قانون بودجه سال ۱۳۳۶ اداره روزنامه رسمی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

برنامه عمرانی دوم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم

قانون بودجه سال ۱۳۳۶ اداره روزنامه رسمی - مصوب ۱۰ دی ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی

ماده واحده - برای حقوق و هزینه دوازده‌ماهه سال ۱۳۳۶ اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی مبلغ چهار میلیون و چهارصد و هفتاد و نه هزار و‌سیصد و سی ریال (۴۴۷۹۳۳۰) مطابق فقرات یک و دو صورت مشروح ضمیمه اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود که با کمک هزینه قانونی از‌وزارت دارایی دریافت دارد.

‌تبصره - ماده سوم بودجه سال ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی مربوط به درج آگهی‌های دولتی در روزنامه رسمی کشور به قوت خود باقی است.

‌قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره است در جلسه سه‌شنبه دهم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید و قابل اجرا است.

‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

>‌جدول: دوره ۱۹ - جلد ۳ - صفحه ۱۸۰۰ الی ۱۸۰۲< ‌ مبلغ چهار میلیون و چهارصد و هفتاد و نه هزار و سیصد و سی هزار ریال بودجه سال ۱۳۳۶ روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران می‌باشد. ‌ صورت فوق ضمیمه قانون بودجه سال ۱۳۳۶ اداره روزنامه رسمی کشور بوده و صحیح می‌باشد. ‌ رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت