New Server

قانون تفریغ بودجه یک ساله ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم


قانون تفریغ بودجه یک‌ساله یک هزار و سیصد و شانزده مجلس شورای ملی - مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۱۸

ماده اول - هزینه مجلس شورای ملی از بابت دوازده‌ماهه سال ۱۳۱۶ موافق قسمت ۱ و ۲ پیوست بر طبق بودجه مصوبه مبلغ هفت میلیون وششصد و شانزده هزار و سیصد و نود و هفت ریال و چهل و پنج دینار تصویب می‌شود.

ماده دوم - درآمد چاپخانه مجلس از بابت سال ۱۳۱۶ موافق قسمت ۳ پیوست به مبلغ دو میلیون و هفتصد و سی و پنج هزار و چهار صد و سی وسه ریال و پنجاه دینار تصویب می‌شود.

این قانون که مشتمل بر دو ماده و صورت پیوست است در جلسه ۳۱ تیر ماه ۱۳۱۸ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری


(‌جدول: دوره ۱۱ - جلد ۱ - صفحه ۴۷۰ )