New Server

قانون اصلاح مواد ۲۵ و ۳۰ و ۴۷ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قانون اصلاح مواد ۲۵ و ۳۰ و ۴۷ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - ‌مصوب ۱۳۵۶٫۲.۳

‌ماده واحده - مواد ۲۵ و ۳۰ و ۴۷ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به شرح زیر اصلاح و از تاریخ ۱۳۵۴٫۱.۱ قابل اجرا می‌باشد.

‌الف - ماده ۲۵. به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌ماده ۲۵ - کسانی که با داشتن حداقل مدارک تحصیلی لیسانس و یا معادل آن از دانشگاههای داخلی یا خارجی قبل از انجام خدمت زیر پرچم داوطلب‌استخدام در نیروهای مسلح شاهنشاهی گردند در صورتی که به وجود آنان احتیاج باشد ممکن است در رشته‌های متناسب با تحصیلاتی که دارند به‌خدمت پذیرفته شوند و در این صورت پس از طی دوره مخصوص نظامی در رشته مربوط مدت تحصیلات عالی آنان در رشته مورد نیاز جزء سوابق‌خدمت رسمی آنان منظور و مبنای تعیین درجه و قدمت خدمت در درجه خواهد بود و از مزایای فارغ‌التحصیلان دانشکده افسری استفاده خواهند کرد.‌حداکثر مدت تحصیل قابل احتساب برای دوره‌های مختلف آموزشی با توجه به مقررات مربوط به تحصیلات عالی از نظر حداقل و حداکثر مدت‌تحصیل تعیین می‌شود و در مورد لیسانس بیشتر از چهار سال نخواهد بود.

ب - ماده ۳۰ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌ماده ۳۰ - افسران وظیفه‌ای که در حین خدمت زیر پرچم داوطلب خدمت گردند در صورتی که به وجود آنان احتیاج باشد ممکن است به خدمت در‌کادر ثابت پذیرفته شوند در این صورت خدمت وظیفه‌ای که انجام داده‌اند همچنین مدت تحصیلات عالی آنان در رشته مورد نیاز با رعایت مقررات ماده۲۵ این قانون جزو سوابق خدمت رسمی آنان منظور و مبنای تعیین درجه و قدمت خدمت در درجه خواهد بود و از مقررات و مزایای فارغ‌التحصیلان‌دانشکده افسری استفاده خواهند کرد.

ج - ماده ۴۷. به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌ماده ۴۷ - افسران وظیفه‌ای که خدمت زیر پرچم خود را انجام داده‌اند هر گاه حداکثر ظرف یک سال از تاریخ خاتمه خدمت وظیفه مایل به استخدام در‌نیروهای مسلح شاهنشاهی باشند در صورت احتیاج و واجد بودن شرایط مندرج در این قانون و نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی ممکن است به خدمت‌پذیرفته شوند در این صورت پس از طی دوره‌های اطلاعات مخصوص رسته مربوط مدت خدمت وظیفه و همچنین مدت تحصیلات عالی آنان در‌رشته مورد نیاز با رعایت مقررات ماده ۲۵ این قانون جزء سوابق خدمت رسمی آنان منظور و مبنای تعیین درجه و قدمت خدمت در درجه خواهد بود و‌از مقررات و مزایای فارغ‌التحصیلان دانشکده افسری استفاده خواهند نمود.

‌تبصره - افسران وظیفه‌ای که بعد از یک سال از تاریخ خاتمه خدمت وظیفه داوطلب خدمت گردند مشمول مقررات این ماده خواهند بود لیکن مدت‌خدمت وظیفه آنان در تعیین درجه و قدمت خدمت در درجه منظور نخواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه دوم آذر ماه ۲۵۳۵ در جلسه روز شنبه سوم اردیبهشت ماه دو‌هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسیده است.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی