New Server

قانون سه فقره اعتبار برای خرید کارخانجات آهن و لکوموتیو و ساختمان سرسره در بندر پهلوی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم

قانون سه فقره اعتبار برای خرید کارخانه ذوب‌آهن و لوکوموتیو و ساختمان سرسره در بندر پهلوی - مصوب ۷ آذر ماه ۱۳۱۶

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است که مبالغ ذیل را:

۱ - جهت خرید سوار کردن کارخانه ذوب آهن در ۱۳۱۶ ۶۰۰۰۰ لیره

۲ - بابت خرید ده عدد لوکوموتیو ۷۹۰۴۶ لیره

۳ - ساختمان سرسره در بندر پهلوی ۷۹۸۲۹ لیره

از محل اندوخته کشور برداشت نموده و به اقساط معینه در قراردادهای مربوطه به مصرف هزینه‌های مزبور برساند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه هفتم آذر ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری