New Server

قانون تمدید مدت تعیین شده در تبصره ذیل ماده ۲۲ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۶ آذر ماه ۲۵۳۲ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قانون تمدید مدت تعیین شده در تبصره ذیل ماده ۲۲ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۶ آذر ماه ۱۳۵۲ (۲۵۳۲‌شاهنشاهی) - ‌مصوب ۲۵۳۵٫۳.۳۱

‌ماده واحده - مدت مندرج در تبصره ماده ۲۲ قانون خدمت وظیفه عمومی از تاریخ انقضاء سه سال تمدید و به نمایندگان کنسولی دولت شاهنشاهی‌ایران در کشورهای خارج اجازه داده می‌شود به وضع مشمولانی که تا تاریخ تصویب این قانون در کشورهای خارج بوده‌اند کماکان رسیدگی نمایند.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۵ خرداد ماه ۲۵۳۵ در جلسه روز دوشنبه سی و یکم‌خرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسیده است .

‌نایب رییس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادی