قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

برنامه عمرانی دوم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم

قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور - مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۱۸ اسفند ۱۳۳۸ مجلس سنا

ماده واحده - بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور که از حیث درآمد اعم از عمومی و اختصاصی و بنگاه‌ها و شرکتها و سازمانهای دولتی در پنج فصل‌ضمیمه به مبلغ ۸۲۲۷۴۱۰۵۸۰۳ ریال و از حیث هزینه به مبلغ ۸۳۱۷۶۶۸۲۱۰۴ ریال تصویب و اجازه داده می‌شود:

الف - وزارت دارایی درآمدهای پیش‌بینی شده برای سال ۳۹ منظور در فصل اول را وصول و کلیه حقوق و مزایای قانونی کارمندان و خدمتگزاران‌جزء و هزینه‌های مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌های دولتی و سایر مصارف منظوره در فصل دوم را در حدود درآمدهای وصولی‌مذکور در فصل اول با رعایت کامل مقررات و مفاد تبصره‌های منظوره در این قانون پرداخت نماید.

ب - بودجه بنگاه‌ها و شرکتها و سازمانهای دولتی طبق مقررات و قوانین مربوطه به هر کدام، قابل اجرا می‌باشد همچنین آن چه وزارتخانه‌ها وادارات کل از محل درآمدهای اختصاصی استفاده می‌نمایند تابع مقررات و قوانین مخصوصاً به درآمدهای مزبور می‌باشد.

تبصره‌هایی که اجرای آن محدود به دوره عمل سال مالی ۱۳۳۹ خواهد بود

تبصره ۱ - بودجه تفصیلی سال ۱۳۳۹ وزارتخانه‌ها و ادارات و کلیه مؤسسات دولتی مندرج در فصل دوم در حدود رقم اعتبار مربوط منظور درقانون بودجه طبق صورت زیر ضمیمه قابل اجراء خواهد بود.

بودجه‌های تفصیلی سازمانهایی که ضمیمه نیست بر اساس اعتبارات مصوب ۱۳۳۸ به شرط این که از حدود اعتباراتی که برای وزارتخانه‌ها و یا اداره‌ضمن بودجه پیشنهادی ۱۳۳۹ منظور شده تجاوز ننماید قابل پرداخت خواهد بود سازمانهای مزبور موظفند بودجه‌های تفصیلی خود را منتهی در ظرف‌یک ماه از تاریخ تصویب بودجه به وزارت دارایی ارسال دارند تا پس از رسیدگی برای تصویب به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پیشنهاد شود.

تبصره ۲ - نقل و انتقال در هر یک از مواد فصول ارقام بودجه‌های تفصیلی سال ۱۳۳۹ وزارتخانه‌ها و ادارات کل از ماده به ماده دیگر با موافقت‌وزارت دارایی و نقل و انتقال از فصلی به فصل دیگر با موافقت کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود.

تبصره ۳ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود هفتاد و پنج میلیون ریال بدهی وزارت پست و تلگراف و تلفن به اداره کل گمرک و یکصد و سه‌میلیون ریال حقوق و عوارض گمرکی کالاهای وارده جهت لوله‌کشی آب تهران را از یک طرف به درآمد گمرک محسوب و از طرف دیگر به هزینه قطعی‌منظور دارد و همچنین عوارض و حقوق گمرکی کلیه کالاهای خریداری شده وزارت راه آهن را در سال ۱۳۳۹ صدی هفتاد و پنج تخفیف دهد ضمناً سی‌و پنج ریال هزینه مطالعه و خرید اراضی سد لار و لتیان را به عنوان کمک بپردازد.

تبصره ۴ - به وزارت گمرکات و انحصارات اجازه داده می‌شود به منظور تسریع در امر خرید قند و شکر و غله - مواد دخانیه در حدود اعتبارات‌مصوب سال ۱۳۳۹ از بانک ملی ایران با موافقت وزارت دارایی وام دریافت نموده تا آخر سال ۱۳۳۹ نسبت به واریز آن اصلاً و فرعاً اقدام نماید.

تبصره ۵ - در سال ۱۳۳۹ اداره کل آمار عمومی و سازمان خدمات کشوری بنگاه عمران تابع مقرراتی خواهد بود که در سالهای گذشته با تصویب‌هیأت وزیران اجراء شده است.

تبصره ۶ - به دولت اجازه داده می‌شود ساختمان کاخ نیاوران را به وسیله بانک عمران طبق مقررات آن بانک انجام دهد.

تبصره ۷ - ماده اول قانون مصوب بیست و هشتم اسفند ماه ۱۳۳۶ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

در سال۱۳۳۹ از کل عواید نفت سهم سازمان برنامه ۵۵ درصد و سهم شرکت ملی نفت ایران بیست میلیون دلار و باقیمانده سهم وزارت دارایی خواهدبود.

تبصره ۸ - وزارت دارایی مجاز است اسناد هزینه دفع آفات نباتی سال ۱۳۳۸ را از محل اعتبار منظوره در بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور و یا ازصرفه‌جویی‌های بودجه سال ۱۳۳۸ وزارت کشاورزی به هزینه قطعی منظور دارد.

تبصره ۹ - وزارت دارایی مجاز است پنج میلیون ریال بقیه سود سهام سال ۱۳۳۷ بانک رهنی ایران با بابت قسمتی از سرمایه سهم وزارت دارایی‌محسوب دارد.

تبصره ۱۰ - وزارت فرهنگ مجاز است اسناد خرج ۶۶ میلیون ریال چاپ کتب چهارساله ابتدایی ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ را از محل صرفه‌جویی‌های‌بودجه سنوات مذکور واریز نماید.

تبصره ۱۱ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود قروض و مطالبات ادارات دولتی و شهرداریها به شرکت ملی نفت ایران مربوط به زمان سابق راپابپا نموده در واریز آنها اقدام نماید.

تبصره ۱۲ - وزارت دارایی مجاز است کلیه حقوق و عوارض کالاهای وارده از محل اعتبار منظور در تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۳۳۸ را در حساب‌جداگانه متمرکز نموده با تصویب هیأت وزیران به مصرف برساند.

تبصره ۱۳ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود چنانچه درآمدهایی غیر از محل‌های مندرج در بودجه به دست آید تا حدود دو هزار میلیون ریال‌به بودجه وزارت جنگ و ژاندارمری کل کشور اضافه نماید و بودجه‌های تفصیلی آن به تصویب کمیسیون بودجه خواهد رسید.

تبصره ۱۴ - وزارت دارایی مکلف است در صورت افزایش سود بازرگانی در سال ۱۳۳۹ علاوه بر مأخذ وصولی سال ۱۳۳۸ معادل سی درصد ازاضافه وصولی را در اختیار وزارت بازرگانی بگذارد که با تصویب هیأت وزیران به مصرف تشویق صادرات برسد.

تبصره ۱۵ - به وزارت راه اجازه داده می‌شود تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال برای ادامه عملیات ساختمانی خطوط راه آهن تبریز به مرز ترکیه و کاشان به‌یزد و بندر شاه به گرگان و مطالعه ساختمان خط راه آهن اصفهان به شیراز و عملیات مربوطه به آن از بانک ملی ایران وام دریافت و در ظرف پنج سال دربودجه اداره کل ساختمان راه آهن اصلاً و فرعاً پیش‌بینی و مستهلک نماید.

تبصره ۱۶ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ هفتاد میلیون ریال جهت طبع و توزیع کتب ابتدایی مجانی به وسیله سازمان شاهنشاهی‌خدمات اجتماعی از محل درآمد عمومی سال ۱۳۳۹ کل کشور به وزارت فرهنگ پرداخت و در آخر سال ۱۳۳۹ از محل مجموع صرفه‌جوییهای بودجه‌وزارت فرهنگ مبلغ مزبور را واریز نماید.

تبصره ۱۷ - به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود بهای ابنیه نمایندگیهای شاهنشاهی ایران در لاهه - بروکسل، نیویورک و سایر نمایندگیها را ازمحل وام چهار میلیون و پانصد هزار دلار موضوع قانون مصوب یازدهم تیر ماه ۱۳۳۶ پرداخت نماید.

تبصره ۱۸ - به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود آیین‌نامه فوق‌العاده ثابت و سختی معیشت نمایندگیهای شاهنشاهی در خارجه را تنظیم وپس از موافقت وزارت دارایی از اول سال ۱۳۳۹ به موقع اجرا بگذارد. مفاد تبصره ۲۳ قانون بودجه سال ۱۳۳۷ کل کشور ملغی و وزارت امور خارجه ازاین بابت اضافه اعتباری نخواهد داشت.

تبصره ۱۹ - دولت مجاز است کارمندان وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی را با حقوق و مزایای متعلقه به سازمان خدمات کشوری و یا سایر دستگاه‌های‌وابسته به دولت منتقل نماید.

تبصره ۲۰ - بانک ملی ایران مجاز است معادل چهارصد میلیون ریال علاوه بر قروض فعلی به شهرداری تهران وام بدهد که منحصراً به مصرف‌کارهای عمرانی و آبادی شهر برسد.

وزارت دارایی مکلف است وام مزبور را ظرف ده سال از سال ۱۳۳۹ به بعد اصلاً و فرعاً از محل عوارض شهرداری‌که وصول می‌نماید به بانک ملی ایران مسترد دارد.

تبصره ۲۱ - به دولت اجازه داده می‌شود برای ادامه ساختمان مجلس شورای ملی یکصد میلیون ریال از بانک ملی ایران وام دریافت و از سال۱۳۴۰ اصلاً و فرعاً ضمن بودجه کل کشور منظور و تدریجاً ظرف ده سال مسترد دارد.

تبصره ۲۲ - بانک ملی ایران مجاز است معادل بیست میلیون ریال به شهرداری شهرری وام بدهد وام مزبور باید منحصراً به مصرف کارهای‌عمرانی برسد. وزارت دارایی مکلف است از محل درآمد شهرداری شهرری که وصول می‌نماید این وام را در عرض ده سال از سال ۱۳۴۰ به بعد اصلاً وفرعاً به بانک ملی ایران مسترد دارد.

تبصره ۲۳ - به وزارت کار اجازه داده می‌شود برای تأسیسات تعلیماتی و رفاه کارگران تا میزان یکصد و بیست میلیون ریال از بانک ملی ایران وام‌دریافت دارد وزارت دارایی مکلف است وام مزبور را اصلاً و فرعاً در بودجه‌های سالانه وزارت کار منظور کرده و در مدت ده سال از سال ۱۳۴۰ به بعدتدریجاً واریز نماید.

تبصره ۲۴ - مانده اعتبارات سال ۱۳۳۸ کمیسیونهای سرحدی منظوره در ردیف ۲۴ قانون بودجه سال مزبور در سال ۱۳۳۹ قابل تعهد و مصرف‌می‌باشد.

تبصره ۲۵ - وزارت کشاورزی می‌تواند مادام که لایحه قانونی انتقال گردان سمپاش به تصویب نرسیده است به افسران و درجه‌داران نیروی هوایی‌که به این وزارت منتقل می‌شوند تا زمانی که در خدمت واحد هوایی وزارتخانه انجام وظیفه می‌نمایند طبق آیین‌نامه و مقررات ارتشی حقوق و مزایابپردازد.

تبصره‌هایی که اجرای آن تا موقعی که لغو نگردیده به قوت خود باقی است.

تبصره ۲۶ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مستمری‌های مشروحه زیر:

۱ - به وراث قانونی مرحوم دکتر قاسم قاسم‌زاده استاد دانشکده حقوق از تاریخ روز بعد از فوت ماهانه (هشت هزار و هفتصد و بیست و پنج ریال)۸۷۲۵ ریال

۲ - به بالاخانم همسر مرحوم شهاب‌الدین ملک‌آراء سناتور سابق از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۳۹ ماهانه (ده هزار و دویست و پنجاه ریال) ۱۰۲۵۰ریال

۳ - به وراث قانونی مرحوم مصطفی ناصر کارمند سابق وزارت دارایی از اول فروردین ماه ۱۳۳۹ ماهانه (پنج هزار و دویست و پنجاه ریال) ۵۲۵۰ریال

۴ - به وراث قانونی مرحوم حسنعلی اشرفی کارمند سابق شهرداری تهران از اول فروردین ماه ۱۳۳۹ ماهانه (سه هزار و پانصد ریال) ۳۵۰۰ ریال

۵ - به خواهر و عیال مرحوم علی‌اکبر دهخدا بالمناصفه از اول فروردین ماه ۱۳۳۹ ماهانه (شش هزار ریال) ۶۰۰۰ ریال

۶ - به وراث قانونی مرحوم احمد جعفری کارمند وزارت گمرکات و انحصارات علاوه بر آن چه دریافت می‌دارند از بودجه وزارتخانه مزبور از اول‌فروردین ماه ۱۳۳۹ ماهانه (سه هزار ریال) ۳۰۰۰ ریال

۷ - به وراث قانونی مرحوم موسی ثقت‌الاسلامی نماینده سابق مجلس شورای ملی ماهانه از اعتبار شهریه و وظایف از تاریخ فوت (پانزده هزارریال) ۱۵۰۰۰ ریال

را علاوه بر مبلغی که فعلاً دریافت می‌دارند از محل اعتبار منظوره در بودجه کل کشور پرداخت نماید.

تبصره ۲۷ - به وزارت صنایع و معادن اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از مراکز تعلیمات حرفه‌ای را طبق اصول بازرگانی به مصرف هزینه‌های‌مربوط به تعلیمات حرفه‌ای برساند.

تبصره ۲۸ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود چنان چه درآمد سنوات ۱۳۳۶ به بعد پس از وضع هزینه‌های کل کشور و تأمین کسر بودجه‌مازادی داشت از آن محل معادل یکصد میلیون ریال از سال ۱۳۳۹ همه‌ساله به عنوان کمک به صندوق بازنشستگی پرداخت و بقیه را به مصرف‌ساختمانهای دولتی برسانند.

تبصره ۲۹ - دولت مجاز است وجوهی که از بابت مطالبات معوقه دستگاه‌های مختلف از مؤسسات و بانکهای آلمان وصول شده یا خواهد شدپس از وضع هزینه‌های مربوطه به مصارف لازمه برساند.

تبصره ۳۰ - در دعاوی که دولت محکوم‌له واقع می‌شود حق مطالبه خسارت حق‌الوکاله را مطابق آیین‌نامه قانون وکالت از طرف دعوی دارد ودادگاه‌ها مکلفند این حق را به تقاضای نماینده دولت با صدور حکم اعلام دارند.

تبصره ۳۱ - دولت مجاز است برای استقلال اداری و مالی بنگاه انستیتو پاستور بر طبق تشکیلات مؤسسه رازی موضوع قانون ۱۶ اسفند ۱۳۳۷آیین‌نامه‌ای تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذارد.

تبصره ۳۲ - از اول فروردین ماه ۱۳۳۹ به دارندگان دانشنامه لیسانس و فوق‌لیسانس شاغلین خدمت (پایه‌های اداری، فوق پایه‌های دبیری وآموزگاری) و فارغ‌التحصیلان دانشکده افسری شهربانی و آموزشگاه عالی شهربانی ماهانه دو هزار ریال به عنوان حق لیسانس تأدیه خواهد شد.

مفاد تبصره قانون مصوب بهمن ماه ۱۳۲۴ در مورد این دسته از کارمندان ملغی می‌شود.

اعتبار لازم برای تفاوت حق لیسانس از محل ششصد و پنجاه‌میلیون ریال منظور در بودجه کل کشور به صورت کمک جنسی بلاعوض خواربار و مایحتاج اولیه خواهد بود و مادام که وسایل توزیع خواربار فراهم‌نشده است نقداً تأدیه می‌شود.

تبصره ۳۳ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۳۹ از محل ششصد و پنجاه میلیون ریال اعتبار منظوره در بودجه کل‌کشور به کارمندان رسمی کشوری که شاغل خدمت می‌باشند معادل تفاوت حقوق و مزایای آنان تا چهار هزار ریال و به خدمتگزاران جزء که بیش از سه‌سال سابقه دارند و حقوق آنها به سه هزار ریال می‌رسد مقطوعاً پانصد ریال ماهانه کمک بلاعوض خواربار و مایحتاج اولیه می‌نماید مادام که وسایل‌توزیع خواربار فراهم نشده است کمک مزبور نقداً تأدیه خواهد شد. و خواربار و مایحتاج مزبور طبق اصول بازرگانی تهیه خواهد شد.

تبصره ۳۴ - از اول فروردین ماه ۱۳۳۴ به هر یک از پاسبانان و درجه‌داران و مأمورین انتظامی همردیف آنها در شهربانی کل کشور و پلیس راه‌آهن ونگهبانان گمرک ماهانه ششصد ریال جیره نقدی یا جنسی علاوه بر آنچه دریافت می‌دارند داده خواهد شد. این جیره فقط به شاغلین پرداخت شده و به‌بازنشستگان تعلق نمی‌گیرد.

تبصره ۳۵ - مفاد تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ به قوت خود باقی است ولی وزارتخانه‌ها و بنگاه‌ها و شرکتهای دولتی موظفند کارمندانی که ازاول فروردین ماه ۱۳۳۹ به بعد بازنشسته می‌شوند همه‌ماهه معادل نصف حقوق آنها را به صندوق بازنشستگی تأدیه نماید.

تبصره ۳۶ - وزارت دارایی مجاز است اسناد هزینه معوقه تا آخر سال ۱۳۳۶ را که در موجودی حساب باقیمانده با تصویب هیأت وزیران واریزنماید.

تبصره ۳۷ - چنانچه انحصار دخانیات ایران علاوه بر درآمد منظوره در بودجه اضافه درآمدی تحصیل نماید می‌توان تا میزان بیست درصد از درآمدمزبور را برای توسعه و بهبود کشت و توتون و بهره‌برداری اختصاص داده وجوه لازمه را از وزارت دارایی دریافت نماید.

تبصره ۳۸ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود از هر بطری نوشابه‌های غیر الکلی مبلغ پنجاه دینار اخذ و به حساب مخصوص مسلولین درخزانه‌داری کل منظور نماید وزارت بهداری وجوه مزبور را جمعاً خرجاً در بودجه کل کشور منظور و جهت تکمیل و تجهیز آسایشگاه‌ها با توجه به‌ردیف ۳۸ فصل اول درآمد بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور به مصرف خواهد رسید.

تبصره ۳۹ - از اول فروردین ماه ۱۳۳۹ بهای هر لیتر گازوئیل (نفت گاز) پنجاه دینار علاوه می‌شود و وجوه مأخوذه جمعاً و خرجاً در بودجه کل‌کشور منظور و در اختیار وزارت راه گذارده می‌شود که به مصرف توسعه و تکمیل راه‌های کشور برسد.

تبصره ۴۰ - از اول فروردین ماه ۱۳۳۹ به بهای هر لیتر سوخت هواپیما ۲۵ دینار علاوه می‌شود و وجوه وصولی از این بابت جمعاً و خرجاً دربودجه کل کشور منظور و به مصرف فرودگاه‌های کشور خواهد رسید.

تبصره ۴۱ - به بهای بنزین اتومبیل از اول فروردین ماه ۱۳۳۹ هر لیتر ۵۰ دینار علاوه و به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود پنجاه درصد وصولی ازاین بابت را در اختیار سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی بگذارد تا به مصرف امور درمانی و فرهنگی برساند و پنجاه درصد دیگر به مصرف توسعه وتکمیل دانشگاه‌ها و دانشسرای عالی کشور برسد.

تبصره ۴۲ - به دولت اجازه داده می‌شود از مسافرینی که با هواپیما عازم خارج کشور هستند عوارض زیر اخذ شود:

۱ - مسافرینی که به خارج کشور می‌روند بابت عوارض فرودگاه دویست و پنجاه ریال.

۲ - مسافرین ایرانی که به خارج کشور می‌روند بابت عوارض بلیط یک هزار و دویست و پنجاه ریال وجوه فوق در حساب مخصوصی متمرکز و به‌مصرف نگاهداری فرودگاه‌های کشور خواهد رسید.

تبصره ۴۳ - وزارت کار مجاز است با توجه به ماده ۱۰ قانون کار از اتباع بیگانه که اجازه اشتغال به کار در کشور شاهنشاهی را دارند مبالغی به شرح‌زیر دریافت دارد:

۱ - برای صدور پروانه کار مبلغ دو هزار ریال.

۲ - برای تمدید و یا تجدید پروانه کار مبلغ هزار و پانصد ریال.

وجوه مذکور در فوق طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت کار تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید مصرف خواهد شد.

تبصره ۴۴ - به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود که روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی را به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید اداره نماید.

تبصره ۴۵ - وزارت فرهنگ مجاز است هر موقع ضرورت اقتضاء کند با تصویب هیأت وزیران موجبات الحاق هر یک از دانشگاه‌های ایران ودانشسرای عالی را به مجامع علمی و مؤسسات بین‌المللی فراهم نماید و حق عضویت آن را از بودجه مصوب دانشگاه‌ها و دانشسرای عالی پرداخت‌نماید.

تبصره ۴۶ - صرفه‌جویی اعتبارات غیر مستمر بودجه هر سال وزارت فرهنگ که در پایان خرداد ماه سال بعد تعیین می‌شود به حساب جداگانه‌منظور خواهد شد که در سال بعد منحصراً به مصرف ساختمان مدارس شهرستان‌ها برسد نسبت به صرفه‌جویی‌های سال ۱۳۳۸ نیز به همین ترتیب‌عمل خواهد شد.

تبصره ۴۷ - به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر را طبق اصول بازرگانی اداره نموده و تأسیسات و باغات ومزارع مربوط به این امر را سرمایه مؤسسه قرار داده و عنداللزوم برای فروش آنها به مؤسسات دولتی و شهرداریها در "‌درجه اول و سایر اشخاص دردرجه دوم و تبدیل آنها به مزارع و تأسیسات قابل استفاده با تصویب دولت اقدام نماید.

تبصره ۴۸ - اجازه داده می‌شود از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۳۹ میزان یک در هزار از معاملات اسناد رسمی بر طبق قانون مصوب اسفند ماه ۱۳۳۳به نفع سازمان شیر و خورشید سرخ ایران از متعاملین اخذ می‌شود به دو در هزار افزایش یابد مبلغ وصولی کماکان به صندوق شیر و خورشید سرخ‌ایران تحویل و به تناسب احتیاج (مرکز و شهرستانها) به مصارف لازمه برسد.

تبصره ۴۹ - وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی مجازند معادل پنج درصد از اعتبار ساختمانی را بدون رعایت مناقصه صرف مطالعه و نقشه‌کشی ونظارت ساختمانهای خود بنمایند.

تبصره ۵۰ - درجات ارشد گماشته امراء ارتش به شرح زیر منظور می‌گردد:

ارشد گماشته ارتشبد استوار ۲ - ارشد گماشته سپهبد گروهبان یکم - ارشد گماشته سرلشگر گروهبان دوم - ارشد گماشته سرتیپ گروهبان سوم - ومعادل حقوق و مزایای درجه‌داران بالا به عنوان حق ارشد گماشته به امراء پرداخت شود. پرداخت حقوق سنواتی بابت ارشد گماشته برابر سنین خدمت‌امراء در درجات از سرتیپی به بالا می‌باشد.

تبصره ۵۱ - به دولت اجازه داده می‌شود از اول فروردین ماه ۱۳۳۹ بهای تمبر اوراق سجلی را به شرح زیر:

۱ - تعویض شناسنامه نمونه قدیم به جدید ۱۰ ریال

۲ - صدور المثنی شناسنامه ۲۰ ریال

۳ - رونوشت شناسنامه و گواهی‌نامه ۵ ریال

۴ - اعلامیه ازدواج ۱۰۰ ریال

۵ - اعلامیه طلاق ۳۰۰ ریال

دریافت و در مقابل تمبر الصاق نماید.

تبصره ۵۲ - فروش کارخانجات دولتی به بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران مشمول مقررات قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین وکارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب بیست و نهم دی ماه ۱۳۳۷ نخواهد بود.

تبصره ۵۳ - به پاس خدمات آقای آندره گدار از اول فروردین ماه ۱۳۳۹ ماهیانه هم‌ارز ریالی یکصد لیره انگلیسی مادام‌الحیات برای ایشان به عنوان‌مستمری برقرار می‌گردد که از محل اعتبار شهریه و وظایف منظوره در بودجه کل کشور پرداخت خواهد گردید.

تبصره ۵۴ - منظور از تبصره ۲ قانون اصلاح حقوق بازنشستگی قضات و پزشکان این است که رتبه‌های قضایی آقای احمد فرامرزی که در زمان‌نمایندگی مجلس شورای ملی و همچنین در زمان اشتغال به خدمات دولتی به ایشان اعطاء نشده است با احتساب تمام مدت فوق به ایشان اعطاء وحقوق بازنشستگی بر مأخذ رتبه‌هایی که به شرح فوق معین گردد از اول سال ۱۳۳۸ پرداخت گردد.

تبصره ۵۵ - اجازه داده می‌شود سرمایه اولیه بانک بازنشستگان کشوری موضوع ماده ۶ قانون بانکداری مصوب خرداد ۱۳۳۴ حداقل پنجاه میلیون‌ریال باشد مشروط بر این که کلیه سهام آن توسط بازنشستگان و کارمندان کشوری تعهد و پرداخت گردد.

تبصره ۵۶ - وزارت دارایی مجاز است که مزایای خارج از مرکز معلمین و کارمندان فرهنگ شهرستانها را که در بودجه سال ۱۳۳۸ بلامحل است ازصرفه‌جویی‌های مواد ۱ و ۲ بودجه سال ۱۳۳۸ وزارت فرهنگ پرداخت نماید.

تبصره ۵۷ - به وزارت بهداری اجازه داده می‌شود در صورتی که درآمد صدی ۳ موضوع تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ از سیصد میلیون ریال‌منظور در بودجه سال۱۳۳۹ تجاوز نماید از محل اضافه درآمد مزبور مبلغ پانزده میلیون ریال برای کمک به بودجه مدرسه پرستاری بیمارستان نمازی وکمک به درمان رایگان بیماران بی‌بضاعت بیمارستان نمازی پرداخت نموده و ۵۰ درصد مازاد از اعتبار اضافی را به مصرف ایجاد آموزشگاه بهداری وپرستاری و قابلگی در کرمان و تأمین احتیاجات مراکز درمانی و بهداشتی استان کرمان و ۵۰ درصد بقیه را به مصرف تکمیل و ایجاد مدارس حرفه استان‌کرمان نماید.

تبصره ۵۸ - دولت مجاز است فارغ‌التحصیلان دوره کامل متوسطه را که لااقل دو سال در یکی از آموزشگاه‌های خدمات اجتماعی داخلی یاخارجی تحصیل کرده و به اخذ دانشنامه عالی آموزشگاه‌های مزبور نائل شده و آن دانشنامه به تصدیق شورای عالی فرهنگ رسیده باشد برای خدمت درکانون اصلاح تربیت و کارگاه‌های مربوط به تربیت زندانیان در حدود اعتبارات مصوب استخدام نماید.

تبصره ۵۹ - شهرداریها با تصویب انجمنهای شهر و در محلهایی که انجمن شهر نباشد شهرداریها به قائم‌مقامی انجمن شهر و با تصویب وزارت‌کشور می‌توانند از اراضی متعلق به شهرداری آن مقدار که برای تأسیسات خیریه و درمانی مورد احتیاج شیر و خورشید سرخ و سازمان شاهنشاهی‌خدمات اجتماعی می‌باشد به رایگان واگذار نماید مشروط بر آن که مؤسسات مزبور در این اراضی ظرف دو سال مؤسسات عام‌المنفعه ایجاد نمایند وهمچنین اراضی متعلق به شهرداریها که در حال حاضر در تصرف شیر و خورشید سرخ و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی است و در آن‌ساختمانهایی از طرف سازمانهای مزبور بنا شده به ملکیت آنها واگذار می‌شود.

قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و پنجاه و نه تبصره است پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه پنجشنبه نوزدهم اسفند ماه یک هزار وسیصد و سی و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه ۱۳۳۸٫۱۲٫۱۸ به تصویب مجلس سنا رسیده است.

خلاصه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۳۸ کل کشور

الف - درآمد

۱) درآمد عمومی منظوره در بودجه ۳۴۴۶۶۹۴۱۸۹۹ ریال

۲) درآمدهای اختصاصی ۱۵۳۶۲۲۵۲۱۰۴ ریال

۳) درآمد سازمان برنامه ۱۸۱۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال

۴) درآمد شرکتهای تابعه وزارت صنایع ۴۳۲۸۸۹۷۸۰۰ ریال

۵) درآمد شرکت ملی نفت ۹۹۴۱۰۱۴۰۰۰ ریال

..........................................................................

جمع کل درآمد ۸۲۲۷۴۱۰۵۸۰۳ ریال

ب - هزینه

۱) هزینه عمومی ۳۵۳۶۹۵۱۸۲۰۰ ریال

۲) هزینه اختصاصی ۱۵۳۶۲۲۵۲۱۰۴ ریال

۳) هزینه سازمان برنامه ۱۸۱۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال

۴) هزینه شرکتهای تابعه وزارت صنایع ۴۳۲۸۸۹۷۸۰۰ ریال

۵) - هزینه شرکت ملی نفت ایران ۹۹۴۱۰۱۴۰۰۰ ریال

..........................................................................

جمع کل هزینه ۸۳۱۷۶۶۸۲۱۰۴ ریال

هزینه پیشنهادی ۸۳۱۷۶۶۸۲۱۰۴ ریال

درآمد پیشنهادی ۸۲۲۷۴۱۰۵۸۰۳ ریال

............................................................................

کسر بودجه ۹۰۲۵۷۶۳۰۱ ریال


جدول: دوره ۱۹ - جلد ۳ - صفحه ۱۹۵۷ الی ۱۹۷۷