New Server

قانون الحاق یک ماده به قانون تاسیس صندوق پس‌انداز ثابت افسران و همافران و درجه‌داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم

قانون الحاق یک ماده به قانون تاسیس صندوق پس‌انداز ثابت افسران و همافران و درجه‌داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی – مصوب ۹ تیر ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۷ خرداد ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]

‌ماده واحده - ماده زیر به عنوان ماده ۱۰ به قانون تأسیس صندوق پس‌انداز ثابت افسران و همافران و درجه‌داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی اضافه‌می‌شود:

‌ماده ۱۰ - آن عده از کارمندان رسمی غیر نظامی ارتش شاهنشاهی که در مشاغل زیر مدت پانزده سال تمام در ارتش شاهنشاهی خدمت نموده یا تعهد‌انجام خدمت به مدت حداقل پانزده سال تمام بسپارند می‌توانند از مزایای این قانون استفاده نمایند.

‌الف - در مشاغل رشته‌های پزشکی و فنی (‌پزشک، دندانپزشک، داروساز، دامپزشک، پرستار و سرپرستار، مهندس و کمک‌مهندس، تکنیسین‌لیسانسیه، تکنیسین رادیولوژی، تکنیسین آزمایشگاه‌ها و سایر تکنیسینهای پزشکی و کارشناس مواد غذایی).

ب - در مشاغل رشته‌های مالی (‌حسابرس و حسابدار خبره) پ - در مشاغل اداری و مدیریت (‌برنامه‌نویس، طراح سیستمهای ماشینهای کامپیوتر - تجزیه و تحلیل‌کننده - کنترل‌کننده اطلاعات ماشینهای کامپیوتر‌و ماشینهای مشابه - متصدی امور حقوقی و قضایی - حقوقدان - نقشه‌بردار - نقشه‌کش و مشاغل مشابه.

‌تبصره ۱ - میزان سهم کارمندان رسمی غیر نظامی از لحاظ اجرای مقررات بند الف ماده ۲ این قانون به شرح زیر تعیین می‌شود ‌کارمندان رسمی در گروه‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ ماهانه پانصد ریال.

‌کارمندان رسمی در گروه‌های ۵ و ۶ و ۷ و ۸ ماهانه یک هزار ریال.

‌کارمندان رسمی در گروه‌های ۹ به بالا ماهانه یک هزار و پانصد ریال.

‌تبصره ۲ - افزارمندان ارتش شاهنشاهی نیز با سپردن تعهد مندرج در این ماده مشمول مزایای صندوق پس‌انداز ثابت افسران و همافران و درجه‌داران‌کادر ثابت ارتش شاهنشاهی خواهند بود و از لحاظ پرداخت سهم مربوط با آنان مانند کارمندان رسمی در گروه‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ رفتار خواهد شد.

‌تبصره ۳ - کارمندان مذکور در این ماده در صورتی که بنا به تقاضای شخصی و یا به علل دیگر قبل از انجام خدمت مورد تعهد موضوع این ماده از‌خدمت برکنار گردند فقط حق دریافت مبالغی را که شخصاً پرداخت کرده‌اند خواهند داشت.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۳٫۳.۲۷، در جلسه روز یکشنبه نهم تیر ماه یک هزار و سیصد و‌پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دوازدهم - ص. ۶۱۳۲