New Server

قانون راجع به اجازه بازخرید سوابق خدمت افراد و درجه‌داران ژاندارمری کل کشور

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

برنامه عمرانی دوم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم

قانون راجع به اجازه بازخرید سوابق خدمت افراد و درجه‌داران ژاندارمری کل کشور - مصوب ۱۴ دی ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۱۶ اسفند ۱۳۳۷ مجلس سنا

ماده واحده - به ژاندارمری کل کشور اجازه داده می‌شود سوابق خدمت درجه‌داران و افرادی را که تا تاریخ شهریور ۱۳۳۲ استخدام شده‌اند و سن‌آنان از ۴۸ سال تمام تجاوز کرده و از لحاظ بازنشستگی مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب مرداد ۱۳۳۶ نمی‌شوند به ترتیب‌زیر بازخرید و از خدمت معاف نماید.

  • برای یک سال اول خدمت ۱۰۰۰۰ ریال
  • برای هر سال اضافی ۳۵۰۰ ریال

تبصره ۱ - بازخرید سوابق درجه‌داران و افراد مشمول ماده فوق در حدود اعتباری خواهد بود که بدین منظور در بودجه هر سال ژاندارمری کل‌کشور به تصویب می‌رسد.

تبصره ۲ - استخدام مجدد درجه‌داران و افرادی که سوابق خدمت آنان به ترتیب فوق بازخرید شده در کلیه سازمانهای دولتی ممنوع است.

تبصره ۳ - وزارت کشور و دارایی مأمور اجرای این قانون می‌باشند.

قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره است در جلسه یکشنبه چهاردهم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷٫۱۲٫۱۶ به تصویب مجلس سنا رسیده است.