - مصوب ۹ اسفند ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۹ بهمن ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 104. قانون موافقت‌نامه تاسیس مرکز تحقیقات ارتباطی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ژاپن - مصوب ۱۵ دی ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۰ اسفند ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 105. قانون مواد الحاقی به قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر مصوب ۱۳۴۷٫۱۰٫۲۳ - مصوب ۸ بهمن ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۰ اسفند ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 106. قانون تضمین بازپرداخت اقساط پیمان‌های منعقده بین سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی و‌ فروشندگان خارجی از طرف وزارت دارایی - مصوب ۸ بهمن ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۵ اسفند ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 107. قانون اصلاح ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۴۵ - مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۵ اسفند ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 108. قانون جمع‌آوری و فروش کالاهای ممنوع و غیرمجاز - مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۵ اسفند ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 109. قانون معافیت گمرکی اتومبیل‌های شخصی مأموران ثابت دولت در خارج از کشور - مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۵ اسفند ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 110. قانون معافیت از حقوق و عوارض گمرکی کالاهایی که به منظور استفاده و مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج‌فارس می‌شود - مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۵ اسفند ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 111. قانون تشکیل وزارت تعاون و امور روستاها به جای وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی - مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۰ اسفند ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 112. قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت‌های تعاونی روستایی - مصوب ۶ اسفند ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۴ اسفند ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 113. قانون اصلاح ماده ششم قانون اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداری‎ها و اوقاف و بانک‎ها مصوب دی ماه ۱۳۳۹ - مصوب ۶ اسفند ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۴ اسفند ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 114. قانون صندوق عمران مراتع - مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۴ اسفند ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 115. قانون اضافه کردن یک تبصره به قانون اجازه اعطای مبلغ ششصد میلیون ریال اعتبار به بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران - مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۴ اسفند ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 116. قانون بخشودگی قسمتی از جریمه‌های نقدی محکومین قانون منع کشت خشخاش - مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۹ اسفند ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 117. بودجه اداری و استخدامی سال ۱۳۵۰ سازمان برنامه - مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۶ اسفند ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 118. آیین‌نامه پیش پرداخت و علی الحساب - مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی.
 119. آیین‌نامه معاملات دولتی – مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی

جلد یازدهم - قانون بودجه ۱۳۵۰ کل کشور - دوره ۲۲ قانونگذاری - ۲۷ اسفند ۱۳۴۹

- قانون بودجه ۱۳۵۰ کل کشور - مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی

جلد دوازدهم - دربرگیرنده ۶۵ قانون و تصمیم‌های دوره ۲۲ قانونگذاری - فروردین ۱۳۵۰ تا خرداد ۱۳۵۰

قوانین بیست و دومین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی - جلد هشتم
 1. قانون تاسیس شرکت سهامی شیلات جنوب ایران - مصوب ۸ بهمن ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۱ فروردین ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 2. اساسنامه شرکت سهامی کشاورزی و دامپری شاوور - مصوب ۱۳ اسفند ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۹ فروردین ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 3. قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق - مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۱ فروردین ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 4. قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون گمرکی حمل و نقل بین‌المللی کالا در جاده‌ها - مصوب ۱۵ آذر ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۳۰ فروردین ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 5. قانون تصویب پروتکل تشکیل شرکت سهامی مختلط امور حمل و نقل ایران و شوروی - مصوب ۱ بهمن ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۳۰ فروردین ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 6. قانون موافقت‌نامه همکاری علمی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ایتالیا - مصوب ۲۰ بهمن ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۳۰ فروردین ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 7. قانون موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری چین ملی مربوط به تمدید دوره همکاری فنی کشاورزی‌ در مورد برنج - مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۳۰ فروردین ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 8. دومین جدول معافیت‌های صنعتی – مصوب ۳۰ فروردین ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی
 9. اصلاح بعضی از مواد آیین‌نامه اجرایی موضوع بندهای ۸ و ۹ و ۱۰ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۲ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی
 10. قانون تفسیر تبصره قانون افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای ملی مصوب تیر ماه ۱۳۴۶ – مصوب ۵ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی
 11. تصمیم قانونی دایر به تقدیم لوح زرین به پیشگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران – مصوب ۵ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی
 12. قانون بخشودگی بقیه بدهی عشایر جنوب بابت بهای شکر و بهره و خسارت - مصوب ۵ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۱ فروردین ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 13. قانون قرارداد الحاقی سوم به قرارداد فروش نفت و گاز - مصوب ۱۳ دی ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۶ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 14. قانون اصلاح ماده چهار قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب ۲۴ تیر ماه سال ۱۳۴۴ - مصوب ۴ اسفند ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۶ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 15. قانون مربوط به ۴۴ فقره تصویب‌نامه‌های دوره فترت - مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۶ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 16. قانون اصلاح ماده یک اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ - مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۶ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 17. اصلاح پاره‌ای از مواد آیین‌نامه معاملات دولتی – مصوب ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی
 18. قانون خدمت وظیفه عمومی - مصوب ۵ اردیبهشت ۱۳۵۰مجلس شورای ملی و ۱۳ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 19. تصمیم قانونی دایر به اصلاح ماده ۱۷۷ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی – مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی
 20. قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۳۶ کل کشور - مصوب ۲۱ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۶ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 21. اصلاح آیین‌نامه اجرای مالیات بر اراضی بایر موضوع تبصره ۴ ماده ۲۱۴ قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی
 22. قانون برقراری حقوق وظیفه درباره وراث قانونی دو نفر از مأمورین وزارت راه - مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 23. قانون اصلاح ماده ۹ قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب سال ۱۳۲۸ - مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۷ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 24. قانون اصلاح قسمتی از اساسنامه شرکت سهامی تلفن ایران - مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۷ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 25. قانون افزایش اعتبار سرمایه‌گذاری دولت شاهنشاهی ایران در کنسرسیوم بین‌المللی استفاده از ماهواره‌های مصنوعی‌ مخابراتی - مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۷ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 26. قانون اصلاح قسمت اول ماده ۳۷ قانون انتخابات مجلس سنا مصوب ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ - مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۷ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 27. اصلاح جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب ۳۰ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی
 28. جدول معافیت‌های معدنی موضوع تبصره ۲ الحاقی به ماده ۹۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۴۵ – مصوب ۳۰ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی
 29. اصلاح قانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان مصوب ۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۸ و قانون مواد الحاقی به قانون مذکور مصوب ۸ اردیبهشت ۱۳۴۹ - مصوب ۱ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 30. قانون اصلاح قانون اجازه عضویت ایران در کمیته مشورتی بین‌المللی پنبه مصوب ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۴۸ - مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۳ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 31. قانون تغییر اعتبارات فصول و بندهای قانون برنامه عمرانی چهارم کشور ۱۳۵۰ - مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۳ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 32. الحاق یک ماده به آیین‌نامه هزینه سفر و فوق‌العاده و سایر مزایای افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی – مصوب ۴ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی
 33. قانون تجدید نظر در مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی حمل بار و مسافر توسط راه‌آهن - مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 34. قانون پذیرفتن هنرجویان هنرستان‌های صنعتی کشور در آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتش شاهنشاهی - مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 35. قانون تمدید مهلت مقرر در مواد ۵ و ۱۰ قانون نوسازی و عمران شهری - مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 36. قانون پرداخت کلیه هزینه به همافران و درجه‌داران و همردیفان دیپلمه و لیسانسیه و بالاتر کادر ثابت نیروهای مسلح‌ شاهنشاهی – مصوب ۲ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا.
 37. اساسنامه سازمان ترویج و توسعه فعالیت‌های غیر کشاورزی وزارت تعاون و امور روستاها - مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۲ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 38. قانون واگذاری پنجاه هکتار از اراضی منابع ملی شده سیاه‌دشتک به سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم ایران - مصوب ۵ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 39. قانون جدول جدید انتخابات مجلس شورای ملی – مصوب ۲ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 40. قانون اجرای برنامه نوسازی عباس‌آباد - مصوب ۹ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 41. قانون نظام صنفی - مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۳ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 42. آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۶ الحاقی به قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان - مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۴ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 43. قانون شرکت‌های تعاونی - مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۵ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 44. اصلاح تبصره ۴ ماده ۴۰ آیین‎نامه فوق‌العاده و هزینه سفر افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۳۰ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۸ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 45. قانون اصلاح قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه - مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۲ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 46. قانون موافقت‌نامه همکاری علمی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی - مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۲ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 47. قانون واگذاری بیمارستان‌های وزارت بهداری - مصوب ۹ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۲ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 48. قانون استفاده موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی از معافیت‌های گمرکی دانشگاه‌ها – مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 49. قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی ایران - مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 50. قانون واگذاری ۲۳۲ هکتار از اراضی منابع ملی شده شمال غرب تهران به شرکت سهامی بیمه ایران – مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۴ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 51. قانون سازمان دامپزشکی کشور - مصوب ۲ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۴ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 52. قانون مزایای هنرآموزان و فارغ‌التحصیلان آموزشگاه فنی الکترونیک - مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۴ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 53. اساسنامه شرکت سهامی نکاچوب - مصوب ۹ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۶ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 54. آیین‌نامه اجرایی ماده ۴ قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات - مصوب ۱۳ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۶ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۸ تیر۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 55. آیین‌نامه جمع‌آوری و فروش کالای ممنوع و غیرمجاز - مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و۲۷ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 56. قانون اصلاح قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی مصوب امرداد ماه ۱۳۲۲ - مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۹ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 57. قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران - مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۹ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 58. قانون اختیارات بانک اعتبارات صنعتی - مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۹ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 59. قانون تشکیل سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران ۱۳۵۰ - مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۹ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 60. لایحه قانونی اصلاح برخی از مواد لایحه قانونی استخدام کشوری ۱۳۵۰ - مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 61. قانون خرید فرش ایرانی و سایر اشیای تزیینی برای باشگاه‌ها و ساختمان‌های اختصاصی وزارت جنگ - مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 62. قانون فروش خانه‌های ساخته شده در نقاط زلزله‌زده خراسان به اهالی مناطق مزبور - مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۷ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۸ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 63. قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی - مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۷ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا.
 64. قانون اجرای مقررات قانون بازنشسته نمودن کارگران سازمان غله کشور و قند و شکر در مورد کارگران اداره کل گمرک - مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۷ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 65. قانون برقراری و افزایش مستمری - مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۷ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

جلد سیزدهم - دربرگیرنده ۳۱ قانون و تصمیم‌های دوره ۲۲ قانونگذاری - خرداد ۱۳۵۰

قوانین بیست و دومین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی - جلد هشتم
 1. قانون امور گمرکی – مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۷ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۸ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 2. قانون انتقال گارد جنگل و منابع طبیعی و گردان مامور حفاظت شرکت ملی نفت ایران از وزارت جنگ به ژاندارمری کل کشور - مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۴ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۶ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 3. قانون افزایش سهمیه کشور شاهنشاهی ایران در سرمایه موسسه بین‌المللی توسعه - مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۴ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۶ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 4. قانون تعمیم قانون افزایش جیره نقدی درجه‌داران و افراد کادر ثابت ارتش شاهنشاهی و قانون پرداخت کمک کرایه مسکن همافران - درجه‌داران - و افراد کادر ثابت ارتش شاهنشاهی" مصوب ۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۹ به درجه‌داران و افراد کادرثابت ژاندارمری کل کشور و هم‌ردیفان آنان - مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۹ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۶ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 5. قانون اخذ مالیات از صفحات گرامافون - مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۹ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۶ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 6. قانون افزایش حق‌الثبت سفارش - مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۹ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۶ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 7. قانون پرداخت مستمری به وراث افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۹ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۶ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 8. قانون اصلاح تبصره ۴ ماده ۱۰۲ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و تعمیم مقررات پرداخت مستمری به وراث افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۹ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۶ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 9. قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری - مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۹ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۸ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 10. قانون اجازه تمرکز وجوه حاصله از حق استفاده از خانه‌های سازمانی ژاندارمری و شهربانی کل کشور – مصوب ۱ بهمن ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 11. قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز – مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 12. قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی بدون داشتن پروانه کار - مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 13. قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا و تامین هزینه‌های کانون وکلای دادگستری - مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 14. قانون دائر به تایید عمل دولت در مورد استخدام آقایان غلامرضا تاج‌بخش - مصطفی علم - هوشنگ باتمانقلیچ در وزارت امور خارجه - مصوب ۹ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 15. قانون اجازه اجرای موافقت‌نامه ایران با شرکت‌های خریدار نفت خام – مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 16. قانون اصلاح ماده ششم اساسنامه مؤسسه بین‌المللی انرژی اتمی - مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 17. قانون پیمان منع استقرار سلاح‌های هسته‌ای و سایر سلاح‎های انهدام دسته‌جمعی - مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 18. لایحه قانونی اختصاص یازده میلیون روبل از اعتبار موضوع موافقت‌نامه همکاری فنی و اقتصادی ایران و شوروی راجع به‌تامین هزینه قسمتی از ماشین آلات و لوازم و خدمات مرحله اول تاسیس کارخانه ذوب‌آهن - مصوب ۱۸ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 19. اصلاح موادی از آیین‌نامه حق فنی درجه‌داران کادر ثابت رسته موزیک - مصوب ۱۸ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 20. قانون اصلاح بندهای ج و د ماده ۵۸ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 21. قانون اصلاح بعضی از مواد و الحاق دو تبصره به قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران - مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 22. قانون الحاق یک تبصره به ماده ۷۳ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب سال ۱۳۳۶ - مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 23. قانون اصلاح ماده ۲۳ قانون نوسازی و عمران شهری - مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 24. قانون اصلاح تبصره ماده ۹۶ قانون محاسبات عمومی و الحاق یک تبصره به ماده مزبور - مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 25. قانون اجازه ضرب و انتشار و رواج قانونی سکه جهت یادبود جشن دو هزار و پانصدساله بنیانگذاری شاهنشاهی ایران - مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 26. قانون اجازه انتقال پنجاه درصد مشاع از حقوق و منافع شرکت نفت کنتینانتال به شرکت نفت فیلیپس ایران - مصوب ۲۴ فروردین ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲ تیر ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 27. قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانک‌ها - مصوب ۲۴ فروردین ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲ تیر ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 28. قانون اجازه عضویت راه‌آهن دولتی ایران در سازمان‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی حمل و نقل و تعرفه - مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲ تیر ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 29. قانون تعمیم قانون پرداخت هزینه معاش گماشته به افسران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی به افسران کادر ثابت ژاندارمری کل کشور - مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲ تیر ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 30. قانون الحاق یک تبصره به بند ب ماده ۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲ تیر ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 31. قانون پرداخت کمک کرایه مسکن به افسران و همافران و درجه‌داران و افراد کادر ثابت ارتش شاهنشاهی و همردیفان آنان - مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲ تیر ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.