قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتن وودز مربوط به تاسیس صندوق و بانک بین‌المللی

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۴۰ توسط Solhosafa (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتن‌وودز مربوط به تأسیس صندوق و بانک بین‌المللی -مصوب ۶ دی ماه ۱۳۲۴

ماده واحده - مجلس شورای ملی به دولت اجازه می‌دهد سندی را که حاکی از پذیرفتن موافقتنامه برتن‌وودز که ضمیمه این قانون است و راجع به‌تأسیس صندوق و بانک بین‌المللی می‌باشد و قبول مشارکت دولت را در دو مؤسسه مزبور تأیید نماید امضاء و به دولت کشورهای متحده آمریکا تسلیم‌کند ضمناً مجلس شورای ملی فقرات ذیل را که ناشی از پذیرفتن موافقتنامه برتن‌وودز است تصویب می‌نماید:

۱ - دولت مجاز است در صندوق بین‌المللی پول که در این قانون صندوق نامیده خواهد شد و همچنین در بانک بین‌المللی توسعه و عمران که دراین قانون بانک بین‌المللی نامیده می‌شود و اساسنامه آنها طبق متن ضمیمه در کنفرانس بین‌المللی منعقد در برتن‌وودز در کشورهای متحده آمریکا باشرکت نمایندگان ایران تدوین شده مشارکت نماید.

۲ - نمایندگان اصلی و علی‌البدل دولت در صندوق و همچنین در بانک بین‌المللی بنا به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین ومعرفی خواهند شد.

۳ - دولت یا نمایندگان او نمی‌توانند بدون تصویب مجلس شورای ملی تقاضای تغییر برابری ریال نسبت به پول کشورهای عضو صندوق را نموده‌و یا با چنین تغییری موافقت نمایند و یا بدون تصویب مجلس شورای ملی با تغییر مبلغ سهمیه ایران در صندوق و بانک بین‌المللی موافقت کنند.

۴ - حق استفاده از منابع صندوق و همچنین از تسهیلات مالی بانک بین‌المللی منحصراً به وسیله و با موافقت بانک ملی ایران خواهد بود و هرنوع سپرده متعلق به صندوق یا بانک بین‌المللی در ایران نزد بانک ملی ایران نگاهداری خواهد شد.

۵ - قسمت نشر اسکناس بانک ملی ایران (‌هیأت نظارت اندوخته اسکناس) مجاز است بابت بیست و پنج درصد سهمیه دولت در صندوق که‌معادل شش میلیون و دویست و پنجاه هزار دلار است طبق اساسنامه صندوق به طلا به صندوق تحویل دهد و سندی را که بابت طلای مزبور ازصندوق دریافت می‌دارد جزو قسمت طلای پشتوانه محسوب نماید. چنانچه در آینده طلای نامبرده از طرف صندوق مسترد شود عیناً به قسمت نشراسکناس تحویل خواهد شد.

۶ - بانک ملی ایران مجاز است تا میزان هم‌ارز هیجده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار دلار برای پرداخت هفتاد و پنج درصد بقیه سهمیه دولت درموقع مطالبه به ریال در اختیار صندوق بگذارد و عنداللزوم هر نوع ارز یا اعتباری را که در مقابل ریالهای مزبور از صندوق تحصیل می‌نماید به قسمت‌نشر اسکناس بانک ملی ایران واگذار کرده و در عوض از قسمت نامبرده ریال دریافت کند قسمت نشر اسکناس مجاز است ارز یا اعتباری را که به این‌ترتیب به دست آمده‌است بابت پشتوانه اسکناسهای منتشره محسوب نماید. دولت می‌تواند تا میزان مبلغ مزبور اسناد عندالمطالبه غیر قابل انتقال بدون بهره صادر کرده از بابت سهمیه ریالی خود به صندوق تسلیم نماید.

۷ - قسمت نشر اسکناس بانک ملی ایران (‌هیأت نظارت اندوخته اسکناس) مجاز است تا میزان نوزده میلیون و ششصد و هشتاد هزار دلار از طلایا ارزهای پشتوانه بابت هشتاد و دو درصد سهام دولت در بانک بین‌المللی با رعایت اساسنامه بانک بین‌المللی عندالمطالبه در اختیار بانک مزبوربگذارد. همچنین قسمت نشر اسکناس بانک ملی ایران (‌هیأت نظارت اندوخته اسکناس) مجاز است تا میزان هم‌ارز چهار میلیون و سیصد و بیست هزار دلاربابت هیجده درصد بقیه سهمیه دولت در بانک بین‌المللی به ریال در اختیار بانک نامبرده بگذارد.سفته‌های بدون بهره و عندالمطالبه‌ای که دولت از بابت بهای سهام خود در بانک بین‌المللی به قسمت نشر اسکناس بانک ملی ایران می‌دهد جزوپشتوانه محسوب خواهد شد.

۸ - پولهای رایج کشورهای عضو صندوق به شرط آن که در زمانی که عضو حق استفاده از منابع صندوق داشته به دست آمده باشد جزو پشتوانه‌اسکناسهای منتشره قابل قبول خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه ششم دی ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی