قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دی‌ماه ۱۳۳۱

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
Majlis 17.pdf

قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دی ماه ۱۳۳۱ - مصوب ۷ بهمن ماه ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی.[۱]

‌ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و کمک و مزایای کارمندان و خدمتگزاران و مصارف مستمر و غیرمستمر وزارتخانه‌ها وادارات و بنگاه‌های دولتی و سایر مخارج کشور از بابت دی ماه ۱۳۳۱ طبق قانون اجازه پرداخت تیر ماه ۱۳۳۱ مصوب دوازدهم امرداد ماه ۱۳۳۱ (به استثنای حقوق و مزایای سناتورهای سابق) از محل درآمدعمومی کشور پرداخت نمایند.

این قانون که مشتمل بر ماده واحده‌است در جلسه سه شنبه هفتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و سی و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

نایب رییس مجلس شورای ملی - محمد ذوالفقاری


منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم، از تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۳۱ تا ۲۸ آبان ماه ۱۳۳۲. ص. ۱۹