قانون اصلاح تبصره‌های ۱۹ و ۶۵ قانون بودجه سال ۲۵۳۵ کل کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قانون اصلاح تبصره‌های ۱۹ و ۶۵ قانون بودجه سال ۲۵۳۵ کل کشور

‌ماده واحده - تبصره‌های ۱۹ و ۶۵ به قانون بودجه سال ۲۵۳۵ کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌گردد.

‌متن زیر به آخر تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۲۵۳۵ کل کشور اضافه شود.

‌اعتبارات موضوع این تبصره طبق آیین‌نامه موضوع تبصره مذکور از طریق بانک تعاون کشاورزی به عنوان کمک به حساب انجمنهای ده منظور می‌شود‌تا طبق مقررات قانون انجمن ده و دهبانی منحصراً برای مصارف عمرانی مورد استفاده قرار گیرد.

‌تبصره ۶۵ قانون بودجه سال ۲۵۳۵ کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌گردد.

۲۵ درصد از اعتبارات مربوط به تأسیسات زیربنایی در روستاهای منفرد هر استان به اجرای طرحهای عمرانی در روستایی که بیش از ۲۵۰ نفر جمعیت‌دارد اختصاص داده خواهد شد.

‌اعتبار فوق بر اساس موافقتنامه‌هایی که بین دفتر برنامه و بودجه استانها و بانک تعاون کشاورزی مرکز استان مبادله می‌شود به عنوان کمک به حساب‌انجمنهای ده پرداخت خواهد شد تا طبق مقررات قانون ده و دهبانی به مصرف برسد مشروط بر آن که انجمنهای ده مربوط معادل ۳۰ درصد در‌هزینه‌های اجرای طرح تعهد مشارکت نماید.

‌نحوه اجرای این تبصره بر طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت تعاون و امور روستاها با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۲۵۳۵٫۴.۱۶، در جلسه روز پنجشنبه هفدهم تیر ماه دو‌هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی