قانون اجازه پرداخت شش هزار تومان اعتبار مصوب در بودجه ۱۳۰۸ وزارت پست و تلگراف برای کسر مخارج اعزام هیجده نفر محصل بی‌سیم و تلگرافچی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم

قانون اجازه پرداخت شش هزار تومان اعتبار مصوب و منظور در بودجه ۱۳۰۸ وزارت پست و تلگراف برای کسر خرج ومخارج اعزام هیجده نفر محصلین بی‌سیم و تلگرافچی - مصوب ۶ تیر ماه 1308

ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت پست و تلگراف اجازه می‌دهد اعتبار شش هزار تومانی را که در بودجه ۱۳۰۸ برای تفاوت مخارج‌دوازده نفر محصل به فرنگ تصویب شده‌است به مصرف کسر خرج و مخارج هیجده نفر محصل بی‌سیم و تلگرافچی برساند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه ششم تیر ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر