New Server

قانون اصلاح ماده ۱۰ الحاقی به قانون تاسیس صندوق پس‌انداز ثابت افسران و همافران و درجه‌داران کادر ثابت ارتش ‌شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قانون اصلاح ماده ۱۰ الحاقی به قانون تأسیس صندوق پس‌انداز ثابت افسران و همافران و درجه‌داران کادر ثابت ارتش ‌شاهنشاهی - ‌مصوب ۲۵۳۵٫۲.۲۲

‌ماده واحده - ماده ۱۰ الحاقی به قانون تأسیس صندوق پس‌انداز ثابت افسران و همافران و درجه‌داران کادر ثابت شاهنشاهی (‌مصوب ۱۳۵۳٫۴.۹)‌به شرح زیر اصلاح می‌شود و تبصره‌های آن به قوت خود باقی است.

‌ماده ۱۰ - آن عده از کارمندان رسمی غیر نظامی ارتش شاهنشاهی که مدت پانزده سال تمام در ارتش شاهنشاهی خدمت نموده یا تعهد انجام خدمت به‌مدت حداقل پانزده سال تمام بسپارند می‌توانند از مزایای این قانون استفاده نمایند.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۵۴ (۲۵۳۴ شاهنشاهی) در جلسه روز‌چهارشنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسیده است.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی