New Server

قانون اجازه پرداخت چهارصد و سی هزار لیره بابت هزینه ارزی بنگاه‌های صنعتی دولتی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم

قانون اجازه پرداخت چهار صد و سی هزار لیره بابت هزینه ارزی بنگاه‌های صنعتی دولتی - مصوب ۱۱ دی ماه ۱۳۱۷

ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت دارایی اجازه می‌دهد مبلغ چهار صد و سی هزار لیره بابت هزینه ارزی بنگاه‌های صنعتی دولتی از محل‌اندوخته کشور پرداخت نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری