قانون بودجه سال ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

برنامه عمرانی دوم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم

قانون بودجه سال ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی - مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی

ماده اول - برای مقرری و هزینه دوازده‌ماهه سال ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی مبلغ یکصد و سی و هفت میلیون و دویست و شصت و پنج هزار وششصد ریال (۱۳۷۲۶۵۶۰۰) مطابق قسمتهای یک تا پنج صورت مشروح ضمیمه اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود.

تبصره - تبصره ۳ قانون بودجه سال ۳۷ و ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی قسمتی که مربوط به تفاوت حقوق (کمک دریافتی) کارمندان بازنشسته‌مجلس شورای ملی از بودجه مجلس است از آغاز سال ۱۳۳۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود: کمک اعاشه دریافتی کارمندان بازنشسته مجلس شورای‌ملی که قبل از سال ۱۳۳۷ بازنشسته شده‌اند نیز برابر مبلغی است که به کارمندان شاغل پرداخته می‌شود.

ماده دوم - به کارپردازی مجلس شورای ملی اجازه داده می‌شود صرفه‌جوییهای بودجه سال ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی را دریافت و برای خریدفرش قالی و اثاثیه ساختمان جدید مجلس اختصاص دهد.

ماده سوم - به کارپردازی مجلس شورای ملی اجازه داده می‌شود تتمه درآمد سالهای ۳۵ و ۳۶ چاپخانه مجلس و ۳۶ و ۱۳۳۷ اداره روزنامه رسمی‌کشور شاهنشاهی را در قبال طلب کارپردازی مجلس از وزارت دارایی (موضوع تبصره ۲ قانون بودجه سال ۳۶ مجلس راجع به انتقال چاپخانه مجلس‌به دولت) برداشت کرده و تتمه طلب خود را از وزارت دارایی دریافت دارد.

تبصره ۱ - هر نوع استخدام جدید و انتقال (به استثنای محلهایی که در نتیجه بازنشستگی و فوت ایجاد می‌شود و نیز چهارده نفر کارمند و کارگران‌فنی برای چاپخانه جدید) به مجلس شورای ملی مطلقاً ممنوع است.

تبصره ۲ - چون آقای فریدون رهنما از تاریخ اول تیر ماه ۱۳۳۳ در کتابخانه مجلس شورای ملی به سمت کارمند فنی تا آخر سال جاری (۱۳۳۸)اشتغال به خدمت داشته و دارد مدت مزبور به شرط پرداخت کسور بازنشستگی به اقساط رسمی تلقی و از مزایای قانونی طبق قانون استخدام کارمندان‌اداری مجلس از اول سال ۱۳۳۹ برخوردار و پایه قانونی تشخیص داده خواهد شد و همچنین موافقت می‌گردد به آقایان حسن صابری و عبدالله آدمیت‌عضو کتابخانه از تاریخ اول فروردین ۱۳۳۹ پایه یک کارمندی اعطا شود.

قانون فوق که مشتمل بر سه ماده و سه تبصره است در جلسه پنجشنبه نوزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و هشت به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

جدول: دوره ۱۹ - جلد ۳ - صفحه ۱۹۲۶ الی ۱۹۴۲