نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم تصمیم‌های مجلس

نمایندگان مجلس شورای ملی در ۲۴ دوره قانونگذاری

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم


دوره هفتم مجلس شورای ملی

افتتاح ۱۴ مهر ماه ۱۳۰۷ خورشیدی برابر با

۱۴ مهر ماه ۲۴۸۷ شاهنشاهی

۲۱ ربیع الثانی ۱۳۴۷ هجری

۶ اکتبر ۱۹۲۸ میلادی


اختتام

۱۴ آبان ماه ۱۳۰۹ خورشیدی برابر با

۱۴ آبان ماه ۲۴۸۹ شاهنشاهی

۱۳ جمادی الثانی ۱۳۴۹ هجری

۵ نوامبر ۱۹۳۰ میلادی

فهرست نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم

شماره ردیف حوزه انتخابیه نام خانوادگی و نام روشن‌سازی
۱ آباده ضیاء قشقائی – سید ابراهیم
۲ آباده نجومی – میرزا اسماعیل
۳ اراک بیات– مرتضی قلی خان
۴ اراک عراقی – حاج اسمعیل
۵ اردبیل وهاب زاده – حاج تقی
۶ اردبیل طباطبائی وکیلی – میرزا صادق خان
۷ ارسباران - اهر ایزدی – میرزا سلیم خان
۸ اصفهان امین (امین التجار) – سید حبیب الله
۹ اصفهان الفت – شیخ باقر
۱۰ اصفهان مسعود (صارم الدوله) – اکبر میرزا از نمایندگی استعفا داد.
۱۱ اقلیت ها (ارامنه جنوب) میرزایانس – یوسف خان
۱۲ اقلیت ها (ارامنه شمال) ساگینیان – مسیو سهراب خان
۱۳ اقلیت ها (زرتشتیان) شاهرخ – ارباب کیخسرو
۱۴ اقلیت ها (کلیمیان) نهورای – دکتر لقمان
۱۵ ایرانشهر – فهرج - بلوچستان دیوان بیگی – رضا علی (میرزا آقاجان)
۱۶ بابل - بارفروش جمشیدی – میرزا عبدالباقی
۱۷ بابل - بارفروش دادگر (عدال الملک) – میرزا حسین خان
۱۸ بابل - بارفروش شریعت زاده (مشاور) – احمد
۱۹ بجنورد بزرگ نیا – میرزا علی
۲۰ بروجرد اعتبار (اعتبارالدوله) – حاج سید احمد
۲۱ بروجرد فاضل بروجردی (طباطبائی) – میرزا محمد تقی
۲۲ بم اعتبارالسلطنه – حاج اسمعیل خان
۲۳ بم ملک زاده – دکتر مهدیخان
۲۴ بندر پهلوی رفیع (قائم مقام الملک) – حاج آقا رضا
۲۵ بندر عباس کازرونی – میرزا علی
۲۶ بوشهر دشتی – علی
۲۷ بوشهر شیرازی (آیت اله زاده) – محمد رضا
۲۸ بهبهان و کهکیلویه نوبخت – حبیب اله
۲۹ بیجار و گروس خطیبی (شکوه نظام) – میرزا علی خان در ۲۸ آذر ۱۳۰۸ فوت شد
۳۰ قائنات (بیرجند) اقبال – میرزا علی خان
۳۱ تبریز اسکندری – امیر نصرت اله
۳۲ تبریز صادقی (معین الرعایا) – میرزا عبداله
۳۳ تبریز عدل (قائم مقام) – میرزا یوسف خان
۳۴ تبریز فتوحی – میرزا موسی خان
۳۵ تبریز فرشی – حاج میرزا آقا
۳۶ تبریز قزوینی - حاج رحیم آقا
۳۷ تبریز گنجه ای – حاج میرزا علی نقی
۳۸ تبریز جهانشاهی (مصدق الملک) – میرزا ربیع خان
۳۹ تربت حیدریه امین – حاج میرزا علی اکبر
۴۰ تهران تهرانی – آقا شیخ حسین
۴۱ تهران مهدوی (امین الضرب) – حاج محمد حسین
۴۲ تهران وثوق الدوله – میرزا حسن خان
۴۳ تهران عظیما – دکتر حسن خان
۴۴ تهران بوشهری – امیر همایون
۴۵ تهران بنکدار – حاج محمد تقی
۴۶ تهران آشتیانی – میرزا هاشم
۴۷ تهران فیروز آبادی – حاج سید رضا
۴۸ تهران مدرس – آقا شیخ علی به مجلس نیامد
۴۹ تهران کاشانی – سید عبدالرحیم
۵۰ تهران لاریجانی – سید حبیب الله
۵۱ تهران بوشهری – رضا
۵۲ جهرم شهداد – میرزا علی خان
۵۳ جیرفت روحی – عطاءالله خان
۵۴ خرم آباد – لرستان صالحی – شیخ عبدالرحمن
۵۵ خرم آباد – لرستان فولادوند (بختیاری) – عزیزاله خان
۵۶ خرمشهر موقر – میرزا حسین خان
۵۷ خوی – ماکو – سلماس بیات ماکو – حمداله خان
۵۸ خوی – ماکو – سلماس دیبا (ناظم الدوله) – عبدالحسین خان
۵۹ درگز امیرعلم – دکتر امیر خان
۶۰ دزفول اسعد بختیار (امیر جنگ) – میرزا محمد تقی
۶۱ دشت گرگان – یموت آخوند داز جرجانی – محمد
۶۲ بنی طرف – دشت میشان – سوسن گرد ارکانی – میرزا جواد خان
۶۳ دماوند خواجوی (منتصرالسلطان) – میرزا صادق خان
۶۴ رشت روحانی – حاج سید محمود
۶۵ رشت رحمت سمیعی – غلام رضا طالش خان
۶۶ رضائیه افشار – میرزا رضا خان استعفا داد و کرسی معطل ماند.
۶۷ رفسنجان امیر ابراهیمی – میرزا محمد علی خان
۶۸ سیستان – زابل اسدی – سلمان خان
۶۹ زنجان افخمی (امیر اشرف) – سلطان ابراهیم خان
۷۰ زنجان رهبری – حاج آقا حسین
۷۱ زنجان مجد ضیائی – حبیب اله خان
۷۲ ساری – تنکابن سنگ – دکتر اسمعیل
۷۳ ساری – تنکابن عمادی – میرزا سید علی فوت شد و کرسی معطل ماند.
۷۴ ساوه – زرند احتشام زاده (گنج بخش) – سید علی رضا
۷۵ سبزوار افسر (شیخ الرئیس) – شاهزاده محمد هاشم میرزا
۷۶ سبزوار علوی سبزواری (آقا زاده) – حسن
۷۷ گرمرود – میانه – سراب مولوی (نظام السلطان) – میرزا علی
۷۸ سقز و بانه مفتی (صدرالعلماء) – میرزا عبدالعزیز
۷۹ دامغان – سمنان یاسائی (صدرالادباء) – میرزا عبدالله
۸۰ سنندج آصف – فرج اله خان
۸۱ سنندج حبیبی – خان محمد خان
۸۲ سنندج رحیم زاده – میرزا اسمعیل خان
۸۳ سیرجان مرآت اسفندیاری (مرآت السلطنه) – میرزا حسن خان
۸۴ شاهرود آقایان – دکتر حسین
۸۵ شاهسون طباطبائی دیبا (سیدالمحققین) – حاج میرزا عبدالعلی
۸۶ شوشتر ناصری (مصدق الدوله) – میرزا محمود خان
۸۷ شهر ری شمیرانی (تجریشی) – شیخ میرزا احمد خان فوت شد و کرسی معطل ماند.
۸۸ قمشه – شهرضا جلائی (جلاءالسلطان) – حسین
۸۹ شهر کرد – بختیاری ایلخانی، ایلخان ظفر بختیار – امیر حسین خان
۹۰ شهریار – ساوجبلاغ – کردان دهستانی (نظامی) – میرزا یداله خان
۹۱ فارس – شیراز انوار شیرازی – سید یعقوب
۹۲ فارس - شیراز حکمت (سردار فاخر) – رضا
۹۳ شیراز (فارس) قوام – میرزا ابراهیم خان
۹۴ شیراز (فارس) مجتهد شیرازی – میرزا ابوالفضل
۹۵ شیراز (فارس) ملک – حاج غلام حسین
۹۶ طوالش - گرگانرود همراز (فاضل الملک) – محسن
۹۷ تون – طبس – فردوس – گلشن مسعودی خراسانی – میرزا حسن خان
۹۸ فسا ذوالقدر (امین الشریعه) – شیخ محمد تقی
۹۹ فومن اورنگ (شیخ الملک) – عبدالحسین
۱۰۰ فیروزآباد – ایلات خمسه فارس ندارد کرسی منتظر ماند
۱۰۱ قزوین ملک آرائی – میرزا ابراهیم خان
۱۰۲ قزوین وثوق (عمادی) – سید مرتضی
۱۰۳ قم دربانی – سید علی اصغر
۱۰۴ قوچان فهیمی (فهیم الملک) – میرزا خلیل خان
۱۰۵ نطنز – کاشان شریفی – میرزا ابراهیم خان
۱۰۶ نطنز – کاشان عامری – امیراسداله خان
۱۰۷ کاشمر زوار – حاج اسد آقا
۱۰۸ کرمان دبستانی – شیخ محمود
۱۰۹ کرمان مؤید احمدی (مؤید الاسلام) – میرزا عبدالوهاب
۱۱۰ کرمانشاه اعظم زنگنه (امیر کل) – علی خان
۱۱۱ کرمانشاه پالیزی – عطاءاله خان
۱۱۲ کرمانشاه دولتشاهی – ملک ایرج میرزا
۱۱۳ کرمانشاه دولتشاهی – ملک ایرج میرزا
۱۱۴ گرگان هزار جریبی – علی قلی خان
۱۱۵ خوانسار – گلپایگان دولتشاهی – حسن علی میرزا
۱۱۶ لار ندارد خبر انتخابات به مجلس نرسید.
۱۱۷ لنگرود – لاهیجان طلوع – محمود
۱۱۸ کمره – خمین – محلات پور عراقی (امین) – محسن
۱۱۹ مراغه فرمانفرمائیان (سالار لشکر) – عباس میرزا
۱۲۰ مراغه مقدم – اسکندر خان
۱۲۱ مشهد (خراسان) کفائی (آقازاده خراسانی) – میرزا حسن
۱۲۲ مشهد (خراسان) کلالی (امیر تیمور) – میرزا ابراهیم خان
۱۲۳ مشهد (خراسان) مهدوی (رئیس التجار) – رضا
۱۲۴ مشهد (خراسان) ملک التجار (ملک) – حاج حسن آقا
۱۲۵ نهاوند – تویسرکان – دولت آباد – ملایر ظفری – اسمعیل خان
۱۲۶ نهاوند – تویسرکان – دولت آباد – ملایر ملک مدنی – هاشم آقا
۱۲۷ ساوجبلاغ – مکری – مهاباد حیدری مکری – علی خان
۱۲۸ نائین مصباح فاطمی – میرزا علی نقی خان
۱۲۹ نجف آباد میرزا مسعود – غلامحسین میرزا
۱۳۰ نیشابور تیمور تاش (سردار معظم) – عبدالحسین خان
۱۳۱ خوار – ورامین – ایوانکی ورامین قاضی نوری – میرزا سید ابوالحسن خان
۱۳۲ همدان مخبر فرهنمند (مخبر حضور) – حسن خان
۱۳۳ همدان قراگزلو – محسن خان
۱۳۴ یزد جلیلی یزدی – سید کاظم
۱۳۵ یزد طاهری – دکتر شیخ هادی
۱۳۶ یزد فرخی – میرزا محمد خاندوره هفتم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه سنی

منتخبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۰۷ خورشیدی برابر با ۲۱ ربیع الثانی ۱۳۴۷ هجری

آقای حاج سید محمود رشتی رسولی – رئیس

آقای جواد بوشهری – منشی

آقای علی شهداد – منشی

آقای بزرگ نیا – منشی

آقای محسن پورعراقی – منشی


دوره هفتم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه موقتی

منتخبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۰۷ خورشیدی برابر با ۲۱ ربیع الثانی ۱۳۴۷ هجری

آقای دادگر (عدل الملک) – رئیس

آقای احمد شریعت زاده – نواب رئیس

آقای علی دشتی – نواب رئیس

آقای جواد بوشهری – منشی

آقای علی شهداد – منشی

آقای بزرگ نیا – منشی

آقای محسن پورعراقی – منشی


دوره هفتم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه دائمی

منتخبه ۱۶ آبان ۱۳۰۷ خورشیدی برابر با ۲۳ جمادی الاول ۱۳۴۷ هجری

آقای دادگر (عدل الملک) – رئیس

آقای احمد شریعت زاده – نواب رئیس

آقای رضا افشار – نواب رئیس


آقای اورنگ (شیخ الملک) - منشی

آقای مؤید احمدی – منشی

آقای سلمان اسدی – منشی

آقای فتوحی – منشی


آقای ارباب کیخسرو شاهرخ - کارپرداز

آقای امیر حسین ایلخان (ایلخانی) – کارپرداز

آقای شیخ احمد شمیرانی - کارپرداز


دوره هفتم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه (اجلاسیه اول)

منتخبه ۱۴ فروردین ماه ۱۳۰۸ خورشیدی برابر با ۲۱ شوال ۱۳۴۷ هجری

آقای دادگر (عدل الملک) – رئیس

آقای سید عباس میرزا – نواب رئیس

آقای شریعت زاده – نواب رئیس


آقای بزرگ نیا – منشی

آقای مصباح فاطمی – منشی

آقای مؤید احمدی – منشی

آقای فتوحی – منشی


آقای ارباب کیخسرو شاهرخ – کارپرداز

آقای امیر حسین ایلخان (ایلخانی) – کارپرداز

آقای شیخ احمد شمیرانی – کارپرداز

انتخاب منشی ها و کارپردازان روز ۱۸ فرورودین ماه ۱۳۰۸ بعمل آمد.


دوره هفتم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه (اجلاسیه دوم)

منتخبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۰۸ خورشیدی برابر با ۲ جمادی الاول ۱۳۴۸ هجری

آقای دادگر (عدل الملک) – رئیس

آقای افسر (محمد هاشم میرزا) - نواب رئیس

آقای شریعت زاده – نواب رئیس


آقای مؤید احمدی – منشی

آقای مخبر فرهنمند – منشی

آقای اقبال – منشی

آقای اورنگ (شیخ الملک) – منشی


آقای ارباب کیخسرو شاهرخ – کارپرداز

آقای امیر حسین ایلخان (ایلخانی) – کارپرداز

آقای شیخ احمد شمیرانی – کارپرداز

انتخاب نواب رئیس روز ۱۶ مهر و انتخاب منشی ها و کارپردازان روز ۲۱ مهر ماه بعمل آمد.


دوره هفتم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه (اجلاسیه سوم)

منتخبه ۱۴ فروردین ماه ۱۳۰۹ خورشیدی برابر با ۳ ذیقعده ۱۳۴۸ هجری

آقای دادگر (عدال الملک) – رئیس

آقای یاسائی – نواب رئیس

آقای افسر – نواب رئیس


آقای مؤید احمدی – منشی

آقای زوار – منشی

آقای مخبر فرهمند - منشی

آقای علی شهداد – منشی

آقای ارباب کیخسرو شاهرخ – کارپرداز

آقای امیر حسین ایلخان (ایلخانی) - کارپرداز

آقای جلائی – کارپرداز

انتخاب منشی ها و کارپردازان روز ۱۷ فروردین ماه بعمل آمد.


دوره هفتم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه (اجلاسیه چهارم)

منتخبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۰۹ خورشیدی برابر با ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۴۹ هجری

آقای دادگر (عدل الملک) – رئیس

آقای افسر – نواب رئیس

آقای یاسائی – نواب رئیس


آقای مخبر فرهمند – منشی

آقای مؤید احمدی - منشی

آقای زوار – منشی

آقای اسدی – منشی

آقای ارباب کیخسرو شاهرخ – کارپرداز

آقای امیر حسین خان ایلخان (ایلخانی) - کارپرداز

آقای جلائی – کارپرداز