New Server

قانون الحاق یک تبصره به جز ۵ بند '''ه''' ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم

قانون الحاق یک تبصره به جزء ۵ بند (‌د) ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۱۲ اردیبهشت ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۱۵ خرداد ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - تبصره زیر به جزء ۵ بند (‌د) ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی الحاق می‌گردد:

‌تبصره - در مواردی که قصور عمدی در انجام وظایف و اجرای دستورات خدمتی به نحوی باشد که فرمانده یا رییس قسمت مربوط با توجه به مصالح‌نیروهای مسلح شاهنشاهی برای تأثیر به موقع تنبیه، اخراج افسر یا کارمند خاطی را از خدمت ضروری تشخیص دهد می‌تواند بدون در نظر گرفتن‌ترتیبات مندرج در جزء ۵ بند (‌د) ماده ۱۵ نسبت به اخراج افسر یا کارمند خاطی با رعایت مواد ۱۱۳ و ۱۱۵ و ۱۱۸ اقدام نماید.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۵۱٫۲.۱۲ در جلسه روز دوشنبه پانزدهم خرداد ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی