قانون بودجه یک ساله ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم

قانون بودجه یک‌ساله یک هزار و سیصد و هفده مجلس شورای ملی - مصوب ۲۵ اسفند ماه ۱۳۱۶

ماده اول - برای مقرری و هزینه دوازده‌ماهه سال هزار و سیصد و هفده مجلس شورای ملی مبلغ هفت میلیون و پانصد و هفتاد و هفت هزار وششصد و چهل ریال (۷۵۷۷۶۴۰ ریال) موافق فقره ۱ تا ۴ پیوست اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شد.

ماده دوم - برای حقوق و هزینه دوازده‌ماهه چاپخانه مجلس مبلغ دو میلیون و دویست و هشتاد و دو هزار و سیصد و شصت ریال (۲۲۸۲۳۶۰‌ریال) موافق فقره (۱) و (۲) پیوست اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود.

ماده سوم - مجلس شورای ملی به کارپردازی مجلس اجازه می‌دهد درآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان را جزو جمع محاسبات مجلس محسوب‌دارد.

این قانون که مشتمل بر سه ماده و صورت پیوست است در جلسه بیست و پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

جدول: دوره ۱۱ - جلد ۱ - صفحه ۴۸۸ الی ۴۹۹