قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه آبان و آذر ماه ۱۳۲۹

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین مالیات مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دوماهه آبان و آذر ۱۳۲۹ - مصوب ۲ آذر ماه ۱۳۲۹

ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و کمک و مزایای قانونی کارمندان و خدمتگزاران و مصارف مستمر و غیر مستمروزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی و سایر مصارف منظور در بودجه کل کشور را در دوماهه آبان و آذر ۱۳۲۹ در حدود دو دوازدهم اعتبارات‌مصوب کمیسیون بودجه موضوع گزارش شماره (۴) مورخه ۱۳۲۹٫۴.۳۱ و با رعایت مقررات لایحه مزبور و سایر قوانین و مقررات مالی از محل درآمدعمومی سال جاری کشور پرداخت نماید - اعتبار بودجه مجلس سنا در دوماهه مزبور به میزان سه میلیون ریال علی‌الحساب از درآمد عمومی جاری‌پرداخت و پس از تصویب بودجه آن محسوب و به خرج قطعی منظور خواهد شد و تعهدات سال قبل که در بودجه‌های مصوب اعتبار داشته به مأخذدو دوازدهم از اعتبار انتقالی قابل پرداخت است.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه پنجشنبه دوم آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت