قانون بودجه سال ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

برنامه عمرانی دوم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم

قانون بودجه سال ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی - مصوب ۳ دی ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی

ماده اول - برای مقرری و هزینه دوازده‌ماهه سال ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی مبلغ نود و پنج میلیون و هفتصد و پانزده هزار و یکصد و ده ریال(۹۵۷۱۵۱۱۰) مطابق فقرات یک تا پنج صورت مشروح ضمیمه اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود.

‌تبصره - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود کمک هزینه قانونی مربوط به مجلس شورای ملی را از محل درآمد عمومی کشور از وزارت‌دارایی دریافت دارد.

‌ماده دوم - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ دو میلیون و دویست هزار ریال (۲۲۰۰۰۰۰) از محل درآمد عمومی کشور برای هزینه چاپ‌فرهنگ دهخدا (‌لغت‌نامه دهخدا) یکساله ۱۳۳۶ به کارپردازی مجلس بپردازد.

‌تبصره - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود طبق تقاضای کتبی دانشگاه تهران کلیه تشکیلات فرهنگ دهخدا و فیش‌ها و کتابخانه مربوطه اعم‌از کادر علمی و اداری و متصدیان آن را به ضمیمه و بودجه آن به دانشگاه تهران واگذار نماید. و دانشگاه هزینه سنوات بعد را در بودجه خود ملحوظ‌دارد.

‌ماده سوم - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود کسانی که به عنوان کارمند در ادارات مجلس شورای ملی فعلاً مشغول بوده و هنوز وضع آنها‌رسمی نگردیده به شرح زیر:

‌دو نفر کارمند پایه یک یک نفر پایه دو و دو نفر پایه سه و تبدیل وضع روزمزدی یک نفر کارمند روزمزد به رسمی از روی سوابق خدمت و مدارک‌تحصیلی و بدون در نظر گرفتن حقوق فعلی او و نیز تبدیل وضع خدمت آقای محمدصادق عضدانلو به پایه چهار اداری و همچنین تبدیل پنج اداری‌آقای پورمقیم داروساز به پایه سه پزشک یکمی و پایه سه آقای یدالهی داروساز به پایه یک پزشک یکمی و انتقال دو نفر پایه نه از وزارتخانه‌ها به مجلس‌شورای ملی اقدام نماید و کارپردازی مجلس شورای ملی موظف است در ظرف مدت سه ماه از کارمندان فعلی صورت سازمان اداری مجلس را تهیه و‌به تصویب هیأت رییسه برساند و آن چه در بین کارمندان فعلی افراد اضافه بر سازمان وجود دارد وابسته به سازمان تلقی خواهد شد. - استخدام و‌انتقال جدید کارمند و کارمند روزمزد و خدمتگزار جزء و به هر عنوان دیگر زائد بر سازمان اداری و کارمندان و خدمتگزاران مطلقاً ممنوع خواهد بود.

‌ماده چهارم - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان و موظفین مجلس شورای ملی را که ضمن بودجه‌های‌سالیانه پیش‌بینی شده و می‌شود همه‌ساله اعتبار آن را معین و به ذوی‌الحقوق پرداخت نماید.

‌ماده پنجم - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ چهل میلیون ریال از محل درآمد عمومی کشور برای خرید بقیه خانه‌های اطراف مجلس و‌ساختمان جدید به کارپردازی مجلس بپردازد.

‌ماده ششم - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود از محل بودجه مجلس

(الف) ماهی پنج هزار ریال علاوه بر وظیفه‌ای که ورثه مرحوم محمد فؤادی رییس سابق اداره مطبوعات مجلس از صندوق بازنشستگی کل کشور‌دریافت می‌دارند از همان تاریخ به ورثه آن مرحوم (‌عیال و دختر مادام که شوهر اختیار نکرده‌اند و پسر مادام که تحصیلاتشان خاتمه نیافته) به سهم‌متساوی پرداخت نماید و در صورت شوهر کردن عیال و یا دختر و خاتمه تحصیلات پسر سهم هر یک از مبلغ مقرره کسر خواهد شد.

(ب) ماهی سه هزار و پانصد ریال علاوه بر وظیفه‌ای که ورثه مرحوم اسمعیل ساتری رییس سابق اداره صندوق بازنشستگی مجلس از صندوق‌بازنشستگی کل کشور دریافت می‌دارند از همان تاریخ به ورثه آن مرحوم (‌مادر و عیال و دو پسر و یک دختر) به سهم متساوی پرداخت نماید و در‌صورت شوهر کردن مادر و عیال و یا دختر و خاتمه تحصیلات پسران سهم هر یک از مبلغ مقرره کسر خواهد شد.

‌ماده هفتم - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود حقوق بازنشستگان و موظفین مجلس شورای ملی را مطابق شرح زیر ترمیم و از محل بودجه‌مجلس بپردازد.

‌الف - به جمع حقوق دریافتی کارمندان و خدمتگزارانی که تا آخر شهریور ۱۳۳۵ بازنشسته شده‌اند از آغاز سال ۱۳۳۶ مبالغ زیر افزوده شود:

۱ - به بازنشستگانی که ماهیانه تا پنج هزار ریال تمام دریافت می‌دارند صدی چهل (۴۰٪).

۲ - به بازنشستگانی که ماهیانه تا هشت هزار ریال دریافت می‌دارند نسبت به مازاد پنج هزار ریال صدی بیست (۲۰٪).

۳ - از هشت هزار و یک ریال به بالا نسبت به مازاد هشت هزار ریال صدی ده (۱۰٪).

ب - به جمع وظیفه ماهیانه دریافتی موظفین مجلس شورای ملی از آغاز سال ۱۳۳۶ به شرح زیر افزوده می‌شود:

۱ - به موظفینی که ماهیانه تا یک هزار ریال تمام دریافت می‌دارند صدی صد درصد (۱۰۰٪) ۲ - به موظفینی که ماهیانه دو هزار ریال تمام دریافت می‌دارند نسبت به مازاد یک هزار ریال صدی پنجاه (۵۰٪).

۳ - به موظفینی که ماهیانه از دو هزار و یک ریال به بالا دریافت می‌دارند نسبت به مازاد دو هزار ریال صدی بیست (۲۰٪).

‌ماده هشتم - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود صرفه‌جوئیهای بودجه سال ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی را دریافت و برای تهیه لوحه‌ای که طبق‌تصمیم قانونی مورخ ۳۱ خرداد ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی باید در آرامگاه اعلیحضرت شاهنشاه فقید رضاشاه کبیر نصب شود مصرف و نیز از همین‌محل مبلغ پانصد هزار ریال از طرف مجلس شورای ملی به وسیله جمعیت شیر و خورشید سرخ برای آسیب‌دیدگان زلزله غرب پرداخت گردیده و بقیه‌برای خرید کتاب جهت کتابخانه مجلس شورای ملی اختصاص یابد.

‌* تبصره - پرداخت اضافه‌کاری و فوق‌العاده و پاداش به غیر از مبلغ پیش‌بینی شده در بودجه از هر محل دیگر ممنوع است.

‌ماده نهم - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود کسری خدمت آقای دکتر امیرنیرومند رییس اداره بهداری مجلس شورای ملی تا سی سال تمام که‌حداکثر پنج سال باشد به سوابق خدمت ایشان افزوده شود به شرط آن که کسور بازنشستگی مدت مذکور به مأخذ آخرین حقوق اداری به صندوق‌بازنشستگی کل کشور بپردازند.

‌ماده دهم - کارپردازی مجلس شورای ملی مکلف است صورت مذاکرات کمیسیونهایی را که تصمیمات آنها به صورت قانون قابل اجرا است طبع‌نماید.

قانون فوق که مشتمل بر ده ماده و سه تبصره است در جلسه سه‌شنبه سوم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای ملی‌رسیده و قابل اجراء می‌باشد.

‌نایب رییس مجلس شورای ملی - امان‌الله اردلان

>‌جدول: دوره ۱۹ - جلد ۳ - صفحه ۱۷۷۴ الی ۱۷۸۹< ‌ مبلغ نود و پنج میلیون و هفتصد و پانزده هزار و یکصد ریال بودجه سال ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی می‌باشد.

‌صورت فوق ضمیمه قانون بودجه سال ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی بوده و صحیح است.

‌نایب رییس مجلس شورای ملی - امان‌الله اردلان