New Server

قانون تامین کادر پزشکی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون تأمین کادر پزشکی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی - ‌مصوب ۱۳۴۸٫۴.۹

‌ماده ۱ - به هر یک از داوطلبان خدمت در رشته‌های پزشکی نیروهای مسلح شاهنشاهی فارغ‌التحصیل دانشکده‌های داخل یا خارج که طبق‌مقررات قانون استخدام کشوری یا قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی داوطلب استخدام در نیروهای مسلح شاهنشاهی بشوند به شرط سپردن‌تعهد انجام خدمت حداقل معادل دو برابر سنوات تحصیلی مربوط در بدو استخدام به ازاء هر سال تحصیل آنان در دانشکده‌های مربوطه و دوره‌های‌تخصصی رشته‌های مزبور مبلغی معادل هزینه‌هایی که از بودجه وزارت جنگ برای هر یک از دانشجویان رشته‌های مزبور در داخل کشور صرف‌می‌شود به عنوان هزینه تحصیلی پرداخت خواهد شد.

‌ماده ۲ - مدت تحصیل این قبیل داوطلبان در دانشکده‌ها و دوره‌های تخصصی رشته‌های مزبور با پرداخت کسور بازنشستگی و همچنین مدت‌خدمت زیر پرچم (‌در صورت انجام خدمت مزبور) جزو سوابق خدمت رسمی آنان منظور و مبنای تعیین درجه یا پایه و قدمت خدمت در درجه یا پایه‌خواهد بود.

‌تبصره - مدت تحصیل (‌دوره دانشکده و دوره تخصصی) پزشکان - دندانپزشکان - داروسازانی که در تاریخ تصویب این قانون به طور رسمی و‌طبق قانون استخدام کشوری در خدمت نیروهای مسلح شاهنشاهی هستند به شرط سپردن تعهد مذکور در ماده ۱ و پرداخت کسور بازنشستگی مربوط‌از لحاظ بازنشستگی جزو مدت خدمت رسمی آنها محسوب خواهد شد.

‌ماده ۳ - دانشجویان دانشکده‌های پزشکی - دندانپزشکی - داروسازی که در جریان تحصیل داوطلب استخدام در نیروهای مسلح شاهنشاهی‌بشوند مشمول مقررات مواد ۱ و ۲ این قانون خواهد بود.

‌ماده ۴ - حقوق دانشجویان رسته‌های بهداری و دامپزشکی دانشکده افسری در سال اول تحصیلی ماهانه معادل یک برابر و در سال دوم تحصیلی‌معادل یک برابر و نیم و در سال سوم تحصیلی معادل دو برابر مبنای حقوق خواهد بود. ‌تبصره - مبنای حقوق مذکور در این قانون مبنای مندرج در ماده ۵۱ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی با تغییرات حاصله در آن می‌باشد.

‌ماده ۵ - داوطلبان مذکور در مواد ۱ و ۳ این قانون هر گاه در هر یک از سنوات تحصیلی از عهده امتحانات مربوط برنیامده باشند مدت سالهای‌تجدیدی جزو سوابق خدمت رسمی آنان محسوب نخواهد شد و به این مدت هزینه تحصیلی تعلق نخواهد گرفت.

‌ماده ۶ - به پزشکان - دندانپزشکان - داروسازان و دامپزشکان نظامی ماهانه مبلغی به عنوان حق فنی به شرح زیر پرداخت خواهد گردید:

‌الف - پزشکان پنجاه درصد حقوق درجه مربوط.

ب - دندانپزشکان - داروسازان و دامپزشکان چهل درصد حقوق درجه مربوط. ‌تبصره ۱ - حق فنی درجات امیری رسته‌های بهداری و دامپزشکی بر مبنای حقوق درجه سرهنگی پرداخت خواهد شد.

‌تبصره ۲ - منظور از حقوق درجه مذکور در این ماده حقوق ماهانه دریافتی بدون احتساب حقوق سالانه مذکور در ماده ۵۳ قانون استخدام نیروهای‌مسلح شاهنشاهی می‌باشد.

‌ماده ۷ - به پزشکان - دندانپزشکان - داروسازان و دامپزشکانی که در تاریخ تصویب این قانون طبق مقررات قانون استخدام کشوری به طوری‌رسمی در نیروهای مسلح شاهنشاهی مشغول خدمت هستند همچنین به پزشکان - دندانپزشکان - داروسازان و دامپزشکانی که طبق مقررات این‌قانون به طور رسمی در نیروهای مسلح شاهنشاهی استخدام شوند ماهانه مبلغی به عنوان حق فنی به شرح زیر پرداخت خواهد گردید:

‌الف - پزشکان پنجاه درصد مجموع حق پایه و مزایای مربوط.

ب - دندانپزشکان - داروسازان و دامپزشکان چهل درصد مجموع حقوق پایه و مزایای مربوط.

‌تبصره - منظور از حقوق و مزایای مندرج در این ماده حقوق و مزایایی است که وزارت بهداری به پزشکان - دندانپزشکان - داروسازان رسمی در‌شرایط مشابه پرداخت می‌نماید.

‌ماده ۸ - تا زمانی که میزان فوق‌العاده شغل مذکور در ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری تعیین و پرداخت نشده است حق فنی پزشکان - دندانپزشکان- داروسازان و دامپزشکان مشمول قانون استخدام کشوری شاغل در نیروهای مسلح شاهنشاهی بر مبنای مقررات ماده ۷ این قانون پرداخت خواهد‌گردید و پس از تعیین میزان فوق‌العاده شغل هر گاه مبلغ آن از پنجاه درصد حقوق پایه و مزایای مربوط در مورد پزشکان چهل درصد حقوق و مزایای پایه‌مربوط در مورد دندانپزشکان و داروسازان و دامپزشکان کمتر باشد مابه‌التفاوت فوق‌العاده شغل و حق فنی مذکور در این قانون کماکان قابل پرداخت‌خواهد بود.

‌ماده ۹ - به اشخاص مشروحه زیر که در نیروهای مسلح شاهنشاهی انجام وظیفه نمایند اعم از این که با قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی‌یا قانون استخدام کشوری استخدام شده یا می‌شوند مبالغی به شرح زیر به عنوان حق فنی پرداخت خواهد شد: ‌الف - نرس ماما - نرس - ماما - تکنیسینهای مشاغل پزشکی - بهیار - پزشکیار - و نظایر آنها و یا درجه‌دار پرستار (‌یا پزشکیار یا دامپزشکیار یا‌کمک دامپزشک که دوره آموزشگاه معین پزشکی یا پزشکیاری یا گروهبانی پرستاری یا معین دامپزشکی یا کمک‌دامپزشکی را طی نموده باشند) سی‌درصد حقوق و مزایا. ب - حداقل حقوق یا دستمزد افرادی که با وسایل فیزیک پزشکی یا رادیولوژی کار می‌کنند پنج هزار ریال و برای خدمه حداقل چهار هزار ریال‌خواهد بود.

‌ماده ۱۰ - به پزشکان - دندانپزشکان - داروسازان و دامپزشکان - نرس ماما - ماما- نرس - تکنیسینهای مشاغل پزشکی - پرستار - بهیار -‌پزشکیار - درجه‌دار پرستار - دامپزشکیار - کمک دامپزشک که طبق قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی استخدام شده یا می‌شوند و محل‌خدمتی آنها در نقاطی غیر از مراکز استانها (‌به استثنای استان ساحلی بنادر و جزایر خلیج فارس و بحر عمان) باشد علاوه بر حق فنی مربوط سی درصد‌حقوق به عنوان فوق‌العاده خارج از مرکز پرداخت می‌شود و در نقاط بد آب و هوا علاوه بر مزایای فوق از مزایای سایر کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی‌که در نقاط درجه یک و دو خدمت می‌کنند استفاده خواهند نمود و در مورد کسانی که طبق قانون استخدام کشوری استخدام شده یا می‌شوند طبق‌قوانین و مقررات استخدامی مربوط عمل خواهد شد.

‌ماده ۱۱ - حق فنی و مزایای خارج از مرکز مذکور در این قانون به شرطی به مشمولین ماده ۹ تعلق می‌گیرد که عملاً در رشته فنی مربوط و یا در‌مشاغل سازمانی که اجباراً بایستی از پرسنل فنی استفاده شود انجام وظیفه نمایند.

‌ماده ۱۲ - اجرای مقررات این قانون موکول به تأمین اعتبار لازم در بودجه‌های وزارت جنگ - ژاندارمری کل کشور - شهربانی کل کشور می‌باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و پنج تبصره که در جلسه روز پنجشنبه بیست و نهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس‌شورای ملی رسیده بود در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه نهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی