New Server

قانون اجازه استخدام آقای ادالبرت اشتراکاتی تبعه آلمان برای چاپخانه مجلس

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم


قانون اجازه استخدام آقای آدالبرت اشتراکاتی تبعه آلمان برای چاپخانه مجلس مصوب ۲۰ شهریور ماه ۱۳۱۷

ماده اول - کارپردازی مجلس شورای ملی مجاز است آقای آدالبرت اشتراکاتی تبعه آلمان را از دهم مرداد ۱۳۱۷ به مدت دو سال شمسی برای راه‌انداختن ماشین چاپ فوتورتو گراور و تیزآب‌زنی و چاپ و ترکیب رنگ و کلیه کارهای مربوطه به فوتورتو گراور چاپخانه مجلس و سایر امور چاپ که‌مشارالیه معلومات و تخصص دارد و از سوی کارپردازی مجلس به مشارالیه مراجعه شود استخدام نماید.

ماده دوم - حقوق دوساله او یک هزار و دویست لیره انگلیسی خواهد بود که در آخر هر ماه شمسی پنجاه لیره نصف آن به ریال و نصف دیگر به ارزخارجی "‌از محل ارزی بودجه مجلس شورای ملی" پرداخته می‌شود.

ماده سوم - برای هزینه آمدن او به تهران مبلغ دو هزار و پانصد ریال و برای بازگشتن نیز دو هزار و پانصد ریال منظور خواهد شد.

ماده چهارم -‌آقای آدالبرت اشتراکاتی در هر سال چهارده روز مرخصی با استفاده از حقوق خواهد داشت.

  • ‌پاورقی: طبق قانون ۲۱ اسفند ماه ۱۳۱۷ در هر سال یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق

تصویب و ماده چهارم حذف شده‌است.

ماده پنجم - کارپردازی مجلس شورای ملی مجاز است مطابق ماده دوم قانون کنترات مستخدمین خارجی مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ سایر شرایط راتعیین و قرارداد آقای آدالبرت اشتراکاتی را امضاء نماید.

این قانون که مشتمل بر پنج ماده‌است در جلسه ۲۰ شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری