New Server

قانون اجازه خرید لوازم ساختمانی و اثاثیه بنای جدید وزارت خارجه بدون رعایت مناقصه

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم

قانون اجازه خرید لوازم ساختمانی و اثاثیه بنای جدید وزارت امور خارجه بدون رعایت مناقصه - مصوب ۱۱ دی ماه ۱۳۱۷

ماده واحده - وزارت امور خارجه مجاز است بدون رعایت آیین مناقصه مصالح بنایی و لوازمی که برای اتمام ساختمان بنای جدید آن وزارتخانه‌لازم دارد و همچنین اثاثیه آن را به تشخیص کمیسیون ساختمان با عضویت نماینده مخصوص وزارت دارایی و تصویب وزیر امور خارجه خریداری‌نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری