قانون افزایش سهمیه ایران در صندوق بین‌المللی پول

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قانون افزایش سهمیه ایران در صندوق بین‌المللی پول - ‌مصوب ۱۳۵۶٫۱۰٫۷

‌ماده واحده - دولت مجاز است سهمیه ایران را در صندوق بین‌المللی پول از یکصد و نود و دو میلیون واحد حق برداشت مخصوص به ششصد و‌شصت میلیون واحد حق برداشت مخصوص افزایش دهد و مقررات مربوط به نحوه پرداخت مبلغ افزایش سهمیه را به نحوی که از طرف مؤسسه‌مذکور پیشنهاد شده است قبول کند.

‌تبصره - واحد حق برداشت مخصوص واحد محاسبه در معاملات صندوق بین‌المللی پول است که در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۳۵۱ (۲۵۳۱) رسماً‌معادل ۸۲٫۲۴۲۵ ریال بوده است و در حال حاضر طبق ضوابط مصوب هیأت مدیره صندوق بین‌المللی پول نرخ روزانه آن معتبر می‌باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یک‌شنبه ۱۵ آبان ماه ۲۵۳۶ در جلسه روز چهارشنبه‌هفتم دی ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی