New Server

قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم

قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۱۲ تیر ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۵ آذر ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]

‌ماده واحده - تبصره زیر به ماده ۲ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی اضافه می‌شود:

‌تبصره - از تاریخ اول مهر ماه ۱۳۵۰ پذیرش داوطلبان در مراکز آموزشی بدون رعایت شرط سنی مذکور در این ماده مجاز است لیکن انتخاب‌داوطلبان باید به ترتیبی انجام شود که پس از خاتمه تحصیل و هنگام نیل به درجه حداقل دارای ۱۸ سال تمام باشند.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۵۱٫۲.۱۲ در جلسه روز دوشنبه پانزدهم خرداد ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دهم - ص. ۵۱۰۵