قانون اصلاح ماده ۲۰ قانون مالیات املاک مزروعی و مالیات بر درآمد

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین مالیات مصوب مجلس شورای ملی
Majlis Melli 16.pdf

قانون اصلاح ماده ۲۰ قانون املاک مزروعی و مالیات بر درآمد - مصوب ۲ خرداد ماه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی و


ماده واحده - قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب ۲۹ تیر ماه ۱۳۲۸ از اول سال ۱۳۲۹ لغو و وزارت اقتصاد ملی‌در مورد درآمد اتاقهای بازرگانی کماکان طبق ماده ۲۲ قانون اتاقهای بازرگانی مصوب دوم تیر ماه ۱۳۲۱ عمل خواهد نمود.


‌تبصره ۱ - در هر شهر که مرکز شهرستان بوده و جمعیت آن از بیست و پنج هزار نفر متجاوز باشد دولت مکلف است به تدریج اتاق بازرگانی تأسیس‌نماید.


تبصره ۲ - کلیه درآمد صدی یک اتاقهای بازرگانی پس از وضع حداکثر ۳٪ برای هزینه وصول منحصراً بایستی به مصرف اختصاصی اتاقهای بازرگانی‌برسد.

این قانون که مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره‌است در جلسه پنجشنبه دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و سی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

ماده واحده بالا و تبصره ۲ آن در جلسه بیست و پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ و تبصره ۱ آن در جلسه دوازدهم تیر ماه ۱۳۳۰ مجلس سنا به تصویب‌رسیده‌است

نگاه کنید به

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۴۹