New Server

قانون اضافه نمودن یک تبصره به ماده ۳۴ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون اضافه نمودن یک تبصره به ماده 34 قانون استخدام ‌نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب 1346.11.23

‌ماده واحده - تبصره زیر تحت شماره 3 به ماده 34 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب سال 1336 اضافه می‌شود:

‌تبصره 3 - افسران و هم چنین کارمندان مشمول مقررات قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مأمور به خدمت در سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌دولتی در صورتی که در رشته تخصصی خود خدمت کرده یا بکنند خدمت آنان به منزله خدمت در شغل سازمانی مذکور در این ماده تلقی می‌گردد.

‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده که در جلسه روز پنجشنبه چهاردهم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود‌در جلسه روز دوشنبه بیست و سوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌نایب رییس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادی