قانون اجازه پرداخت چند فقره اعتبار اضافی برای اضافه‌حقوق مستخدمین جز و دون پایه و احتیاجات دیگر

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
Majlis 17.pdf

قانون اجازه پرداخت چند فقره اعتبار اضافی برای اضافه‌حقوق مستخدمین جز و دون پایه و احتیاجات دیگر - مصوب ۵ اسفند ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی [۱]


‌ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود اضافه اعتبارات ذیل را از محل درآمد عمومی کشور پرداخت نماید:

۱ - اعتبار اضافه حقوق سال ۱۳۲۸ کارمندان دونپایه ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال
۲ - اعتبار اضافه حقوق یازده ماه سال ۱۳۳۰ خدمتگزاران جزء و کارمندان دونپایه ۳۵۷۵۰۰۰۰ ریال
۳ - اعتبار اضافه حقوق سال ۱۳۳۱ خدمتگزاران جزء و کارمندان دونپایه ۳۹۰۰۰۰۰۰ ریال
۴ - اعتبار اضافه حقوق سال ۱۳۳۰ مستخدمین جزء وزارت پست و تلگراف شهرستانها که در سال ۱۳۳۱ نیز باید پرداخت بشود ولی به واسطه‌نبودن محل در بودجه مربوطه پرداخت نشده ۳۲۰۰۰۰۰ ریال
۵ - اضافه اعتبار دانشگاه از بابت حقوق و حق‌التدریس معلمین شعبه مهندسی نفت در دانشکده فنی برای شش ماه آخر سال ۱۳۳۱ ۶۵۵۷۴۰‌ریال
۶ - اضافه اعتبار دانشکده پزشکی از بابت حقوق و مزایای ۴۸ نفر فارغ‌التحصیل آموزشگاههای پرستاری و رادیولوژی در سه‌ماهه آخر سال ۱۳۳۱ ۲۷۴۱۴۰ ریال
۷ - اضافه اعتبار وزارت بهداری از بابت حقوق و مزایای یک‌ماهه اسفند ۱۳۳۱ هیجده نفر فارغ‌التحصیلهای آموزشگاه عالی پرستاری و حقوق ومزایای نه‌ماهه آخر سال ۱۳۳۱ شصت و نه نفر بهدار و ده نفر مامای روستایی ۲۰۰۸۰۰۰ ریال
۸ - اضافه اعتبار حقوق انتظار خدمت در سال ۱۳۳۱ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

نود و سه میلیون و هشتصد و هشتاد و هفت هزار و هشت صد و هشتاد ریال جمع ۹۳۸۸۷۸۸۰ ریال


تبصره ۱ - اعتباراتی که برای ساختمان‌های فرهنگی و بهداری از محل اعتبار ساختمان کل کشور یا از محل صدی نیم بهداشت و یا از محل‌موجودی اوقاف ضمن بودجه ۱۳۲۹ منظور شده و همچنین اعتبارات ساختمانی سالهای ۱۳۳۰ و ۱۳۳۱ که تاکنون به مصرف نرسیده تا آخر سال ۱۳۳۲ قابل تعهد و مصرف خواهد بود مشروط بر این که ساختمانهای فرهنگی و بهداری مقدم باشد.

تبصره ۲ - وزارت فرهنگ مکلف است مازاد اعتبار ماده ۱۴ بودجه‌های فرهنگ را به مصرف ساختمان مدارس همان محل برساند.

قانون اجازه پرداخت چند فقره اعتبار اضافی برای اضافه حقوق مستخدمین جزء و دونپایه و احتیاجات دیگر مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره درجلسه سه شنبه پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

نایب رییس مجلس شورای ملی - محمد ذوالفقاری

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم - ۷ اردیبهشت ۱۳۳۱ تا ۲۸ آبان ۱۳۳۲ - ص. ۲۱ - ۲۲