New Server

قانون اصلاح ماده ۸۷ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم

قانون اصلاح ماده ۸۷ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی – مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۳ تیر ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۹ تیر ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]

‌ماده واحده - در ماده ۸۷ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی عبارت (‌طبق تشخیص شورای عالی پزشکی نظامی) به عبارت (‌طبق نظریه‌شورای عالی پزشکی مربوط) اصلاح می‌شود و عنوان تبصره ماده مذکور به تبصره ۲ اصلاح و تبصره زیر به عنوان تبصره یک به ماده مذکور اضافه‌می‌شود.

‌تبصره ۱ - مدت درمان مذکور در این ماده جهت بهبودیافتگان فقط برای یک بار دیگر قابل استفاده خواهد بود و در صورت عود همان بیماری این مدت‌تمدید نمی‌گردد و این قبیل بیماران بلافاصله بازنشسته خواهند شد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۵۳ در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه‌سوم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دوازدهم - ص. ۶۱۰۸