قانون بودجه سال ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۱۴ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۳۴ توسط Solhosafa (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون بودجه سال یک هزار و سیصد و بیست و چهار مجلس شورای ملی - مصوب پنجم تیر ماه ۱۳۲۴

ماده اول - برای مقرری و هزینه دوازده‌ماهه سال ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی مبلغ بیست میلیون و نهصد و هفتاد و هشت هزار و هفتصد و نود ریال(۲۰۹۷۸۷۹۰) موافق فقره (۱) تا (۵) پیوست اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود.

تبصره ۱ - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود کمک هزینه مربوط به مجلس شورای ملی و چاپخانه مجلس و اداره روزنامه رسمی کشور را(‌موضوع قانون کمک کارمندان دولت) تا آخر سال ۱۳۲۴ از محل درآمد عمومی کشور از وزارت دارایی دریافت دارد.

تبصره ۲ - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود از آغاز فروردین ۱۳۲۴ ماهی سه هزار ریال درباره بانو کتایون عیال و آقایان فریدون و داریوش‌پسران مرحوم کیخسرو شاهرخ با رعایت ماده ۴۹ قانون استخدام کشوری بپردازد (‌ماده ۶ از قانون اصلاح قانون بودجه کل سال ۱۳۲۰ کشور مصوب ۸‌آبان ماه ۱۳۲۰ از آغاز فروردین ۱۳۲۴ ملغی است.)

تبصره ۳ - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود به پاس خدمات ۳۸‌ساله آقای حسن غفاری در مجلس شورای ملی و صدماتی که در راه ایفای وظیفه‌متحمل شده‌است (‌علاوه بر حقوق بازنشستگی که پرداخت می‌شود) از آغاز فروردین ۱۳۲۴ همه‌ماهه تتمه حقوق و کمک هزینه مشارالیه را (‌مادام که‌کمک‌هزینه به کارمندان دولت داده می‌شود) تا میزان مبلغی که در زمان اشتغال به خدمت دریافت می‌داشته‌است پرداخت نماید.

تبصره ۴ - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود که از آغاز فروردین ۱۳۲۴ ماهیانه مبلغ پانصد ریال به عنوان وظیفه درباره ورثه مرحوم عباس‌نقیب لاهوتی کارمند اداره تندنویسی مجلس بپردازد.

ماده دوم - برای حقوق و هزینه دوازده‌ماهه سال ۱۳۲۴ چاپخانه مجلس مبلغ هشت میلیون و دویست و بیست و هفت هزار و هفتاد و چهار ریال(۸۲۲۷۰۷۴) مطابق فقرات ۱ و ۲ پیوست اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود.

تبصره ۱ - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود کمک‌هزینه کارگران فنی چاپخانه مجلس را (‌موضوع قانون کمک کارمندان دولت) تا آخر سال۱۳۲۴ از محل درآمد چاپخانه مجلس بپردازد.

ماده سوم - برای حقوق و هزینه دوازده‌ماهه سال ۱۳۲۴ اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران مبلغ پنج میلیون و نود و پنج هزار و ششصد وچهل و شش ریال (۵۹۹۵۶۴۶) مطابق فقرات ۱ و ۲ پیوست اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود.

ماده چهارم - اعتبارات منظوره در مواد ۱ و ۲ و ۳ راجع به اضافات و ترفیعات و کمک اعاشه و اضافه کاری و حقوق ایام مرخصی و غیره که در ضمن این‌بودجه منظور گردیده از آغاز فروردین تا آخر اسفند ۱۳۲۴ قابل پرداخت می‌باشد.

ماده پنجم - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود مبلغ نه میلیون ریال درآمد پیش‌بینی شده چاپخانه مجلس و باغ بهارستان و مبلغ چهار میلیون‌و پانصد هزار ریال درآمد پیش‌بینی شده اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی در سال ۱۳۲۴ را وصول و به خزانه‌داری کل ایصال دارد.

این قانون که مشتمل بر پنج ماده و صورت پیوست است در جلسه پنجم تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

رییس مجلس شورای ملی محمدصادق طباطبایی

>‌جدول: دوره ۱۴ - جلد ۱ - صفحه ۲۳۷ الی ۲۵۷< صورت بالا پیوست قانون بودجه سال یک هزار و سیصد و بیست و چهار مجلس شورای ملی بوده و صحیح است رییس مجلس شورای ملی - 'محمدصادق طباطبایی '