New Server

قانون اصلاح بند ج ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم

قانون اصلاح بند ج ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۲۴ مهر ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۱۷ دی ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]

‌ماده واحده - بند "ج" ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ج - استعفا - کسانی که نیروهای مسلح شاهنشاهی برای تحصیل آنها هزینه‌ای پرداخت کرده باشد در صورت وجود یکی از شرایط زیر می‌توانند استعفا‌دهند.

۱ - پرداخت دو برابر هزینه تحصیل.

۲ - انجام خدمت پس از خاتمه تحصیل معادل سه برابر مدت تحصیل که در هر صورت از ده سال تجاوز نخواهد کرد. کسانی که ضمن خدمت به هزینه‌نیروهای مسلح شاهنشاهی دوره تخصصی را طی نموده‌اند باید دو برابر مدت تخصصی را خدمت کنند و در صورتی که مشمول قسمت اول این جزء‌نیز باشند این مدت به خدمت مقرر در قسمت اول این جزء اضافه می‌شود.

‌استعفای افسران به وسیله سازمان مربوط پیشنهاد می‌شود و قبول آن موکول به تصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاه خواهد بود.

‌تبصره ۱ - منظور از هزینه تحصیل موضوع بند ج این ماده اعم است از حقوق و مزایا و هزینه‌های زیست و پوشاک و همچنین سایر هزینه‌هایی که‌نیروهای مسلح شاهنشاهی به نحوی از انحاء برای تحصیل اشخاص موضوع این بند مصرف نموده و مبالغی که به ازاء تحصیل آنها نقد پرداخت کرده‌است.

‌تبصره ۲ - در مورد صاحبان حرف پزشکی یک سال خدمت در مناطق گرمسیر یا نامساعد برابر ۱۸ ماه خدمت در سایر مناطق محسوب می‌شود مناطق‌مذکور به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزارت جنگ می‌رسد تعیین خواهد شد.

‌تبصره ۳ - تقاضای استعفای درجه‌داران منوط به داشتن حداقل پنج سال خدمت و موکول به تصویب مقامات مذکور در ماده ۱۹ می‌باشد.

‌تبصره ۴ - در زمان جنگ یا بحرانهای سیاسی و وضع غیر عادی که بیم آغاز مخاصمات می‌رود استعفا مطلقاً پذیرفته نخواهد شد.

‌تبصره ۵ - افسران و کارمندانی که از خدمت مستعفی شده‌اند در صورت تقاضای شخصی هرگاه حائز شرایط زیر مورد احتیاج باشند فقط برای یک‌مرتبه با یک درجه پایین‌تر ممکن است به خدمت معاودت نمایند.

۱ - در مدت برکناری محکومیت مؤثر به علت ارتکاب جنحه یا جنایت نداشته باشند.

۲ - مدت برکناری آنان بیش از سه سال نباشد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۴ مهر ماه ۱۲۵۲ در جلسه روز دوشنبه هفدهم دی ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دهم - ص. ۵۱۷۹