New Server

قانون سیصد هزار لیره اعتبار اضافی برای هزینه‌های ارزی راه‌آهن و بندر شاهپور

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم

قانون سیصد هزار لیره اعتبار اضافی برای هزینه‌های ارزی راه‌آهن و بندر شاهپور - مصوب ۹ بهمن ماه ۱۳۱۷

ماده واحده - وزارت دارایی مجاز است مبلغ سیصد هزار لیره (۳۰۰۰۰۰ لیره) جهت هزینه‌های راه‌آهن و بندر شاهپور و غیره از اندوخته کشوربرداشت و به مصرف برساند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه نهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری