قانون اجازه مشارکت دولت ایران در عهدنامه تحریم جنگ

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم

قانون اجازه مشارکت دولت ایران در عهدنامه تحریم جنگ - مصوب ۲۸ فروردین ماه ۱۳۰۸

ماده واحده - مجلس شورای ملی با در نظر گرفتن مراسله وزارت امور خارجه که در ۱۱ مهر ماه ۱۳۰۷ به نماینده دول متحده آمریکا در تهران نوشته‌شده مشارکت دولت ایران در عهدنامه تحریم جنگ مورخه ۲۷ اوت ۱۹۲۸ منعقده پاریس مشتمل بر یک مقدمه و ۳ ماده تصویب و به دولت اجازه‌می‌دهد که سند الحاق ایران را به عهدنامه مذکوره به دول متحده آمریکا تسلیم نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و هشتم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر


نیز نگاه کنید به