قانون اضافه اعتبار بودجه سال ۱۳۴۹ کل کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون اضافه اعتبار بودجه سال ۱۳۴۹ کل کشور -‌ مصوب ۱۳۴۹٫۱۰٫۱

‌ماده واحده - مبلغ پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال اضافه اعتبار موضوع تصویبنامه شماره ۱۸۸۰۶ مورخ ۱۳۴۹٫۵.۵ هیأت وزیران که به استناد‌ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی به تصویب رسیده است طبق جداول پیوست به اعتبارات بودجه سال ۱۳۴۹ کل کشور اضافه می‌گردد و به دولت‌اجازه داده می‌شود هزینه‌های مربوط را از محل درآمد عمومی سال ۱۳۴۹ پرداخت کند.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و جداول پیوست پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز چهارشنبه هیجدهم آذر ماه ۱۳۴۹ در جلسه روز‌سه‌شنبه اول دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۰ - صفحه ۵۳۸۷<

‌جداول فوق منضم به قانون اضافه اعتبار بودجه سال ۱۳۴۹ کل کشور می‌باشد.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی