قانون شرایط اساسی امتیاز معادن نفت یکی از دو ولایت گیلان یا مازندران به کمپانی معتبری از اتباع داخله

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون شرایط اساسی امتیاز معادن نفت یکی از دو ولایت گیلان یا مازندران به کمپانی معتبری از اتباع داخله - مصوب ۳۰ خرداد (جوزا) ۱۳۰۲ [۱]

ماده اول

مجلس شورای ملی به دولت اجازه می‌دهد که امتیاز مانع‌للغیر اکتشاف و استخراج نفت و موم و قیر معدنی و گاز طبیعی یکی از دو‌ولایت مذکور ذیل را (‌گیلان یا مازندران که تنکابن هم ضمیمه آن است) به کمپانی معتبری از اتباع ایران اعطاء نماید. ‌

ماده دوم

شرایط این امتیاز برای دولت از شرایطی که در قانون امتیاز نفت مورخه ۲۳ برج جوزا ۱۳۰۲ مصوبه مجلس شورای ملی مقرر شده نباید‌کمتر مساعد باشد. ‌

ماده سوم

امتیاز مذکور باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم - ۱ تیر ۱۳۰۰ تا ۳۰ خرداد ۱۳۰۲ - چاپخانه مجلس - ص. ۲۲۰