مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم - ۱ تیر ۱۳۰۰ تا ۳۰ خرداد ۱۳۰۲ - نخست وزیران : سیدضیاالدین طباطبایی - قوام‌السلطنه - مشیرالدوله - قوام‌السلطنه - مستوفی‌الممالک - مشیرالدوله برای بار دوم

رییس مجلس: میرزا حسین‌خان پیرنیا (موتمن‌الملک).

مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم
سید ضیاالدین طباطبایی نخست‌وزیر دوره قانونگذاری چهارم
احمد شاه و کابینه سیدضیا - از راست: شاهزاده شهاب‌الدوله، کلنل کاظم خان، مودب‌الدوله سید ضیاء (پشت سر - چپ احمدشاه)، پهلوی احمد شاه با لباس رسمی شاهزاده نصرت‌السلطنه، پشت سر احمد شاه راست ماژور مسعود خان کیهان، میرزا محمود خان جم
همیاران کودتااز راست: زمان‌خان، عبدالله میرزا، کاطم‌خان سیاح، علی‌خان ریاضی، حسن مشارالملک، اسفندیار غیاثوند، سیدضیا نخست‌وزیر، گلروپ، فتحعلی توپچی ثقفی، مسعود کیهان وزیرجنگ، خانبابا خان قلعه‌بیگی، رضا خان سردار سپه فرمانده قزاق
احمد قوام (قوام‌السلطنه) نخست‌وزیر دوره قانونگذاری چهارم
احمد شاه و کابینه قوام ۱۳۰۰ رضا خان وزیر جنگ و سردار سپه
رضا خان وزیر جنگ و سردار سپه قانون اساسی مشروطه را زندگی بخشید و کشور ایران را امن ساخت
محمد مصدق‌السلطنه وزیر مالیه که ۱۶٪ سهم ایران از درآمد نفت را با آرمیتاژ اسمیت از میان برد
حسن پیرنیا مشیرالدوله نخست‌وزیر دوره قانونگذاری چهارم
کابینه مشیرالدوله مجلس چهارم
حسن مستوفی (مستوفی‌الممالک نخست‌وزیر دوره قانونگذاری چهارم)
نمایندگان مجلس چهارم
حسن پیرنیا مشیرالدوله برای بار دوم در دوره چهارم نخست‌وزیر شد
حسین پیرنیا موتمن الملک رئیس مجلس شورای ملی

فهرست زیر دربرگیرنده ۲۲۵ قانون و تصمیم‌های مجلس شورای ملی در دوره چهارم قانونگذاری از ۱ تیر ۱۳۰۰ تا ۳۰ خرداد ۱۳۰۲ به ترتیب تاریخ تصویب می باشد.

 1. پروگرام کابینه سیدضیاالدین طباطبایی - مصوب ۶ اسفند ۱۲۹۹
 2. قانون راجع به اعتبار پانزده هزار تومان برای تعمیر سد جاجرود - مصوب ۲۳ مهر ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 3. قانون راجع به تصویب پانزده هزار تومان قرض به مهاجرین گیلانی - مصوب ۲۵ مهر ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 4. پروگرام کابینه آقای قوام‌السلطنه ۱۳۰۰ - مصوب ۲ آبان ۱۳۰۰
 5. قانون راجع به تصویب عهدنامه مودت و دوستی بین دولت علیه ایران و دولت جمهوری چین - مصوب ۱۶ آبان ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 6. قانون موقوف‌الاجرا گذاردن قوانین تشکیلات ادارات وزارت مالیه تا مدت سه ماه - مصوب ۲۰ آبان ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 7. قانون بودجه مجلس شورای ملی بابت ۹ ماهه تخاقوی‌ئیل ۱۳۰۰ - مصوب ۲۵ آبان ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 8. قانون تسلیم قراولخانه گذرلوطی صالح به مسجد جنب آن - مصوب ۲۸ آبان ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 9. قانون اعطای امتياز معادن نفت شمال به كمپانی استاندارد اويل آمريكايی - مصوب ۳۰ آبان ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 10. قانون بودجه جمع مجلس - مصوب ۹ آذر ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 11. عهدنامه مورخه ۱۵ شوال ۱۳۳۹ منعقده بین دولتین علیتین ایران و افغانستان - مصوب ۱۴ آذر ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 12. قانون اجازه مبادله عهدنامه دوستی منعقده بین دولتین ایران و جمهوری شوروی روسیه - مصوب ۲۳ آذر ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 13. قطع‌نامه راجع به عدم اعتبار امتیاز خوشتاریا - مصوب ۲۳ آذر ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 14. قانون تصویب عضویت مملکت ایران در جامعه ملل - مصوب ۹ دی ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 15. قانون تصویب بیست تومان شهریه برای ورثه بنان‌السلطان مرحوم - مصوب ۹ دی ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 16. قانون استقراض یک میلیون دلار مساعده - مصوب ۱۴ دی ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 17. ابراز اعتماد به کابینه آقای مشیرالدوله ۱۳۰۰ - مصوب ۲ بهمن ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 18. قانون تصویب نود تومان شهریه برای ورثه مرحوم موسی‌خان - مصوب ۴ بهمن ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 19. قانون راجع به تصویب یک‌هزار و پانصد تومان اعتبار برای مصارف انتخابات - مصوب ۸ بهمن ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 20. قانون نفریغ بودجه توشقان‌ئیل ۱۲۹۴ مجلس شورای ملی - مصوب ۱۸ بهمن ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 21. قانون تفریغ بودجه پنج ساله ایام فترت بین‌المجلسین سوم و چهارم - مصوب ۱۸ بهمن ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 22. قانون برقراری یک‌صد تومان شهریه در حق چهار نفر ورثه مرحوم شیخ محمدجواد خراسانی - مصوب ۲۰ بهمن ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 23. قانون اعطای اختیارات به کمیسیون عدلیه مجلس و اجازه اجرای قوانین عدلیه به طور موقت - مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 24. قانون اعتبارات مخارج مملکتی - مصوب ۳ اسفند ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 25. عهدنامه حکمیت منعقده بین دولت علیه ایران و جمهوری اتازونی - مصوب ۳ اسفند ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 26. تغییر قانون فقره چهار از ماده ۱۴۷ قانون اصول تشکیلات عدلیه - مصوب ۶ اسفند ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 27. قانون اجازه پرداخت مخارج یک‌ساله جامعه ملل از بابت سهمیه دولت علیه ایران - مصوب ۱۱ اسفند ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 28. قانون شورای عالی معارف - مصوب ۲۰ اسفند ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 29. قانون برقراری شصت و یک تومان و ۹ قران و پانزده شاهی شهریه درباره چهار نفر ورثه مرحوم عمادالدوله از تاریخ فوت آن مرحوم تا آخر حوت ایت‌ئیل ۱۳۰۱ - مصوب ۲۰ اسفند ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 30. قانون برقراری پنجاه تومان شهریه درحق عیال و دو نفر صبایای مرحوم وقارالدوله - مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 31. قانون تصویب ۲۱۴۰ تومان اعتبار برای احداث بنای جدید مخزن و شعب گمرک بندر قشم - مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 32. قانون اجازه الحاق آب کوه‌رنگ به زاینده‌رود - مصوب ۷ فروردین ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 33. قانون تحدید مدت اقامت مامورین سیاسی و قنسولی دولت علیه ایران در خارجه - مصوب ۱۶ فروردین ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 34. بودجه ریاست وزرا و کابینه برای سنه ایت‌ئیل ۱۳۰۱ - مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 35. بودجه کابینه سلطنتی برای سنه ایت‌ئیل ۱۳۰۱ - مصوب ۳ اردیبهشت ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 36. قانون راجع به مستمری و حقوق اعضای ادارات دولتی و درباری و هیات‌های شوروی و اجتماعی - مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 37. قانون اعتبار برای مخارج اعزام و تحصیل شصت نفر محصلین نظامی به پاریس - مصوب ۱۸ خرداد ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 38. قانون بک هزار و پانصد تومان اعتبار برای تهیه اثاثیه محاکم قضایی رشت - مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 39. پرگرام کابینه آقای قوام‌السلطنه ۱۳۰۱ - مصوب ۲۷ خرداد ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 40. قانون حق‌الارض و حق‌الما طواحین اربابی واقعه در اراضی خالصه دولتی - مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 41. قانون منع صدور پوست بره - مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 42. قانون تصویب اصلاحات اصلیه قرارداد پستی بین‌المللی مادرید - مصوب ۳ تیر ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 43. قانون تخفیف مالیاتی قریه ندوشن - مصوب ۳ تیر ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 44. قانون بودجه یک ساله ایت‌ئیل ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی - مصوب ۳ تیر ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 45. قانون مالیات کتیرا - مصوب ۱۱ تیر ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 46. قانون اعتبار برای پرداخت غرامات امانات مسروقه پستی - مصوب ۱۸ تیر ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 47. قانون اعتبار سیم‌کشی از قم به آوه و ساوه و نوبران و از تربت به ترشیز و دایرشدن تلگراف‌خانه‌های آنها - مصوب ۱۸ تیر ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 48. قانون اعتبار برای خرید عمارت ژنرال قونسولگری بغداد - مصوب ۲۰ تیر ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 49. قانون موقت امتحان حکام و صاحب‌منصبان و اجزا و مستخدمین عدلیه - مصوب ۲۱ تیر ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 50. قانون استخدام و حدود اختیارات دکتر میلسپو رییس کل مالیه ایران - مصوب ۳ امرداد ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 51. قانون شهریه‌ها - مصوب ۱۷ امرداد ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 52. قانون الحاق ابرقو به حوزه حکومتی یزد - مصوب ۲۱ امرداد ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 53. قانون موقتی رسیدگی به شکایات از احکام صادره از محاضر شرعیه - مصوب ۲۷ امرداد ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 54. قانون موقتی تعیین مجازات اداری برای عدم رعایت مواد ۲۵۳ و ۴۴۵ و ۴۴۶ و ۴۴۷ اصول محاکمات حقوقی - مصوب ۳ شهریور ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 55. قانون موقتی راجع به تاسیس محاکم صلح نواحی و اصلاح بعضی از مواد اصول محاکمات حقوقی - مصوب ۳ شهریور ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 56. قانون تجدید کنترات دوازده نفر مستخدمین بلژیکی اداره کل گمرکات - مصوب ۴ شهریور ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 57. قانون استخدام هشت نفر متخصص مالیه تبعه دول متحده امریکا - مصوب ۲۰ شهریور ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 58. قانون اجازه پرداخت ۲۴۰۰ تومان قرضه به عادل‌خان زیادخان‌اف - مصوب ۲۲ شهریور ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 59. قانون اعتبار هیات اعزامیه سواحل بحر خزر برای نقشه‌کشی و تعیین عواید جنگلی - مصوب ۲۷ شهریور ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 60. قانون اضافه اعتبار برای مدرسه صنعتی ایران و آلمان - مصوب ۲۷ شهریور ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 61. قانون انتقال یک دستگاه چراغ‌برق سلطنت‌آباد به قم و تخصیص آن برای روشنایی صحن مطهر حضرت معصومه سلام‌الله علیها - مصوب ۱ مهر ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 62. قانون بودجه سال ایت‌ئیل ۱۳۰۱ وزارت فواید عامه - مصوب ۱ مهر ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 63. قانون هشتصد تومان اعتبار مخارج بنایی سه برج اقامتگاه مستحفظین خط دربند تا حوض خان در کرمان - مصوب ۱ مهر ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 64. قانون برقراری ۲۵ فقره شهریه - مصوب ۴ مهر ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 65. تصمیم قانونی مجلس شورای ملی در جلسه ۸ میزان ۱۳۰۱ راجع به نه فقره شهریه - مصوب ۸ مهر ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 66. قانون اعتبار برای سیم‌کشی خط تلگراف از کرندالی قره‌تو و دایر کردن تلگرافخانه در دو نقطه مزبور - مصوب ۱۱ مهر ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 67. قانون اعتبار برای امتداد سیم از گناباد به تون و قرضه در وجه وزارت فواید عامه برای نمایشگاه امتعه وطنی و مرمت و ایجاد بروج نظامی بروجرد - مصوب ۱۲ مهر ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 68. قانون اعتبار دویست تومان ماهیانه در وجه آقای آقامیرزا شهاب‌الدین - مصوب ۱۸ مهر ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 69. قانون استخدام مستر هال امریکایی به جای مستر مور - مصوب ۲۴ مهر ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 70. قانون استخدام مستر ریان برای اصلاح امور بلدیه تهران - مصوب ۲۴ مهر ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 71. قانون اعتبار برای خرج مسافرت مستشاران امریکایی - مصوب ۲۴ مهر ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 72. قانون الحاق خلجستان به حوزه حکومتی قم - مصوب ۲۵ مهر ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 73. قانون راجع به نظارت مطبوعات - مصوب ۱۰ آبان ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 74. قانون شرایط اساسی کنترات مستخدمین خارجه - مصوب ۲۳ آبان ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 75. قانون برقراری شصت تومان شهریه به عنوان تقاعد در حق امام‌الحکما - مصوب ۷ آذر ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 76. قانون برقراری ۳۴۱ تومان حقوق تقاعدی درباره نه نفر صاحب‌منصبان قدیمی وزارت جنگ - مصوب ۷ آذر ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 77. قانون استخدام مستر جونس امریکایی به جای مستر کار - مصوب ۷ آذر ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 78. قانون موقت هیات منصفه - مصوب ۱۰ آذر ۱۳۰۱ مجلس شورای ملیه
 79. قانون استخدام کشوری ۱۳۰۱ - مصوب ۲۲ آذر ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 80. قانون پنجاه هزار تومان اعتبار برای جلوگیری از آفت ملخ - مصوب ۲۴ آذر ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 81. قانون ششصد تومان اعتبار برای ازدیاد سه الی چهار نفر تندنویس - مصوب ۲۸ آذر ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 82. قانون ۱۲۰۰ تومان اعتبار اضافی برای مطبوعات مجلس - مصوب ۲۸ آذر ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 83. قانون ۳۹۰ تومان اعتبار حقوق تقاعدی درباره ۱۶ نفر صاحب‌منصبان قدیمی وزارت جنگ - مصوب ۲۹ آذر ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 84. قانون منع خروج طلا و نقره از سرحدات ۱۳۰۱ - مصوب ۱ دی ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 85. قانون اجاره پرداخت مستمریات - مصوب ۲ دی ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 86. قانون کنترات دکتر ویلهلم - مصوب ۴ دی ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 87. قانون برقراری مستمری در حق ورثه مشیررسائل - مصوب ۵ دی ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 88. قانون برقراری شهربه درباره میرزا مهدی اشتهاردی - مصوب ۵ دی ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 89. قانون برقراری حقوق تقاعد درباره عباس‌قلی خان منتظم‌الملک - مصوب ۵ دی ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 90. قانون برقراری شهریه در حق ولد میرزا حسین‌خان مستخدم مجلس - مصوب ۵ دی ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 91. قانون کنترات سه نفر معلمین حقوق - مصوب ۶ دی ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 92. قانون برقراری یک صد و شش تومان و سه قران شهریه - مصوب ۱۵ دی ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 93. قانون اعطای امتیاز ایجاد کبریت‌سازی آذربایجان به آقایان حاج محمدرحیم و حاج محمدباقر خوئی - مصوب ۱۵ دی ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 94. قانون بودجه سال ایت‌ئیل تشکیلات قضایی و اداری وزارت عدلیه - مصوب ۱ بهمن ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 95. قانون برقراری یک هزار دلار اضافی بر حقوق مهندس بلدی - مصوب ۱۵ بهمن ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 96. قانون مصرف جیره و علیق هذه‌السنه ایت‌ئیل نظمیه مرکز و ولایات - مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 97. قانون اجازه انعقاد قرارداد تجارتی موقتی بین ایران و مصر - مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 98. قانون اجازه پرداخت قیمت ۸۹ شماره روزنامه رسمی - مصوب ۲۸ بهمن ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 99. قانون استعمال البسه وطنی - مصوب ۲۹ بهمن ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 100. قانون برقراری اضافه شهریه در حق بازماندگان مرحوم آقا سیدحسین اردبیلی و مستشارالدوله - مصوب ۲۹ بهمن ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 101. قانون اعتبار برای مصارف روشنایی بقاع متبرکه و غیره واقعه در عراق عرب - مصوب ۲ اسفند ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 102. قانون بودجه راجع به حقوق تقاعد و انتظار خدمت مستخدمین و وراث مستخدمین وزارت خارجه - مصوب ۳ اسفند ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 103. قانون تشکیل اداره خزانه‌داری‌کل - مصوب ۵ اسفند ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 104. پروگرام کابینه آقای مستوفی الممالک ۱۳۰۱ - مصوب ۱۷ اسفند ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 105. قانون اضافه اعتبار بودجه دربار سلطنتی - مصوب ۲۰ اسفند ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 106. قانون یک صد هزار تومان اعتبار مصارف انتخابات دوره پنجم تقنینیه - مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 107. قانون ۴۸ هزار تومان اعتبار مخارج فوق‌العاده مستخدمین امریکایی - مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 108. قانون ضبط حقوق دیوانی و برقراری خرج تحصیل میرزا سیدمرتضی‌خان کاظمی - مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 109. قانون بودجه ایت‌ئیل ۱۳۰۱ وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه - مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 110. قانون تمدید قانون هیات منصفه - مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 111. قانون اجازه پرداخت مستمریات چهارنفر شاهزادگان عظام - مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 112. قانون پانصد و پنجاه تومان اعتبار ضروری وزارت مالیه - مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 113. قانون امتیاز انحصاری خاک سرخ جزایر هرمز قشم لارک و هنگام - مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 114. قانون اجازه پرداخت چهل تومان شهریه درباره ورثه مرحوم مشاردیوان - مصوب ۱۸ فروردین ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 115. قانون یک صد هزار تومان اعتبار مقدماتی جهت مخارج مربوطه به اعاشه و اعمار نقاط غارت‌زده صفحه آذربایجان - مصوب ۱۸ فروردین ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 116. قانون ثبت اسناد و املاک ۱۳۰۲ - مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 117. قانون استخدام حکام محاکم عدلیه و صاحب‌منصبان پارکه - مصوب ۲۵ فروردین ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 118. قانون پنجاه نومان اعتبار کمک خرج مجله معارف - مصوب ۲۷ فروردین ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 119. قانون برقراری سی تومان خرج تحصیل درباره پسران آقا سیدمحمد تقی - مصوب ۲۷ فروردین ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 120. قانون برقراری مستمری دیوانی سالار محتشم از قرار تومانی یک تومان - مصوب ۲۷ فروردین ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 121. قانون کنترات مسیو ادژیر معلم فیزیک و شیمی - مصوب ۲۸ فروردین ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 122. قانون نسخ قانون ثبت اسناد مورخه ۱۳۲۹ - مصوب ۲۸ فروردین ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 123. قانون بودجه اعتباری سنه تنگوزئیل ۱۳۰۲ وزارت جنگ - مصوب ۴ اردیبهشت ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 124. قانون اعتبارات مخارج مملکتی سنه مالیه تنگوزئیل ۱۳۰۲ - مصوب ۱۶ اردیبهشت ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 125. قانون تفریغ بودجه سنه ایت‌ئیل ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی - مصوب ۱۶ اردیبهشت ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 126. قانون بودجه اعتبار برای احضار مامورین بختیاری خراسان - مصوب ۱۶ اردیبهشت ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 127. قانون اعتبار مصارف روشنایی بقاع متبرکه و مقابر مختلفه - مصوب ۱۶ اردیبهشت ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 128. قانون اجازه پرداخت مستمری یمن‌الدوله - مصوب ۲۲ اردیبهشت ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 129. قانون راجع به بیست و هفت فقره حقوق تقاعد و وظیفه وراث مستخدمین متوفی - مصوب ۲۲ اردیبهشت ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 130. قانون تجدید قانون ۲۵ دلو ۱۳۰۰ راجع به اختیارات کمیسیون پارلمانی عدلیه - مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 131. قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می‌کنند و مجازات آنها - مصوب ۲ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 132. قانون موقت راجع به تقسیم محاکم ابتدایی درجات مختلفه و تشکیل صلحیه‌های با صلاحیت نامحدود - مصوب ۳ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 133. قانون اجازه پرداخت حقوق تقاعد و مستمری شخصی صاحب‌منصبان قدیمی وزارت جنگ و وظیفه وراث متوفیان آنها - مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 134. قانون شرایط اساسی امتیاز نفت شمال به یک کمپانی معتبر مستقل آمریکایی (اتازونی) - مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 135. پروگرام کابینه آقای مشیرالدوله ۱۳۰۲ - مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۰۲
 136. قانون برقراری ۴۱ تومان مستمری در حق سید مچول - مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 137. قانون تفریغ بودجه سنه ایت‌ئیل ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی - مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 138. قانون بیست وسه هزار تومان اضافه اعتبار مطبعه مجلس - مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 139. قانون اجازه پرداخت مستمری غلامرضا خان امیرپنجه - مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 140. قانون برقراری شصت و پنج تومان شهریه - مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 141. قانون برقراری پانزده تومان شهریه در حق ورثه مرحوم میرزا سیدعلی - مصوب ۲۶ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 142. قانون اجازه پرداخت ماهی یک هزار تومان در حق هریک از شاهزادگان عظام عضدالسلطان و نصرت‌السلطنه - مصوب ۲۶ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 143. قانون بودجه سال ایت‌ئیل ۱۳۰۱ وزارت امور خارجه - مصوب ۲۶ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 144. قانون برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم منوچهر میرزا و سیدحسن کشفی - مصوب ۲۷ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 145. قانون استخدام مسیو لاپژ به جای مسیو ریوو معلم حقوق - مصوب ۲۷ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 146. قانون راجع به مقرری جنسی دربار سلطنتی - مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 147. قانون اضافه اعتبار بودجه ولایتعهد - مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 148. قانون اجرای ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری در موارد حکام محاکم - مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 149. قانون مستمری آقای سیدمحمد باقرصدرالاسلام ایروانی - مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 150. قانون شرایط اساسی امتیاز معادن نفت یکی از دو ولایت گیلان یا مازندران به کمپانی معتبری از اتباع داخله - مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 151. قانون اصلاح قانون اول جدی ۱۳۰۱ راجع به کاپوتاژ و منع خروج طلا و نقره - مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 152. قانون اجازه پرداخت یکصد و پنجاه تومان از عایدات کلک‌رانی شط کارون در وجه سادات کلانتری - مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 153. قانون برقراری ۵۵۰ تومان شهریه درباره سیزده نفر اعضای وزارت خارجه که مشمول قانون استخدام نیستند - مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 154. تصمیم قانونی راجع به مصارف روشنایی و حق‌الارض و عوض بهره هذه السنه تنگوزئیل - مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 155. قانون اضافه اعتبار بودجه ایت‌ائیل وزارت معارف بابت حقوق معلمین ژیمناستیک و قیمت ذغال‌سنگ مدارس متوسطه - مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 156. قانون پنجاه هزار تومان اعتبار اضافی مخارج انتخابات دوره پنجم تقنینیه - مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 157. قانون استخدام دکتر ژزف منار فرانسوی رییس موسسه پاستور - مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 158. قانون تعیین تکلیف بودجه‌های جزو وزارتخانه‌ها نسبت به سنه تنگوزئیل ۱۳۰۲ - مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 159. قانون اجازه پنج میلیون دلار و مذاکره استقراض سی و پنج میلیون دیگر از بانک‌های امریکایی(اتازونی) - مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 160. قانون اجازه پرداخت پانصد تومان شهریه ورثه مرحوم آیت‌الله بهبهانی بدون کسر - مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 161. قانون اضافه بودجه سال ایت‌ئیل نظمیه رشت و انزلی - مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 162. قانون اجازه تشکیل کمیسیون دوازده نفری برای تهیه و تصویب لایحه قانون موقت جزا - مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 163. قانون تجدید کنترات مسیو پرنی مستشار وزارت عدلیه - مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 164. قانون تعیین تکلیف نرخ پرداخت مستمریاتی که سابقا شهریه بوده‌است - مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 165. قانون موقتی تصرفات در قانون اصول محاکمات راجع به محاکم صلحیه - مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 166. قانون موقت تصرفات در قانون اصول محاکمات حقوقی - مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 167. قانون استخدام مسیو لامبر به سمت ریاست گمرکات - مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 168. ماده الحاقیه به قانون استقراض مصوبه ۳۱ جوزا - مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 169. قانون راجع به ۳۶ قلم مستمری اتباع خارجه - مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 170. قانون استخدام مستر کلامان به جهت اداره بانک ایران - مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 171. قانون استخدام مسیو ترسنسگی لهستانی مهندس راه‌آهن آذربایجان - مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 172. قانون برقراری ۱۵۰ تومان شهریه درباره ورثه مرحوم حاج میرزا علی‌محمد دولت‌آبادی - مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 173. قانون پنجاه هزار تومان اعتبار برای مصیبت‌زدگان تربت - مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 174. قانون اجازه پرداخت حقوق مدت خدمت مستخدمین از اتباع خارجه وزارت فواید عامه - مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 175. قانون برقراری ماهی پانزده تومان درباره بازماندگان میرزامحمد حسین - مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 176. قانون راجع به مستمریات و حقوق اعضا و اجزای ادارات پست و تلگراف - مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 177. قانون برقراری ماهی هشتاد تومان خرج تحصیل درباره دو نفر اولاد میرزا محمدصادق طباطبایی - مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 178. قانون اجازه پرداخت سیصد خروار شلتوک حق‌الارض ورثه آقا سلیم سنگ - مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 179. قانون اضافه اعتبار بودجه ایت‌ئیل وزارت معارف بابت کسری بودجه مدارس حومه تهران - مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 180. قانون برقراری ماهی هشتاد تومان به عنوان خرج تحصیل درباره قوام حضور - مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 181. قانون استخدام مسیو پیر و مسیو شویو بلژیکی برای خدمات اداره پست - مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 182. قانون کنترات مسیو و ستد اهل برای ریاست تشکیلات نظمیه - مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 183. قانون اعتبار پرداخت معلمین اروپایی و اعتبار مدرسه آلمانی و خرج سفر مامورین معارف و اوقاف - مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی

تصمیم‌های متفرقه

 1. تصویب خطابه افتتاحیه مجلس شورای ملی - مصوب ۷ شهریور ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 2. تصمیم به اقامه عزاداری خامس‌آل‌عبا(ع) در عمارت بهارستان - مصوب ۱۵ شهریور مجلس شورای ملی
 3. اجازه مشارکت کمیسیون بودجه برای تهیه بودجه‌های جمع و خرج مملکتی - مصوب ۲۳ آبان ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 4. اجازه مشارکت کمیسیون قوانین مالیه با دولت برای مطالعه در اوضاع مالیاتی و عوارض موجوده و تقدیم راپرت آن به مجلس - مصوب ۲۳ آبان ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 5. تصمیم به انتخاب کمیسیونی مرکب از نه نفر برای مطالعه در طرق عملی نمودن رسیدگی به عملیات زمامداران دوره فترت - مصوب ۲۳ آبان ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 6. تصمیم به انتخاب کمیسیون مرکب از نه نفر برای تجدید نظر در قانون انتخابات - مصوب ۲۵ آبان ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 7. تفویض اختیار به هیات رییسه برای تجدیدنظر در نظامنامه داخلی مجلس و راپرت اصطلاحات لازمه به مجلس - مصوب ۱۱ آذر ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 8. دو فصل الحاقیه به عهدنامه ایران و افغانستان - مصوب ۱۴ آذر ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 9. تصمیم به مشارکت کمیسیون داخله با دولت برای تجدید نظر در قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی - مصوب ۲۳ آذر ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 10. تصمیم به تشکیل کمیسیون پنج نفری برای رسیدگی به نسبتی که یکی از جراید به آقای سید فاضل داده‌است - مصوب ۲۸ آذر ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 11. تصمیم به تبدیل تاریخ جشن مشروطیت از ۱۴ جمادی‌الثانیه به ۱۴ اسد (امرداد) - مصوب ۱۱ اسفند ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی
 12. تصمیم به انتخاب کمیسیون مرکب از دوازدهم نفر از نمایندگان برای کمک به دولت در اتخاذ خط مشی آتیه مملکت - مصوب ۳۰ فروردین ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 13. اجازه دریافت یک کرور تومان مساعده از بانک شاهنشاهی برای مصارف فوق‌العاده قشونی - مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 14. تصویب تادیه مازاد عایدات گمرکات به حواله مدیر کل مالیه از طرف بانک شاهنشاهی - مصوب ۲۰ خرداد ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 15. اصلاح قانونی در مواد ۱ و ۵ قانون ۳۰ عقرب ۱۳۰۱ راجع به امتیاز نفت شمال - مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 16. تصمیم به تفویض اختیار به کمیسیون اعانه ارومیه برای وصول وجوه اعانه ارومیه به وسیله دولت - مصوب ۹ تیر ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 17. اصلاح قانونی در ماده ۶ قانون موضوعه ۴ اسد ۱۳۰۱ راجع به استخدام رییس‌کل مالیه ایران - مصوب ۲۳ امرداد ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 18. اجازه مشارکت کمیسیون پارلمانی معارف با دولت برای تهیه زمینه اساسی تامین حقوق معلمین - مصوب ۱ شهریور ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 19. ماده الحاقیه تفسیر به قانون مالیات کتیرا موضوعه ۱۱ سرطان - مصوب ۲۷ شهریور ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 20. اجازه پرداخت حقوق آقایان سیدالمحققین و معتمدالتجار و فیوضات در ایام توقف در آذربایجان - مصوب ۳۱ شهریور ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 21. نظر مجلس راجع به تعمیرات ضروری عمارت دولتی - مصوب ۱۷ مهر ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 22. سلب اختیار از کمیسیون بودجه منتخبه میزان ۱۳۰۱ نسبت به رسیدگی بودجه‌های سال ۱۳۰۱ - مصوب ۵ آبان ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 23. تصمیم به موقوف نمودن عوارض ماخوذه از انگور واردی شهرها - مصوب ۸ آبان ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 24. تفسیر قانونی در مواد ۲ و ۳ و ۴ و قانون شهریه‌ها موضوعه ۱۷ اسد ۱۳۰۱ - مصوب ۱۸ شهریور ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 25. تصمیم به لزوم حفاظت تمبرهای باطله قیمت‌دار - مصوب ۲۲ آذر ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 26. تصمیم به لزوم مراجعه دولت به مجلس در باب منع زراعت تریاک - مصوب ۲۷ آذر ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 27. تصمیم به انتخاب کمیسیون ده نفری از فراکسیون‌های پارلمانی برای تفسیر اصل هفتم قانون اساسی - مصوب ۲۸ آذر ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 28. قانون برقراری شهریه در حق ورثه بهادرالسلطنه - مصوب ۵ دی ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 29. تصمیم به آزادگذاردن زراعت تریاک تا موقع اتخاذ تصمیم قطعی از طرف مجلس در موضوع کشت تریاک - مصوب ۱۳ دی ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 30. قانون اجازه مبادله فصل‌الحاقیه به عهدنامه بین دولتین ایران و افغانستان - مصوب ۱۵ دی ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 31. تصمیم به انتخاب کمیسیون شش نفری برای طبع اوراق و اسناد مربوطه به بین‌النهرین - مصوب ۲۹ دی ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی
 32. تصمیم به ابقای ابرقو و خلجستان در جزو حوزه انتخابیه قمشه و عراق بر طبق جدول انتخاب - مصوب ۲۷ فروردین ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 33. تصمیم به لزوم امتداد روشنایی چراغ برق در لیالی رمضان - مصوب ۲ اردیبهشت ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی
 34. تصمیم به تفویض کارهای کمیسیون بودجه قدیم منتخبه میزان ۱۳۰۰ به کمیسیون بودجه جدید منتخبه میزان ۱۳۰۱ - مصوب ۱۰ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی