New Server

قانون اجازه پذیرفتن اساسنامه اصلاح شده صندوق بین‌المللی پول

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قانون اجازه پذیرفتن اساسنامه اصلاح شده صندوق بین‌المللی پول - مصوب ۳۰ خرداد ۲۵۳۶ شاهنشاهی مجلس شورای ملی

ماده واحده - اساسنامه اصلاح شده صندوق بین‌المللی پول که ترجمه فارسی آن ضمیمه این قانون است تصویب و به دولت شاهنشاهی ایران اجازه‌الحاق به اساسنامه مذکور داده می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن ترجمه اساسنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه پنجم خرداد ماه ۲۵۳۶. درجلسه روز دوشنبه سی‌ام خرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی