New Server

قانون اصلاح قسمت د ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و الحاق یک بند به قسمت د ماده مذکور

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قانون اصلاح قسمت د ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و الحاق یک بند به قسمت د ماده مذکور - ‌مصوب ۲۵۳۵٫۳.۱۹

‌ماده واحده - عبارت "‌در پنج مورد زیر" مندرج در قسمت د ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به عبارت "‌در موارد زیر" اصلاح و‌بند زیر به عنوان بند ۶ به آن الحاق می‌گردد.

"بند ۶ - در موردی که برابر مقررات تبصره اصلاحی ماده ۱۷۳ و یا ماده ۲۳۰. اصلاحی قانون مجازات عمومی محکوم به اقامت اجباری شوند".

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه پنجم اسفند ماه ۲۵۳۴ در جلسه روز چهارشنبه نوزدهم خرداد‌ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی